การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา
Download
1 / 15

การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA - PowerPoint PPT Presentation


  • 173 Views
  • Uploaded on

การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA. แอพเพล็ตเบื้องต้น (Applet). มหาวิทยาลัยเนชั่น http:// www. nation. ac.th. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ . ปรับปรุง 10 มกราคม 255 1. กราฟฟิกในเว็บเพจแบบอินเทอร์แอ็กทีฟ. x.htm <applet code="x.class" width=200 height=50> </applet> DOS> appletviewer x.htm.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA' - vesna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา JAVA

แอพเพล็ตเบื้องต้น (Applet)

มหาวิทยาลัยเนชั่น

http://www.nation.ac.th

บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ .

ปรับปรุง 10 มกราคม 2551


กราฟฟิกในเว็บเพจแบบอินเทอร์แอ็กทีฟกราฟฟิกในเว็บเพจแบบอินเทอร์แอ็กทีฟ

x.htm

<applet code="x.class"

width=200 height=50>

</applet>

DOS>appletviewer x.htm


เขียนตัวอักษร (1/4)กราฟฟิกในเว็บเพจแบบอินเทอร์แอ็กทีฟ

import java.applet.*;

import java.awt.*;

public class x extends Applet {

public void paint(Graphics g) {

g.setColor(new Color(240,0,0));

g.drawString("test",10,20);

}

}

10

X

20

test

Y


เขียนตัวอักษร (2/4)กราฟฟิกในเว็บเพจแบบอินเทอร์แอ็กทีฟ

RGB (Red Green Blue)

<font face=#00ff00 size=0>

Color Sample

Hexadecimal: 000000

Decimal : 0,0,0

Hexadecimal: ffdddd

Decimal : 255,238,238

Hexadecimal: 00ff00

Decimal : 0,255,0

Hexadecimal: ddddff

Decimal : 238,238,255


เขียนตัวอักษร (3/4)กราฟฟิกในเว็บเพจแบบอินเทอร์แอ็กทีฟ

g.drawString("test",10,20);

http://www.yonok.ac.th/pmy/j2sdk-1_4_2-doc.zip

10

X

20

test

Y


เขียนตัวอักษร (4/4)กราฟฟิกในเว็บเพจแบบอินเทอร์แอ็กทีฟ

import java.applet.*;

import java.awt.*;

public class j1102 extends Applet {

int i,j;

String istr,p;

public void init() {

setBackground(Color.yellow);

p = getParameter("x");

}

public void paint(Graphics g) {

g.setColor(Color.black);

g.drawString(p,0,10);

i = 1;

while (i <= 10) {

j = 10 * i;

istr= Integer.toString(i);

g.drawString(istr,72,j);

i++; // column = 1 inch

}

}

}

72

X

10

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

70

Y


วาดเส้นตรงกราฟฟิกในเว็บเพจแบบอินเทอร์แอ็กทีฟ

void drawLine(int x1, int y1, int x2,int y2)

Draws a line, using the current color, between the points (x1, y1) and (x2, y2) in this graphics context's coordinate system.

Parameters:

x1 - the first point's x coordinate.

y1 - the first point's y coordinate.

x2 - the second point's x coordinate.

y2 - the second point's y coordinate.

http://yn1.yonok.ac.th/burin/javadocs/api/java/awt/Graphics.html

g.drawLine(x1,y1,x2,y2);

g.drawLine(10,20,30,20);

10

30

X

20

Y


วาดสี่เหลี่ยมกราฟฟิกในเว็บเพจแบบอินเทอร์แอ็กทีฟ

void drawRect(int x, int y, int width,int height)

Draws the outline of the specified rectangle. The left and right edges of the rectangle are at x and x + width. The top and bottom edges are at y and y + height. The rectangle is drawn using the graphics context's current color.

Parameters:

x - the x coordinate of the rectangle to be drawn.

y - the y coordinate of the rectangle to be drawn.

width - the width of the rectangle to be drawn.

height - the height of the rectangle to be drawn.

http://yn1.yonok.ac.th/burin/javadocs/api/java/awt/Graphics.html

g.drawRect(x1,y1,width,height);

g.drawRect(10,5,20,15);

10

30

X

5

15

Y


วาดวงกลมกราฟฟิกในเว็บเพจแบบอินเทอร์แอ็กทีฟ

void drawOval(int x,int y, int width, int height)

Draws the outline of an oval. The result is a circle or ellipse that fits within the rectangle specified by the x, y, width, and height arguments.

Parameters:

x - the x coordinate of the upper left corner of the oval.

y - the y coordinate of the upper left corner of the oval.

width - the width of the oval to be drawn.

height - the height of the oval to be drawn.

http://yn1.yonok.ac.th/burin/javadocs/api/java/awt/Graphics.html

g.drawOval(x1,y1,width,height);

g.drawOval(10,5,20,15);

10

30

X

5

15

Y


วาดเส้นรอบวงกราฟฟิกในเว็บเพจแบบอินเทอร์แอ็กทีฟ

void drawArc(int x,int y,int width,int height,int

startAngle,int arcAngle)

Draws the outline of a circular or elliptical arc covering the specified rectangle.

http://yn1.yonok.ac.th/burin/javadocs/api/java/awt/Graphics.html

g.drawArc(10,5,20,15,0,180);

10

30

X

5

15

Y


วาดหลายเหลี่ยมกราฟฟิกในเว็บเพจแบบอินเทอร์แอ็กทีฟ

void drawPolygon(Polygon p)

Draws the outline of a polygon defined by the specified Polygon object.

Parameters:

p - the polygon to draw.

See Also:

fillPolygon(int[], int[], int)

drawPolyline(int[], int[], int)

http://yn1.yonok.ac.th/burin/javadocs/api/java/awt/Graphics.html

int[] x={10,50,100};

int[] y={10,100,50};

g.drawPolygon(x,y,3);

100

10

50

X

10

50

100

Y


ปุ่ม และซ่อนทีละปุ่ม กราฟฟิกในเว็บเพจแบบอินเทอร์แอ็กทีฟ

import java.applet.*;

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

public class x extends Applet implements ActionListener {

Button b1 = new Button("exit1");

Button b2 = new Button("exit2");

public void init() {

add(b1);

add(b2);

b1.addActionListener(this);

b2.addActionListener(this);

}

public void actionPerformed(ActionEvent e){

if (e.getActionCommand().equals("exit1")) b1.setVisible(false);

if (e.getActionCommand().equals("exit2")) b2.setVisible(false);

}

}


Textfield
เพิ่มค่าให้กับ กราฟฟิกในเว็บเพจแบบอินเทอร์แอ็กทีฟTextField

import java.applet.*;

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

public class x extends Applet implements ActionListener {

TextField t = new TextField("1");

public void init() {

add(t);

t.addActionListener(this);

}

public void paint(Graphics g) { }

public void actionPerformed(ActionEvent e){

int n1 = Integer.parseInt(e.getActionCommand());

String n2 = Integer.toString(n1 + 1);

t.setText(n2);

}

}


Applet
วาดโดราเอมอนด้วย กราฟฟิกในเว็บเพจแบบอินเทอร์แอ็กทีฟApplet

import java.applet.*;

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

public class x extends Applet {

public void paint(Graphics g){

g.setColor(Color.black); g.drawRect(140,285,220,5);

g.drawOval(240,180,20,20); g.drawOval(210,130,40,60);

g.drawOval(250,130,40,60); g.drawOval(233,160,15,20);

g.drawOval(240,290,20,20); g.drawLine(250,200,250,250);

g.drawLine(240,230,180,240); g.drawLine(260,230,320,240);

g.drawLine(240,220,180,220); g.drawLine(260,220,320,220);

g.drawLine(240,210,180,200); g.drawLine(260,210,320,200);

g.drawLine(245,300,255,300); g.drawLine(250,300,250,310);

g.drawArc(255,165,10,10,30,120);

g.drawArc(150,50,200,200,240,60);

g.drawArc(150,160,200,250,113,67);

g.drawArc(150,160,200,250,0,67);

g.drawArc(135,125,230,240,340,220);

}

}

โดย สุริยา พงษ์ปัญญา 4708002


Awt java applet
Awt ผ่าน กราฟฟิกในเว็บเพจแบบอินเทอร์แอ็กทีฟJava (ไม่ใช่ Applet)

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

public class x implements ActionListener {

Frame s = new Frame("awt");

Button bclose = new Button("Exit");

public static void main(String[] args){

new x().init();

}

public void init( ) {

s.setSize(200,200);

s.add(bclose);

bclose.addActionListener(this);

s.show();

}

public void actionPerformed(ActionEvent a) {

if(a.getSource()==bclose) System.exit(0);

}

}


ad