Mehmet ARSLAN
Download
1 / 36

T.C. ATAKUM KAYMAKAMLIĞI - PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mehmet ARSLAN İlçe Yazı İşleri Müdürü. T.C. ATAKUM KAYMAKAMLIĞI 3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN VE UYGULAMASI. 1. TAŞINMAZ MAL (GAYRİMENKUL)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

T.C. ATAKUM KAYMAKAMLIĞI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T c atakum kaymakamli i

Mehmet ARSLAN

le Yaz leri Mdr

T.C.

ATAKUM KAYMAKAMLII

3091 SAYILITAINMAZ MAL ZLYEDLNE YAPILAN TECAVZLERN NLENMES HAKKINDA KANUN VE UYGULAMASI


T c atakum kaymakamli i

1. TAINMAZ MAL (GAYRMENKUL)

Bir yerden dier bir yere nakli mmkn olmayan, zemin zerinde sabit bulunan tarla, bahe, arsa, apartman, dkkan vb. gibi yerler veya sular, madenler gibi toprak alt kaynaklardr.

Tanmaz mal, arazinin tamamlayc paras olarak bina, aa, akarsu olabilecei gibi; tapu siciline kaytl st hakk, irtifak hakk eklinde de ortaya kabilir.


T c atakum kaymakamli i

2. ZLYEDLK/ZLYED

Konumuzda zilyedlik; mallardan bir yarar salamak zere o mallar fiilen hakimiyet altnda bulundurmaktr.

Zilyed ise; tanmaz maldan bir yarar salamak zere o mal fiilen hakimiyet altnda bulunduran gerek veya tzel kiidir. Medeni Kanunumuzda zilyedlik bir hal olarak deil, fiili mnasebet olarak benimsenmitir. Bu mnasebette menkul gayrmenkul, ayrm da yoktur. Bir ka eit zilyedlikten bahsedilir. Asli zilyedlik, mal sahibi veya kiracs olarak maln bizzat kullanlmas halidir. Feri zilyedlik, maln bakasna kullandrlmasnda malsahibi feri zilyed durumundadr. Baka alardan zilyedlik mnferid, mterek ve itirak halinde de olabilir.

Zilyedlik konumuzda can alc kelimedir. Kanun asli ve feri zilyedlii de mterek ve itirak halinde zilyedlii de korumaktadr. Bir eyi elinde bulundurann fiili hakimiyeti ve tasarruf yetkisi mutlak olarak herkese kar korunmaldr. Bu zilyedlik, sahiplik, ortaklk veya kira szlemesi ile olabilir.


T c atakum kaymakamli i

3. TECAVZ/MDAHALE

Tecavz; tanmazn bir blmn veya tamamn ele geirmek, igal etmek, veya deiiklik yapmak suretiyle zilyede zarar vermektir.

Mdahale; zilyedin tanmaz mal zerindeki mutlak hakimiyetini ksmen veya tamamen ihlal etmektir.

Balca tecavz ve mdahale halleri unlardr (Ynetmelik 12. madde) :

 • Bahe, tarla ve arsa gibi arazi zerinden devaml olarak gelip gemek suretiyle zilyedin tanmazdan istifade etmesine engel olmak.

 • Ekim ve dikimde bulunmak.

 • Bir hak iddia ederek tarla veya bahelerdeki mahsul bimek, toplamak.

 • Bakasnn tanmaz malna ta, toprak, aa, gbre ve benzeri eyleri brakmak suretiyle zilyedin tanmazdan istifade etmesine engel olmak.


T c atakum kaymakamli i

 • Sulama veya ime sularndan, su kuyularndan, sarnlarndan, su yollarndan, su borularndan ve arklarndan yararlanmay engellemek.

 • Bakasnn arazisi zerine su geirmek zere ark amak.

 • Temel amak, hendek kazmak, bina yapmak.

 • Yukarda saylanlara benzer dier davranlara bulunmak.


T c atakum kaymakamli i

4. FUZUL GAL sarnlarndan, su yollarndan, su borularndan ve arklarndan yararlanmay engellemek.

Kira szlemesine dayanmakszn, izin ve rza olmakszn, henz boaltlmam veya boalan daml bir yapya, fiili bir durum meydana getirerek, kendiliinden girme halidir.

Bu durumun deiik kanunlarda zel olarak dzenlendii grlr. Her eidi 3091 sayl Kanunun uygulama alanna girmektedir.


T c atakum kaymakamli i

5. BAVURU sarnlarndan, su yollarndan, su borularndan ve arklarndan yararlanmay engellemek.

Tecavz ve mdahalede mracaat hakk genelde zilyede aittir. Tzel kiilerin mallarna yaplan tecavzde, yetkili makam sahibi mracaat etmelidir. Birden fazla zilyed varsa birinin mracaat yeterlidir.

Kamu kurulularnn mallarna, devletin hkm ve tasarrufu altndaki yerlere ve sahipsiz yerlere tecavz veya mdahalede ilgili idare veya maliye tekilat yetkilileri mracaat etmelidir. Yetkisiz kiilerin mracaat geersizdir. lgili idare mracaat etmez, mlki idare amiri de konuya muttali olursa resen soruturma yapabilir.

Ky mallar iin bir istisna olarak, kyden herhangi bir vatandan mracaat da yeterli olmaktadr.


T c atakum kaymakamli i

Tahsisli mallarda tahsisle ilgili idare mracaat etmelidir. Bu mal kamuya ait bir tahsis ise yine mlki idare amirinin resen soruturma yetkisi vardr.

Bavurular, Bavurular yazl veya elektronik dileke ile ilelerde kaymakamlklara, merkez ilelerde valiliklere bizzat veya kanuni temsilcileri tarafndan yaplr.

Kamu mallarnda sre aranmaz. Kan ve shri hsmlarn zilyed adna bavurusu geersizdir. Posta ile yaplan bavurularda bunun bizzat yaplmas gerektii, yazl olarak ilgiliye duyurulur.

Anlamazlk konusunun hukuki mahiyette bulunmas, bavuru sresine uyulmamas hallerinde mracaatlar soruturma yaplmakszn, yazl olarak reddedilebilir.

Karardan nce vazgeme halinde mracaat hangi halde olursa olsun, bir onayla ilemden kaldrlr. Kullanlmayan masraflar ilgiliye iade edilir.


T c atakum kaymakamli i

Bavurularla ile ilgili olarak u hususlara dikkat edilmelidir :

1.Dava Konusu Olma Hali :

Taraflar arasndaki olay dava konusu yaplm veya nceden ihtiyati tedbir karar verilmi ise bu durumda 3091 sayl Kanun uygulanmaz. Ancak bu davalar Medeni Kanuna gre, mlkiyet hakkna dayal mdahalenin meni (el atmann nlenmesi) veya tecavzn refi davas olmaldr.

Bunlarn dndaki davalar 3091 sayl Kanunun uygulanmasna engel deildir (Y/34). Burada nemli olan dava veya tedbir kararnn mracaattan nceki tarihi tamasdr.

Bu konular soruturmac tarafndan tahkik edilir.


T c atakum kaymakamli i

2. htiyati Tedbir Karar: edilmelidir :

3091 sayl Kanuna gre verilmi bir karar varken, dava almadan, dorudan ihtiyati tedbir karar verilmez. Verilmise durum Adalet Bakanlna bildirilir. nfazdan nce dava alarak alnan tedbir kararlar, idarece uygulanmak durumundadr.


T c atakum kaymakamli i

3.ptal Kararlar ve Yrtmenin Durdurulmas: edilmelidir :

3091 sayl Kanuna gre alnan kararlar zerine idari yargya gidildiinde yrtmenin durdurulmas karar verilemez. (3091 SAYILI KANUNUN 13. MAADDESNDEK BU KANUNA GRE VERLM KARARLAR ZERNE DAR YARGIYA BAVURMALARDA YRTMENN DURDURULMASI KARARI VERLMEZ. HKM PTAL EDLMTR.)

dari yargda alnan iptal kararlar ilgili mevzuata gre 30 gn iinde uygulanr. Ancak, bunu temin etmek iin yeni bir tahkikatla karar alnmas ve karar dorultusunda infaz gerekebilir. Soruturma ve infaz gerekiyorsa, masraf avanslar, lehine karar verilen kiiden tahsil edilir. Masraf yatrlmazsa kar taraftan alma yollar aramal, bu da kabil olmazsa mracaat ilemden kaldrlmaldr.


T c atakum kaymakamli i

Bugne kadar iptal kararlar daha ok; edilmelidir :

-zilyedlik aratrmas yerine mlkiyetin esas alnmas,

-ihtilafn dava konusu olmas,

-kira ve ortaklk szlemelerinin zilyedlikten nemli grlmesi,

-mracaatta yetkisizlik,

-balayc srelere uyulmamas,

-anlamazln hukuki bulunmas

-ve eksik incelemeye dayandrlmas

gibi nedenlerle verilmitir.

Maalesef iptal karar verilme oran az deildir.


T c atakum kaymakamli i

6. SORUTURMA VE KARAR edilmelidir :

a) Soruturma

Bavuruyu kabul eden vali, yetkili vali yardmcs veya kaymakam, konuyu dorudan soruturabilecei gibi devlet memurlarndan yeteri kadarn soruturma yapmak zere grevlendirilebilir. Bizzat tahkikat, zel haller dnda tavsiye edilmez. Tatbikatta bu grevin iki memur eliyle yaptrlmas yaygndr. Memura yardmc ve teknik eleman takviyesi mmkndr. Gvenlik elemanlarnn soruturmac olarak grevlendirilemeyecei bilinmelidir.


T c atakum kaymakamli i

Dilekeler havale itibariyle hem gelen evraka hem de ilgili deftere kaydedilir. Masraflar, tercihen infaz masraf ile birlikte maliye veznesine yatrlr. Makbuz dosyasna konur ve evrak yaz ekinde soruturma grevlisine teslim edilir.

Grevli memur, soruturmann yaplaca yer, gn ve saati belirten bir tebligat yapar veya yaptrr. Tebligatta tank ve delillerin hazrlanmas, sonradan bu hakkn kullanlamayaca hususu hatrlatlr, tutanak dosyaya balanr. Acil ve zorunlu hallerde tebligat, gvenlik kuvvetlerine yaptrlabilir.


T c atakum kaymakamli i

Tutuklu ve hkmllere tebligat savclk vastasyla yaptrlr. Adresi belirsiz veya bulunamayan mtecavizlere tebligat, soruturmac tarafndan 3 gn nceden allm usullerle, tanmaz maln bulunduu ky veya beldede ilan suretiyle yaptrlr ve keyfiyet tutanakla belgelenir. Mtecaviz gelmezse soruturma gyaben yaplr.

Bavuru sahibi soruturma gnnde tebli edilen yere gelmez veya tabiat artlarndan olay yerine gidilemezse, soruturma memuru durumu valilik veya kaymakamla bildirir.

Bavuru sahibinin cretleri yatrmamas veya kendisi salayacaksa tat getirmemesi halinde ise, dilekesinin ilemden kaldrld, posta araclyla veya elektronik olarak kendisine tebli olunur.


T c atakum kaymakamli i

Soruturma memuru, nce ikayetinin son mtecavizinin, daha sonra da tank ve varsa bilirkiilerin ifadesini alr. Bu arada maln snrlarn, zilyedliin tarihesini, mtecavizin kimliini, tecavz veya mdahalenin eklini, miktarn, tarihini tespit eder. Mevki, yn, snr ve tecavz konularnn, imzal ve tasdikli bir krokiyle tespiti arttr.

Tank ve bilirkiilerin ifadeleri tek tek ve ayr yerde alnr. Tank ve bilirkiilere Ynetmeliin 30. maddesindeki yemin ettirilir. ikayeti, mtecaviz veya avukatlarnn ifadeleri bir arada alnabilir.

Karar verilmeden nce taraflar anlarsa bu yndeki ifadeleri ieren bir tutanak yaplr ; Ancak, anlama artlar tutanaa geirilmez. Dosya, yetkili makamn onay ile ilemden kaldrlr.


T c atakum kaymakamli i

Bavuru sahibinin, bavuru tarihinden karar verilinceye kadar geen sre iinde bavurusundan herhangi bir sebeple vazgetiini yazl veya elektronik dileke ya da szl olarak bildirmesi halinde, szl ifadesi yazl hale getirilerek, yetkili makamn onay ile dosyas ilemden kaldrlr. Bu durumda soruturma iin yatrd paralar, yaplan masraflar zerinde kalmak zere bavuru sahibine geri verilir. (Yn. 27. m)


T c atakum kaymakamli i

b) Karar kadar geen sre iinde bavurusundan herhangi bir sebeple vazgetiini yazl veya elektronik dileke ya da szl olarak bildirmesi halinde, szl ifadesi yazl hale getirilerek, yetkili makamn onay ile dosyas ilemden kaldrlr. Bu durumda soruturma iin yatrd paralar, yaplan masraflar zerinde kalmak zere bavuru sahibine geri verilir. (Yn. 27. m)

Soruturmay tamamlayan soruturma grevlisi grn de ihtiva eden dosyay grevlendiren makama sunar. Makam sahibi dosyay inceler, eksiklii yoksa mevcut bilgilere gre tecavz veya mdahalenin nlenmesine veya talebin reddine karar verir.

Kararn, havale tarihi itibariyle, 15 gn iinde verilmesi zorunludur. Sresinde soruturulamayan veya karar verilemeyen dosyalar, ilgisine gre valilik veya Bakanla sebepleriyle bildirilir.


T c atakum kaymakamli i

Kararda, stn hakk olduunu iddia edenlerin yargya bavurmas gerektii belirtilir. Ret kararnda masraflar ikayetiye, men kararnda da kar tarafa ykletilir. Bunun icra yoluyla alnaca kararlarda belirtilir. Ret karar ilgiliye bildirilir, men karar ise infaza hazrlanr. Ret kararlar Tebligat Kanununa gre ilgililere duyurulur.

Kararlar, yarg yolu ak olmak zere kesindir. Kararlar vesayet denetimine tabi deildir, geri alnamaz kaldrlamaz ve deitirilemez. Ancak, belirgin yaz ve hesap hatalar dzeltilir.

Kararn iptali talebiyle idari yargya yaplan bavurularda, yrtmenin durdurulmas karar verilemez.


T c atakum kaymakamli i

7. NFAZ bavurmas gerektii belirtilir. Ret kararnda masraflar ikayetiye, men kararnda da kar tarafa ykletilir. Bunun icra yoluyla alnaca kararlarda belirtilir. Ret karar ilgiliye bildirilir, men karar ise infaza hazrlanr. Ret kararlar Tebligat Kanununa gre ilgililere duyurulur.

Mdahalenin nlenmesi hakkndaki kararlar, yetkili amirce grevlendirilen infaz memuru tarafndan maln bulunduu yerde mtecavizin mdahalesi men edilerek ve maln o andaki durumu ile zilyedine teslimi eklinde infaz edilir. nfaz memuruna yardm etmek zere yeteri kadar yalnzca fen eleman grevlendirilir. Bu grev 5 gn iinde yaplr. Gecikme hali, ilgisine gre valilik veya Bakanla bildirilir.

nfaz gn nceden tebli edilir, gerekli tedbirler alnr, mtecavizin gelmemesi halinde durum tutanaa alnr ve infaz srasnda ahit gibi hazr olmak zere, yre halkndan iki kii seilir, gerekirse gvenlik gleri de grevlendirilir. nfaz yerinde karar okunur, aklamalar yaplr ve ikinci tecavzn su tekil edecei hatrlatlr, infaz tutana dzenlenir (K/9.m).


T c atakum kaymakamli i

nfaz hibir ekilde ertelenemez, engel olunamaz, karardan sonraki anlamalar ilemi etkilemez. Ancak, anlama sebebiyle infaz masraflar yatrlmazsa tutanak yaplr ve karar tebli edilir.

Mal zerindeki ekin, tesis konusundaki haklar yarg yolunda aranabilir. Teslim, maln o andaki durumu ile yaplmaktadr. Ky mallar hakknda infazdan sonra 5237 sayl Trk Ceza Kanununun 154/2. maddesine gre ilem yaplmak zere, durum C. Savclna da bildirilir. Bu sevkin sonucu takip edilerek dosyaya erh dlr.


T c atakum kaymakamli i

TCK YA GRE HAKKI OLMAYAN YERE TECAVZ karardan sonraki anlamalar ilemi etkilemez. Ancak, anlama sebebiyle infaz masraflar yatrlmazsa tutanak yaplr ve karar tebli edilir.

TCK Madde 154- (1) (Deiik: 25/2/2009-5841/1 md.) Bir hakka dayanmakszn bakasna ait tanmaz mal veya eklentilerini malikmi gibi tamamen veya ksmen igal eden veya snrlarn deitiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan ksmen de olsa yararlanmasna engel olan kimseye, sutan zarar grenin ikyeti zerine alt aydan yla kadar hapis ve bin gne kadar adl para cezas verilir.

(2) Ky tzel kiiliine ait olduunu veya teden beri kylnn ortak yararlanmasna terk edilmi bulunduunu bilerek mera, harman yeri, yol ve sulak gibi tanmaz mallar ksmen veya tamamen zapt eden, bunlar zerinde tasarrufta bulunan veya srp eken kimse hakknda birinci fkrada yazl cezalar uygulanr.


T c atakum kaymakamli i

(3) Kamuya veya zel kiilere ait sularn mecrasn deitiren kimse hakknda birinci fkrada yazl cezalar uygulanr.

3091 Sayl Kanunda nfazla lgili lave Dzenleme:

Ek Madde 1 (Ek: 5/2/2003-4807/1 md.) Tecavz ve mdahalenin nlenmesi hakkndaki kararn uygulanmasnda, kilitli ve kapal tanmaz mallarn almas zorunludur.

Gerekirse bu yerler zorla atrlr; kilit ve her trl tertipler krlabilir. zerindeki tecavz ve mdahale men edilen tanmaz mal iindeki mtecavize ait eyann boaltlmasnda durumun gerektirdii tedbirler alnr.


T c atakum kaymakamli i

Ek Madde 2 (Ek: 5/2/2003-4807/1 md.) zerindeki tecavz veya mdahale men edilen tanmaz mal iinde bulunan mtecavize ait eya karlarak mtecavize, vekiline veya bunlar hazr deilse mtecavizin aile efradndan veya iilerinden reit bir kiiye teslim edilir. Bunlardan hi birinin bulunmamas halinde, anlan eya yedi emin olarak zilyedin uhdesinde muhafaza altna alnr ve infaz memurunca mtecavize hemen tebligat yaplarak; eyann bulunduu mahalde ise be ve deilse otuz gn iinde eyay teslim almas, aksi halde eyann ak artrma yolu ile satlaca bildirilir. Verilen sre iinde teslim alnmayan eya; kaymakamn, vali veya yetkili vali yardmcsnn emriyle grevlendirilen en az bir memur veya gerekirse bilirkiiler tarafndan yaplacak bedel takdiri ve ilan takiben ak artrma yolu ile satlarak muhafaza ve satla ilgili btn giderler karlanr. Artan para, mtecaviz hesabna Ziraat Bankasna yatrlr ve durum kendisine tebli edilir.

Bozulmas ihtimali bulunan eya, tebligat aranmakszn, miktar tespiti ve bedel takdiri yapldktan sonra satlr.


T c atakum kaymakamli i

Baz Valiliklerimizce, 3091 sayl Tanmaz Mal Zilyetliine Yaplan Tecavzlerin nlenmesi Hakknda Kanunun dier maddelerinde EK 2. Maddeye gre yaplacak satlarn 2886 sayl Devlet hale Kanununa gre mi veya 2128 sayl cra flas Kanununa gre mi yaplaca Bakanlmzdan sorulmaktadr.

3091 sayl Kanuna 4807 sayl Kanunla eklenen EK 2. Maddeye gre yaplacak satlarn 2886 sayl Devlet hale Kanununa ya da 2128 sayl cra flas Kanunu hkmlerine bal olmakszn anlan madde de dzenlenen usule gre yaplmas gerekmektedir.


T c atakum kaymakamli i

Dier tereddt konularnda olduu gibi infazla ilgili deiik durumlar, genelgelerle aklanmaktadr. Bu cmleden olarak, infaz masraflarnn yatrlmamasnn, anlama hali dnda infaza engel olmayaca, ancak masrafn peinen alnmasnn uygun olaca hususu vilayetlere tamim edilmitir. Kararlarn lazmlicra (hemen uygulanmas gereken) olduu, dava alm olsa dahi sonu beklenmeden infaz edilecei bilinmelidir.


T c atakum kaymakamli i

KNC VE SONRAK TECAVZLER deiik durumlar, genelgelerle aklanmaktadr. Bu cmleden olarak, infaz masraflarnn yatrlmamasnn, anlama hali dnda infaza engel olmayaca, ancak masrafn peinen alnmasnn uygun olaca hususu vilayetlere tamim edilmitir. Kararlarn lazmlicra (hemen uygulanmas gereken) olduu, dava alm olsa dahi sonu beklenmeden infaz edilecei bilinmelidir.

nfaz kararnn aksine , mahkeme karar ile teslim edilmeksizin veya ihtiyati tedbir karar olmakszn, tanmaz mala ayn mtecaviz tarafndan ikinci defa veya mtecaviz yararna birinci tecavz ve mdahalelerde de birincisinde olduu gibi soruturma yaplr ve karara balanr.

Mracaatta nemli olan birinci men kararnn geerli olup olmadnn aratrlmasdr. Eski kanunlarla verilmi bir karar dahi olsa, tanmaz el deitirmemi veya hukuki durumu herhangi bir deiiklie uramam ise karar geerlidir ve yeni bir tecavzde bu durum deerlendirilir (Y/m; 47,48).


T c atakum kaymakamli i

kinci tecavzde sre farkl deildir. Anlama hallerinde srenin kesilemeyecei unutulmamaldr; hatta ilgili tarafa hatrlatlmasnda fayda vardr. kinci tecavzde, ilkindeki gibi yaplacak soruturmaya ek olarak, bakalar tarafndan yaplan tecavzn birincisiyle irtibat aratrlr. Tecavzn bir veya birden fazla kiilerce silahl veya silahsz yaplmas hususlar da ceza takdiri asndan aydnlatlmaldr. kinci tecavz deiik mahiyette de olsa sonuta ikinci tecavzdr.

Karar alnp infaz edildikten sonra 15. maddeye gre ilem yaplmak zere dosya C. Savclna intikal ettirilir. Dosyann sonucu uygun ekilde takip edilir.


T c atakum kaymakamli i

KNC TECAVZ LE LGL CEZALAR VE YARGI MERCLER

kinci tecavz ister bizzat, ister onun lehine nc ahslar eliyle yaplsn mtecaviz cezadan kurtulamaz. Fiilin durumuna gre; kamu malna tecavz 6 aydan 2 yla kadar hapisle mukabele grr. zel hukuk alanndaki kimselere ait ise ceza 3 aydan 1 yla kadardr.

Tecavz silahl bir kii veya silahsz ok sayda kii tarafndan yaplrsa, cezalar bir kat arttrlr.

Birden fazla kiinin tecavz, ortak paylam iin yapmas halinde, cezada ayrca 1/3 orannda artrm yaplr. Birleen kiilerden birinin silahl olmas bile, cezann ayrca yar orannda artrlmasn gerektirir.

Kanundaki sular memur tarafndan ilenirse, memurlarn yarglanmas hakkndaki mevzuat gz nnde bulundurulur. Uygulamada belediye bakan ve muhtarlar hakknda bu durum grlmektedir.


T c atakum kaymakamli i

3091 UYGULAMASI LE LGL MUHTELF KONULAR MERCLER

Soruturma ve infaz giderleri bavuranlar tarafndan maliye veznesine yatrlr. nfaz masraflar karardan sonra yatrlabilirse de nceden alnmas uygun olur. Ret karar halinde infaz bedeli aynen iade edilir.

nfaz masraflarnn dkm dier masraflarla birlikte karara eklenerek bavuru sahibine denmek zere icra dairesine gnderilir.

Tat masraf senetle belgelenir. Tat getirilmesi halinde de rayice uygun mebla kararda belirtilir.

Kanun konusu olan tanmaz, ileler aras snr anlamazl olan bir yerde ise yetkili kaymakaml vali, iller aras ihtilafl bir yerde ise yetkili mercii, Bakanlk tayin eder. Snr ihtilafnn halli beklenemeyeceinden konunun zlmesi gerekir

Soruturma ve infaz srasnda tedbir olarak gvenlik gleri yazl olarak grevlendirilebilir.


T c atakum kaymakamli i

htilafta gayrimenkuln ihtilafl blgede olup olmad aratrlr, mtecavizin farkl bir blgede olmas nemli deildir. Keza mlki taksimatta deiiklik yaplm, yani idari ballk deiiklii olmusa, konuyla ilgili dosyalar yeni il ve ileye gnderilir.

Kanuna gre verilen kararlarn karar zetleri tutanak defterine yazlmasyla yetinilmez, bir rnekleri karar numaras srasna gre ayrca dosyalanr.

Dosyalar ilemden kaldrlrken, yetkililerce ilem tamamdr erhi konur ve imzalanr.


T c atakum kaymakamli i

Dosyada bulunan evrak denetimleriniz asndan nemlidir. Bu evrak, Ynetmelie gre: Dileke, masraf yatrlmasna ait yaz, makbuz ve senetler, tebell belgeleri, soruturma evrak, karar, infaz tutana, varsa dier tutanaklar, tm yazmalardr.

Kararlar broda bir fihriste balanr. Burada maln yeri, taraflarn ad ve kararn nitelii belirtilmi olur. Mracaatlarda bu fihristten kontrol yaplarak yanllklara meydan verilmemesi salanr.

Valilik ve kaymakamlklarca da her yl Ocak aynda, soruturma ve infaz ilerinde grevlendirilecek personel eitime tabi tutularak, sonu bir rapor halinde dosyasnda muhafaza edilir.


T c atakum kaymakamli i

MLK DARE AMRLERNN MUHTELF KANUNLARDAK MEN YETKLER

Tanmaz mallara tecavz esasen ve ncelikle 3091 sayl Kanunla nlenmekte ise de baz kanunlarda bulunan zel dzenlemeler de bilinmelidir.

1 . 2886 sayl Devlet hale Kanununun 75. Maddesi; devlet emlaknn igali durumunda, uygunsa ecrimisil istenmesi , kira szlemesi sonunda da tahliyesi ngrlmtr. Maddeye gre igal devam ederse, talep zerine mlki idare amirince 15 gn iinde tahliye ettirilerek tanmazn idareye teslimi salanr.

2 . 6570 sayl Gayrimenkul Kiralar Hakknda Kanunun 12. maddesi; kiracnn mlk izinsiz olarak bakasna devretmesi halinde, yeni ahsn fuzuli agil duruma decei ve sz konusu kanunla zilyedliin korunmasnn istenebileceini hkm altna almtr.


T c atakum kaymakamli i

3 . 2946 sayl Kamu Konutlar Kanununun 8. maddesi; YETKLERde benzer bir uygulama getirmitir. Buna gre sresi sonunda kamuya ait konutu boaltmayanlar, ilgili makamn bavurusu zerine, bir hafta iinde mlki idare amirince zorla tahliye ettirilir.

4 . 634 sayl Kat Mlkiyeti Kanununun Ek.2. maddesine gre; kat malikleri kurulunca szlemesi feshedilen veya sona eren kapc, kaloriferci, bahvan ve bekiler ile dardan atanan yneticiler, kendilerine tahsis edilen yerleri 15 gn iinde boaltmazlarsa mracaat zerine mlki idare amirinin karar ile, 7 gn iinde zorla tahliye ettirirler.

5 . 775 sayl Gecekondu Kanunun 18. maddesi uyarnca; izinsiz yaplarn ykmnda mlki idare amirlerinin belediyelere yardm grevi vardr.


T c atakum kaymakamli i

YETKLERBilgi ancak tecrbe ile birlikte desteklendike ie yarayacaktr. sabetli karar ve uygulamalar ancak tecrbeli ekip almas ile baarlacak bu baar hem karar vereni hem karar uygulayan tatmin edecek, hem de halkmzn devletine olan gvenini arttracaktr.


T c atakum kaymakamli i

Teekkr ederim. YETKLER

Mehmet ARSLAN

Atakum le Yaz leri Mdr


 • Login