НОВ КОМПЛЕТ НА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА СИТЕ СУБЈЕКТИ
Download
1 / 21

НОВ КОМПЛЕТ НА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА СИТЕ СУБЈЕКТИ (предлог) - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

НОВ КОМПЛЕТ НА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА СИТЕ СУБЈЕКТИ (предлог). Биланс на успех (Извештај за добивка или загуба). Извештај за останата сеопфатна добивка. Биланс на состојбата (Извештај за финансиската состојба). Објаснувачки белешки кон годишната сметка. 2. 3. 1. 4.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' НОВ КОМПЛЕТ НА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА СИТЕ СУБЈЕКТИ (предлог)' - val


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
НОВ КОМПЛЕТ НА ГОДИШНА СМЕТКА ЗА СИТЕ СУБЈЕКТИ(предлог)


Биланс на успех СИТЕ СУБЈЕКТИ(Извештај за добивка или загуба)

Извештај за останатасеопфатна добивка

Биланс на состојбата(Извештај за финансиската состојба)

Објаснувачки белешкикон годишната сметка

2

3

1

4


Што е ново СИТЕ СУБЈЕКТИво комплетот на годишна сметка?

 • Новите билансни шеми во значајна мера се усогласени со Финансиските извештаи според МСФИ, со таа разлика што содржат повеќе линиски ставки

 • Новo- белешкикон годишна сметка

 • Билансните шеми се прилагодени и за консолидирана годишна сметка

 • Податоците се внесуваат прво за тековната година, а потоа за претходната година


Ново во Билансот на успех СИТЕ СУБЈЕКТИ(Извештај за добивка или загуба)

 • Нови линиски ставки за:

  • вредносно усогласување (обезвреднување на материјалните и нематеријалните средства)

  • вредносно усогласување (обезвреднување на тековните средства)

  • данок на непризнати трошоци/расходи (износ од образец ДБ) прикажан во рамките на расходи од работењето


Ново во Билансот на успех СИТЕ СУБЈЕКТИ(Извештај за добивка или загуба)

 • нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства

 • нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства

  • хартии од вредност и другифинансиски средства кои се мератспоред објективна вредност и се прикажуваат во Билансот на успех)


Ново во Билансот на успех СИТЕ СУБЈЕКТИ(Извештај за добивка или загуба)

 • Удел во добивката на придружни друштва

 • Удел во загубата на придружни друштва

  • придружно друштво е во кое вложувачот има значајно влијание директно или индиректно од 20-50% од гласачката моќ и добивката, односно загубата ја утврдува според метод на главнина


Ново во Билансот на успех СИТЕ СУБЈЕКТИ(Извештај за добивка или загуба)

 • Нето добивка од прекинати работења

 • Нето загуба од прекинати работења

 • Данок на добивка (данок на аванс на дивиденда)

 • Одложени даночни приходи

 • Одложени даночни расходи


Ново во Билансот на успех СИТЕ СУБЈЕКТИ(Извештај за добивка или загуба)

 • Добивка/загуба која припаѓа на имателите на акции на матичното друштво

 • Добивка/загуба која припаѓа на неконтролирано учество (до 20% учество во капиталот)

 • Заработувачка по акција:

  • Вкупна основна заработувачка по акција

  • Вкупна разводнета заработувачка по акција

 • Основна заработувачка по акција од прекинато работење

 • Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење


Нов СИТЕ СУБЈЕКТИИзвештај за останатасеопфатна добивка

Овој извештај ги содржи следниве ставки:

 • Добивка/загуба за годината(од Билансот на успех)

 • Добивки/загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење

 • Добивки/загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба

 • Ефективен дел од добивки/загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови


Нов СИТЕ СУБЈЕКТИИзвештај за останатасеопфатна добивка

 • Промени на ревалоризационите средства за материјални и нематеријални средства

 • Актуарски добивки/загуби на дефинирани планови за користи на вработените

 • Удел во останата сеопфатна добивка/загуба на придружни друштва (само за потреба на консолидација)

 • Вкупно сеопфатна добивка/загубаза годината


Нов СИТЕ СУБЈЕКТИИзвештај за останатасеопфатна добивка

 • Сеопфатна добивка/загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво

 • Сеопфатна добивка/загуба на неконтролирано учество


Ново во Биланс на состојбата СИТЕ СУБЈЕКТИ(Извештај за финансиската состојба)

 • Вложувања во недвижности

 • Одложени даночни средства(даночен кредит)

 • Средства (или група за отуѓување) наменети за продажба и прекинати работења

 • Сопствени акции (во рамките на капиталот), а не во активата

 • Ставки од останата сеопфатна добивка


Ново во Биланс на состојбата СИТЕ СУБЈЕКТИ(Извештај за финансиската состојба)

 • Главнина на сопствениците на матично друштво

 • Дел од главнина на неконтролирано учество

 • Одложени даночни обврски

 • Обврски врз основа на нетековни средства (или група за отуѓување) кои се чуваат за продажба или прекинати работења


ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ СИТЕ СУБЈЕКТИ

 • Општи информации

  • Назив на друштвото, форма на трговско друштво, број на регистарска влошка во Трговскиот регистар;

  • Седиште;

  • Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување;

  • Позначајни дејности кои ги извршува;

  • Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество);

  • Број на вработени према степен на образование;

  • Сопственичка структура;

  • Други релевантни информации за друштвото.


ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ СИТЕ СУБЈЕКТИ

 • Основа за подготовка нагодишната сметка

  • Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка);

  • Информација дали годишна сметка е поединечна или консолидирана;

  • Валута на презентација.


ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ СИТЕ СУБЈЕКТИ

 • Значајни сметководствени политики

  • Краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во двата пресметковни периода во годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго).


ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ СИТЕ СУБЈЕКТИ

 • Користени проценки

  • Применети методи на значајни проценки кои се применети (за нематеријални и материјални средства, приходи, расходи и друго).

 • Промена на сметководствени политики и корекции на грешки

  • Опис на промената или корекцијата (врз основа на кој стандард или друга законска регулатива е настаната промената) за кои позиции на годишната сметка се однесуваат и квантифицирани ефекти од извршената промена или корекција.


ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ СИТЕ СУБЈЕКТИ

 • Управување со ризик

  • Опис на ризикот (кредитен ризик, пазарен ризик, ризик на ликвидност) и користени методи за мерење на ризикот и квантифицирани информации за ризикот.


Практичен пример СИТЕ СУБЈЕКТИповрзаност на дел од Биланс на состојбата и белешка


Практичен пример СИТЕ СУБЈЕКТИповрзаност на дел од Биланс на состојбата и белешката

Bele{ka

10. [email protected], POSTROJKI I OPREMA


Практичен пример СИТЕ СУБЈЕКТИповрзаност на дел од Биланс на состојбата и белешката

Bele{ka

10. [email protected], POSTROJKI I OPREMA


ad