SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM - PowerPoint PPT Presentation

SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM
Download
1 / 34

 • 513 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM. Pengertian Sumber Hukum Islam:. Asal pengambilan hukum Islam. Dalil hukum Islam. Pokok hukum Islam. Dasar hukum Islam. Dasar Hukum:. Al-Qur’an Surat An-Nisa’ (4) ayat 59. Perintah untuk ta’at kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sumber sumber hukum islam

 • SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM


Pengertian sumber hukum islam

PengertianSumberHukum Islam:

 • Asalpengambilanhukum Islam.

 • Dalilhukum Islam.

 • Pokokhukum Islam.

 • Dasarhukum Islam.


Dasar hukum

Dasar Hukum:

 • Al-Quran Surat An-Nisa (4) ayat 59.

  Perintah untuk taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri.

  2. Hadits riwayat Muadz bin Jabal.


Sumber sumber hukum islam

Akal pikiran atau arrayu adalah pendapat yang memenuhi syarat untuk menentukan nilai dan norma(kaidah) pengukur tingkah-laku manusia dalam segala bidang hidup dan kehidupan.


Kesimpulan hadits mu adz bin jabal

Kesimpulan hadits Muadz bin Jabal:

 • Al-Quran adalahkitabhukum yang memuatkaidah-kaidahhukum fundamental yang harusdikajilebihlanjutolehpemikiranmanusia.

 • SunnahNabi Muhammad SAW dalamurusanmuamalahpadaumumnyahanyamengandungkaidah-kaidahumum.

 • Hukum Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnahperludikajidandirincilebihlanjut.

 • Hakim tidakbolehmenolakuntukmenyelesaikansuatumasalahatausengketadenganalasanhukumnyabelumada.


Sumber sumber hukum islam

SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

 • Al-Quran

 • As-Sunnah

 • Akal Pikiran (rayu) manusia yang memenuhisyaratuntukberijtihad


Menurut imam syafi i muhammad idris as syafi i shi ada empat

Menurut imam Syafii (Muhammad Idris As-Syafii) SHI ada empat:

1. Al-Quran.

2. As-Sunnah.

3. Ijma.

4. Qiyas.


Beberapa metode ijtihad

Beberapa Metode Ijtihad:

 • A. Ijma.

 • B. Qiyas.

 • C. Istidal.

 • D. Al-Masalih Al-Mursalah.

 • E. Istihsan.

 • F. Istishab.

 • G. Urf.


Al qur an

Al-Quran adalahkitabsuci yang memuatwahyu (firman) Allah, Tuhan Yang MahaEsa, asliseperti yang disampaikanolehmalaikatJibrilkepadaNabi Muhammad sebagaiRasul-Nyasedikitdemisedikitselama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-muladiMekkahkemudiandiMadinahuntukmenjadipedomanataupetunjukbagiummatmanusiadalamhidupdankehidupannyamencapaikesejahteraandiduniainidankebahagiaandiakhiratkelak.

AL-QURAN


Al qur an1

AL-QURAN

 • SumberHukum Islam PertamadanUtama

 • Wahyu Allah yang disampaikanmelaluimalaikatJibrilkepadaNabi Muhammad

 • Asli

 • Diturunkansedikitdemisedikitselama 22 tahun 2 bulan 22 haridiMakkahdanMadinah

 • Sebagaipedomanataupetunjukbagiummatmanusiadalamhidupdankehidupannyamencapaikesejahteraandiduniainidankebahagiaandiakhirat.


Sumber sumber hukum islam

 • Perkataan al-Quran berasaldarikatakerjaqara-a, artinya (diatelah) membaca. Katakerjaqara-a iniberubahmenjadikatakerjasuruhaniqraartinyabacalah, berubahlagimenjadikatabendaquran.

 • Pengetahuan yang terkandungdidalam al-Quran hanyalahbenih-benihatauprinsip-prinsipnyasaja. Kitabinduk yang memuatpokok-pokokketetapan Allah.

  MenurutSayyidHusein Nasr, al-Quran mempunyai

  tigapetunjukbagimanusia :

 • Ajaran yang memberipengetahuanmetafisikatentangTuhan, kosmologidanpembahasantentangkehidupanakhirat.

 • Al-Quran berisipetunjuk yang menyerupaisejarahmanusia, rakyatbiasa, raja-raja, orang-orangsuci, paranabisepanjangzamandansegalacobaan yang menimpamereka.


Sumber sumber hukum islam

Al-Quran berisi sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dalam bahasa biasa. Ayat al-Quran, karena berasal dari firman Tuhan, mengandung kekuatan yang berbeda dari apa yang dapat kita pelajari secara rasional.

Al-Quran mengandung berbagai tingkat arti, karena itu

orang harus dipersiapkan agar dapat memahami arti

al-Quran secara baik dan benar. Manusia menemukan

arti al-Quran yang jelas melalui pengkajian terhadap

hal yang secara implisit (tersirat) terdapat didalamnya.


Sumber sumber hukum islam

 • Pada garis-garis besarnya al-Quran memuat soal-soal yang berkenaan dengan (1) akidah, (2) syariah baik (a) ibadah maupun (b) muamalah, (3) akhlak dalam semua ruang lingkupnya, (4) kisah-kisah ummat manusia di masa lalu, (5) berita-berita tentang zaman yang akan datang, (6) benih atau prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, dasar-dasar hukum atau hukum-hukum dasar yang berlaku bagi alam semesta, termasuk manusia di dalamnya.


Sumber sumber hukum islam

Menurutpandangan Abdul WahabKhallaf, hukum-hukum yang terkandungdalam al-Quran adalah:

1.Hukum-hukumitiqadiyahyaituhukum-hukum yang berkaitandengankewajibanparasubyekhukumuntukmempercayai Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, haripembalasan, kadadankadar.

2. Hukum-hukumakhlakyaituhukum-hukum Allah yang berhubungandengankewajibanseorangsubyekhukumuntukmenghiasidirinyadengansifat-sifatkeutamaandanmenjauhkandiridarisifat-sifat yang tercela.


Sumber sumber hukum islam

3.Hukum-hukum amaliyah yakni hukum-hukum yang bersangkutan dengan perkataan, perbuatan, perjanjian dan hubungan kerja sama antar sesama manusia. Macam hukum yang ketiga ini dibagi lagi kedalam dua jenis yaitu :

(a) Hukum ibadah yakni hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dalam mendirikan shalat, melaksanakan ibadah puasa, mengeluarkan zakat dan melakukan ibadah haji

(b) Hukum-hukum muamalah.


Sumber sumber hukum islam

Konsep hukum menurut al-Quran adalah allcomprehensive : meliputi segala-galanya sesuai dengan sifat Penciptanya yaitu Allah Penguasa alam semesta yang menguasai semuanya.

Hukum, menurut konsep al-Quran, tidak dapat diceraipisahkan dengan iman, akhlak. Hal ini mempertebal ketaatan dan kepatuhan hukum seseorang. Orang yang beriman, yang yakin bahwa segala gerak-gerik dan tingkah lakunya dicatat oleh malaikat dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak dalam mahkamah yang dipimpin oleh Hakim Yang Maha Adil. Orang yang bermoral atau berakhlak, ia tidak mau berdusta, karena ia percaya bahwa sikapnya itu melanggar hukum atau ketetapan Allah mengenai akhlak manusia yang baik.


Sumber sumber hukum islam

Menurut Abdul WahabKhallaf, ayat-ayathukumsangatsedikitdalam al-Quran. Mengenaiibadahberjumlah 140 sedangayat-ayathukummengenaimuamalahberjumlah 228. Jumlahseluruhayat-ayathukumitu, menurutpenelitianbeliau, 368 ataulebihkurang 5-6 atau 6,8% saja. Yang benar-benarmengaturhubunganantaramanusiadenganmanusiadalammasyarakatsekitar 3% dariseluruhayat-ayat al-Quran.

Ayat-ayat al-Quran yang berhubungandenganibadahsifatnyataabudy (harusdiikutisepertiapaadanya). Hukumkeluarga, hukumtatanegara (10 ayat) danhukuminternasional (25 ayat).

Hukum-hukumperdata (70 ayat), pidana (30 ayat), tatanegara (10 ayat), internasional (25 ayat), ekonomikeuangan (10 ayat) danhukumacara (13 ayat), sedikit yang rincikarenakaidah-kaidahhukum fundamental itubersifat terbuka dantaaqully.


Sumber sumber hukum islam

 • Surat an-Nisa (4) ayat 12 contohayat yang bersifatQathi (jelasartinya), nas al-Quran yang zhanniartiataupengertianlebihdarisatu, contoh : surat al-Baqarah (2) ayat 228.

 • Terdapatbeberapaciri (perbedaan) antaraayat al-Quran yang turundiMekahdandiMadinah :

  • Ayat-ayat yang turundiMekkahdidahuluidenganyaayyuhannas (haimanusia), sedangayat-ayat yang turundiMadinahdidahuluidengankata-katayaayyuhallazinaamanu (haiorang-orang yang beriman);

  • AyatturundiMekahsekarangterdapatdi bag belakang al-Quran, ayatygturundiMadinah,dibagiandepan al-Quran;


Sumber sumber hukum islam

3.AyatygturundiMekahkalimatnyapendek, penuhdgnsajak-sajak, iramakataygkuatsekali, ayatygturundiMadinahkalimatpanjangdanbahasatenang, dlmbahasahukum.

4.Ayat yang turundiMekahumumnyaberisisoaliman, keesaanTuhan, harikiamatdanakhlak, ayat yang turundiMadinahmemuatsoalhukum, sospoldansoalkemasyarakatan


Sumber sumber hukum islam

Tentangjumlahayatadaperbedaan. Surahpertamadisebut al-Fatihah (Pembukaan), surat ke-114 terakhir = penutupadalahsurat an-Nas (Manusia). Al-Quran tidakdisusunsecarakronologis. Lima ayatpertama yang diturunkandiguaHira padamalam 17 RamadhanataupadamalamNuzulul Quran ketikaNabi Muhammad berusia 40-41 tahun, sekarangterletakdisuratal-Alaq (96):1-5. Ayatterakhir yang diturunkandipadangArafah, ketikaNabi Muhammad berusia 63 tahunpadatanggal 9 Zulhijjahtahun ke-10 Hijrah, kiniterletakdisurat al-Maidah (5) : 3.

KetikaNabiberumur 40 tahun, tanggal 17 Ramadhanbertepatandengan 6 Agustus 610 M, surat al-Alaqatausurat al-Iqra (96). Al-Quran yang pertamaitudisebutNuzl al-Quranartinyaturunnya al-Quran.


Sumber sumber hukum islam

Wahyu yang terakhir yang disampaikanmalaikatJibrilkepadaNabi Muhammad kiniterdapatdalam al-Quran suratal-Maidah (5) ayat 3, ketikaNabiberumur 63 tahun, waktusedangwukufdiArafahtatkalamelakukanHaji Wada padatanggal 9 Zulhijjahtahun X Hijriah, bertepatanpadatanggal 7 Maret 632 M. antarawahyupertamasampaidenganwahyuterakhir, berlaluwaktu, selamalebihkurang, sepertitelahdisebutkandiatas, 23 tahunlamanyaatautepatnyaselama 22 tahun 2 bulan 22 hari.

Wahyu yang disampaikankepadaNabi Muhammad secaraberangsur-angsur, sedikitdemisedikititu, disusuntidakmenuruturutanturunnya, dilakukanolehNabi Muhammad sendiriataspetunjuk Allah yang disampaikankepadaBeliaumelaluimalaikatJibril.


Sumber sumber hukum islam

Kenyataanituditambahlagidenganjaminan Allah sendiri yang menyatakanbahwaDialah yang menurunkan al-Quran danDiapulalah yang memeliharanya (Q.s. al-Hijr (15): 9), menyebabkan al-Quran tetapasli.

Penulisan Al-Quran sudahdimulaisejakturunnyaayatolehparapenulis yang berjumlah 40 orang yang ditulispada tulang2 unta, kulitbinatangdanpelepahkurmadihadapanNabisendiri. Setelahnabiwafat, dimasaKhalifah Abu Bakardisatukandalamsatu mushaf dandisimpanolehHafsah. PadamasaKhalifahUmarpenulisanmushafdiberikantandabaca. BarupadamasaKhalifahUsman bin AffandibentukPanitia yang dipimpinZaidibnTsabituntukmenyalinsuhuf (lembaran-lembaran) al-Quran tsbkedalambeberapanaskahuntukdijadikan Quran standardidaerah-daerah yang telahmemeluk agama Islam. Panitiainidapatmenyelesaikantugasnyapadatahun 25 H.


Sumber sumber hukum islam

 • Tafsir al-Quran dalambahasa Arab yang banyakdipakaiditanah air kitadapatdisebutmisalnyatafsirJalalain.

 • Al-Quran jugaditerjemahkankedalamberbagaibahasa. Holy Quran, karya A. Yusuf Ali. Kiniditerjemahkankedalambahasa Indonesia.


Sumber sumber hukum islam

Pembagian Al-Quran dalam Juz


Sumber sumber hukum islam

 • AS-SUNNAH


Sumber sumber hukum islam

As-Sunnah atau al-Hadits

As-Sunnah atau al-Hadits adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Quran berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah filiyah) dan sikap diam (sunnah taqririyah atau sunnah sukutiyah) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadis.

Kitab-kitab hadis, baik di kalangan Sunni maupun Syiah, adalah sumber pengetahuan yang monumental tentang Islam, yang sekaligus menjadi alat penafsir dan bagian yang komplementer terhadap al-Quran. Sunnah pertanyaan yang berhubungan dengan metafisika, kosmologi, eskatologi (masa yang akan-akhirat) dan kehidupan spiritual.

Melalui kitab-kitab hadis, seorang muslim mengenal Nabi dan isi al-Quran. Tanpa as-Sunnah sebagian besar isi al-Quran akan tersembunyi dari mata manusia.


Sumber sumber hukum islam

Disampingpengertianhaditssebagaisumberhukumkeduadiatas, tdptjenishadits yang lain yaituhaditsQudsi .

HaditsQudsiadalahhaditssuci yang isinyaberasaldariTuhan, disampaikandengankata-kataNabisendiri.

 • Perkataansunnahdapatmempunyaibeberapamakna:

 • dalamartisunnatullah hukumalam ataunatural law.

 • Istilahsunnahatau sunat dalamhubungannyadengan

  al-ahkam al-khamsah.

 • Perkataansunnahdalamungkapanahlussunnahwal

  jamaah,

 • Sunnahdalamartiberamalibadahsesuaidengancontoh

  yang diberikanNabi.


Sumber sumber hukum islam

Dasar Hukum

Dasar hukum bahwa sunnah Rasul adalah (menjadi) sumber

kedua hukum Islam :

Syahadatain

Q.S. An-Nisa (4) ayat (59)

Q.S. Al-Imran (3) ayat (132)

Q.S. An-Nisa (4) ayat (80)

Q.S. Al-Hasyr (59) ayat (7)

Sunnah Rasul (Nabi) yang menyatakan: Apa yang diharamkan Rasulullah, sama dengan apa yang diharamkan Allah (Hadist riwayat Ahmad dan Hakim)


Kodifikasi hadits

KodifikasiHadits

 • DitulissejakzamanKhalifahUmar bin Abdul Aziz dariDinastiUmayyahpadatahun 718 M (abadpertamaHijriyah).

 • DisusunsecarateraturdansistematikpadamasapemerintahanKhalifah Al-MansyurdaridinastiAbbasiyyahtahun 754 -774 M (Abad ke 2 Hijriyah)

 • Pembukuanhaditstersusunscrsempurnapadaabadke 3 Hijriyah (ke 9 Masehi), dilakukanolehparaahli yang mengkhususkandirimengkajiSunnahNabidengansuatusistemtersendiri.


Bagian hadits

BagianHadits

 • 1. Sanad:

  Sandaranutkmenentukankualitassuatuhadits, merupakanrangkaianorang-orang yang menyampaikansunnahsecaralisanturuntemurundarigenerasikegenerasi.

 • 2. Matan (Matn):

  Adalahmateriatauisisunnah.


Kategori klasifikasi hadits menurut bukhori muslim

KategoriKlasifikasiHaditsmenurutBukhori & Muslim

1. KekuataningatandanketelitianPerawinya.

2. Integritaspribadiorang yang menyampaikannya.

Dihubungkandenganpribadiorang-orang yang menyampaikanhadisituyakniharusmempunyaiwatak yang terpuji, jujur, teliti, cermatdankuatingatannya.

3. Tidakterputusmatarantaipenghubungnyadariagenerasikegenerasi.

- Selainitumatarantairangkaian (nama) orang-orang yang menyampaikanataumeriwayatkanhadissecaralisanturun-temurunharuslahtidakterputus-putusdarigenerasikegenerasi. Orang yang segenarasi (seangkatan) denganNabidisebutparasahabat, angkatankeduadinamaitabiin(Pengikut), angkatanketigadisebuttabitabiin(pengikutdaripengikut). Hadis yang diriwayatkanolehtabiinsajamisalnya, tidakakanditerima (olehBukhari) karenamatarantaiorang yang meriwayatkanhadisituterputussatuangkatan.

4. Tidakterdapatcacatmengenaiisinya.

5. Tidakjanggaldilihatdarisusunanbahasanya.


Sumber sumber hukum islam

PenggolonganHaditsMenurutJumlahPerawi

Jumlah (sedikitataubanyaknya) orang yang meriwayatkanSunnahNabiitu, mulaidariRasulullahsampaipadaparapeneliti yang mengumpulkannya, sunnah yang disebutjugahadisitudibagitigayaitu :

(1) sunnahatauhadismutawatir,

(2) sunnahatauhadismasyhurdan

(3) sunnahatauhadisahad.


Penggolongan menurut kualitas

PenggolonganMenurutKualitas

 • Penggolonganmenurutkualitasdanintegritaspribadiorang yang meriwayatkan, dapatdibagidalam 3 kategori:

 • 1. Sahih

 • 2. Hasan

 • 3. Daif


Sumber sumber hukum islam

 • SELESAI


 • Login