Komunik cia
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

KOMUNIKÁCIA PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KOMUNIKÁCIA. Mgr. Peter Hižnay. Lesom sa šíria správy, že medveď má zoznam zvierat, ktoré sa chystá zjesť. Jeleň bol prvý, ktorý sa odvážil ísť za medveďom . Jeleň : „Medveď, je to pravda, že máš zoznam zvierat, ktoré zješ?“ Medveď : „Je to pravda.“

Download Presentation

KOMUNIKÁCIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Komunik cia

KOMUNIKÁCIA

Mgr. Peter Hižnay


Komunik cia

Lesom sa šíria správy, že medveď má zoznam zvierat, ktoré sa chystá zjesť.

Jeleň bol prvý, ktorý sa odvážil ísť za medveďom.

Jeleň: „Medveď, je to pravda, že máš zoznam zvierat, ktoré zješ?“

Medveď: „Je to pravda.“

Jeleň: „Aj ja som na tom zozname?“

Medveď: „Áno.“

Nasledujúci deň nájdu jeleňa mŕtveho.

Ako ďalší sa za medveďom odváži vlk: „Medveď, je to pravda, že máš zoznam zvierat, ktoré zješ?“

Medveď: „Je to pravda.“

Vlk: „Aj ja som na tom zozname?“

Medveď: „Áno.“

Nasledujúci deň nájdu vlka mŕtveho.

Tretí deň sa za medveďom vyberie zajac a pýta sa: „Medveď, je to pravda, že máš zoznam zvierat, ktoré zješ?“

Medveď: „Áno.“

Zajac: „Aj ja som na tom zozname?“

Medveď: „Áno.“

Zajac: „Môžeš ma z neho vymazať?“

Medveď: „Jasné, žiaden problém.“

Ponaučenie z príbehu: Komunikácia je základom úspechu!


Komunik cia

Komunikácia je prenos myšlienok a informácií, ktorého cieľom je vytvoriť porozumenie v mysliach iných a tým podporiť akciu.


Komunik cia

 • Komunikácia z lat. communicare= deliť sa, zverovať:

  • výmena informácií medzi jedincami prostredníctvom spoločného systému znakov

  • proces prenášania informácií od jednej osoby k druhej

  • akákoľvek forma prenosu informácií smerom od vysielača k prijímaču

  • proces odovzdávania a prijímania informácií vo vzájomnom styku medzi ľuďmi


Z kladn zlo ky komunik cie

Základné zložky komunikácie

 • komunikátor (oznamovateľ)

  • správu alebo informáciu odovzdáva, dôležitá je jeho vierohodnosť, štýl prejavu a rýchlosť reči

 • komunikant(prijímateľ)

  • správa alebo informácia mu je adresovaná

 • komuniké

  • obsah správy alebo informácie

 • komunikačný kanál

  • spôsob prenosu informácie


Smerovanie inform cie

Smerovanie informácie

 • Jednosmerné

  • od komunikátora k príjemcovi a nie späť (písomná správa, rozhlas)

 • Dvojsmerné

  • striedajú sa roly komunikátora a prijímateľa (telefónny styk, rozhovor „face to face“)

   • umožňuje rozširovať mieru pochopenia


Komunik cia1

Komunikácia

Verbálna

Neverbálna

Komunikácia činom


Verb lna slovn komunik cia

 • Rozsah slovnej zásoby závisí od veku, vzdelania, temperamentu, pracovného zaradenia a pohlavia komunikantov.

 • Výber slov a schopnosť komunikovať súvisí s témou rozhovoru, situáciou a tiež s vlastnosťami účastníkov rozhovoru.

 • Komunikácia môže prebiehať ako dialóg (medzi 2 osobami), v malej sociálnej skupine(predzápasové porady), k veľkej sociálnej skupine (hlásenie hlásateľa) alebo ako samovrava (sám k sebe).

 • Doplnkovými prostriedkami rečového prejavu sú intenzita, výška a sfarbenie hlasu, chyby, ale aj kvalita reči.

Verbálna/ slovná komunikácia

Dorozumievanie za pomoci prirodzeného jazyka – najdôležitejší prostriedok odovzdávania informácií v interpersonálnom styku.

Jazyk môže mať hovorenú alebo písanú (grafickú) podobu.


Neverb lna komunik cia

 • Neverbálne(paralingvistické) prejavy sú spontánne, ťažko ovládateľné, väčšinou nezámerné, a preto aj dôveryhodnejšie.

 • Zahŕňa aj tzv. produkciu– účes, úpravu, oblečenie, písmo, písomný prejav.

 • Všímame si súlad všetkých neverbálnych prejavov.

 • Optimálna komunikácia je zhoda verbálnej aj neverbálnej komunikácie. Pomáha poznať kulturálne pozadie osoby, ktorej neverbálne prejavy si všímame.

Neverbálna komunikácia

Slová nahrádza gestikulácia, mimika, reč tela, zovňajšok.

Podporuje verbálnu komunikáciu a je dôležitá najmä pri prejavovaní emócií, ovplyvňovaní postojov a vytváraní dojmov


Komunik cia inom

 • Aktivita, činy

 • Jednanie, konanie, správanie sa podľa toho, čo rozprávame

 • „uskutočňovanie slov“

Komunikácia činom

Fyzické napadnutie (vyjadrenie agresie)

Jednota slova a činu


Sp soby neverb lnej komunik cie

Spôsoby neverbálnej komunikácie

 • Proxemika

  • priblíženie, oddialenie, vzdialenosť pri komunikácii

   • intímna zóna (max. 30 cm)

   • osobná zóna (minimálne 45 cm)

   • oficiálna zóna (1,2 až 3,6 m)

   • verejná zóna (3,6 až 7,6 m)

 • Haptika

  • telesný kontakt, napr. podanie ruky, objatie, bozk, pôsobenie tlaku, tepla, chladu, vplyv bolesti

 • Pohľady

  • reč očí, upriamenie pohľadu, doba trvania pohľadu, množstvo pohľadov, uhol pohľadu, mrkanie, pohyby očí a obočia

 • Mimika

  • reč tváre, pohyby očí, úst, tvárového svalstva , strach, agresivita, radosť, smútok


Komunik cia

 • Gestikulácia

  • pohyby tela s oznamovacím účelom, pohyby rúk

   • symboly (nahrádzajú slová),

   • ilustrátory (sprevádzajú a zdôrazňujú slová),

   • regulátory (začiatok a ukončenie komunikácie),

   • adaptéry (pohyby zvládajúce nepríjemné pocity)

    • gestá dlaňami - pravdovravnosť, úprimnosť

    • gestá rukami - napätie, nedôvera, sebavedomie

    • gestá pažami - negatívny postoj, neistota, odpor

    • dotýkanie sa tváre

     • ruky po tvári (klamstvo)

     • zakrývanie úst (napätie)

     • dotyk ucha (nervozita)


Komunik cia

 • Posturika

  • Držanie tela (zdravotný stav, problémy psychické...)

 • Kinezika

  • reč pohybov tela, vystupovanie a spôsoby

   • bodové činnosti (niekoľko sekúnd),

   • pohybové pozície (trvajú 5-20 sekúnd)

   • prezentácie (niekoľko hodín)

 • Produkcia

  • spôsob oblečenia, účes, líčenie, úprava prostredia

 • Grafika

  • napr. kreslenie schém a náčrtov popri verbálnom prejave (plán štadiónu)

 • Paralingvistika

  • vyjadrovanie tónom reči, intenzita hlasu, intonácia, melódia, chyby v reči


Zauj mav

Zaujímavé ?

 • Na vytvorení si postoja k prijímanej informácii sa podieľa:

  • Verbálna komunikácia 7%

  • Paralingvistika (emocionálny dôraz, tón hlasu, tempo) 38%

  • Neverbálna komunikácia (reč tela) 55%


Intern komunik cia v r mci klubu

Interná komunikácia(v rámci klubu)

informačná – poskytovanie informácií za účelom koordinovania činností, rozhodovania a výkonu

motivačná – plnenie cieľov

kontrolná – získanie spätnej väzby

emotívna – vyjadrenie pocitov z miery naplnenia potrieb


Extern komunik cia

Externá komunikácia

smerom k verejnosti, divákom, fanúšikom


Z sady komunik cie

Zásady komunikácie

Mať pripravenú reč, prejav.

Sme pokojní, nešírime nervozitu.

Veríme tomu, čo hovoríme.

Hovoríme otvorene.

Sme chápaví a láskaví (nečakáme to isté od okolia).

Sme empatickí a trpezliví.

Berieme vážne poslucháčov, nie seba.

Nepoužívame sarkazmus ani iróniu (iba výnimočne, nikdy nie na úkor poslucháčov.

Dávame do prejavu všetku energiu.


D le it vlastnosti komunik tora

Dôležité vlastnosti komunikátora

Odbornosť

Konštruktívne myslenie

Takt

Sebaovládanie

Svedomitosť

Objektivita

Tolerancia

Zmysel pre humor

Nestrannosť

Ústretovosť


Jednanie a reakcie

Jednanie a reakcie

 • Pasívne

  • „Máš pravdu, nezáleží na tom, čo si myslím ja.“

   • Neúčinné jednanie, znižujeme vlastnú hodnotu aj sebavedomie.

 • Agresívne

  • „ Mám pravdu, keď si myslíš niečo iné, mýliš sa.“

   • Krátkodobo možno presadiť určité ciele, ale vyvoláva nepriateľstvo a narušené vzťahy.

 • Asertívne

  • „Takto vidím situáciu, toto si myslím, toto chcem a to nie. Čo si myslíš ty?“

   • Udržiavanie a budovanie sebarešpektu, rešpektu s možnosťou dosiahnuť vytýčené ciele a rozvíjať vzťahy s druhými.


Akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť


 • Login