Crnogorski kvalifikacioni okvir cko
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Crnogorski kvalifikacioni okvir CKO PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Crnogorski kvalifikacioni okvir CKO. Šta je Crnogorski kvalifikacioni okvir?.

Download Presentation

Crnogorski kvalifikacioni okvir CKO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Crnogorski kvalifikacioni okvirCKO


Šta je Crnogorski kvalifikacioni okvir?

Crnogorski kvalifikacioni okvir (CKO) instrument koji omogućava svrstavanje, upoređivanje, razvijanje i razumijevanje kvalifikacija, njihovu povezanost i jasan pregled različitih puteva sticanja kvalifikacija za potrebe tržišta rada i društva.

Crnogorski kvalifikacioni okvir je namijenjen svim starosnim grupama osoba koje uče, poslodavcima i široj javnosti.


Crnogorski kvalifikacioni okvir - principi

 • Ishodi učenja iskazuju se kroz znanje, vještine i kompetencije,

 • Svrstavanje kvalifikacija u nivoe, odnosno u podnivoe,

 • Prenosivost kredita,

 • Uporedivost sa Evropskim kvalifikacionim okvirom,

 • Obezbjeđivanje kvaliteta u procesu sticanja i razvoja kvalifikacija,

 • Saradnja svih zainteresovanih strana i

 • Transparentnost.


Crnogorski kvalifikacioni okvir – ciljevi

 • Jasno definisanje ishoda učenja,

 • Vrednovanje različitih kvalifikacija unutar cjelokupnog sistema kvalifikacija,

 • Podsticanje i razvijanje cjeloživotnog učenja,

 • Da pokaže jasne veze između različitih djelova sistema,

 • Da ukazuje na puteve prohodnosti i napredovanja kroz i u okviru sistema obrazovanja i osposobljavanja,

 • Međunarodnu uporedivost kvalifikacija,

 • Promovisanje značaja ključnih stručnih kompetencija i

 • Obezbjeđivanje kvaliteta u sistemu kvalifikacija.


Crnogorski kvalifikacioni okvir obuhvata

 • Nivoe, odnosno podnivoe kvalifikacija,

 • Opise nivoa i ishoda učenja za svaki nivo, odnosno podnivo kvalifikacija,

 • Obim kvalifikacije,

 • Tipove kvalifikacija i isprave kojima se dokazuju stečene kvalifikacije.


Elementi Crnogorskog kvalifikacionog okvira1. Nivo

Crnogorski kvalifikacioni okvir ima osam (8) nivoa složenosti kvalifikacija. Nivoi I, IV i VII imaju podnivoe

Nivoi predstavljaju niz uzastopnih stepena.

Definisani su u smislu nivoa složenosti znanja, vještina i stepena samostalnosti i odgovornosti koje kandidat može da demonstrira.

Kvalifikacije se svrstavaju na osnovu složenosti postignutih ishoda učenja u osam nivoa CKO


Elementi Crnogorskog kvalifikacionog okvira2. Opisi nivoa

Opisi nivoa su tvrdnje koje pokazuju dubinu i opseg učenja na određenom nivou.

Stepen samostalnosti i odgovornosti: Samostalnost u odlučivanju u novim i kritičnim situacijama unutar djelokruga svog rada, uvođenje promjena i poboljšanja pri planiranju i organizaciji radnih procesa...

Vještine: Izvođenje velikog broja raznovrsnih, kompleksnih i složenih radnih zadataka u novim i nepoznatim uslovima i situacijama, uz primjenu različitih metoda, tehnika...

Znanja: Sveobuhvatna i sistematična teorijska i stručna znanja, koja podržavaju poslove odgovarajućeg stručnog/predmetnog područja i omogućavaju kritičko razumijevanje...


Opšta teorijska i praktična znanja, vještine i kompetencije određuju se kroz opšti opis nivoa, odnosno podnivoa kvalifikacija.

 • Opisi nivoa:

 • Preciziraju nivo složenosti znanja, vještina i stepen odgovornosti i samostalnosti koje lice stiče učenjem,

 • Služe kao vodič za vrstu zahtjeva kojima kandidat mora udovoljiti na svakom nivou,

 • Mogu se primijeniti na specifične discipline i načine učenja.


Elementi Crnogorskog kvalifikacionog okvira3. Kredit (kreditni poen/bod)

Svaka kvalifikacija ima numeričku vrijednost izraženu brojem kredita (kreditnih poena/bodova)

Broj kredita ukazuje na vrijeme koje će osoba prosječnih sposobnosti potrošiti u procesu učenja kako bi ostvarila rezultate (ishode) predviđene za određenu kvalifikaciju.

1 kredit CKO = 25 sati učenja


Crnogorski sistem prenosa kredita (CSPK)

Proces koji omogućava da se ishodi učenja postignuti u jednom kontekstu mogu uvažiti u drugom kontekstu.

Zasniva se na postupcima provjere, potvrđivanja i priznavanja i usklađen je sa Evropskim transferom kredita za visoko obrazovanje (ECTS) i za stručno obrazovanje i osposobljavanje (ECVET).


 • Krediti su prenosivi. Jednom stečeni kredit/i se mogu koristiti za sticanje više kvalifikacija na istom nivou koje sadrže tu (zajedničku) jedinicu/modul,

 • Obim kvalifikacije nivoa obrazovanja određuje se najmanjim brojem od 60 kredita CSPK, što odgovarajednoj školskoj, odnosno studijskoj godini,

 • Najmanji broj kredita za koji je moguće dobiti formalnu potvrdu (sertifikat, uvjerenje) je jedan (1).


Elementi Crnogorskog kvalifikacionog okvira4. Sektori

Kvalifikacije su grupisane prema sektoru kojem pripadaju. Sektor označava oblast učenja i/ili zapošljavanja. Sektori kvalifikacija sadrže podsektore, oblasti i podoblasti.

Poljoprivreda, prehranai veterina

Humanistika i umjetnost

Građevinarstvo i uređenje prostora

Prirodne nauke

Obrazovanje i osposobljavanje

Zdravstvo i socijalna zaštita i td.


Elementi Crnogorskog kvalifikacionog okvira5. Tipovi kvalifikacija

Kvalifikacija nivoa obrazovanja: Stiče se završetkom javno važećeg obrazovnog programa i dostizanjem potrebnog obima kvalifikacije, a nakon propisane provjere.

Stručna kvalifikacija: Stiče se završetkom dijela javno važećeg obrazovnog programa (modul/kurs), završetkom posebnog programa obrazovanja, a nakon sprovedene provjere.

Ostalo: Kvalifikacije koje ne pripadaju ni jednom od gorenavedenih tipova kvalifikacija


Elementi Crnogorskog kvalifikacionog okvira6. Vrste isprava

Diploma

Diploma je vrsta isprave i služi kao dokaz o stečenoj kvalifikaciji nivoa obrazovanja.

Sertifikat (potvrda/uvjerenje)

Dokaz o stečenoj stručnoj kvalifikaciji, dijelu kvalifikacije ili drugoj kvalifikaciji


Diploma

Kvalifikacija nivoa obrazovanja

Stručna kvalifikacija

Sertifikat (potvrda/uvjerenje)

Ostalo


 • Organi i tijela nadležni za razvijanje, provjeru, usvajanje, priznavanje i svrstavanje kvalifikacija u CKO:

 • Ministarstvo;

 • Organ državne uprave nadležan za poslove rada;

 • Centar za stručno obrazovanje;

 • Zavod za školstvo;

 • Ispitni centar;

 • Obrazovne ustanove/organizatori obrazovanja;

 • Organ uprave nadležan za poslove statistike;

 • Savjet za kvalifikacije;

 • Nacionalni savjet za obrazovanje;

 • Savjet za visoko obrazovanje; i

 • Sektorske komisije.


Proces razvijanja CKO kvalifikacije


Proces odobravanja kvalifikacija

 • CKO kvalifikacije odobrava Savjet za kvalifikacije,

 • U CKO će biti uključene samo one kvalifikacije koje:

  • formom zadovoljavaju standarde za razvoj kvalifikacija i

  • kvalifikacije koje, po sadržaju – znanja, vještine i stepen odgovornosti i samostalnosti na određenom nivou CKO, odgovaraju zahtjevima sektorskih komisija za kvalifikacije.


Za više informacija posjetite web sajt

Crnogorski kvalifikacioni okvir

http://www.cko.edu.me

HVALA


 • Login