Har norge noe l re av utlandet om opiatbehandling lege martin haraldsen sandefjord
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 46

Har Norge noe å lære av utlandet om opiatbehandling? Lege Martin Haraldsen Sandefjord PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Har Norge noe å lære av utlandet om opiatbehandling? Lege Martin Haraldsen Sandefjord. Jeg er imot å tilby heroin på resept fordi:. Altfor få i Norge har fått prøve ut buprenorfin (og metadon) pga LAR.

Download Presentation

Har Norge noe å lære av utlandet om opiatbehandling? Lege Martin Haraldsen Sandefjord

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Har Norge noe å lære av utlandet om opiatbehandling?Lege Martin HaraldsenSandefjord


Jeg er imot å tilby heroin på resept fordi:

 • Altfor få i Norge har fått prøve ut buprenorfin (og metadon) pga LAR.

 • LAR stiller større krav ved medisinering enn noe annet land, slik at mange faller gjennom.

2


 • Man blir veldig bundet, så heroin er ikke for de aller svakest fungerende - som ikke vil ikke greie oppmøtene flere ganger daglig.

 • Kostbar storby-behandling som vil trekke enda flere narkomane dit.

3


4


Lavterskel opiatbehandling på hjemstedet…

…reduserer storby-belastningen

5


Heroin-rekruttering

Heroin

Heroin

Ca 2-3 promille

av befolkningen

6

I Norge: ca12.000


Metadon i økende dose,

gir fare for overdosedødsfall.

Buprenorfin er en delvis

motgift, som beskytter

bra mot overdosedødsfall.

Metadon

farligere! enn

buprenorfin

a

DØD

effekt

Metadon

dose

DØD

effekt

7

buprenorfin

dose


Metadondødsfall 1991-2008følger omsatt metadonmengde

Døde

(?)

Solgt metadon

Metadondøds-fall

8

(Kilde: Kripos)


Sandefjord 1999-2003

Overdosedødsfall

Heroin erstattes gradvis av buprenorfin, mest utenom LAR

9

Kilde: Sandefjords Blad


Metadon-virkning

Høye overdoser

Gatesalg

Overvåket

Metadon

behandling

Heroin-

Nysgjerrige

Heroin-

miljøet

Reduserte overdoser

10


Buprenorfin

 • Subutex:kun buprenorfin

 • Suboxone:buprenorfin + naloxone hindrer injisering fordi naloxone blir i liten grad absorbert under tungen, men dersom injisert gjør motgift-virkningen at buprenorfin fortrenges.

11


10

12


Virkning av buprenorfin (BPN)

Overvåket

BPN

Gatesalg

behandling

Heroin-

Nysgjerrige

Heroin-

Heroin-

Reduserte overdoser

miljøet

13

Ytterligere reduserte overdoser og nyrekruttering


Norsk debatt

Abstinens-beh.

Abstinens-beh.

Medikamentfri beh.

Lavterskel

LAR

Institusjoner

Medikament

14

Heroin

Sub/Met.

Sub.

Met.

Privat

Offentlig


Norge – LAR-søknad

LAR

a

Sosialtjenesteloven

Pasientrettighetsloven

Metadon

Buprenorfin

P

Sosial-

Fastlege

15

kontor


Alle andre land

Rehabilitering

Uten medisiner

Spesia-

Institusjoner?

list

Frivillige?

Medisiner

Heroin?

Ulik grad av kontroll

Buprenorfin

Helse-

P

tjenesten

16

Metadon

a

a


Norsk begrunnelse for å ha en særegen norsk rusbehandling:

- ”Alle” injiserer, sett i forhold til andre land.”

- men EMCDDA-rapport 2008:

Gjennomsnittlig i Europa injiserer 43% ved start av behandling.

17


NORGE!

1: Stabiliseringsfasen

2: Rehabiliteringsfasen

PASIENT

Tid

KLIENT

18


1: Stabiliseringsfasen

Subutex/Suboxone fra fastlege, ev henvise til LAR for vurdering ved dobbeltdiagnose

Kriminalitet

PASIENT

Dødelighet

2: Rehabiliteringsfasen

Diverse rehab.opplegg, inkl. institusjoner, med eller uten Sub./Met.

a

19

KLIENT

Tid


Overdosedødsfall 1985-19941985=100%

%

Kilde: EU’s narkotikaorgan(EMCDDA, Lisboa)

og Kripos

Frankrike

Norge

EU

20


Overdosedødsfall 1995-2003(-07)1985=100%

%

Kilde: EMCDDA/Kripos

Norge

EU

Frankrike

21


Overdosedødsfall 1985-2003(-7)1985=100%

%

Norge

EU

Frankrike

22

Kilde: EMCDDA/Kripos


Frankrike

%

1

2

23

1: Metadon-oppstart 1995

2: Subutex-oppstart 1996


FRANKRIKE

Økt substitusjon gir jevnt fall i overdoser

24


Overdosedødsfall NORGE 1985-2007 1985=100%

%

LAR

25


Tidsakse

LAR-start

a

Pasientrettigheter

LAR-evaluering

LAR?

26


Subutex - trippelvirkning

 • Heroinavhengige: For den tungt rusavhengige - effektiv medisin, lite bivirkninger - også kjøpt illegalt og injisert.

 • Nyrekruttering: Inntatt som rent rusmiddel – svært lite populært og må stadig gjentas for å gi avhengighet.

 • Samfunnsplan: Som delvis motgift fortrenges heroin, også på samfunnsplan.

  I Finland 73% reduksjon ved illegal Sub./ Suboxone.

27


Heroin gir nyrekruttering pga:

 • Rusvirkningen

 • Høy fortjeneste

 • Selgerne er ofte selv heroinavhengige og finansierer med dette eget misbruk.

28


Subutex = mindre nyrekruttering

Gate-Subutex omsettes nesten bare i det etablerte rusmiljøet. Dette fortrenger heroin.

Mindre heroin betyr færre som bidrar til nyrekruttering på heroin.

Mindre heroin reduserer inn- tjeningen, bl.a til Taliban. (Afgh. 93% av verdens heroinprod.)

29


KRIMINALITET


Norge har 2-6 ganger høyere narko-krim enn EU-land

 • ”I de fleste land soner mellom 10 % og 30 % av alle innsatte straffer for narkotikalovbrudd.”

  (EMCDDA-rapport 2008)

 • I Norge 60%...

  (”Opptrappingsplanen 2009”: se Seraf)

30


FRANKRIKE

 • Kriminaliteten var merkbart redusert

  6 måneder etter oppstart av programmet i 1996.

  (Pers.meddelelse fra prof. Auriacombe)

 • I løpet av 10 år med Subutex ”has crime dropped dramatically”

  (Art.: ”Why buprenorphine is so Successful in Treating

  Opiate Addiction in France” by Auriacombe M,

  Fatseas M; Current Psych.Reports 2007, 9:358-364)

31


Professor Helge Waal i Aftenposten-kronikk 15.1.2005:””Plata” i Europa – noe å lære?”

”Såkalt "tunge misbrukere" må

defineres som et ansvar for

helsevesenet mer enn for politiet

…”

32


BEGRUNNELSE:

”Plata” i Europa – noe å lære? (forts.)

”Vedlikeholdsbehandling med metadon eller lignende må være enkelt tilgjengelig uten krav om rehabilitering. Det finnes til nå ikke eksempel på noen by som har løst sitt byproblem uten dette.”

33


OPIAT-DØDSFALL

”Som helsepolitiker kan jeg ikke sitte rolig og se på at mennesker med livstruende lidelser dør i kø, og at leger blir forbrytere hvis de forsøker å hjelpe. Derfor foreslår Arbeiderpartiet å gi fastlegene rett til å avgjøre om pasientene skal tilbys legemiddelassistert behandling.”

Daværende helsepolitiske talsmann for AP, Bjarne Håkon Hanssen i VG-kronikken 20.04.04: ”Narkomane skal ikke DØ I KØ”

34


Opiatdødsfall 15-39 år

EU: 2.5% av alle dødsfall 15-39 år.

Norge: 13.6% dvs x5-6.

Opiater utgjør den hyppigste

dødsårsak ved siden av selvmord i

alderen 15-39 år – kun i Norge!!!

x5-6

35


LAR-evalueringen 2004 AIM-rapporten

”Pasientrettighetsbestemmelsene tyder i retning av at lavterskeltilbud de facto må aksepteres, for det synes ikke holdbart å nekte pasienter behandling fordi de ikke ønsker den behandling som er best ut fra behandlingsapparatets og en samfunnsmessig synsvinkel.”

36


Lavterskeltilbud?

”Det hersker svært ulike oppfatninger om det bør etableres et "lavterskel-tilbud" med slakkere kontroll og høy toleranse for såkalt sidemisbruk. De fleste LAR-brukere vi har snakket med, mener at et slikt tilbud vil bli en sovepute for både brukere, fagutøvere og politikere.

37


Vår vurdering er at det ikkebør etableres et lavterskel-tilbud i denne betydning. En bør heller endre utskrivnings- reglene slik at utskrivningbare kan skje på grunnlag av medisinsk vurdering, det vil si at pasienten ikke har en nytte av behandlingen.”

38

A


Vet Stortinget dette?

Resultatet av de to LAR-

evalueringene i 2004 ble ikke drøftet

i Stortinget, men ble overlatt til

Sosial- og Helse- direktoratet for

innarbeiding i budsjettet for 2006.

Arbeidet med nye LAR-retningslinjer

ble startet da og er ennå ikke ferdig.

39


”Norge har verdens dyreste behandling”,

i følge Helsedirektoratet.

Overdosedødsfall

200 pasienter

500

1 mrd

(mill.kr)

(mrd.kr)

40

Utgifter til beh. av opiatavhengige

ÅR


KOSTNADER

LAR-beh av 5.000 pas.

mill.kr

LAR

FL

5.000

10.000

41

Fastlege-beh av 10.000 pas.

(i alt 4.000 fastleger: kr.20.000 /år/pas.)


”Miljø”-sanering ved

”å løse byproblemet” (jf prof Helge Waal):

”MILJØET”

 • Kjemisk tilfredsstillelse (opiodabstinenser, benzo-avhengighet osv)

 • ”Inntektskilde” (bl.a illegalt omsatt LAR-medisin til høy pris)

 • ”Oppholdsrom”

  Pkt 1 og 2 er særlig medikamentell. Pkt 3 krever ulike rehabiliteringstiltak.

  Den enkelte heroinavhengige er ”avhengig

  av” ”miljøet” inntil alternativene er bedre.

42


REHABILITERING

DÅRLIG REHABILITERING

FSDF

Stabilisert rusmiljø

LAR

5.000

LAR-pasienter i nærkontakt med heroinmiljøet

43

7.000


REHABILITERING

GOD REHABILITERING

Medikamentelt stabilisert rusmiljø

44


Fransk Subutex-modell – ”enklere kan det ikke gjøres”

 • Subutex til alle opiatavhengige over 15 år som ber om hjelp.

 • Allmennpraktikeren står for behandlingen, henviser ved behov.

 • Gratis konsultasjoner og Sub.

 • Hente medisin på apotek for 1 uke

 • Lite kontroller, fokus på rehabilitering.

45


 • Login