A t rt nelem kerettanterv v ltoz sai m dszertani javaslatok aj nl sok
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

A történelem kerettanterv változásai Módszertani javaslatok, ajánlások PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A történelem kerettanterv változásai Módszertani javaslatok, ajánlások. TTE 2013. október 12. Kojanitz László. „Újratervezés”. A korszakhatárok megváltoztatása : amit, most vesztünk, azt visszakapjuk a végén A tartóoszlopok folyamatos építése és megerősítése

Download Presentation

A történelem kerettanterv változásai Módszertani javaslatok, ajánlások

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A t rt nelem kerettanterv v ltoz sai m dszertani javaslatok aj nl sok

A történelem kerettanterv változásaiMódszertani javaslatok, ajánlások

TTE 2013. október 12.

Kojanitz László


Jratervez s

„Újratervezés”

 • A korszakhatárok megváltoztatása: amit, most vesztünk, azt visszakapjuk a végén

 • A tartóoszlopok folyamatos építése és megerősítése

  • képességek: a történetmeséléstől a forráselemzésig

   • történelmi örökség

   • történettudomány

  • jól adaptálható értelmezési keretek

   • történelmi időszemlélet

   • a jelenkori viszonyok történetisége

   • tartalmi kulcsfogalmak

   • diszciplináris kulcsfogalmak

  • történelmi tudatosság

  • reflektív történelemszemlélet


A t rt netmes l st l a forr selemz sig

A történetmeséléstől a forráselemzésig

 • történetek előadása, eljátszása

 • egyre több és összetettebb szöveges és vizuális ismeretforrás használata

 • ismertető, magyarázó és érvelő típusú szövegek megértése és reprodukálása

 • elsődleges források használata ismeretforrásként

 • történelmi korszakok összehasonlítása

 • történelmi párhuzamok megértése és keresése

 • egymástól eltérő interpretációk összehasonlítása

 • a forrásokban talált információk összevetése

 • a korabeli emberek gondolkodására vonatkozó következtetések megfogalmazása

 • a történelmi kontextus megértése

 • problémafelvetés, kérdésorientált információgyűjtés

 • a kérdésekre adott válaszok bizonyítékainak ellenőrzése és értékelése

 • forráselemzés, forrásvizsgálat

 • az információk összevetésén, elemzésén alapuló következtetések, magyarázatok készítése

TÖRTÉNELMI ÖRÖKSÉG

TÖRTÉNETTUDOMÁNY


T rt nelmi hagyom ny s t rt nettudom ny

szimbolikus események, helyek és személyek

mesék, mondák, mítoszok

történelmi anekdoták

városi legendák

történelmi témájú szépirodalmi és képzőművészeti alkotások

forrásgyűjtemények

levéltárak

múzeumok

tudományos konferenciák monográfiák

összefoglaló munkák

tanulmánykötetek

cikkek, tanulmányok

történelemtankönyvek

Történelmi hagyomány és történettudomány


T rt nelmi hagyom ny s t rt nettudom ny1

leegyszerűsített világkép: hősök és gazemberek, barátok és ellenségek, igazság és hamisság

örök történelmi igazságok

örök ellenségek

egyértelmű és kétségeket nem ismerő történelmi igazságtétel

erkölcsi igazolás és történelmi elégtétel nyújtása

a nemzeti közösségtudat és büszkeség ápolása

bizonyítások és cáfolatok

viták

egymástól eltérő interpretációk

tárgyilagosság, önkritikus elemzések, értékelések

a múltra vonatkozó tudással kapcsolatos kétségek és bizonytalanságok elismerése, sőt hangsúlyozása

Történelmi hagyomány és történettudomány


A t rt nelmi m toszok ereje

A történelmi mítoszok ereje

 • A nemzeti kultúra szerves részét jelentik, részei a közös kulturális nyelvnek, amelyet kötelességünknek érzünk átadni.

 • Lelki biztonságot adnak, megerősítik a saját közösség kiválóságába és erejébe vetett hitet.

 • Elfogadásuk és kultuszuk a közösséghez tartozás érzését adja.

 • Nem az értelemre, hanem az érzelemre hatnak, ezért ellenállnak az észérveknek.


Mi tehet a t rt nelemtan t s

Mi tehet a történelemtanítás?

 • Külön kell választani a történelmi mítoszok és a történelmi események tanítását.

 • A történelmi események bemutatása és magyarázata nem tehet engedményeket a népszerű, de a tényeknek ellentmondó történelmi mítoszoknak, a tankönyvek nem tartalmazhat kétértelmű megfogalmazásokat ezekkel kapcsolatban.

 • Nem lehet elnéző azokkal a történelmi mítoszokkal szemben, amelyek az etnikai felsőbbrendűség és alsóbbrendűség; az örök történelmi ellenség és fenyegetettség képzetét sugallják; vagy az etnikai alapon elkövetett bűntettek és igazságtalanságok történelmi igazolására szolgálnak.

 • A történelmi szimbólumokat is körültekintően és tapintatosan kell kezelni.

 • Explicit módon is foglalkozni kell a történelmi mítoszok problémájával. Konkrét példákon keresztül kell bemutatni a történelmi mítoszokkal történő politikai manipulációkat, mert önmagukban a történettudományi tények és érvek az egyes eseményekkel kapcsolatban nem tudják megszűntetni a történelmi mítoszok negatív hatásait.


A t rt nelmi id szeml let

A történelmi időszemlélet

 • „Az évszámok olyanok, mint az ábécé betűi.”

 • Kronologikus megközelítés, hosszú távú folyamatok

 • Az időben egymás után lejátszódó események, folyamatok, változások áttekintése különböző szempontok szerint

 • „Középkor” - „A magyar felvilágosodás kora”

 • Európa emelkedése és első háborúja (1867-1918) – Európa második háborúja és hanyatlásának kezdete (1918-1945) – Új erők, új rendezőelvek (1945-1990) – ?


A jelenkori viszonyok t rt netis ge

A jelenkori viszonyok történetisége

 • A világ mely területei és kultúrái kerültek kapcsolatba egymással?

 • Mi jellemezte ezeket a kapcsolatokat?

 • Milyen hatásai voltak e kapcsolatoknak a társadalomra, gazdaságra és kultúrára?

 • Hogyan értelmezhető a centrum-periféria fogalma az adott korban?

 • Mi a jelentősége a XVIII. századtól megfigyelhető változásoknak?


A t rt nelem kerettanterv v ltoz sai m dszertani javaslatok aj nl sok

történelmi kérdések

megfogalmazása

értelmező fogalmak

(meta-concepts)

használata

források használata

történelmi gondolkodás

(historical reasoning)

változások leírása

összehasonlítás

magyarázat

stb.

tartalmi fogalmak

(substantive concepts)

használata

kontextusba helyezés

érvelés, bizonyítás

(argumentation)


Tartalmi kulcsfogalmak

Tartalmi kulcsfogalmak

Gazdaság

 • gazdasági tevékenység

  • előállítás

  • elosztás

  • fogyasztás

 • gazdasági szereplők

  • háztartások

  • vállalkozások

  • állam

  • bankrendszer

 • gazdasági kapcsolatok

  • újraelosztás

  • kölcsönösség

  • piaci csere

  • önellátás

 • gazdasági rendszerek

  • újraelosztáson alapuló

  • piacgazdaság

  • vegyes gazdaság


Tartalmi kulcsfogalmak1

Tartalmi kulcsfogalmak

Társadalom

 • család

 • népesedés

 • társadalom

  • rendi

  • osztály

  • nyitott

 • társadalmi réteg

  • elit

  • közép

  • alsó

 • társadalmi mobilitás

 • nemzet

 • vallás

 • többség

 • kisebbség


Tartalmi kulcsfogalmak2

Tartalmi kulcsfogalmak

Politika

 • hatalmi ágak

  • törvényhozás

  • végrehajtás

  • igazságszolgáltatás

 • politikai rendszer

  • jogrendszer

  • gazdasági rendszer

  • politikai kultúra

 • politikai rendszerek

  • despotizmus

  • monarchia

  • abszolutizmus

  • diktatúra

  • demokrácia


Diszciplin ris kulcsfogalmak pl ok forr s t ny bizony t k jelent s g v ltoz s

Diszciplináris kulcsfogalmak (pl. ok, forrás, tény, bizonyíték, jelentőség, változás)

 • A miért kérdésre adott válaszok az okok.

 • Az okok és a következmények fontossági szempont szerint sorrendbe állíthatók.

 • Az okok és a következmények különféle szempontok szerint csoportosíthatók.

 • A különféle okok együtt fejtik ki a hatásukat.

 • Az események bekövetkeztét előidéző okok általában kölcsönösen összefüggnek egymással.

 • Minden történet más történetekkel kölcsönhatásban zajlott le. E kapcsolatrendszer feltárása nélkül semmilyen történet nem érthető meg.

 • Az okozati összefüggések feltárása közötti különbségek miatt lényeges eltérések lehetnek ugyanazon történelmi esemény bemutatása, értelmezése és értékelése között.


T rt nelmi gondolkod s

Történelmi gondolkodás

 • Történelmi jelentőség

 • Folyamatosság és változás

 • Történelmi empátia

 • Okok és következmények

 • A múlt komplexitásának megértése

Történelmi nézőpont

Történelmi gondolkodás

 • Kérdések megfogalmazása

 • Hipotézisállítás

 • Történelmi dokumentumok interpretálása

 • Információk elemzése

 • Interpretációk kidolgozása

Történelmi módszer


A reflekt v t rt nelmi tudatoss g kialak t s nak modellje

A reflektív történelmi tudatosság kialakításának modellje

Történelmi tudatosság

nem reflektálóreflektáló

elbizonytalanítás

Kognitív

konfliktus

Tanulási

folyamat

A múlt

kritikus

interpretációja

Történelmi

gondolkodás


Reflekt v t rt nelemszeml let

Reflektív történelemszemlélet

 • Minden kor a maga viszonyait és problémáit szeretné megérteni a múltat vizsgálva.

 • Ezért a történelemi ismeretek értelmes befogadása is folyamatos értelmezést és újragondolást jelent.


 • Login