Gjennomgang av vikarbyrådirektivet i norsk rett og betydningen for bedriftene - PowerPoint PPT Presentation

Gjennomgang av vikarbyr direktivet i norsk rett og betydningen for bedriftene
Download
1 / 31

 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Gjennomgang av vikarbyrådirektivet i norsk rett og betydningen for bedriftene. For Energibedriftene Rådgiver Bjørg Wølneberg. Kilde: KS Advokatene. Vikarbyrådirektivet - formål. Har to formål:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Gjennomgang av vikarbyrådirektivet i norsk rett og betydningen for bedriftene

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gjennomgang av vikarbyr direktivet i norsk rett og betydningen for bedriftene

Gjennomgang av vikarbyrådirektivet i norsk rett og betydningen for bedriftene

For Energibedriftene

RådgiverBjørg Wølneberg

Kilde: KS Advokatene


Vikarbyr direktivet form l

Vikarbyrådirektivet - formål

 • Har to formål:

  • Det skal bidra til å beskytte og styrke innleide arbeidstakeres stilling ved at de minst skal ha lønns- og arbeidsvilkår som andre ansatte i innleievirksomheten (likebehandlingsprinsippet)

  • Det skal bidra til å anerkjenne bemanningsbyrå som arbeidsgivere


Vikarbyr direktivet form l forts

Vikarbyrådirektivet – formål forts.

 • Art. 4:«Forbud mod og restritioner i anvendelsen afvikararbejde kan kun begrundes i almene hensyn til især beskyttelse av vikaransatte og krav til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen eller i behovet for at sikre et velfungerende arbejdsmarked og forebygge misbrug.»


Mulighetene for innleie

Mulighetene for innleie

 • Utgangspunktet i norsk rett er fas ansettelse, jfaml § 14-9 (1)

 • Kan inngå avtale om innleie fra virksomheter som har til formål å driver utleie (bemanningsbyrå), jframl § 14-12- Kun tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter § 14-9 (1)

 • Kan inngå avtale om innleie fra virksomheter som ikke har til formål å drive utleie, jframl § 14-13- Den utleide må være fast ansatt, og utleie må utgjøre en liten del av virksomhetens drift


Virkninger av ulovlig innleie av arbeidstaker

Virkninger av ulovlig innleie av arbeidstaker

 • Dersom det foreligger brudd på bestemmelsene i aml§ 14-12 kan retten etter påstand fra den innleide arbeidstakeren avsi dom for at den innleide har et fast arbeidsforhold hos innleier, jframl § 14-4 (2)


Partsforholdet

Partsforholdet

Arbeidsavtale

Kontrakt


Likebehandling av l nns og arbeidsvilk r ved utleie fra bemanningsbyr aml 14 12 a

Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsbyrå – aml § 14-12 a

 • Innføring av likebehandlingsprinsippet betyr at innleid arbeidstaker skal ha lønns- og arbeidsvilkår som om vedkommende var ansatt i innleievirksomheten, når det gjelder:

  • arbeidstidens lengde og plassering

  • overtidsarbeid

  • varighet og plassering av pauser og hvileperioder

  • nattarbeid

  • feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager

  • lønn og utgiftsdekning


Likebehandling av l nns og arbeidsvilk r ved utleie fra bemanningsbyr aml 14 12 a forts

Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsbyrå – aml § 14-12 a forts.

 • Likebehandlingsprinsippet gjelder bare for bemanningsbyrå som driver med utleie, jframl § 14-12

 • Likebehandlingsprinsippet vil også gjelde for bemanningsbyrå som er plassert i utlandet, og som sender utleide arbeidstakere til Norge, jfr Forskrift om utsendte arbeidstakere § 2 a

 • Det er bare utleide arbeidstakere fra slike byråer som har rettigheter etter likebehandlingsprinsippet


Likebehandling av l nns og arbeidsvilk r ved utleie fra bemanningsbyr aml 14 12 a forts1

Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsbyrå – aml § 14-12 a forts.

 • Pensjon er ikke med

 • Det er bemanningsbyrået som skal sørge for at likebehandlingsprinsippet overholdes

 • Likebehandlingsprinsippet forutsetter opplysninger fra innleievirksomheten- Aml § 14-12 b (1)- Foreslått: Forskrift om innleie fra bemanningsbyrå – 14 dager- Lov og forskrift om offentlig anskaffelser


Arbeidstid

Arbeidstid

 • Den innleide har samme rett til arbeidstidens lengde og plassering som ansatte i innleievirksomheten

 • For Energibedriftene betyr det at den innleide arbeidstakeren vil følge arbeidstidsgrensene som er fastsatt i Energiavtalene

 • Vil også være omfattet av avvikende arbeidstidsordninger som gjelder i innleievirksomheten, samt avtaler om gjennomsnittsberegning

 • Rett til arbeidstidens plassering – betyr at innleid arbeidstaker skal behandles som ansatte i innleievirksomheten mht arbeidstidens plassering


Gjennomgang av vikarbyr direktivet i norsk rett og betydningen for bedriftene

Lønn

 • Lønn – alt vederlag for arbeid (faste og ulike ulempetillegg)

 • For energibedriftene:- Energiavtalenes bestemmelser om lønn - § 3 - Lønnsbestemmelser- § 6 – Overtid- Øvrige bestemmelser knyttet til lønn


Ferie

Ferie

 • Den innleide skal ha den samme rett til feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager som ansatte i innleievirksomheten

 • For energibedriftene betyr det ferierettigheter ette § 7 i Energiavtalene


Innleid arbeidstakers tilgang til felles goder

Innleid arbeidstakers tilgang til felles goder

 • Arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til fellesgoder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet, jframl § 14-12 a (2)


Energiavtalenes vedlegg om ansatte i vikarbyr er

Energiavtalenes Vedlegg om ansatte i vikarbyråer

 • - Vedlegg C i Energiavtale I

 • - Vedlegg D i Energiavtale II

 • Bedriftene skal sørge for at bemanningsbyråene overholder likebehandlingsprinsippet i aml § 14-12 a

 • Sikre at innleide arbeidstakere får lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med Energiavtalene (ikke pensjon)


Energiavtalenes vedlegg om ansatte i vikarbyr er1

Energiavtalenes vedlegg om ansatte i vikarbyråer

 • Etter § 14-12 er bemanningsbyrået pliktsubjekt

 • Bedriften er forpliktet til å overholde vedleggene

 • Bedriften må gjennom kontrakt med bemanningsbyrået sikre at de innleide får de opplistede vilkårene i Energiavtalene

 • Innleide arbeidstakeres rett til lønn, ferie og arbeidstid etter Energiavtalenes bestemmelser er bemanningsbyrået forpliktet til å overholde gjennom likebehandlingsprinsippet i aml § 14-12 a. Bedriften må informere (samt ta med i kontrakt).

 • Andre rettigheter etter Energiavtalene – herunder sykepenger – følger ikke av likebehandlingsprinsippet, og må sikres gjennom kontrakt med bemanningsbyrået.


Opplysningsplikt

Opplysningsplikt

 • For å sikre at likebehandlingsprinsippet blir overholdt er de ulike aktørene forpliktet til å opplyse hverandre om hvilke lønns- og arbeidsvilkår som gjelder jframl § 14-12 b- Innleier overfor bemanningsbyrået- Bemanningsbyrået overfor utleievirksomheten- Innleievirksomheten overfor de tillitsvalgte- Bemanningsbyrå, innleier og tillitsvalgt har taushetsplikt om opplysninger de fr i denne forbindelse


Solidaransvar

Solidaransvar

 • Solidaransvar innføres fra 1.7.2013- Innebærer at den innleide arbeidstaker kan kreve oppgjør for forfalte krav på lønn og feriepenger fra innleievirksomheten uten først å ha forøkt og fått betaling fra bemanningsbyrået, jframl § 14-12 c og ferieloven § 11 nr. 6

 • Energibedriften må gjennom kontrakt med bemanningsbyrået sikre evt regresskrav


Innleie av arbeidstaker vil v re kj p av tjeneste

Innleie av arbeidstaker vil være kjøp av tjeneste

 • Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gjelder

 • Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

 • Forskriften gjelder ved tildeling av tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter som overstiger 1,6 mill.

 • Kan være fornuftig av forskriften også anvendes for kontrakter under 1,6 mill.


Forskrift om l nns og arbeidsvilk r i offentlige kontrakter

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

 • Forskriften sier:

 • Oppdragsgiver skal:- i kunngjøringen / konkurransegrunnlaget informere om at forskriften kommer til anvendelse (§ 6)- i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandør / underleverandør har lønns- og arbeidsvilkår etter forskriften§ 5 (§ 6)- i kontrakten kreve at leverandør / underleverandør på forespørsel kan dokumentere at kravet er oppfylt (§ 6)- ta forbehold om å gjennomføre effektive sanksjoner (§ 6)- skal gjennomføre kontroller (§ 7)


Forskrift om l nns og arbeidsvilk r i offentlige kontrakter forts

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter forts.

 • § 5 Krav til kontraktklausul m lønns- og arbeidsvilkår

 • «Oppdragsgiver skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandører og eventuelt underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakter, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne bestemmelse.På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal oppdragsgiver stille krav om lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende forskrifter.»


Forskrift om l nns og arbeidsvilk r i offentlige kontrakter forts1

Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter forts.

 • § 5 Krav til kontraktklausul om lønns- og arbeidsvilkår«På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal oppdragsgiver stille krav om lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.»


Kj p av vikartjenester

Kjøp av vikartjenester

 • Både likebehandlingsprinsippet i aml § 14-12 a og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter gjelder.

 • Betyr:- Må i kunngjøring/konkurransegrunnlag informere om hvilke vilkår som gjelder – likebehandlingsprinippet- Inngår kontrakt- sikre pliktene etter likebehandlingsprinsippet og EA I / AE II vedlegg C / D- Sørge for tilgang til dokumenter som viser at kravene er oppfylt- Oppdragsgiver må ha klausul for å gjennomføre effektive sanksjoner- Oppdragsgiver skal gjennomføre kontroller- Sikre seg mot regresskrav


Utfordringer med vikarbyr direktivet

Utfordringer med vikarbyrådirektivet

 • Likebehandlingsprinsippet i aml § 14-12 a og EA I / EA II vedlegg C / D trer i kraft fra 1.1 2013 – Ingen overgangsordning

 • Løpende kontrakter:- Løpende kontrakter må revideres- Må vurdere om revidering innebærer så vesentlige endringer i kontrakt at det skal anses som å inngå ny kontrakt – nytt anbud

 • Nye kontrakter:- Følge anskaffelsesregelverket, samt likebehandlingsprinsippet og EA I / EA II vedlegg C / D


Vesentlig endring av kontrakt plikt til gjennomf re ny anskaffelse

Vesentlig endring av kontrakt – plikt til å gjennomføre ny anskaffelse

 • EU-domstolen har slått fast i sin praksis – at skjer det vesentlige endringer i en kontrakt kan dette anses som en ny kontrakt som skulle ha vært ute på et nytt anbud (EU-domstolen C – 454/06)

 • Hva er så vesentlig endring? Noen utgangspunkt:- Medfører endringen at andre leverandører ville ha deltatt- Endringen medfører at kontrakten utvides til å gjelde tjenester / varer som opprinnelig ikke var med- Endringen endrer den økonomiske balansen i favør av leverandør- Utskifting på leverandørsiden


Oppdragsgivers kontroll

Oppdragsgivers kontroll

 • Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av kravene til lønns- og arbeidsvilkår, jfr forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter § 7

 • Ingen direkte plikt om kontroll av likebehandlingsprinsippet i aml

 • Ønskelig med kontraktoppfølging

 • For å kunne gjennomføre kontroll må få tilgang til dokumentasjon – oppdragsgiver skal sikre seg dette i kontrakten


Oppdragsgivers kontroll forts

Oppdragsgivers kontroll forts.

 • God oppfølging

 • Må avvise mot kostnader, og sees i sammenheng med gevinster

 • Må tilpasses ut fra behovet, geografisk og bransje

 • Forarbeidene nevner stikkprøver som fornuftig form

 • Ikke plikt til å drive «etterforskning»


Oppdragsgivers kontroll forts1

Oppdragsgivers kontroll forts.

 • Hvordan gjennomføre kontroller:- Hvem gjennomfører dem?- Stikkprøver- Kan kreve timelister og lønnsslipper- Arbeidsgiver får også ansvar for de innleides arbeidstid, slik at må ha oversikt over dette, jframl § 2-2


Oppdragsgivers kontroll forts2

Oppdragsgivers kontroll forts

 • Hva gjør oppdragsgiver om oppdager brudd?- Sørger for å ha effektive sanksjoner i kontrakten (eks. holde tilbake betaling)

 • Hva skjer hvis oppdragsgiver ikke følger kravene i forskriften?- Dårlig omdømme- KOFA – ikke effektivt- Foreslått at Arbeidstilsynet får tilsynskompetanse


Innleie av arbeidstakere som skal drive renhold

Innleie av arbeidstakere som skal drive renhold

 • Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester- Renholdsvirksomheter som driver salg av renholdstjenester, må fra 1. september 2012 være godkjent for å kunne drive lovlig- Forbudt å kjøpe tjenester fra renholdsvirksomheter som ikke er godkjent – unntak for kjøp til private- Arbeidstilsynet godkjenner renholdsvirksomhetene – etablert et register


Innleie av arbeidstakere som skal drive renhold forts

Innleie av arbeidstakere som skal drive renhold, forts.

 • Godkjenningsordningen gjelder også for bemanningsbyrå som driver utleie av renholdere

 • Innebærer at innkjøper / oppdragsgiver i kontrakt må være godkjent, og at manglende godkjenning kan medføre heving av kontrakt


Oppsummering

Oppsummering

 • Vikarbyrådirektivet blir norsk rett fra 1.1.2013 – det betyr at innleide arbeidstakere mht lønns- og arbeidsvilkår skal behandles som om de er ansatt i innleie virksomheten

 • I tillegg forpliktelser etter EA I / EA II vedlegg C / D

 • Ingen overgangsordning

 • Bedriftene må vurdere inngåtte kontrakter, og oppdatere de, evt. vurdere om det er behov for ny anbudsrunde

 • Sørge for informasjon til bemanningsbyråene


 • Login