Oznaen materilu:
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_03 PowerPoint PPT Presentation


 • 43 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_03 Název materiálu: Důležitá telefonní čísla IZS Tematická oblast: Tělesná výchova – 1. ročník

Download Presentation

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_03

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ozna en materi lu vy 32 inovace rumji telocvik 03

Oznaen materilu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_03

Nzev materilu:Dleit telefonn sla IZS

Tematick oblast:Tlesn vchova 1. ronk

 • Anotace:V poslednmdesetiletje stleastjvznikmimodnchudlostohroujcchobyvatelstvo jako celek. Clemmprce je vytvoitpodprndidaktickmateril,

 • pimen odborn, pro ky SOU,kter by pomohl v informovanosti obyvatel.

  Oekvan vstup:k rozpozn hrozc nebezpe, v jak reagovat, v na koho se obrtit,

  um sm telefonicky eit situaci.

  Klov slova : integr.zchrann systm, lka, hasii, zchrani

  Metodika:Sloujakopodklad pro ky k procviovn v nvaznostinapedchzejcvklad. Lzerozeslatkmelektronickyielektronickyprezentovatvevuce.

  Obor:ci SOU

  Ronk:1.

  Autor:Bc.Ruml Ji

  Zpracovno dne: 13. 12. 2012

  Prohlauji, epitvorbvukovhomaterilujsemrespektoval(a) veobecnuvanprvn a morlnzvyklosti, autorsk a jinprvatetchosob, zejmnaprvaduevnhovlastnictv (nap. prva k obchodnfirm, autorskprva k software, k filmovm, hudebnm a fotografickmdlmneboprva k ochrannmznmkm) dlezkona 121/2000 Sb. (autorskzkon). Nesuvekerouprvnodpovdnostzaobsah a pvodsvhodla.

Integrovan stedn kola,Slan


Ochrana lov ka za mimo dn ch ud lost

OCHRANA LOVKA ZA MIMODNCH UDLOST

Integrovan stedn kola,Slan


D le it telefonn sla

DLEIT TELEFONN SLA

Integrovan stedn kola,Slan


Ozna en materi lu vy 32 inovace rumji telocvik 03

DLEIT TELEFONN SLA

se tkaj pedevm tsovho voln

Integrovan stedn kola,Slan


Ozna en materi lu vy 32 inovace rumji telocvik 03

Linky tsovho voln slou k ohlen situac, kdy dochz k relnmu ohroen ivot, zdrav, ivotnho prosted nebo majetku, a kdy je nutn okamit zsah sloek integrovanho zchrannho systmu.

Integrovan stedn kola,Slan


Kdy volat

KDY VOLAT ?

Integrovan stedn kola,Slan


Ozna en materi lu vy 32 inovace rumji telocvik 03

Vznikne-li por budov, vozidel, lesa nebo jinch objekt; vidte plameny nebo kou z oken, z lesa apod. , je teba vyprostit uvznn osoby z havarovanho vozidla, z pod trosek budov nebo spadlch strom. Jste-li svdkem zvan dopravn nehody se zrannm nebo usmrcenm osob.Naleznete-li podezel zavazadlo nebo pedmt pipomnajc vbun nstran systmy.Naleznete-li osobu lec na zemi v bezvdom, nejste schopni zastavit krvcen, nkdo se dus nebo neme dchat, nkdo utrpl porann elektrickm proudem, pi prci se stroji dolo k zvanmu porann nebo amputaci konetiny. Jste.li svdkem pokusu o sebevradu. Jste-li svdkem rvaky, vtrnosti nebo nsilnho jednn.Dolo-li ke krdei penenky nebo zavazadla, pepaden i loupei, dolo ke krdei vozidla, vloupn do vozidla nebo vloupn do nemovitosti, nkdo se sna pokodit nebo zniit v majetek.Chcete-li policii oznmit njak poznatky k trestn innosti nebo informaci k hledanm nebo poheovanm osobm.

Integrovan stedn kola,Slan


Ozna en materi lu vy 32 inovace rumji telocvik 03

POZOR! - ve uveden vet nen vyerpvajc. Pokud se dostanete do tsov situace, kter nen uvedena, nevhejte zavolat na linku tsovho voln!

Integrovan stedn kola,Slan


P i p ed v n zpr vy na telefonn sla t s ov ho vol n je nutn p esn re im pod van ch informac

Pi pedvn zprvy na telefonn sla tsovho voln je nutn pesn reim podvanch informac

Integrovan stedn kola,Slan


Jak volat

JAK VOLAT ?

Integrovan stedn kola,Slan


Ozna en materi lu vy 32 inovace rumji telocvik 03

Pi pedvn zprvy na telefonn sla tsovho voln uvete:

Co pesn se stalo

tato informace je nutn k posouzen, jakou pomoc vyslat

Pesn msto hlen udlosti

tato informace je nutn ke snadnmu a rychlmu nalezen msta udlosti

Informace o postiench

pohlav, piblin vk, poet postiench

Informace o volajcm

jmno a slo telefonu pro zptn dotaz

Integrovan stedn kola,Slan


Ozna en materi lu vy 32 inovace rumji telocvik 03

Po ukonen hovoru vykejte na zptn telefont, kterm si operan pracovnk (dispeer) ov pravdivost nahlen zprvy.

Snate se zachovat klid a vcn odpovdat na otzky; nejvt zdren ped vjezdem posdky zchrann sloky mohou zpsobit dohady s operanm pracovnkem.

Integrovan stedn kola,Slan


Hasi sk z chrann sbor r

150

155

Hasisk zchrann sbor R

Zdravotnick zchrann sluba

Integrovan stedn kola,Slan


Ozna en materi lu vy 32 inovace rumji telocvik 03

158

Policie R

156

Obecn (mstsk) policie

Integrovan stedn kola,Slan


Ozna en materi lu vy 32 inovace rumji telocvik 03

112

Jednotn evropsk slo tsovho voln

Povinnost zavst jednotn evropsk telefonn slo tsovho voln byla uloena vem lenskm sttm s tm, e do konce roku 1996 mus bt ve vech sttech pln funkn. Pro pstup k tomuto tsovmu voln bylo stanoveno telefonn slo 112.

Integrovan stedn kola,Slan


Ozna en materi lu vy 32 inovace rumji telocvik 03

Pstup k tmto telefonnm slm je tedy zcela bezplatn z pevnch telefonnch linek, mobilnch telefon i z veejnch telefonnch automat.

JEN NEZODPOVDN JEDINEC ZNEUIJE TSOVHO VOLN

K VLASTN ZBAV

Integrovan stedn kola,Slan


Konec prezentace

KONECPREZENTACE

Integrovan stedn kola,Slan


Ozna en materi lu vy 32 inovace rumji telocvik 03

Zdroje informac :

http://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-volani-v-ceske-republice.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/instituce/krizove-rizeni/dulezita-telefonni-cisla/

obr.1 electronics.howstuffworks.com

obr.2 paulaespana.com

Integrovan stedn kola,Slan


 • Login