Zdravstvena nega u psihijatriji

Zdravstvena nega u psihijatriji PowerPoint PPT Presentation


  • 1506 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

. Prof dr MARKO MUNJIZA, Nastavna baza za psihijatriju Medicinskog fakulteta beogradINSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLJE Palmoticeva 37, tel.381-11-33-07-571 e-mail: marko.munj@sbb.co.yu. Konsultacije pomocu telefona i e-mail-a. Telefonske konsultacije: radnim danima od 13,00 do l4,00

Download Presentation

Zdravstvena nega u psihijatriji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Zdravstvena nega u psihijatriji Prof dr MARKO MUNJIZA, Nastavna baza za psihijatriju Medicinskog fakulteta beograd INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLJE Palmoticeva 37, tel.381-11-33-07-571 E-mail: marko.munj@sbb.co.yu

2. Prof dr MARKO MUNJIZA, Nastavna baza za psihijatriju Medicinskog fakulteta beograd INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLJE Palmoticeva 37, tel.381-11-33-07-571 e-mail: marko.munj@sbb.co.yu

3. Konsultacije pomocu telefona i e-mail-a Telefonske konsultacije: radnim danima od 13,00 do l4,00 sati (od ponedeljka do petka, sem srede) na telefon 381-11-33 07 57; na e-mail: marko.munj@sbb.co.yu

4. Savrena definicija, odredjenje psihijatrije Psihijatrija je grana medicine koja po svojoj istorijskoj „definiciji“ pre svega podrazumeva veštinu lecenja. Savremena psihijatrija je opšte prihvacena strucno-naucna disciplina, koja u okviru patologije savremenog covecanstva dobija sve znacajnije mesto, a u okviru drugih medicinskih disciplina znacajan interdisciplinarni položaj

5. ZDRAVSTVENA NEGA U PSIHIJATRIJI I UVODI I OD OPŠTE NEGE DO ZDRAVSTVENE NEGE Kraci istorijski osvrt III Novi aspekti zdravstvene nege u psihijatriji IV Teorijske osnove zdravstvene nege

6. Kraci istorijski osvrt Zdravstvena nega je posbna disciplina novijeg datuma Stare civilizacije bavile su se negom. Ona je u to vreme bila stvar svakodnevnog života Preuzimale su je žene, ukucani, tradicionalni lekar i babice Naglasak je bio na lecenju, a znanjasu se sticala empirijski

7. Kraci istorijski osvrt Srednji vek je poznat po zdrav. Neprosvecenosti, bolestima, epidemijama kuge, kolere i sl Na prostorima Balkana prva bolnica je osnovana u Hilandaru, 1200, druga u manastiru Studenici 1208, treca u Visokim Decanima 1330 Pocetkom 18 veka uz intenzivan razvoj medicine javlja se i nega kao posebna disciplina Iskustva Engleskinje Florence Nightingale u Krimskom ratu, kao bolnicarke imala su veliki podsticaj za razvoj nege

8. Kraci istorijski osvrt Tokom 20 veka došlo je do znacajnog razvoja nege, 20-tih godina prošlog veka otvaraju se prve medicinske škole na našim prostorima (Beograd,1921;1923 Zagreb;1932 Ljubljana itd. Do redefinicije struke dolazi 6o-tih godina zahvaljujuci Virginie Henderson (1898-1966) Usvajajuci psihodinamski i sociodinamski model u psihijatriji, dolazi do velike promene u metodama i ciljevima zdravstvene nege u psihijatriji

9. Kraci istorijski osvrt Za zdravstvenu negu u psihijatriji narocito je znacajan socijalni model lecenja Najvažniji model koji je unapredio zdrav. Negu psihijatrijskih pacijentata je shvatanje kao kao bio-psiho-socijalno bice i holisticki pristup u nezi Novi koncept obezbedjuje osmišljenost rada na nivou socijalne dinamike i jasnije odredjuje ulogu i mesto sestre u strucnom timu

10. Osovni koncept zdravstvene nege Zdravstvena nega pored medicinskog ukljucuje psihodinamski i socijalni model,primenjuje se integrativni model (holisticki i humanisticki), Svoje delovanje usmerava ne samo u pravcu bolesti vec i u pravcu ocuvanja i unapredjenja zdravlja Zdravstvena nega unapredjuje profesionalizaciju posla sestre, podstice individualnost seste u terapijskom delovanju

11. Osovni koncept zdravstvene nege Sestrama je potrebna vecaspoznaja o sebi, nova znanja o psihijatrijskom pacijentu i proširenje opsega delatnosti u okviru zdravstvene nege Obezbedjena je veca vidljivost i javnost rada Menja se i princip shvatanja licne odgovornost u radu Vece ucestovanje licnosti sestre u poslu koji radi uz sticanje znanja o sebi, o svojim sposobnostima, osnovnim motivacionim procesima, filozofskoj osnovi profesionalnog i licnog identiteta

12. VAŽNIJA NACELA ZDRAV. NEGE Posao se više bazira na znanju nego rutini, Individualizovan je rad, svestrano se ispituju potrebe za svakog pacijenta Nega se provodi po planu koji je promenjiv Zasniva se na psihofizickim i socijalnim potrebama pacijenta Pacijent je subjekt u nezi, saradjuje injegova porodica Dominira mode prema pacijentu (jedna sestra obavlja sve poslove za jednog pacijenta)

13. VAŽNIJA NACELA ZDRAV. NEGE Obezbedjen je kontinuitet nege, dokumentacija je deo med.dokumentacije Moguca je uspešnija prevencija komplikacija i potencijalnih problema, Individualna odgovornost u odnosu na tim i pacijenta Veca je mogucnost strucnog usavršavanja i razvoj struke, Uspeh u radu je vidljiviji, merljiviji, individualaizaniji, sestra može da prati rezultate svoga rada.

14. Teorijske osnove zdrav. nege Prvu naucnu osnovu zdrav. Nege cini medicina (oslanja se na nju, crpi znanje) Sledeca osnova je psihologija(psihološki aspekti življenja, reakcije na bolest, psih. Potrebe coveka kao jedinke) Sociologija, dinamican odnos izmnedju coveka i njegove sredine Nega je na tromedji medicine, psihologije i sociologije Nega je podrucje profesionalnog rada sestre

15. Teorijske osnove zdrav. nege Teorijski model zdrav. nege po Hendersonovoj cine:1.zdravlje,2. covek, 3.okolinna i 4. zdravstvena nega Nega po pravilu zahvata odredjeni krug covekove problematike, bavi se zdravim i bolesnim covekom, njegovom civotnom sredinom, uslovima i stilovima života Istražuje sve cinjenice koje doprinose oucvanju zdravlja i života

16. Osnovni ciljevi izucavanja zdrav nege Kljucni cilj je prevencija (primarna, sekundarna i tercijarna)-konkretnost ovog cilja ide u dva pravca “kada i “ko” U odnosu na tip pomoci “ko”: - osposobljavanje subjekta sa samonegu, kao deo svakodnevnih aktivnosti - organizovanje nadzora nad nedovoljno osposobljenjim subjektima nege, kao oblik pomoci koji pruža porodica, rodbina i dr.

17. NEKI VAŽNIJI POJMOVI ZDRAV. NEGE Definicija nege od strane SZO 1976 Pojmovi: standard, kriterijum, normativ, kolaborativni probelmi i dr preuzeti iz dr. disciplina Najviše optora izazvao je pojam sestrinske dijagnoze zbog termina “dijagnoza”

18. DEFINICIJA SESTRINSKE DIJAGNOZE “Sestrinska dijagnoza je aktuelni ili potencijalni zdravstveni problem koji sestre mogu leglano da tretiraju, samostalno primenjujuci intervencije potrebne da sprece, reše,umanje problem Ove dijagnoze su odredjenje individualnim potrebama i problemima osobe koja zahteva negu, a ne uspostavljenom medicinskom dijagnozom. Proces zdravstvene nege uvek stavlja u središte coveka a ne bolest” (Alfaro,1986)

19. Drga definicija sestrinske dijagnoze “Zakljucak o aktuelnim ili potencijalnim problemima pacijenta, priostekla iz sakupljenih podataka o njegovom psihickim, telesnim i socijalim potrebama. To je jasna, koncizna, definisana procena opšteg zdravstvenog stanja pacijenta i njegovic problema, na koje se može uticati sestrinskim intervencijama” (Corluka, Aleksic,1996)

20. Elementi za utvrdjivanje sestrinske dijagnoze Opservacija ponašanja i procena o znacenju vidjenog ponašanja Strucno usmerenakomunikacija Iskaz samog pacijenta o onome šta smatra kao problem Sestrinska dg sastoji se iz sledecih elemanata: samog problema, uzroka i simptoma, znakova koji se mogu evidentirati

21. PRINCIPI ZDRAV. NEGE Osnovna ili opšta nacela, rukovodece smernice Sismetski, opšti didakticki principi Uži principi: realitet, adekvatna participacija pacijenta, prioritet npr. prim. zdrav.zaštiti, kontinuitet, individualizacija i prilagodjavanje problemima, uvažavanje zdravlja kao najvece vrednosti i licnosti pacijenta, princip sveobuhvatnosti

22. Metode zdrav. nege Holisticki pristup svakom pacijentu i timski rad Izbegavanje stvaranja šablona, koji je u poceku i poželjan Definisanje potreba; primarne i sekundarne, prema oblasti života (biološke, psihološke i socijalne potrebe), prema nastanku (naslednje, steceni problemi, Biološke potrebe su vezane za biološki opstanak jedinek, psihološke za doživljaj sebe, a socijalne proisticu iz zajednice i ticu se coveka kao društvenog bica

23. Maslovljeva hijerarhija potreba SAMOPOTVRDJIVANJE (samoostvarenje, kreativnost) VLASTITA VREDNOST (vrednost koju nam drugi priznaju) LJUBAV I PRIPADNOST BEZBEDNOST I ZAŠTITA, SIGURNOST BIOLOŠKE POTREBE (vazduh, voda, hrana, spavanje, polnost)

24. Struktura procesa zdrav. nege I faza:Utvrdjivanje potreba II faza: Sestrinska dijagnoza i kolaborativni problem III faza:Planiranje i utvrdjivanje ciljeva IV faza:Sprovodjenje nege i V faza: Evaluacija (Kovacevic K i Dobrašinovic D,1999, str.46).

25. I faza: Uvrvrdjivanje potreba Obuhvata prikupljanje podataka, njihovo proveravanje i organizovanje Izvori podataka su raznovrsni od pacijenta, porodice, rodjaka, komšija, od drugih zdrav. radnika i iz zdrav. Dokumentacije Može da se izvodi u više etapa: prikupljanje, provera podataka, njihovo srednjivanje i donošenje zakljucka, utvrdjivanje potreba za negon, uz odredjivanje prioriteta

26. Metode za utvrdjivanje potreba za zdrav. negom Analiza dokumentacije Kontrola vitalnih parametara:puls, TA i dr Prvi kontakt s pacijentom, prvi intervju-komunikacija izmedju sestre i pacijenta, koji pocinje od prvog kontakta pri dolasku pacijentu u ustanovu ili ulaska u njegovu kucu kod kucnog lecenja

27. PRVI KONTAKT (PRVI INTERVJU) Uvek se uskladjuje sa mogucnostima pacijenta za komunikaciju bez pogoršanja njegovog psihickog stanja Potrebna je što kvalitetnija, neposredna eukacija sestre za vodjenje prvog intervjua i komunikaciju uopšte (pripremljenost za komunikaciju smanjuje neizvesnost,podrazumeva prisnost, koncentrisanost, prihvatanje i ucestovanje u realitetu institucije sa elementima neophodne sigurnosti, perceptivne spremnosti, kognitivne procene i neverbalnog modeliranja (izraz lica, pokreta, stava) - Prvi kontakt nosi u sebi opšte znacenje, jer predstavlja osnovu na kojoj se formira predstava ne samo o pojedinoj sestri, vec i psihijatriji uopšte - Modeliranje ponašanja se uvek uskladjuje sa procenjenim afektivnim stanjem pacijenta - Odmeren, prikladan, prilagodjeno ozbiljan izraz lica dokazuje da sestra obraca pažnju na ono što pacijent govor. - Poverenje pacijenta u sestru se ispoljava neverbalnim aspektima komunikacije i nacinom ucešca u komunikaciji - Prvi intervju ukljucuje osnovne principe interpersonalnih odnosa, odvija se po odredjenim pravilima, u jasno definisanoj sitaciji, sa odredjenim cilje.

28. PRVI KONTAKT (PRVI INTERVJU) Modeliranje ponašanja se uvek uskladjuje sa procenjenim afektivnim stanjem pacijenta - Odmeren, prikladan, prilagodjeno ozbiljan izraz lica dokazuje da sestra obraca pažnju na ono što pacijent govor. - Poverenje pacijenta u sestru se ispoljava neverbalnim aspektima komunikacije i nacinom ucešca u komunikaciji - Prvi intervju ukljucuje osnovne principe interpersonalnih odnosa, odvija se po odredjenim pravilima, u jasno definisanoj sitaciji, sa odredjenim cilje.

29. PRVI KONTAKT (PRVI INTERVJU) Osnovni principi prvog intervjua. Faktori koji uticu na intervju Odnos dijagnostickog i terapijskog intervjua 3. Uloga terapeuta 3.1. Razuveravanje, razumevanje i empatija 3.2. Sugestija i ograniceni seting 3.3. Podržavanje pacijentovog samopoštovanja 3.4. Interpretacije

30. PRVI KONTAKT (PRVI INTERVJU) 4. Prakticni faktori u intervjuu 4.1. Faktor vremena 4.2. Faktori okruženja 5. Sadržaj intervjua 6. Razmatranja koja prethode intervjuu 7. Pocetna faza intervjua 7.1. Upoznavanje sa pacijentom 7.2. Razvoj intervjua

31. PRVI KONTAKT (PRVI INTERVJU) 8. Srednja faza intervjua 9. Završna faza intervjua 9.1. Pitanja pacijenta 10. Naknadni intervju 11. Intervju sa srodnicima i bliskim osobama pacijenta

32. OPSERVACIJA Pretežno je povezana sa culima: vidom, sluh, geštal u celini Ostvaruje organizaciju svih culnih podataka vezanih za prostor, predmete u prostoru i za pacijenata kao celini Opservacija se uci kao i prvi intervju Mesto opervacije takodje je bitno, to je najcešce “profesionalni prostor” bol. soba,ambulanta, intervencija i sl. Ovaj postor može biti nepoznat i zastrašujuci za pacijenta

33. Elementi koji se ukljucuju u opservaciju 1. Opšti izled-kretanje, gestikulacija, aktivnost, hod, upadljivos ili ne, otstupanje o prosecnog 2. Odevanje- prikladnost, primerenost polu, godinama, godišnjem dobu, situaciji 3. Izlge-zapušten na bilo kom niovu može da ide u prilog ili paraleno sa težinom psih. poremecaja 4. Ponašanje pacijenta

34. Elementi koji se ukljucuju u opservaciju 5. Frizura, urednost 6. Lice-šminka, oci, pogled, brada, kosa (dugaška, negovana, zapuštena i sl.). 7. Grimase i mimika, “nemi govor psihoe” (otvorena usta, podizanje obradakao cudjenje ,iznenadjenje, mrštenje, ukocen pogled), 8. Nacin govora-modulacija, ritiam, nestrpljivost, emocionalni prizvuk u glasu, bogastvo ili siromaštvo recnika, narecje i dr.

35. ZDRAVSTVENA NEGA U PSIHIJATRIJI TIMSKI RAD U PSIHIJATRIJI 1. Sistemski preduslovi timskog rada 2. Licni i profesionalni identitet clana tima 3. Uloga osoba i clanova tima 4. Vodja i osnivanje tima

36. Uloge osoblja i clanova tima Premda je funkcionisanje psihijatriskog tima danas relativno dobro poznato, ipak, tereba praviti razliku izmedju tma i osoblja, premda ova granica nije uvek jasna. Osoblje postoji svuda, a tim je celishodno organizovan oblik saradnje pojedinaca. osoblje cine pojedinci koji rade u odredjenoj organizacionoj jedinici.

37. Uloge osoblja i clanova tima Psihijatrijski tim sastoji se od clanova koji se uzajamno poštuju i kao strucnjaci i kao licnosti; Samo na ovaj nacin je moguca puna komunikacija medju clanovima tima,tj. samo na ovaj nacin ideje mogu da se izmenjuju i modeliraju.

38. Uloge osoblja i clanova tima Nefeikasan clan postaje izvor iritacija, ostaje izolovan ili meta neuspeha grupe kao celine. Clanovi tima moraju biti i motivisani za rad i osecati se odgovornim za njegov uspeh

39. M e d i c i n s k a s e s t r a - t e h n i c a r M e d i c i n s k a s e s t r a - t e h n i c a r je zbog stalnog kotakte sa bolesnikom bogat izvor informacija. Pored uobicajenih poslova, medicinska strea-tehnicar se stara i o sprovodjenju odredjenog programa rehabilitacije dok je pacijent na odeljenju ili aktivno ucestvuje u socijalno-psihijatrijskom pracenju pacijenta na vanbolnickom nivou lecenja i tretmana. Medicinska setra-tehnicar u radu sa psihijatrijskim pacijentima, bavi se, pre svega, ocuvanim delom njihove licnosti. Obavlja kucnu negu i patronažu bolesnika na kucnom lecenju.

40. M e d i c i n s k a s e s t r a - t e h n i c a r Sestrine posete pacijentovom domu, njena nega i podrška povecava pacijetovo osecanje odgovornosti u odnosu na društvo i obavezu da ozdravi i ponovo postane koristan clan svoje društvene zajednice. Njena pomoc se odnosi i na razlicita podrucja. medicinsku sestru-tehnicara vrlo znacajnim clanom tima.

41. M e d i c i n s k a s e s t r a - t e h n i c a r Tako može da pomogne u nabavci i pripremanju hrane, da prati pacijenta na njegove društvene sastanke, da mu pokaže funkcionisanje javnog saobracaja, da pomogne pacijentu pri ispunjavanju razlicitih formulara, obrazaca i sl.; Ovako širok spektar aktivnosti cini medicinsku sestru-tehnicara vrlo znacajnim clanom tima.

42. Dinamika tima Dinamika tima je funkcija pre svega njegove velicine, sastava i interakcija u njemu. U dinamici timskog rada skavi ekstremi nisu dobri. Autokratska atmosfera cini komunikaciju slabom i pojacava rivalstvo. Najgori je tzv. "laisser faire" gde nema vodje.

43. Dinamika tima Medju clanovima tima javlja se anksioznost, tim je konfuzan i neefikasan, te se znacajno udaljava od svog cilja; Nasuprot tome, demokratska klima omogucava intenziviranje komunikacije i stvara, kroz slobodne medjusobne interakcije, vecu koheziju tima, cineci ga i efikasnijim.

44. ZDRAVSTVENA NEGA U PSIHIJATRIJI SOCIJALNOPSIHIJATRIJSKO PRACENJE PACIJENATA TOKOM ZDRAVSTVENE NEGE Vrste pracenja 1.1. Aktivno pracenje 1.2. Drugi oblici pracenja

45. POJEDINI OBLICI PSIHOSOCIJALNOG TRETMANA KAO VID ZDRAVSTVENE NEGE Psihoterapija Individualna (površinska) psihoterapija Suportativna (psiho)terapija Sugestivna terapija Persuazija, (raz)uveravanje Ventilacija 2. Metod savetovanja

46. I n d i v i d u a l n a (površinska) (p s i h o) t e r a p i j a Psihoterapijski proces vrlo je složen interpersonalni odnos izmedu pacijenta i lekara sa brojnim emocionalnim doživljavanjima. Svaki pacijent koji ide kod lekara nosi sa sobom svoje emocije, koje jako uticu ne samo na proces u neurozi nego i na procese koji se dogadaju u svim bolesnim stanjima. Zbog toga je važno svakog bolesnika doživeti kao licnost koja ima somatske, emocionalne i socijalne, društvene probleme, bez obzira koje tegobe pacijent iznosi u susretu sa lekarom.

47. I n d i v i d u a l n a (površinska) (p s i h o) t e r a p i j a Zbog toga je važno svakog bolesnika doživeti kao licnost koja ima somatske, emocionalne i socijalne, društvene probleme, bez obzira koje tegobe pacijent iznosi u susretu sa sestrom,lekarom ili drugim clanom tima.

48. Metod savetovanja Ovj metod namenjen je prvenstveno onim pacijentima koji osecaju nesklad izmedju onoga što cine i onoga što žele, svakome ko naizali na probleme u medjuljudskim odnosima, a da ne uvidja sopstven udeo u sukobu, što se cesto puta srece i kod psihoticnih poremecaja.

49. Metod savetovanja Važno je na samom pocetku tretmana proceniti da li pacijent koji se obraca za pomoc dovoljno pati zbog nerazrjašnjenih problema. Sama patnja i trpljenje mora biti izraženija i jaca od napora, strpljenja i odredjene strepnje koji ga ocekuju u toku savetovanja.

50. Grupna terapija Grupna terapija se primenjuje u razlicitim grupama ljudi podrazumeva veliki broj razlicitih tehnika rada; Donekle se pojam grupne terapije može suziti u koliko se iskljuce mnogi oblici grupnog rada i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u kojima se koriste grupni procesi i koji nisu prvenstveno terapijski: timski, konzilijarni rad, grupna edukacija i socijalni grupni rad.

51. IV OSNOVNA NACELA ETIKE I IZAZOVI ZA PSIHIJATRIJSKU PROFESIJU

52. Uvodjenje programa medicinske etike na humanisticke i biomedicinske fakultete, u programe strucnih usavrsavanja, specijalizacije, kontinuirane edukacije da bi se izbeglo vodjenje medicine na stramputicu i nuvazavanja opstih ljudskih prava, odnosno moralnih vrednosti; Sve je veci naglasak stavljen na moralnu stranu ljudske prirode, da se vise ukaze na brojne moralne dileme savreneog coveka i savremene medicine, ukljucujuci i psihijatrijsku i psiholosku medicinu.

53. Dans se najvise paznje posvecuje moralno-psiholoskim obavezana zdravstvenih radnika i saraadnika i nemedicinskog osoblja u psihijatrijski ustanovama i institucijama prema pacijentima, etickim problemima u pojedinim granamamedicine u celini, ukljucujuci i psihijaatrijsku medicinu, terapiju, rehabilitaciju i negu u celini. I dans vladaju brojne eticke dileme u velikom broju medicinskih grana i oblasti kao soto su eutanazija, medicinska taja, eksperimenti u medicini ukljucujuci prve faze klinickog ispitivanja novih sredstava za lecenje, zatim eticke probleme u zdravstvenim ustanovama, u edukaciji, greske u struci, krivicna odgovornost zdravstvenih radnika i njihovih saradnika.

54. Svemu ovome mogu se dodati i eticki problemi u privatnoj medicinskoj i psihijatrijskoj praksi, eticki problemi u alternativnoj medicini, angazovanje volonteralaika, nevladinih humanitrarnih organizacija, korisnickih udruzenja pacijenata i njihovih porodica

55. V MOGUCNOSTI EVALUACIJE TRETMANA U PSIHIJATRII I NEZI 1. Specificni probemi u evaluaciji psihijatrijskog tretmana 2. Važniji metodološki instrumenti u evaluaciji 2.1. Ekonometrijski modeli evaluacije

56. V MOGUCNOSTI EVALUACIJE TRETMANA U PSIHIJATRII I NEZI 4 Epidemiološki metod 5. Sociometrijski i psihometrijski metod 6. Osvrt na evaluaciju pojedinih oblika tretmana

57. V MOGUCNOSTI EVALUACIJE TRETMANA U PSIHIJATRII I NEZI 6.1. Evaluacija farmakoterapijskog tretmana 6.2. Evaluacija (psiho)terapije 6.3. Evaluacija socioterapije 6.3.1. Evaluacija rehabilitacionog tretmana 6.4. Evaluacija kombinovanog tretmana

58. VI ULOGA ISTRAŽIVANJA U ZAŠTITI MENTALNOG ZDRAVLJA U ZAJEDNICI 1.Uloga istraživanja u najvažnijim oblastima zaštite mentalnog zdravlja 2. Dokumentacija, procenai nacin istraživanja 3. Medicina i zdravstvena zaštita zasnovama na dokazima

59. VI ULOGA ISTRAŽIVANJA U ZAŠTITI MENTALNOG ZDRAVLJA U ZAJEDNICI 4. Naucno istraživanje u zaštiti mentalnog zdravlja 5. Uticaj istraživanja u zaštiti mentalnog zdravlja u zajednici 6. Psihijatrija i javno zdravlje 6.1. Definisanje potreba jednog regiona za mrežom psihijatrijskih ustanova

60. ZDRAVSTVENA NEGA U PSIHIJATRIJI VII PREDMET RADA ZDRAVSTVENE NEGE VIII NEKA PITANJA KOJA MOGU DA OCEKUJU LEKARI I CLANOVI STRUCNOG TIMA OD CLANOVA PORODICEPACIJENATA

61. ZDRAVSTVENA NEGA U PSIHIJATRIJI IX VAŽNIJI CILJEVI PROUCAVANJA ZDRAVSTVENE NEGE X PSIHIJATRIJA BUDUCNOSTI XI PRILOG : Psihosocijalne posledice psihijatrijskih poremecaja

62. Savremena definicija psihijatrije Psihijatrija je grana medicine koja po svojoj istorijskoj „definiciji“ pre svega podrazumeva veštinu lecenja. Savremena psihijatrija je opšte prihvacena strucno-naucna disciplina, koja u okviru patologije savremenog covecanstva dobija sve znacajnije mesto, a u okviru drugih medicinskih disciplina znacajan interdisciplinarni položaj (Damjanovic A, Munjiza M,2007)

  • Login