Traumateam atls
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 38

TRAUMATEAM ATLS PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

IVA operation röntgen övervakningsavdelning. PCI hjärtövervakning. TRIAGE strukturerad diagnostik vätska, O 2 , antibiotika Tidig IVA-kontakt. IVA. IVA. vårdavdelning. vårdavdelning. TRAUMATEAM ATLS. Standardiserad undersökning - EKG - labprover. Mortalitet vid svår sepsis.

Download Presentation

TRAUMATEAM ATLS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Traumateam atls

IVAoperationröntgenövervakningsavdelning

PCIhjärtövervakning

TRIAGE

strukturerad diagnostik

vätska, O2, antibiotikaTidig IVA-kontakt

IVA

IVA

vårdavdelning

vårdavdelning

TRAUMATEAMATLS

Standardiserad undersökning- EKG- labprover


Mortalitet vid sv r sepsis

Mortalitet vid svår sepsis

Antal sviktande organ

Angus DC et al Crit Care Med 2001;29:1303

Vincent JL Crit Care Med 1999;21:1790


Kvinna 65 r

Kvinna 65 år

 • Reumatoid artrit (Prednisolon 7,5 mg x 1), tidigare hjärtinfarkt, coeliaki

 • Senaste dygnet trött, vaknat med dyspné

 • Dag 1 f.m. Söker akut på sjukhus A


Kvinna 65 r1

BT104/62 – 85/60puls136temp35,3° AF21

pH7,25pCO22,5pO216,8BE<-15laktat6

LPK5,1CRP340krea457D-dimer6,25

Kvinna 65 år

 • Triage kl 9:51

 • Bed (kl ?):1/ Lungemboli – UCG ua

  2/ Njursvikt– platsbrist på njurmedicin inlägges MAVA kl.13:00


Kvinna 65 r2

Akuten9:51

}

3tim

9,5 tim

6,5 tim

Kvinna 65 år

 • Inlägges MAVA kl 13:00

  Fortsatt hypoton 90/40KonfusionFortsatt anuriskMisslyckad nålsättningUl njurar – ingen hydronefros18.15 Avdelningsläkare bedömer patienten – misstänker sepsis

 • Till IVA18:30


Kvinna 65 r3

Kvinna 65 år

 • Till IVA18:30 - svår septisk chock

  respirator, vätska, erytrocytkoncentrat, noradrenalin, dobutamin…

  Blod- och urinodlingar: E.colikomplikationer: nosokomiala infektioner

 • Dag 15över till Infektions-IVA, extububerad dag 21

 • Dag 48över till rehabiliteringsavdelning

IVA 3 veckor, akutsjukhus 7 veckor


Traumateam atls

200844 sidor64 rekommendationer- initial resuscitation (37 rek)- supportive management (27 rek)


Traumateam atls

”… the greatest outcome improvement can be made through education and process change for those caring for severe sepsis patients in the non-ICU setting and across the spectrum of acute care.”

Surviving Sepsis Campaign:Internationsl guidelines for management of severe sepsis and septic shock: 2008


Traumateam atls

Medsepsis avses infektionsorsakad systeminflammatorisk reaktion (SIRS). SIRS har definierats som uppfyllandet av minst två av fyra kriterier

1: Feber >38oC eller <36oC,

2: Hjärtfrekvens >90/min,

3: Andningsfrekvens >20/min eller PaCO2 <4 kPa,

4: LPK >12 x 109/l; <4 x 109/l, eller >10% omogna former


Traumateam atls

Svår sepsis definieras som sepsis med hypotoni, hypoperfusion och/eller någon sviktande organfunktion.

Svår sepsis kan diagnosticeras vid verifierad infektion även om SIRS kriterier saknas.


Traumateam atls

Kriterier för hypotension, hypoperfusion och organdysfunktion vid svår sepsis och septisk chock hos vuxna

Hypotension

Systoliskt blodtryck ≤90 mmHg eller medelartärtryck <70 mmHg

Hypoperfusion

P-laktat >1mmol över övre normalgränsen eller BE ≤-5 mmol/l

Organdysfunktion

Renal: oliguri <0,5 ml/kg/tim i minst 1 tim trots adekvat volymtillförsel eller ökning under vårdtillfället av P-kreatinin >45 µmol/l

Respiratorisk: PaO2/FiO2 ≤33 (PaO2 på 7,0 kPa vid luftandning), dock ≤27 (PaO2 på 5,6 kPa vid luftandning) om lungan är fokus för infektionen

Hematologisk: trombocyter <100 x 109/l, INR >1,5 eller APTT >60 sek

CNS: akut förändring av mentalt status, t ex konfusion

Hepatisk: S-bilirubin >70 µmol/l


Traumateam atls

Septisk chock som är den mest allvarliga utvecklingen av sepsissjukdomen definieras som svår sepsis med hypotension trots adekvat vätsketillförsel.


Om sv r sepsis och septisk chock

Om svår sepsis och septisk chock

 • Utveckling av svår sepsis sker som regel inom de första 24 timmarna efter ankomst till sjukhus.

 • Hög mortalitetsrisk, 10- 40 %, chock 20-60 %

 • Ju fler organsystem som sviktar desto allvarligare.

 • Ju längre tid till insatt adekvat behandling, desto sämre blir prognosen.

 • Därför är tidig identifikation av största vikt!


Traumateam atls

Programgruppens bedömning av fysiologiska tecken som kan tala för utveckling mot svår sepsis/septisk chock


Traumateam atls

Omedelbart omhändertagande!

 • Syrgas

 • Vätska

 • Blodprover inklusive artärgas med laktat

 • Odlingar

 • Antibiotika

 • Övrig behandling

 • Övervakning


Traumateam atls

Syrgasbehandling

Saturation 91-95%

Näsgrimma:2-3 liter syrgas

Saturation <90%

Syrgasmask: 5-15 liter syrgas

Mål

Normaliserad saturation eller >93%


Traumateam atls

Omedelbart omhändertagande!

 • Syrgas

 • Vätska

 • Blodprover inklusive artärgas med laktat

 • Odlingar

 • Antibiotika

 • Övrig behandling

 • Övervakning


Traumateam atls

Vätskebehandling

Vätsketillförsel under 30 min:

(500–)1000 ml kristalloid

eller

(300–)500 ml kolloid

Upprepa beroende på svar och tolerans tills

cirkulationsmålen är uppnådda


Traumateam atls

Omedelbart omhändertagande!

 • Syrgas

 • Vätska

 • Blodprover inklusive artärgas med laktat

 • Odlingar

 • Antibiotika

 • Övrig behandling

 • Övervakning


Blodprov f r akutanalys

Blodprov för akutanalys

Hb, EVF, LPK, CRP

Na, K, Kreat

PK, APTT, TPK

Bil, ALP, ASAT, ALAT

P-glucos

Arteriell blodgas med laktat

Överväg hjärtenzymer


Traumateam atls

1287 patienter med misstänkt infektion + laktat

60%

50%

40%

30%

28-d inhospital Mortality

20%

10%

<70

>4.0

70-90

2.5-4.0

>90

Systolic Blood pressure(mmHg)

<2.5

Lactate (mmol/l)

Howell M. Int Care Med 2007


Traumateam atls

259.60 kr

32.45kr

CRP

PCT

04812162024283236h


Traumateam atls

Omedelbart omhändertagande!

 • Syrgas

 • Vätska

 • Blodprover inklusive artärgas med laktat

 • Odlingar

 • Antibiotika

 • Övrig behandling

 • Övervakning


Mikrobiologisk diagnostik

Mikrobiologisk diagnostik

 • Blododling

 • Övriga odlingar (får ej fördröja insättande av antibiotika!

  • Urin

  • Misstänkt fokus

  • Överväg riktad virusdiagnostik

  • Överväg pnc- och legionellantigen i urin


Traumateam atls

Omedelbart omhändertagande!

 • Syrgas

 • Vätska

 • Blodprover inklusive artärgas med laktat

 • Odlingar

 • Antibiotika

 • Övrig behandling

 • Övervakning


Traumateam atls

För varje timmes fördröjning av antibiotikainsättande

sjönk överlevnaden med 8%!

Kumar, Crit Care Med 2006


Traumateam atls

Antibiotikabehandling

Skall sättas in inom 60 min!

Vid misstanke om pneumoni:

Bensylpc 3g alt Claforan/Cefotaxim1 g + makrolid


Traumateam atls

Antibiotikabehandling

Skall sättas in inom 60 min!

Vid misstanke om urosepsis:

Claforan/Cefotaxim 1g+ aminoglykosid


Traumateam atls

Antibiotikabehandling

Skall sättas in inom 60 min!

Vid misstanke om infektion utgången från bukorgan

eller genitalia:

Tazocin 4g alt Tienam/Meronem 1 g

+ ev aminoglykosid


Traumateam atls

Antibiotikabehandling

Skall sättas in inom 60 min!

Misstänkt mjukdelsinfektion:

Bensylpc 3 g alt Ekvacillin 2 g

+

Klindamycin 600 mg (vid misstanke nekrotiserande fasciit)


Traumateam atls

Antibiotikabehandling

Skall sättas in inom 60 min!

Okänt fokus:

Claforan/Cefotaxim1 g + aminoglykosid


Traumateam atls

Antibiotikabehandling

Skall sättas in inom 60 min!

Aminoglykosid

Nebcina, Netilyn

4-5 mg/kg i engångsdos med koncentrations-

bestämning efter 8 tim och ev på morgonen

nästföljande dag

2 mg/kg – vid stark misstanke om anuri eller

grav njursvikt


Traumateam atls

Övervakning

Andningsfrekvens

Saturation

Systoliskt och diastoliskt blodtryck/

medelartärblodtryck (MAP)

Hjärtfrekvens

Medvetandegrad

Timdiures

Kroppstemperatur


Traumateam atls

Behandlingsmål efter påbörjad behandling

Inom 1 timme

Blodtryck MAP >70 mmHg el systoliskt blodtryck >90 mmHg

Saturation >93 %

Inom 6 timmar

Urinproduktion>0,5 ml/kg/h (utan diuretika)

LaktatnivåSjunkande

Inom 24 timmar

Andningsfrekvens Normaliserad

Hjärtfrekvens Normaliserad


Kvalitetsm l f r omh ndertagande av patient med sv r sepsis septisk chock

Kvalitetsmål för omhändertagande av patient med svår sepsis/septisk chock:

1. Fysiologiska parametrar skall dokumenteras på patienter som transporteras med ambulans till akutmottagning.

2. På akutmottagningen skall blodtryck, hjärtfrekvens, andningsfrekvens, saturation och medvetandegrad omedelbart registreras på patienter med misstänkt svår infektion och dessa patienter skall snarast bedömas av läkare.

3. För patienter inneliggande på sjukhus skall finnas system för övervakning som utan fördröjning identifierar patienter som utvecklar svår sepsis eller septisk chock.

4. I bedömning av patient med svår sepsis ingår provtagning med arteriell blodgas och laktat.


Kvalitetsm l f r omh ndertagande av patient med sv r sepsis septisk chock1

Kvalitetsmål för omhändertagande av patient med svår sepsis/septisk chock:

5. Patienter med svår sepsis skall inom 60 minuter efter ankomst till akutmottagning eller identifiering på vårdavdelning ha blododlats och fått adekvat empirisk antibiotika intravenöst.

6. Till patienter med hypotension eller hypoperfusion skall kristalloid vätska ≥(500)-1000 ml (alternativt kolloid lösning ≥300-500 ml) ha givits inom 60 minuter efter ankomst till akutmottagning eller identifiering på vårdavdelning.

7. Vid terapisvikt på initial behandling skall patienten bedömas av intensivvårdsläkare avseende fortsatt omhändertagande på intensivvårdsenhet.

8. Vid transport mellan sjukhus skall patient som är cirkulatoriskt eller respiratoriskt instabil övervakas av personal med kompetens och möjlighet att åtgärda försämringar i tillståndet.


 • Login