Geologie a pedologie cvi en 1
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Geologie a pedologie - cvičení č. 1 PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Geologie a pedologie - cvičení č. 1. téma: informace k předmětu průběz a základní info k seminárním pracím kontakt: prof. Jaroslava Vráblíková, CSc.- vrablikova@fzp.ujep.cz doc. RNDr. Miroslava Blažková, PhD. - blazkova@fzp.ujep.cz

Download Presentation

Geologie a pedologie - cvičení č. 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Geologie a pedologie cvi en 1

Geologie a pedologie - cvičení č. 1

téma: informace k předmětu

průběz a základní info k seminárním pracím

kontakt: prof. Jaroslava Vráblíková, CSc.- vrablikova@fzp.ujep.cz

doc. RNDr. Miroslava Blažková, PhD. - blazkova@fzp.ujep.cz

Ing. Richard Pokorný, DiS. – richard.pokorny@ujep.cz, paleo.rk@seznam.cz

475 284 127


Geologie a pedologie cvi en 1

Terénní cvičení

1. přípravné práce

2. rekognoskace terénu

3. výkop sondy


Geologie a pedologie cvi en 1

1. Přípravné práce

 • shromáždění a prostudování materiálů popisujících zájmové území (geologické, pedologické, petrografické, geomorfologické, petrografické, orografické, klimatické, hydrologické, hydrogeologické, fytocenologické, antropogenní ovlivnění)

 • zahrnuje studium literatury, nepublikovaných studií, map, internetu

 • zajištění materiálu potřebného pro další práci


Geologie a pedologie cvi en 1

http://nahlizenidokn.cuzk.cz


Geologie a pedologie cvi en 1

2. Rekognoskace terénu

 • cílem je upřesnění a doplnění údajů získaných při přípravných pracích

 • spočívá především v pochůzce zájmovým územím a získání přehledu o skutečném a současném stavu

 • ověřuje se např. členitost terénu, vliv podzemních a povrchových vod, stav pěstovaných kultur či porostů, ovlivnění půdy člověkem

 • při rekognoskaci terénu je dobré rozvrhnut si plán výkopu půdních sond (resp. sondy)


Geologie a pedologie cvi en 1

3.1 Výkop sondy a její popis

 • hloubení se provádí nejčastěji ručně (lze ale i použít výkop např. u stavby)

 • půdorys kopané sondy je obdélníkovitý, šířka 60 - 80 cm, délka 150 - 200 cm, hloubka 120 - 150 cm

 • strana proti čelu se kope v podobě schůdků

 • při výkopu je nutno oddělit svrchní humusové horizonty od spodních, aby bylo možno při zasypávání zachovat původní sled vrstev


Geologie a pedologie cvi en 1

3.2 Popis sondy

 • do polního půdního záznamu je nutno zapsat informativní údaje o lokalitě (viz formulář): číslo sondy, datum výkopu a popisu, charakteristika počasí, hodnocení rostlinného krytu, uvedení nadmořské výšky…

 • nejdůležitější je popis půdního profilu: omaz, indexy genetických horizontů, barva, struktura, druh, skeletovitost, vlhkost, konzistence, novotvary

 • dalšími popisovanými charakteristikami jsou obsah CaCO3, vyznačení hloubky podzemní vody, zařazení půdy do systému (podle Tomáška)


 • Login