Crnogorski kvalifikacioni okvir CKO - PowerPoint PPT Presentation

Crnogorski kvalifikacioni okvir cko
Download
1 / 24

 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Crnogorski kvalifikacioni okvir CKO. Šta je Crnogorski kvalifikacioni okvir?.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Crnogorski kvalifikacioni okvir CKO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Crnogorski kvalifikacioni okvir cko

Crnogorski kvalifikacioni okvirCKO


Ta je crnogorski kvalifikacioni okvir

Šta je Crnogorski kvalifikacioni okvir?

Crnogorski kvalifikacioni okvir (CKO) instrument koji omogućava svrstavanje, upoređivanje, razvijanje i razumijevanje kvalifikacija, njihovu povezanost i jasan pregled različitih puteva sticanja kvalifikacija za potrebe tržišta rada i društva.

Crnogorski kvalifikacioni okvir je namijenjen svim starosnim grupama osoba koje uče, poslodavcima i široj javnosti.


Crnogorski kvalifikacioni okvir principi

Crnogorski kvalifikacioni okvir - principi

 • Ishodi učenja iskazuju se kroz znanje, vještine i kompetencije,

 • Svrstavanje kvalifikacija u nivoe, odnosno u podnivoe,

 • Prenosivost kredita,

 • Uporedivost sa Evropskim kvalifikacionim okvirom,

 • Obezbjeđivanje kvaliteta u procesu sticanja i razvoja kvalifikacija,

 • Saradnja svih zainteresovanih strana i

 • Transparentnost.


Crnogorski kvalifikacioni okvir ciljevi

Crnogorski kvalifikacioni okvir – ciljevi

 • Jasno definisanje ishoda učenja,

 • Vrednovanje različitih kvalifikacija unutar cjelokupnog sistema kvalifikacija,

 • Podsticanje i razvijanje cjeloživotnog učenja,

 • Da pokaže jasne veze između različitih djelova sistema,

 • Da ukazuje na puteve prohodnosti i napredovanja kroz i u okviru sistema obrazovanja i osposobljavanja,

 • Međunarodnu uporedivost kvalifikacija,

 • Promovisanje značaja ključnih stručnih kompetencija i

 • Obezbjeđivanje kvaliteta u sistemu kvalifikacija.


Crnogorski kvalifikacioni okvir obuhvata

Crnogorski kvalifikacioni okvir obuhvata

 • Nivoe, odnosno podnivoe kvalifikacija,

 • Opise nivoa i ishoda učenja za svaki nivo, odnosno podnivo kvalifikacija,

 • Obim kvalifikacije,

 • Tipove kvalifikacija i isprave kojima se dokazuju stečene kvalifikacije.


Elementi crnogorskog kvalifikacionog okvira 1 nivo

Elementi Crnogorskog kvalifikacionog okvira1. Nivo

Crnogorski kvalifikacioni okvir ima osam (8) nivoa složenosti kvalifikacija. Nivoi I, IV i VII imaju podnivoe

Nivoi predstavljaju niz uzastopnih stepena.

Definisani su u smislu nivoa složenosti znanja, vještina i stepena samostalnosti i odgovornosti koje kandidat može da demonstrira.

Kvalifikacije se svrstavaju na osnovu složenosti postignutih ishoda učenja u osam nivoa CKO


Elementi crnogorskog kvalifikacionog okvira 2 opisi nivoa

Elementi Crnogorskog kvalifikacionog okvira2. Opisi nivoa

Opisi nivoa su tvrdnje koje pokazuju dubinu i opseg učenja na određenom nivou.

Stepen samostalnosti i odgovornosti: Samostalnost u odlučivanju u novim i kritičnim situacijama unutar djelokruga svog rada, uvođenje promjena i poboljšanja pri planiranju i organizaciji radnih procesa...

Vještine: Izvođenje velikog broja raznovrsnih, kompleksnih i složenih radnih zadataka u novim i nepoznatim uslovima i situacijama, uz primjenu različitih metoda, tehnika...

Znanja: Sveobuhvatna i sistematična teorijska i stručna znanja, koja podržavaju poslove odgovarajućeg stručnog/predmetnog područja i omogućavaju kritičko razumijevanje...


Crnogorski kvalifikacioni okvir cko

Opšta teorijska i praktična znanja, vještine i kompetencije određuju se kroz opšti opis nivoa, odnosno podnivoa kvalifikacija.

 • Opisi nivoa:

 • Preciziraju nivo složenosti znanja, vještina i stepen odgovornosti i samostalnosti koje lice stiče učenjem,

 • Služe kao vodič za vrstu zahtjeva kojima kandidat mora udovoljiti na svakom nivou,

 • Mogu se primijeniti na specifične discipline i načine učenja.


Elementi crnogorskog kvalifikacionog okvira 3 kredit kreditni poen bod

Elementi Crnogorskog kvalifikacionog okvira3. Kredit (kreditni poen/bod)

Svaka kvalifikacija ima numeričku vrijednost izraženu brojem kredita (kreditnih poena/bodova)

Broj kredita ukazuje na vrijeme koje će osoba prosječnih sposobnosti potrošiti u procesu učenja kako bi ostvarila rezultate (ishode) predviđene za određenu kvalifikaciju.

1 kredit CKO = 25 sati učenja


Crnogorski kvalifikacioni okvir cko

Crnogorski sistem prenosa kredita (CSPK)

Proces koji omogućava da se ishodi učenja postignuti u jednom kontekstu mogu uvažiti u drugom kontekstu.

Zasniva se na postupcima provjere, potvrđivanja i priznavanja i usklađen je sa Evropskim transferom kredita za visoko obrazovanje (ECTS) i za stručno obrazovanje i osposobljavanje (ECVET).


Crnogorski kvalifikacioni okvir cko

 • Krediti su prenosivi. Jednom stečeni kredit/i se mogu koristiti za sticanje više kvalifikacija na istom nivou koje sadrže tu (zajedničku) jedinicu/modul,

 • Obim kvalifikacije nivoa obrazovanja određuje se najmanjim brojem od 60 kredita CSPK, što odgovarajednoj školskoj, odnosno studijskoj godini,

 • Najmanji broj kredita za koji je moguće dobiti formalnu potvrdu (sertifikat, uvjerenje) je jedan (1).


Elementi crnogorskog kvalifikacionog okvira 4 sektori

Elementi Crnogorskog kvalifikacionog okvira4. Sektori

Kvalifikacije su grupisane prema sektoru kojem pripadaju. Sektor označava oblast učenja i/ili zapošljavanja. Sektori kvalifikacija sadrže podsektore, oblasti i podoblasti.

Poljoprivreda, prehranai veterina

Humanistika i umjetnost

Građevinarstvo i uređenje prostora

Prirodne nauke

Obrazovanje i osposobljavanje

Zdravstvo i socijalna zaštita i td.


Elementi crnogorskog kvalifikacionog okvira 5 tipovi kvalifikacija

Elementi Crnogorskog kvalifikacionog okvira5. Tipovi kvalifikacija

Kvalifikacija nivoa obrazovanja: Stiče se završetkom javno važećeg obrazovnog programa i dostizanjem potrebnog obima kvalifikacije, a nakon propisane provjere.

Stručna kvalifikacija: Stiče se završetkom dijela javno važećeg obrazovnog programa (modul/kurs), završetkom posebnog programa obrazovanja, a nakon sprovedene provjere.

Ostalo: Kvalifikacije koje ne pripadaju ni jednom od gorenavedenih tipova kvalifikacija


Elementi crnogorskog kvalifikacionog okvira 6 vrste isprava

Elementi Crnogorskog kvalifikacionog okvira6. Vrste isprava

Diploma

Diploma je vrsta isprave i služi kao dokaz o stečenoj kvalifikaciji nivoa obrazovanja.

Sertifikat (potvrda/uvjerenje)

Dokaz o stečenoj stručnoj kvalifikaciji, dijelu kvalifikacije ili drugoj kvalifikaciji


Crnogorski kvalifikacioni okvir cko

Diploma

Kvalifikacija nivoa obrazovanja

Stručna kvalifikacija

Sertifikat (potvrda/uvjerenje)

Ostalo


Crnogorski kvalifikacioni okvir cko

 • Organi i tijela nadležni za razvijanje, provjeru, usvajanje, priznavanje i svrstavanje kvalifikacija u CKO:

 • Ministarstvo;

 • Organ državne uprave nadležan za poslove rada;

 • Centar za stručno obrazovanje;

 • Zavod za školstvo;

 • Ispitni centar;

 • Obrazovne ustanove/organizatori obrazovanja;

 • Organ uprave nadležan za poslove statistike;

 • Savjet za kvalifikacije;

 • Nacionalni savjet za obrazovanje;

 • Savjet za visoko obrazovanje; i

 • Sektorske komisije.


Proces razvijanja cko kvalifikacije

Proces razvijanja CKO kvalifikacije


Proces odobravanja kvalifikacija

Proces odobravanja kvalifikacija

 • CKO kvalifikacije odobrava Savjet za kvalifikacije,

 • U CKO će biti uključene samo one kvalifikacije koje:

  • formom zadovoljavaju standarde za razvoj kvalifikacija i

  • kvalifikacije koje, po sadržaju – znanja, vještine i stepen odgovornosti i samostalnosti na određenom nivou CKO, odgovaraju zahtjevima sektorskih komisija za kvalifikacije.


Crnogorski kvalifikacioni okvir cko

Za više informacija posjetite web sajt

Crnogorski kvalifikacioni okvir

http://www.cko.edu.me

HVALA


 • Login