Świadomość proinnowacyjna władz i obywateli, kultura innowacji
Download
1 / 13

dr Jakub J. Brdulak Katedra Zarządzania Innowacjami Szkoła Główna Handlowa, Warszawa - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Świadomość proinnowacyjna władz i obywateli, kultura innowacji Uwarunkowania procesu budowania społeczeństwa innowacyjnego na Mazowszu Sesja grupy roboczej na Konferencji RIS MAZOVIA Warszawa, 23 marca 2006r. dr Julian Kołodziej Polski Komitet TICCIH Muzeum Techniki, Warszawa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' dr Jakub J. Brdulak Katedra Zarządzania Innowacjami Szkoła Główna Handlowa, Warszawa' - vesna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Świadomość proinnowacyjna władz i obywateli, kultura innowacjiUwarunkowania procesu budowania społeczeństwa innowacyjnego na Mazowszu

Sesja grupy roboczej na Konferencji RIS MAZOVIA Warszawa, 23 marca 2006r.

dr Julian Kołodziej

Polski Komitet TICCIH

Muzeum Techniki, Warszawa

e-mail:[email protected]

www.mnactec.com/TICCIH/

dr Jakub J. Brdulak

Katedra Zarządzania Innowacjami

Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

e-mail:[email protected]

www.jakubbrdulak.prv.pl

dr Klemens M. Stańkowski

Wyższa Szkoła Menedżerska

Warszawa, ul. Kawęczyńska 36

e-mail:[email protected]

www.mac.edu.pl


Wyzwania budowy spo ecze stwa innowacyjnego
Wyzwania budowy społeczeństwa innowacyjnego innowacji

Problemy społeczne Mazowsza:

 • wysokie bezrobocie dotykające także absolwentów wyższych uczelni

 • niska innowacyjność: procesowa, produktowa i technologiczna

 • niezadowalający sposób wykorzystania potencjału przedsiębiorczości

 • niska absorpcja środków publicznych UE w tym funduszy strukturalnych

Program

współpracy partnerskiej wspierający działania pro-innowacyjne na Mazowszu


Aktorzy sceny innowacji na mazowszu
Aktorzy sceny innowacji na Mazowszu innowacji

Lokalne inicjatywy

Organizacje

pozarządowe

Przedsiębiorstwa

UM / RIS

Obszar inno -

wacyjny

Instytucje finansowe(banki)

Samorząd

Uczelnie, instytuty


Partnerstwo – koło zamachowe innowacji innowacji

interesy

zdolności mobilizacji

punkty widzenia

know-how

sposoby odczuwania

różni partnerzy na Mazowszu

umocnienie trwałości działań w czasie

wzbogacone wizje obszaru

nowe skojarzenia idei

skuteczniejszy proces realizacji

bardziej dojrzałe projekty


Ł innowacjiączenie różnych sposobów odczuwania

aspekty społeczne i kulturowe

odkrywając w ten sposób możliwości, których istnienia nie podejrzewano

aspekty polityczne i instytucjonalne

aspekty ekonomiczne

wzbogaconą wizję obszaru


Czenie r nych punkt w widzenia
Łączenie różnych punktów widzenia innowacji

nasłuchiwanie i dialog

czynnik czas/skuteczność

… zalążki innowacji

interes ogólny

nowym skojarzeniom idei...

dają początek


Łączenie różnych interesów innowacji

jakość życia, kwestie społeczne

rentowność działalności gospodarczej, dostosowanie do wymagań rynkowych

tworząc ramy spójności społecznej i gospodarczej

zagospodarowanie przestrzenne i infrastruktura

dojrzalszych projektów

sprzyja powstawaniu


Czenie zdolno ci do mobilizacji
Łączenie zdolności do mobilizacji innowacji

zasoby ludzkie

gwarantują pełniejszą kontrolę ryzyka

środki finansowe i majątek prywatny

środki finansowe i majątek publiczny

skuteczniejszą realizację

zapewniają


Czenie wiedzy i umiej tno ci know how
Łączenie wiedzy i umiejętności innowacji (know-how)

potencjał refleksji

w oparciu o zdolność odtworzeniową

wsparcie instytucjonalne

zarządzanie i realizacja

trwałości efektów działań w czasie

sprzyjają


Co sk ada si na partnerstwo
Co składa się na partnerstwo? innowacji

 • Sieć kontaktów

 • Sformalizowany tryb współpracy

 • Klimat zaufania

 • Zdolność organizacyjna i zarządcza

 • Zmienna geometria w zależności od rodzaju wyzwań


Mazowieckie partnerstwo dla innowacji
Mazowieckie partnerstwo dla innowacji innowacji

Inicjatywa PARTNERSTWA to sposób organizacji:

 • jednoczący ludzi wokół wspólnych działań

 • dający wszystkim możliwości wypowiedzenia się

 • umożliwiający szersze spojrzenie na zasoby

 • zapewniający powiązanie pomiędzy działaniami

 • doskonale dostosowany do lokalnych realiów

 • elastycznie zarządzany


Program partnerstwa
Program partnerstwa innowacji

 • platforma do usprawnienia komunikacji i wdrażania instrumentów wspierających współpracę pomiędzy aktorami kreującymi innowacyjność dla rozwoju społeczno-gospodarczego Mazowsza

 • celowość ujęcia subregionalnego

  • wyodrębnienie aglomeracji stołecznej

  • mniejsze miasta ośrodkami rozwoju na poziomie subregionalnym

   • Radom

   • Płock

   • Ostrołęka

   • Biała Podlaska

   • Ciechanów

   • Siedlce


Pytania wiod ce
Pytania wiodące innowacji

 • Jakie są główne bariery ograniczające możliwości rozwoju współpracy partnerskiej na poziomie lokalnym i regionalnym na Mazowszu?

 • W jaki sposób uruchomić współpracę na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego nakierowaną na wzrost innowacyjności?

 • Jak kreować kulturę innowacji w naszym regionie?


ad