2008 m kovo m n 06 d profesinio informavimo ir konsultavimo kokyb s u tikrinimas
Download
1 / 18

2008 m. kovo mėn. 06 d. PROFESINIO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

2008 m. kovo mėn. 06 d. PROFESINIO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS. PROFESINIO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS: SAMPRATA IR PRIELAIDOS KĘSTUTIS PUKELIS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS STUDIJŲ KOKYBĖS CENTRAS. EUROPOS SĄJUNG A. KOKYBĖS SAMPRATA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

2008 m. kovo mėn. 06 d. PROFESINIO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2008 m kovo m n 06 d profesinio informavimo ir konsultavimo kokyb s u tikrinimas

2008 m. kovo mėn. 06 d.PROFESINIO INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

PROFESINIO INFORMAVIMO

IR

KONSULTAVIMO

KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS:

SAMPRATA IR PRIELAIDOS

KĘSTUTIS PUKELIS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

STUDIJŲ KOKYBĖS CENTRAS

EUROPOSSĄJUNGA


Kokyb s samprata

KOKYBĖS SAMPRATA

Kokybė - tai nuolat judantis, dėl to nuolat ir kintantis “taikinys”

 • Galime kalbėti apie:

 • Pagaminto produkto kokybę

 • Teikiamos paslaugoskokybę

 • Veiklos, kurios išdavoje atsiranda produktas ar paslauga, kokybę

  Kokios kokybės tipui priklausytų profesinis informavimas ir konsultavimas?


Kokyb s koncepcijos kaip kokyb s sampratos

Kokybės koncepcijos kaip kokybės sampratos

 • Kokybė kaip išskirtinumas, pranašumas (angl. - exception);

 • Kokybė kaip tobulumas (angl.- perfection);

 • Kokybė kaip trūkumų nebuvimas (angl. - zero defects);

 • Kokybė kaip atitikimas tikslui (angl. - fitness for purpose)

 • Kokybė kaip ekonominis naudingumas(angl. – value for money);

 • Kokybė kaip pasikeitimas(angl. – transformation);

 • Kokybė kaip sėkminga veikla(angl. – sucessful performance);

 • Kokybė kaip atitikimas reikalavimams arba standartams(angl. – conformance to requirements or standards);

 • Kokybė kaip vartotojų poreikių tenkinimas(angl. – customer satisfaction).


Profesinio informavimo ir konsultavimo kokyb

Profesinio informavimo ir konsultavimo kokybė

 • tai tinkamų sąlygų sudarymas asmeniui gauti tinkamą informaciją bei patarimus, padedančius jam priimti teisingą profesijos rinkimosi sprendimą

 • Profesinis informavimas ir konsultavimas – viena vertus, paslauga, kita vertus, veikla, kurios išdavoje randasi paslauga.

 • Vadinasi, kalbant apie profesinį informavimą ir konsultavimą būtina susitarti dėl:

 • 1. Kokia profesinio informavimo ir konsultavimo paslauga yra kokybiška?

 • 2. Kokia turi būti profesinio informavimo ir konsultavimo veikla, kad teikiama paslauga būtų kokybiška?


Profesinio informavimo ir konsultavimo kokyb1

Profesinio informavimo ir konsultavimo kokybė

 • Matome, kad siekiant profesinio informavimo ir konsultavimo kokybės būtina apsibrėžti (susitarti):

 • Kokia ir kodėl tokia profesinio informavimo ir konsultavimo paslauga yra kokybiška?

 • Kaip įsitikinti, kad teikiamos profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugos yra kokybiškos (atitinka susitarimą)?


Profesinio informavimo ir konsultavimo kokyb2

Profesinio informavimo ir konsultavimo kokybė

Teikiamo profesinio informavimo ar profesinio konsultavimo kaip paslaugos kokybę nusako jų standartai:

 • profesinio informavimo kokybę - profesinio informavimo standartas

 • Profesinio konsultavimo – profesijos konsultanto profesijos standartas

 • Veikloskokybę nusakančio standarto pavyzdys galėtų būti profesijos konsultanto rengimo standartas, nes jis reglamentuoja, kaip turi būti rengiamas profesijos konsultantas (o ne koks jis turėtų būti).


Profesinio informavimo ir konsultavimo kokyb3

Profesinio informavimo ir konsultavimo kokybė

 • Akivaizdu, kad veiklos kokybę lemia paslaugos kokybė.

 • Pvz., parengtame profesinio informavimo standarte teigiama, kad profesinio informavimo paslauga bus kokybiška, jeigu:

 • Profesinio informavimo paslaugą teikiantis asmuo pasižymės tam tikrais bendraisiais gebėjimais

 • Profesinis informavimas remsis informacijos rinkimu, tvarkymu ir teikimu


Profesinio informavimo ir konsultavimo kokyb4

Profesinio informavimo ir konsultavimo kokybė

c)asmeniui bus teikiama informacija apie:

 • Darbo rinką ir jos būklę

 • Darbo rinkoje paklausių profesijų turinį

 • Kvalifikacijas ir jų įgijimą

 • Studijų ir mokymo programas

 • Individualizuotą mokymąsi ir jo teikiamas galimybes

 • Nacionalinę profesinio konsultavimo ir karjeros planavimo sistemą

 • Socialinio bendradarbiavimo galimybes

  Ir visa tai bus daroma remiantis atitinkamais profesinio informavimo principais, metodais ir formomis

 • Svarbu: susitarimai dėl kokybės gali ir turi keistis!


Profesinio informavimo ir konsultavimo kokyb s u tikrinimas

Profesinio informavimo ir konsultavimo kokybės užtikrinimas

Tai pastoviaiatliekamas gaminamo produkto, teikiamos paslaugos ar atliekamos veiklos kokybės į(si)vertinimas bei toks kokybės vadybos metodų ir priemonių taikymas, kad teikiamos profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugos nuolat atitiktų nus(is)tatytus kokybės standartus (reikalavimus).

Kokybės užtikrinimas apima kokybės vertinimą ir kokybės gerinimą


Kokyb s u tikrinimas apima

Kokybės užtikrinimas apima

 • Kokybės vertinimą- tikslingą informacijos apie profesinį informavimą ir konsultavimą rinkimą, sisteminimą ir analizę, siekiant įvertinti šių procesų kokybės būklę.

 • Ir

 • Kokybės gerinimą– kuriuo siekiama taip organizuoti profesinį informavimo ir konsultavimo kokybės vadyvą, kad jų išdavoje būtų pasiekti nus(is)tatyti profesinio informavimo ir konsultavimo kokybės standartų reikalavimai.


Kokyb s vertinim as planavimas organizavimas gyvendinimas ir kontrol

Kokybės vertinimas: planavimas, organizavimas, įgyvendinimas ir kontrolė

9. PI ir PK kokybės būklės atitikimo

kokybės reikalavimams įvertinimas

8. Duomenų analizė ir apibendrinimas

7. Duomenų

rinkimas

1. Kokybės vertinimo

tikslo įvardijimas

PI ir PK

kokybės vertinimas

6. Kokybės vertinimo priemonių parengimas

2. VertinamųPI ir PKkokybėsdimensijų (veiklossričių) apibūdinimas

5. Kokybės vertinimo

metodų parinkimas

3. Kokybės vertinimo kriterijų ir

rodiklių nustatymas

4. Informacijos rinkimo

šaltinių numatymas


Kokyb s gerinimas planavimas organizavimas gyvendinimas ir kontrol

Kokybės gerinimas: planavimas, organizavimas, įgyvendinimas ir kontrolė

11. PI ir PK

kokybės gerinimo

organizavimas

10. PI ir PK

kokybės gerinimo

priemonių planavimas

12. PI ir PK kokybės

gerinimo įgyvendinimas

13. Naujų kokybės reikalavimų

formulavimas –

kokybės tobulinimas

PI ir PK

kokybės gerinimas

9. PI ir PK kokybės

būklės atitikimo kokybės

reikalavimams įvertinimas

1. Kokybės vertinimo

tikslo įvardijimas


Kokyb s gerinimas

Kokybės gerinimas

Kokybės reikalavimai/standartas

Kokybės gerinimas

Aktuali kokybės būklė


Kokyb s vadybos formos

Kokybės vadybos formos:

 • Kokybės užtikrinimas (Quality assurance);

 • Kokybės gerinimas (Quality improvement)

 • Kokybės tobulinimas (Quality development)

 • Kokybės plėtotė (Quality enhancement).


Pirofesinio informavimo ir konsultavimo kokyb apima

Pirofesinio informavimo ir konsultavimo kokybė apima

 • Susitarimą dėl kokybės (kokybės standartų nustatymas)

 • PI ir PK projektavimą pagal kokybės standartą

 • PI ir PK organizavimo įgyvendinimą

 • PI ir PK realizavimas

 • Pasiektos PI ir PK kokybės vertinimas ir įvertinimas

 • PI ir PK kokybės gerinimas (jei nustatyta kokybė nėra pasiekta) arba tobulinimas (jei nustatyta kokybė pasiekta ir keliami aukštesni reikalavimai kokybės standartams)


Profesinio informavimo ir konsultavimo kokyb5

Profesinio informavimo ir konsultavimo kokybė

 • PI ir PK kokybės standarto

 • nustatymas

5. PI ir PK kokybės gerinimas

(arba tobulinimas)

2. PI ir PK

projektavimas (rengimas)

4. PI ir PK

kokybės vertinimas

3. PI ir PK

organizavimas


Normatyviniai pi ir pk dokumentai tai atitinkami kokyb s standartai

Normatyviniai PI ir PK dokumentai – tai atitinkami kokybės standartai

PARENGTI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

 • Profesinio informavimo standartas

 • Profesinio konsultavimo profesijos standartas

 • Profesinio informavimo mokymo programa

 • Profesinio informavimo metodikos

 • Profesinio informavimo taškų audito, akreditavimo ir finansavimo metodinės rekomendacijos

 • Profesinės karjeros planavimo gebėjimų ugdymo programa ir metodikos

 • Profesinio informavimo taškų audito ir akreditavimo metodika

 • Mokytojų, profesijos mokytojų, dėstytojų bendradarbiavimo su socialiniais partneriais metodinės rekomendacijos


Normatyviniai pi ir pk dokumentai tai atitinkami kokyb s standartai1

Normatyviniai PI ir PK dokumentai – tai atitinkami kokybės standartai

PARENGTI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

 • Profesinio konsultavimo specialistų rengimo standartas

 • Profesinio informavimo ir karjeros planavimo gebėjimų ugdymo nuotolinio mokymo programa

 • Profesinio informavimo ir karjeros planavimo gebėjimų ugdymo nuotolinio mokymo metodika

 • Profesinio konsultavimo metodinės rekomendacijos profesijos konsultantams

 • Profesinio konsultavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimo programa

 • Profesijos konsultantų kvalifikacijos tobulinimo poreikių nustatymo metodika


ad
 • Login