רשות ניירות ערך
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

מפת דרכים: יעדים ותוכניות לשנים הקרובות PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

רשות ניירות ערך. מפת דרכים: יעדים ותוכניות לשנים הקרובות. ספטמבר, 2012 אלול, תשע"ב. חשיבותה של רג ולציה: קרן המטבע - רגולציה צריכה להיות אינטנסיבית, אקטיבית ומתערבת; רגולציה חזקה תורמת ליציבות בשוק ההון ולצמיחה כלכלית . SINGLE PASSPORT - רגולציה בינלאומית. האתגר :

Download Presentation

מפת דרכים: יעדים ותוכניות לשנים הקרובות

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


רשות ניירות ערך

מפת דרכים:

יעדים ותוכניות לשנים הקרובות

ספטמבר, 2012

אלול, תשע"ב


חשיבותה של רגולציה:

 • קרן המטבע - רגולציה צריכה להיות אינטנסיבית, אקטיבית ומתערבת; רגולציה חזקה תורמת ליציבות בשוק ההון ולצמיחה כלכלית.

 • SINGLE PASSPORT- רגולציה בינלאומית


האתגר:

 • שמירה על עניינם של המשקיעים- זיהוי כשלי שוק שעשויים

  לגרום לפגיעה במשקיעים, ומתן מענה רגולטורי במטרה להגן על המשקיעים.

 • התחשבות בעלויות הרגולציה על הגופים המפוקחים –

  הקלות בעומס הרגולטורי מבלי לפגום באיכות הפיקוח וההגנה עלהמשקיעים.


בתחילת השנה מונו צוותי עבודה לבחון:

 • 1. מה חסר בפיקוח (רגולציה)? מה נדרש לעשות?

 • 2.האם יש עומס רגולטורי? האם יש מקום להקל ולהפחיתעלויות לגופים המפוקחים?

 • דה-רגולציה:

 • הקלות בעומס רגולטורי, מבלי לפגום באיכות הפיקוח וההגנה על משקיעים.


 • צוותי הרשות:

 • יועמ"ש

 • תאגידים

 • השקעות

 • כלכלית

 • חקיקה

 • בינלאומית

 • פעילים

 • בשוק ההון:

 • נציגי משקיעים

 • גורמים מפוקחים

 • שומרי סף שונים


עקרונות

איזון

מידתיות

שקיפות

אכיפה

והרתעה


חיזוק תפקידם ואחריותם של שומרי הסף

רגולציה

דירקטוריון

יועצי פרוקסי

עורכי דין

נאמנים

חתמים

הנהלה

חברות דירוג

רואי חשבון

אנליסטים

מעריכי שווי

מוסדיים

ציבור


מתווה הפעילות במפת הדרכיםמבוסס על שלושה יסודות שלובים זה בזה:


רגולציה: הסדרת תחומי פעילות

לדוגמא:

 • פיקוח על עבודת רואי החשבון המבקרים (PCAOB)

 • הסדרת תחום ייעוץ למוסדיים (אנטרופי)

 • פרויקט שיפור וקיצור הדוחות

 • מבחנים ותנאים לחלוקת דיבידנד


רגולציה: נושאים נוספים בהסדרת תחומי פעילות

 • הסדרת תחום זירות מסחר

 • הסדרת תחום ברוקר-דילר

 • הסדרת תחום חברות הדירוג

 • הסדרת תחום תעודות הסל – ממשטר דיווח למשטר פיקוח

 • שינויים בתחום החיתום

 • טיפול במשבר האג"ח – הסדרי חוב

 • מודל גילוי לחברות רישום כפול שמנפיקות אג"ח בישראל


דה-רגולציה: הקלות למפוקחים

תחום התאגידים המדווחים

 • תשקיפי מדף

 • עיתוי הגשת דיווח מיידי

  תחום קרנות הנאמנות

 • ביטול חובה להגיש דוחות IFRS

 • פישוט הליכי אישור עסקאות ופעולות


דה-רגולציה: הקלות למפוקחים

תחום תעודת הסל:

 • דיווח כספי ברמת התעודה

 • פישוט מתכונת הדיווח (בדומה לקיים לגבי קרנות נאמנות)

 • הקלות בנוגע לשיווק ופרסום

  תחום בעלי הרישיון (יועצי השקעות, מנהלי תיקים):

 • ייעול ופישוט הליך בירור צרכי הלקוח

 • הקלות נוספות לחברות ניהול תיקים קטנות


מדרג רגולציה

 • הדילמה הרגולטורית: הגנה על ציבור המשקיעים תוך התחשבות בנטל הרגולטורי על גופים מפוקחים

 • נקבעו המלצות להקלות ספציפיות לגופים קטנים, לאחר שנבחנו השיקולים בעד ונגד מדרג רגולציה


הגדרת "תאגיד מדווח קטן"

 • שווי שוק – עד 300 מיליון שקלים חדשים

 • שיקול נוסף - שווי החזקות ציבור


מדרג רגולציה

תאגידים מדווחים "קטנים"

 • ביטול חובת פרסום דוח על הבקרה הפנימית (ISOX) ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית (הותרת החובה לצרף הצהרות מנהלים)

 • פטור מחובת גילוי בעניין סיכוני שוק

 • העלאת רף המהותיות לצירוף הערכות שווי, פטור מחובת צירוף דוחות כספיים של חברה כלולה

  חברות ניהול תיקים "קטנות"

 • ביטול תחולת הוראת הרשות לבירור צרכי לקוח

 • צמצום חובת עדכון בירור צרכי לקוח


שקיפות ההליך הרגולטורי ופישוט יישום והטמעת הרגולציה

 • הרחבת שיתוף הציבור בהליכי חקיקה

 • מועד התחילה של הוראות רגולטוריות חדשות: קביעת תקופות היערכות ארוכות מהמקובל כיום

 • עיתוי פרסומן של הוראות רגולטוריות: ריכוז פרסומים חדשים למועדים ידועים מראש


פיתוח שוק

לדוגמא:

 • מינוי ועדה שתעסוק בקידום השקעות בחברות ציבוריות שפועלות בתחום המחקר והפיתוח

 • מערכת הצבעות באינטרנט

 • הפחתת עמלות הפצה

 • קרנות חוץ


פיתוח שוק – נושאים נוספים

 • At the Market Offerings

 • הכרה הדדית בתשקיפים ובדיווחים שוטפים (ESMA)

 • איגוח

 • קרנות סל

 • מערכת הפצה אלטרנטיבית

 • הגברת התחרות בתחום הברוקראז'

 • מערכת סליקה אוטומטית


תודה רבה


 • Login