Oppstartsmøte
Download
1 / 24

Oppstartsmøte 7 . mars 2013 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap (2014 – 2017) - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Oppstartsmøte 7 . mars 2013 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap (2014 – 2017). Forslag til struktur for Fylkes-ROS. DSB`s «retningslinjer» for fylkes-ROS:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Oppstartsmøte 7 . mars 2013 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap (2014 – 2017)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Oppstartsmøte 7. mars 2013Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap (2014 – 2017)


Forslag til struktur forFylkes-ROS


DSB`s «retningslinjer» for fylkes-ROS:

 • Felles kommunisert planleggingsgrunnlag, dvs at relevante ansvarlige regionale og kommunale aktører innestår for ROS-analysen mht fastsettelse av tiltak og ansvar for oppfølging.

 • Oppfølging av tiltaksdelen (handlingsprogrammet) i fylkes-ROS ! FM begrensede virkemidler for oppfølging - viser til ansvarsprinsippet! Den enkelte kommune/etat/myndighet selv ansv. for gjennomføring av tiltak….

 • ….men FM har en viktig samordningsrolle i oppfølgingen av fylkes-ROS og må være en aktiv pådriver, initiativtaker og tilrettelegger for oppfølging av fylkes-ROS.


 • Forslag til rammer for vår Fylkes-ROS:

 • DSB`s «retningslinjer»

 • NRB 2012

 • 22. juli-kommisjonens rapport

 • «Pinseflommen» 2011

 • Fylkes-ROS Hedmark (dialog med FMHE, som er i samme prosess)

 • Gjeldende regionplan


Forslag til prioriterte hendelser – OpplandHovedinndelingen er den samme som i NRB 2012 – gjenkjennelighet!!


Hvilke verdier ønsker vi å beskytte ?

(konsekvensområder)


Konsekvensområder og sannsynlighet i ROS- graderinger og kriterier…….


Gradering av konsekvensområder med kriterier


Gradering av sannsynlighet med kriterier


Hvordan utarbeide samlet risiko?


Forslag til ROS-skjema –

uønskede hendelser


Forslag til samlet risikomatrise med eks på nummerering av hendelser


Forslag til bruk av MAL for vurdering av den enkelte HENDELSE

NB!!! Vurderingen må være enkel, kort og tydelig


Med utgangspunkt i Nasjonalt Risikobilde 2012 og- prosess og metode (www.dsb.no)bruk følgende mal:

 • Bakgrunn

 • Risiko (sannsynlighet og konsekvens)

 • Sårbarhet (evne til å gjenopprette normal tilstand)

 • Forebygging og beredskap

 • Tiltak og ansvar


 • Litt om forslag til momenter i bruk av malen:

 • BAKGRUNN

 • Beskrive/definere hendelsen

 • Kort historikk – har hendelsen skjedd før, når, hvor og hvordan?

 • RISIKO

 • Her må den enkelte fagetat/virksomhet selv vurdere risikobildet av sin hendelse med utgangspunkt i risikomatrisen for Oppland (kriteriene for sannsynlighet og konsekvens). «Lander» hendelsen på grønt, gult eller grønt felt? Det avhenger av egne data og kilder. Uansett vil det måtte bli en viss grad av skjønnsmessige vurderinger. Beskriv kort årsaken(e) til at hendelsen kan oppstå og sannsynligheten for at det kan skje og konsekvensen av hendelsen.

 • SÅRBARHET

 • Def. av sårbarhet: En svakhet som reduserer eller begrenser et systems evne til å motstå en uønsket hendelse, eller til å gjenopprette en ny stabil tilstand etter hendelsen har inntruffet.


 • FOREBYGGING OG BEREDSKAP

 • Avhengig av hendelse, men ofte vil forebygging og beredskap dreie seg om kartlegging og identifisering av risiko, sikring, varsling, arealplanlegging, definerte roller og ansvarsforhold, kompetanse, økonomi, teknologi, planverk etc.

 • TILTAK OG ANSVAR

 • Risiko- og sårbarhetsanalysen av hver prioritert hendelse i Fylkes-ROS for Oppland skal ende opp med tydelige tiltak (risikoreduserende tiltak) og hvem som har ansvar. Type tiltak og antall tiltak samt hvem som er ansvarlig lages i en matrise/tabell.


Forslag til organisering av arbeidet med Fylkes-ROS – kap 5:

Den som står først tar hovedansvar for arbeidet, og involverer de andre som er nevnt + ANDRE SOM KAN BIDRA ETTER BEHOV

MATTILSYNET, FMOP (Landbruk og Miljø):

B.2DYRESJUKDOMMER/DYREHELSE

B.3PLANTESJUKDOMMER

B.4VANNFORSYNINGSSVIKT

NVE, SEL KOMMUNE:

A.1EKSTREMVÆR (NEDBØR – VIND - LYN)

A.2FLOM (HOVEDVASSDRAG OG SIDEVASSDRAG)

A.3SKRED (SNØ – STEINSPRANG – FJELLSKRED – LØSMASSE)


GJØVIK BRANNVESEN, SIVILFORSVARET, GJØVIK OG TOTEN FLYKLUBB, SEL KOMMUNE:

A.4SKOGBRANN

SYKEHUSET INNLANDET HF, FMOP v/ FYLKESLEGEN:

B.1EPIDEMIER/PANDEMIER

STATENS VEGVESEN, Oppland fylkeskommune (Samferdsel):

C.1VEGTRAFIKKULYKKE

JERNBANEVERKET:

C.2JERNBANEULYKKE


POLITI (Vestoppland), POLITI (Gudbrandsdal), Redningsselskapet, Røde Kors Hjelpekorps, Gjøvik og Toten flyklubb:

C.3BÅT/FERGEULYKKE

AVINOR:

C.4LUFTFARTSULYKKE

LHMR/ØYER BRANNVESEN, SIVILFORSVARET, FMOP (Miljøavd):

C.5AKUTT FORURENSNING

FMOP (Beredskap), SYKEHUSET INNLANDET HF:

C.6RADIOAKTIV STRÅLING

POLITI (Vestoppland), SIVILFORSVARET:

C.7INDUSTRIULYKKE


 • POLITI (Gudbrandsdal), POLITI (Vestoppland), SVV, SIVILFORSVARET, LHMR og GJØVIK KOMMUNE, BRANNVESEN, SYKEHUSET INNLANDET (?):

 • C.9BRANN I INSTITUSJON

 • C.10BRANN I FJERNTLIGGENDE OVERNATTINGSVIRKSOMHET

 • C.11BRANN I FJELLANLEGG OG TUNNEL

 • C.12ULYKKE/BRANN VED STØRRE KULTURARRANGEMENT

 • TELENOR og KDS (NVE):

 • D.1BORTFALL AV ELEKTRISK KRAFT

 • D.2TELEKOMMUNIKASJONSSVIKT


POLITI (Vestoppland), POLITI (Gudbrandsdal), HV-05, CYBERFORSVARET, LHMR KOMMUNE, HAMAR BISPEKONTOR:

E.1 TERROR OG SABOTASJE

E.2 SKYTING PÅGÅR SITUASJONER

E.3 ANNEN VOLDSKRIMINALITET OG ALVORLIGE TRUSLER

E.4 GISSELTAKING

E.5 ORGANISERT KRIMINALITET

E.6 CYBERANGREP


ad
 • Login