Klasifikacija korozije - PowerPoint PPT Presentation

Klasifikacija korozije
Download
1 / 26

 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Klasifikacija korozije. Predavanje 2. PONOVIMO! Što je kemijski element? Kemijska valencija elementa? Što je to atom? Kakva je građa atoma? Što je ion? Periodni sustav elemenata. Što je kemijski spoj?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Klasifikacija korozije

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Klasifikacija korozije

Klasifikacija korozije

Predavanje 2


Klasifikacija korozije

PONOVIMO!

 • Što je kemijski element? Kemijska valencija elementa?

 • Što je to atom? Kakva je građa atoma? Što je ion?

 • Periodni sustav elemenata.

 • Što je kemijski spoj?

  • Što je to molekula? Koje veze između atoma u molekuli postoje? (Ionska – između atoma (iona) metala i nemetala, kovalentna – između atoma nemetala i metalna veza – između atoma metala).

 • Što je reaktivnosti ili kemijski afinitet kemijskih elemenata? Zašto elementi stupaju u kemijske reakcije s drugim elementima? (Stabilno stanje od 8 elektrona (neki od 2 elektrona kao npr vodik) u zadnjoj elektronskoj ljusci).


Klasifikacija korozije

PONOVIMO!

Atomi i ioni. Atom je sastavljen od jezgre sa elektronom ili elektronima u putanji oko nje. Jezgra je sastavljena od protona i neutrona. Proton ima pozitivan električki naboj, a neutoni su nenabijeni kao što to njihovo ime pokazuje. Elektroni su negativno nabijeni. Kod atoma, broj protona je jednak broju elektrona i kao posljedica električni naboj će biti nula, ili drugim riječima atom će biti električki uravnotežen. Ako atom dobije ili izgubi jedan elektron ili elektrone, nastat će višak pozitivnog ili negativnog električnog naboja – nastaje ion.

Vodikov ion je atom vodika koji je izgubio svoj elektron i označava se kao H+ pokazujući višak pozitivnog električnog naboja. Ion hidroksida se sastoji od kisika i vodika koji je dobio jedan elektron i piše se kao OH- pokazujući višak negativnog električnog naboja.


Klasifikacija korozije

PONOVIMO!

 • Što su kemijske jednadžbe? Reaktanti i produkti? Izjednačavaje broja atoma na obje strane kemijske jednadžbe.


Klasifikacija korozije

PONOVIMO!

pH vrijednosti. Voda sadrži ione vodika i hidroksida i relativna koncentracija ovih iona je važna. Voda je kisela ako je koncentracija iona vodika veća od koncentracije hidroksida (pH je od 1 do 7). Ako su spomenute koncentracije jednake, voda je neutralna (pH=7). Kada je koncentracija iona vodikova oksida veća od vodikove, voda je lužnata (pH je od 7 do 14). pH vrijednost u području od 0 do 14 t.j. od vrlo kisele pa do vrlo lužinate. Ako se temperatura vode povećava, koncentracija iona vodika se povećava i imamo povećanje kiselosti, odnosno opadanje lužnatosti. Kod elektrokemijske korozije metala pH vrijednost je važna za određivanje stupnja korozije.


Klasifikacija korozije

Podjela korozije

1. Korozija u ovisnosti o agresivnom mediju može nadalje biti:

 • atmosferska, uzrokovana atmosferilijama i aerozagađenjima,

 • u tlu, uzrokovana vodom, tlom i mineralnim tvarima iz tla,

 • u vodi i vodenim otopinama.

  2. U odnosu na eksploatacijske uvjete pojavljuje se:

 • korozija zbog mehaničkog naprezanja, vibracija i korozijskog zamora,

 • korozija nastala pod utjecajem lutajućih struja.

  3. U odnosu na mehanizam procesa:

 • kemijska korozija

 • elektrokemijska korozija


Klasifikacija korozije

4. U odnosu na geometrijski oblika korozijskog razaranja:

 • Opća korozija

 • Lokalna korozija:

  • pjegasta korozija,

  • rupčasta korozija (pitting),

  • površinska korozija,

  • kontaktna korozija koja se dijeli na: galvansku koroziju i koroziju u procjepu.

 • Selektivna korozija

 • Interkristalna korozija

  U praksi se više oblika korozije može pojaviti istodobno. Tako se npr. uz pitting pod određenim okolnostima pojavljuju opća i/ili pjegasta korozija. Osobite pojave korozije zapažaju se ispod zaštitnih prevlaka ili na mjestima njihova oštećenja.


Kemijska korozija

Kemijska korozija


Klasifikacija korozije

Kemijska korozija

Kemijska korozija nastaje djelovanjem agresivnog kemijskog elementa na površinu materijala, a zbiva se u neelektrolitima, tj. u medijima koji ne provode električnu struju.

Kemijska korozija prepoznaje se po vanjskoj promjeni izgleda i pojavi opne na površini metala.

U kemijske korozije spada:

 • plinska korozija;

 • korozija u tekućim neelektrolitima.


Klasifikacija korozije

Plinska korozija uzrokovana plinovima izgaranja na visokim temperaturama :

 • kod ventila i u ispušnih cijevima motora broda,

 • kod toplinske obrade čelika (zavarivanju, toplinskoj obradbi itd.),

 • pri radu uređaja na visokim temperaturama, gdje se korozijski oksidni produkt pojavljuje u obliku okujine.

  Korozijau tekućim neelektrolitima kao što su organske tekućine i otopine raznih supstancija u njima (npr. razaranje metala u nafti pod utjecajem S ili njegovih spojeva). Organske tekućine mogu izazvati kemijsku koroziju, ali samo ako su bezvodne jer inače dolazi do elektrokemijske korozije.


Klasifikacija korozije

Kemijska se korozija odvija direktnim sudarima atoma reaktanata plinova i metala (plinska korozija).

Kemijska korozija pokazuje se ovom jednostavnom jednadžbom:

n Me + m X → Men Xm

gdje je:

n, m = cijeli brojevi (1, 2, 3 ili 4),

Me = atom metala,

X = agresivna komponenta okoline (S, Cl-, O2).


Klasifikacija korozije

Tok i intenzitet procesa kemijske korozije

Brzina i tok kemijske korozije ovise o:

 • metalu koji korodira (sastav, struktura),

 • agresivnoj okolini koja ga okružuje (sastav i koncentracija okoline),

 • fizikalnim uvjetima (temperatura, hrapavost površine, naprezanja i napetosti, brzini gibanja okoline),

 • korozijskim produktima (fizikalna i kemijska svojstva produkata korozije).


Klasifikacija korozije

Glatke i čiste metalne površine manje korodiraju od hrapavih i onečišćenih jer je njihova stvarna veličina mnogo veća od geometrijske, pa je tako korozija kao površinska reakcija ubrzana. Onečišćenja na površini metala (npr. čađa) također onemogućuju nastajanje kvalitetnog zaštitnog sloja.

Također legirajuće komponente koje lako oksidiraju znatno smanjuju brzinu korozije u oksidacijskoj sredini.

Naprezanja i napetosti u metaluubrzavaju kemijsku koroziju u početnoj fazi zbog više energijske razine površine i zbog nepovoljnog utjecaja tih pojava na kvalitetu primarnog sloja korozijskih produkata.


Klasifikacija korozije

Općenito vrijedi da samo one reakcije imaju pokretnu silu, tj. da se mogu zbivati spontano, kod kojih se oslobađa energija (kod koje je energija produkata manja od energije reaktanata). Energijska razina reakcijskog sustava utječe na brzinu kemijske korozije metala.

Smanjenje brzine djelovanja korozije vrlo je važno za praksu, a može se postići:

 • pri niskoj temperaturi ako je prenizak energetski nivo molekula i atoma koji međusobno reagiraju. Značajne se brzine kemijske korozije metala dostižu tek pri visokim temperaturama (kaljenje, visoko-temperaturna korozija u ložištima kotlova);

 • stvaranjem korozivnih produkata na površini metala, koji ga u obliku zaštitnog sloja zaštićuju (npr. aliminij).


Klasifikacija korozije

Zaštitni sloj smanjuje koroziju uz uvjete da:

 • su korozivni produkti uvjetima kruti i fizikalno-kemijski stabilni (ne smiju se otapati, razgrađivati i kemijski reagirati;

 • zaštitni sloj potpuno prekriva metalnu površinu.

  Pod djelovanjem plinova, srebro, aluminij, mjed i nikal potamne dok bakar pozeleni ili posmeđi, zbog nastajanja oksidnog sloja koji djeluje kao zaštitni. Opna nastaje obično na onim dijelovima površine metala gdje agens izravno reagira sa metalom.

  Daljnji prirast debljine usporava proces korozije, pa ona teče sve sporije zbog otežanog prodiranja agensa kroz opnu.

  U čelika i ljevova na bazi željeza ta opna je vrlo krhka te pri malim naprezanjima puca, što dovodi do vrlo opasnoga lokalnog raspada metala.


Klasifikacija korozije

mogući produkti korozije željeza u kotlovskom sustavu:


Klasifikacija korozije

Pitanja za ponavljanje

 • Kako možemo klasificirati korozijske procese?

 • Objasnite razliku između kemijske i elektrokemijske korozije.

 • Što je kemijska korozija? Kako se dijeli?

 • O čemu ovise tok i brzina kemijske korozije?

 • Objasnite na primjeru Wagnerovu teoriju kemijske korozije?

 • Kako ovisi brzina korozije o brzini gibanja okoline? Kako pojedini čimbenici utječu na pojavu i brzinu korozije? pH? Kisik? Temperatura?


 • Login