pagsulat
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pagsulat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Pagsulat - PowerPoint PPT Presentation


 • 2550 Views
 • Uploaded on

Pagsulat. PROSESO AT YUGTO. Kahulugan at Kalikasan. Pagsulat Ito ay isang pisikal at mental na aktibiti na ginagawa para sa iba’t ibang layunin .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pagsulat' - varen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pagsulat

Pagsulat

PROSESO AT YUGTO

kahulugan at kalikasan
Kahulugan at Kalikasan

Pagsulat

Ito ay isangpisikal at mental naaktibitinaginagawaparasaiba’tibanglayunin.

Pisikalnaaktibitisapagkatginagamitditoangkamaysapagsulatsapapel, o sapagpindotngmgakeys ngtayprayter o ngkeyboardngkompyuter. Ginagamit din sapagsulatangmataupangimonitoranganyongwriting output kahit pa ito ay handwritten lamang o rehistrosa monitor ngkompyuter o print -out na.

kahulugan at kalikasan1
Kahulugan at Kalikasan

Mental naaktibitisapagkatito ay isangehersisyongpagsasatitikngmgaideyaayonsaisangtiyaknametodongdebelopment at pattern ngorganisasyon at saisangistilonggramarnanaayonsamgatuntuninngwikangginamit.

kahulugan ng pagsulat ayon sa iba t ibang tao
Kahuluganngpagsulatayonsaiba’t-ibangtao:
 • Angpagsulatangbumubuhay at humuhubogsakaganapanngatingpagigingtao. (William Strunk, E.B White)
kahulugan ng pagsulat ayon sa iba t ibang tao1
Kahuluganngpagsulatayonsaiba’t-ibangtao:
 • Angpag-iisip at pagsusulat ay kakambalngutak, gayundinnaman, angkalidadngpagsulat ay hindimatatamo kung walangkalidadngpag-iisip. (Kellogg)
kahulugan ng pagsulat ayon sa iba t ibang tao2
Kahuluganngpagsulatayonsaiba’t-ibangtao:
 • Angpagsulat ay kabuuanngpangangailangan at kaligayahan. (Helen Keller)
 • Ito ay isangkomprehensibongkakayahangnaglalamanngwastonggamitngtalasalitaan, pagbuongkaisipan, at retorika. (Xing Jin)
proseso ng pagsulat
ProsesongPagsulat

Angprosesongpagsulat ay mahahatisaiba’t-ibangyugto. Angmgayugtongito ay angmgasumusunod:

 • Prewriting
 • Writing
 • Revising
 • Editing
proseso ng pagsulat1
ProsesongPagsulat

Angmgayugtongito ay sunod-sunodayonsapagkakalahad, ngunitimportantengmabatidnaangmgapropesyunalnamanunulat ay hindinagtratrabahonanghakbang–bawat-hakbang. Makabubuti, kung gayon , naipalagaynaangpagsulat ay isangprosesongrekarsib at ispayraling, kayatangmgamanunulat ay bumabalik-baliksamgayugtongsamgayugtongitongpaulit-ulitsaloobngprosesongpagsulatngisangteksto.

proseso ng pagsulat2
ProsesongPagsulat

Halimbawa, mataposangikalawangyugto o paglikhangburador, angisangmanunulat ay maaaringbumaliksaunangyugto, ang prewriting atmagsagawangkaragdagangpananaliksik. Mataposang editing, angikaapatnayugto, angmanunulat ay maaringbumaliksayugtongrebisyon at reorganaysangmateryal.

mga yugto ng proseso ng pagsulat ang pabalik balik na mubment ng proseso ng pagsulat
MgaYugtongProsesongPagsulatAngPabalik-baliknaMubmentngProsesongPagsulatMgaYugtongProsesongPagsulatAngPabalik-baliknaMubmentngProsesongPagsulat
proseso ng pagsulat3
ProsesongPagsulat

Prewriting

Lahatngpagpaplanongaktibiti, pangangalapngimpormasyon, pagiisipngmgaideya, pagtukoyngistratehiyangpagsulat at pag-ooraganisangmgamateryalesbagosumulatngburador ay nakapaloobsayugtongito.

proseso ng pagsulat4
ProsesongPagsulat

AngUnangBurador

Sa puntongito, angiyongmgaideya ay kailangangmaisalinsabersyongpreliminaringiyongdokumentonamaaarimongirebaysnangpaulit-ulitdepende kung gaano mo kinakailangan.

Sa pagsulatngburador, iminumungkahingsundin mo angiyongbalangkasnangbawatseksyon. Palawigin mo angiyongmgapariralasapangungusap.

proseso ng pagsulat5
ProsesongPagsulat

Sa pagsulatngunangburador, importantenghindimawalaang momentum sapagsulat. Kung gayon, masmabilismongmaisasalinsapapelangmgasalitangmasmabuti. Dahilnaismongmakasulatnangmabilissayugtongito, huwag mo munaalalahaninangpagpilingmgasalita, istrakturangpangungusap, ispeling at pagbabantas. Pagtuunannalamangitongpansinmataposmaisulatangbuongunangburador.

proseso ng pagsulat6
ProsesongPagsulat

Maaaringakalainnamataposmaisulatangunangburador ay taposnaangprosesongpagsulat. Ngunitmagingmgabatikangmanunulat ay nangagkakaisasapagsasabingmagingsila’ynagkakamalirinsapagpilingmgasalita, pag-oorganisangpangungusap, pagbabaybay o pagbabantaskahitpaminsanminsan. Paulit-ulit pa rinnilangbinabasaangkanilangunangburador, ineebalweytangkanilangakda at hinahamonangkanilangsarilinamapabuti pa angpresentasyonngkanilangmgaideya. Ditopumapasokangyugtongrebisyon at editing.

proseso ng pagsulat7
ProsesongPagsulat

Revising

Ito ay prosesongpagbabasangmulisaburadornangmakailangulitparasalayuningpagpapabuti at paghuhubogngdokumento. Maaaringsinusuringisangmanunulatditoangistrakturangmgapangungusap at lohikangpresentasyon. Maaaringangisangmanunulat ay nagbabawas o nagdaragdagditongideya. Maaari ring may pinapalitansiyangpahayagnasapalagayniya’ y kailanganparasapagpapabutingdokumento.

proseso ng pagsulat8
ProsesongPagsulat

Editing

Ito angpagwawastongmgaposiblengpagkakamalisapagpilingmgasalita, ispeling, gramar, gamit at pagbabantas. Angediting angpinakahulingyugtosaprosesongpagsulatbagomaiprodyusangpinalnadokumento.

bakit tayo sumusulat
BakitTayoSumusulat?

Angkakayahansapagsulat ay isasamgamakrongkasanayannadapatmalinangsaisangindibidwal. Sa pagsulat, hinditayomakapagpapanggap. Hindi katuladsapakikinig, tumangilamangsanagsasalita o tumangu-tango ay masasabingnakikinignakahitibaanginiisip at hindinahahalata; sapagbabasa, makisabaylangsapagbabasangiba o tingnananglibro, iisipingnagbabasanarin; sapagsasalita, malimitangmgakatagang “ah…eh… ma’am/sir nasadulonapongdilako, hindikolangpomasabi eh!”, at mangingitilangangguro…lusotna. Sa pagsulat, malalamanngiyongisip kung anoangnararamdaman mo…itoangmababasa. Walakangmaililihim…walangmaitatago.

bakit tayo sumusulat1
BakitTayoSumusulat?

Sa isangmag-aaral,ginagawaniyaangpagsulatsapagkatito ay bahagingkanyangpangangailangansapaaralanupangsiya ay makapasa.

Gayundinnaman, angisangmanunulat ay nagsusulatdahilitoangpinagmulanngkanyangikabubuhay. Kung walangtuladnila, walangpahayagannamagtatalangmganagaganapsalahatngsulokngdaigdig. Wala ring libronamagpapalawakngatingkaalaman at magbibigaypaliwanagsa tama at malinagagabaysaatintuladngmgabatas. Wala ring magasinnamadalasnatingpiliingpaglibangan.

bakit tayo sumusulat2
BakitTayoSumusulat?

Sa pang-araw-arawnatingpagharapsabuhay, hindimaitatanggina may ilangginagawatayonamasmabisangmaipapahayagangsaparaangpagsulatanghigitsapagsasalita. Katuladsamgagawaingpagpapautang, pakikipagugnayansamgataongnasamalayonglugar, pagpapatibaysamgakasunduan, at pagtatapatngpag-ibigsataongminamahalnahindimagawangsabihin ay madalingnaisasagawabilangpatunaysapamamagitanngpagsulat.

bakit tayo sumusulat3
BakitTayoSumusulat?

Mulasaatingpagsulat… mulasasinusulatngiba, tayo’ynatututo. Nagagawanatingsumabaysatakbongmundongito. Nabibigyantayongpagkakataongmapunanangpuwangsaatingpagkataoupangmakadamangkaligayahan.

layunin ng gawaing pagsulat
LayuninngGawaingPagsulat

PansarilingPagpapahayag

Pagsulat o pagtatalangmgabagaynanakita, narinig, nabasa o naranasan. Sa layuningito, ginagawaangpagsulatbungangpaniniwalangito’ymapapakinabangan. Ilan pa samgahalimbawanitoangpagsulatngdyornal, planongbahay, mapa at iba pa.

layunin ng gawaing pagsulat1
LayuninngGawaingPagsulat

ImpormasyonalnaPagsulat

Kung saunanglayuninangmakikinabangangnagsusulat, ditoangmakikinabang ay angtao. Ginagawaangpagsulatupangmapaabotngmensahesamgakaparaanangnangangatwiran, nagpapayo, nagpapaliwanag at iba pa. Ilansamgahalimbawanito ay memorandum, rebyu at riserts.

layunin ng gawaing pagsulat2
LayuninngGawaingPagsulat

MalikhaingPagsulat

Angmakikinabangdito ay angsarili at ibangtao. Sa tulongngimahinasyon at kapangyarihanngrehistradongwika, nagagawangmanunulatnailarawananguringlipunannakanyangginagalawan. May kakaibanglakasangmgasalitangginagamitditoupangipadamasamambabasaangpanoramikonglarawanngbuhay.Ilansahalimbawanitoangalamat, dula, at iba pa. (ESG)

pagtatalata
Pagtatalata

Angtalataay isangpangungusap o grupongmgapangungusapnainorganisaupangmakadebelopngisangideyahinggilsaisangpaksabilangbahagingkomposisyon o upangmagsilbingpinakakomposisyonmismo. Angtalatangbinubuongisangpangungusap ay maaringkahitnaanonguringpangungusap.

pagtatalata1
Pagtatalata

Pansininanghalimbawa:

Anoangsynaesthesia?

Angpag-aaralngsynaesthesiaay isangintriging at kompleksnalaranganngneuroscience o pag-aaralngutak.

Intriging at kompleksanganumangpag-aaralngutakngtaosapagkatsautaknagpupuntaanglahatngatingsensori, dooniniinterpret, iniimbak, at tinutugunan, at kung saansailalimngmgakondisyongiyon, angmga signal ay nagkokominggel.

pagtatalata2
Pagtatalata

Samantala, angtalatangbinubuongmgapangungusap ay isangkomposisiyonngmgapangungusapnapinagsama-samaupangmagkaroonngsimula, katawan at wakas. Basahinanghalimbawa

Angkahalagahanng phenomenon ngsynaesthesiaay higit pa samedesina. Angmgapinakahulingpag-aaral ay nagpapatunaynamayrooniyongkoneksiyong genetic dahilwari bang ito ay nasadugongmgapamilya. Para tuloynakahinganangmaluwagangmgasynaesthetesnangmatuklasanngmgadalubhasanahindisilaangdelusyonal o mgasugapasagamotnanagkakaroonnanghalusinasyon. Ipinapalagaynangsila’ y mgaaberasyonlamangngkalikasannamistulangtinurukanngmgaalmbresakanilangutak.

pagtatalata3
Pagtatalata

Upangmagingepetiboangisangtalataan, kailangangtaglayinnitoangmgasumusunodnakatangian:

 • Kaisahan
 • Kohirens
 • Empasis
pagtatalata4
Pagtatalata

Kaisahan

Nangangahulugangpagkakaroonngisangideyasaloobngtalata. Upangmakamitito:

 • Tukuyinangideyangnaismongidebelop;
 • Ipahayagangideyangitosaisangpamaksangpangungusapnamaaari pang idebelopayonsaiyonglayunin; at
 • Suportahanangpamaksangpangungusapngmgapangungusapnamakadebelopsaideya.
pagtatalata5
Pagtatalata

Kohirens

Ito ay tumutukoysapagkakauganay-ugnayngmgabahagisaloobngisangtalataan. Sa lebelngpangungusap, tumutukoyitosapagkakasundongpaksa at panaguri; salebelngtalata, tumutukoyitosakohisebnesngdaloyngmgapangungusapsatalataan.

pagtatalata6
Pagtatalata

Kohirens

Upangmagamitangkohirens, kailangang :

 • Gumamitngepektibongmetodongdebelopment o paraanngpagpapahayag ;
 • Organisahinangmgapangungusapmulasimulahanggangsawakassatulongngepektibong pattern ngorganisasyon; at
 • Gumamitngmgaepektibonasalitangtransisyunal.
pagtatalata7
Pagtatalata

Empasis

Ito naman ay tumutukoysapagbibigayngangkop at sapatnadiinsabahagingkomposisyongnangangailanganniyon. Makakamititosapamamagitanng:

 • pagtukoyngmgaideya o bahagingtalataangdapatbigyanngdiin
 • epektibongpagpilingmetodongpagbibigay-diin (sapamamagitanngposisyon o proporsyon); at
 • Epektibongpaggamitsanapilingmetodongpagbibigay-diin.