Terminologija 1

Terminologija 1 PowerPoint PPT Presentation


  • 259 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Liuksemburgas, 2009 m.. 2. Terminologijos

Download Presentation

Terminologija 1

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Terminologija 1 Pagrindines savokos

2. Liuksemburgas, 2009 m. 2 Terminologijos äledkalnisô / piramide

3. Liuksemburgas, 2009 m. 3 Tikroves objektai Pasaulio objektai ľ bet kas, kas gali buti patiriama juslemis ar isivaizduojama Materialieji objektai (pieÜtukas, kompiuteris) Nematerialieji objektai (paukÜciu gripas, pabegeliu perkelimas, finansu krize) Menamieji objektai (undine, Kaledu senelis) Svarstymai, ar objektas iÜ tiesu egzistuoja ľ ne terminologo darbo objektas; ju turetu buti vengiama ir kuriant terminus. Viska juk lemia dalykines srities ribos, kurios nustatomos tikslais.Svarstymai, ar objektas iÜ tiesu egzistuoja ľ ne terminologo darbo objektas; ju turetu buti vengiama ir kuriant terminus. Viska juk lemia dalykines srities ribos, kurios nustatomos tikslais.

4. Liuksemburgas, 2009 m. 4 Objekto savybes Specifines objekto savybes: ľ pagamintas iÜ ilgo plono grafito gabalelio; ľ grafito Üerdi gaubia medinis aptaisas; ľ aptaisas yra baltas; ľ viename gale yra trintukas, itvirtintas metaliniu aptaisu; ľ kitame gale grafitas ir aptaisas smailiai nudro×ti; ľ naudojamas raÜyti arba ×ymeti

5. Liuksemburgas, 2009 m. 5 Esminiai ir neesminiai savokos po×ymiai

6. Liuksemburgas, 2009 m. 6 Savoka Pa×inimo vienetas, kuri sudaro savitas po×ymiu derinys Vienetines savokos ľ atitinka viena objekta (Saturnas, Eifelio bokÜtas) Bendrosios savokos ľ atitinka du ar daugiau objektu, kurie del bendru ypatybiu sudaro grupe (namas, komisija) Savokos nebutinai yra susijusios su tam tikra kalba. Vis delto joms turi itakos socialinis ir kulturinis fonas, kuris da×nai lemia skirtinga tikroves skaidyma savokomis. Vienetines savokas da×nai ×ymi tikriniai vardai.Savokos nebutinai yra susijusios su tam tikra kalba. Vis delto joms turi itakos socialinis ir kulturinis fonas, kuris da×nai lemia skirtinga tikroves skaidyma savokomis. Vienetines savokas da×nai ×ymi tikriniai vardai.

7. Liuksemburgas, 2009 m. 7 Savokos apibre×tis Apibre×tis ľ savoka apibre×iantis apraÜomasis teiginys, padedantis ja skirti nuo susijusiu savoku. Intensine apibre×tis ľ apibre×tis, kurioje nurodomi esminiai savokos po×ymiai. Apibre×tyje naudojami po×ymiai turi buti parinkti taip, kad parodytu, kuo ta savoka susijusi su kitomis savokomis ir kuo nuo ju skiriasi. Ekstensine apibre×tis ľ savokos apibudinimas, kuriame iÜvardytos visos arba budingiausios ta savoka sudarancios vieno ×emesnio lygmens savokos, pvz., smulkusis naminis raguotis. D×n. apibre×iama termino daugiskaita.

8. Liuksemburgas, 2009 m. 8 Apibre×ties raÜymo principai - sistemiÜkumas Apibre×tyje naudojami po×ymiai turi buti parinkti taip, kad parodytu, kuo ta savoka susijusi su kitomis savokomis (da×niausiai kokiai objektu grupei priklauso) ir kuo nuo ju skiriasi (iÜvardijami esminiai po×ymiai).

9. Liuksemburgas, 2009 m. 9 Apibre×ties raÜymo principai Termino straipsni turi sudaryti teiginys, aiÜkinantis, kas yra savoka: äterminasô ľ apibre×tis, kurios pagrindinis ×odis atitinka tam tikrus gramatinius termino po×ymius (kalbos dalis, skaicius, linksnis). Apibre×tis pagrista, jei ja tekste galima pakeisti ×ymikli nepakeiciant arba neiÜkreipiant prasmes. Plg. ydinga loginio rato apibre×ti: sniegas ľ suÜales vanduo vanduo ľ iÜtirpes sniegas Taigi: sniegas ľ suÜales iÜtirpes vanduo

10. Liuksemburgas, 2009 m. 10 Ydingosios apibre×tys Loginio rato apibre×tys Nepilnosios apibre×tys Neigiamosios apibre×tys Neatitinkancios kalbos normu apibre×tys

11. Liuksemburgas, 2009 m. 11 Pagrindiniai savokos ×ymikliai Tikrinis vardas ľ ×odinis vienetines savokos ×ymiklis Terminas ľ ×odinis bendrosios savokos ×ymiklis specialioje dalykineje srityje

12. Liuksemburgas, 2009 m. 12 Antriniai savokos ×ymikliai Santrumpa Simbolis Formule

13. Liuksemburgas, 2009 m. 13 Terminas Terminas ľ ×odine specialiosios srities savokos iÜraiÜka. paprastasis terminas ľ viena×odis sudetinis terminas ľ daugia×odis arba (pagal anglu kalbos tradicija ľ daugiaÜaknis)

  • Login