Tatistick spracovanie dajov najbe nej ie chyby a ako sa im vyhn
Download
1 / 12

Štatistické spracovanie údajov „Najbežnejšie chyby a ako sa im vyhnúť“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Štatistické spracovanie údajov „Najbežnejšie chyby a ako sa im vyhnúť“. Mari án Rimarčík, PhD. http://rimarcik.com. Výskum. Špecifikácia problému a stanovenie cieľov Plán výskumu Zber údajov Analýza údajov Prezentácia výsledkov. Chyby. Nejasne definované ciele, hypotézy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Štatistické spracovanie údajov „Najbežnejšie chyby a ako sa im vyhnúť“' - vadin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tatistick spracovanie dajov najbe nej ie chyby a ako sa im vyhn

Štatistické spracovanie údajov „Najbežnejšie chyby a ako sa im vyhnúť“

Marián Rimarčík, PhD.

http://rimarcik.com


V skum
Výskum

 • Špecifikácia problému a stanovenie cieľov

 • Plán výskumu

 • Zber údajov

 • Analýza údajov

 • Prezentácia výsledkov


Chyby
Chyby

 • Nejasne definované ciele, hypotézy

 • Chýba podrobný postup výberu vzorky

 • Zlá konštrukcia dotazníka (zbytočne veľa otázok, nejasné, nevyužitie overených nástrojov, chýbajúca pilotná štúdia, nepreviazanosť na ciele a hypotézy) alebo zlý plán experimentu

 • Zber dát pomocou papiera

 • Neadekvátna štatistická analýza

 • Nedostatočná, príp. zlá interpretácia výsledkov


Deskript vna tatistika
Deskriptívna štatistika

Úlohou opisnej štatistiky je vytvorenie prehľadu o získaných údajoch, ktoré samé o sebe predstavujú iba zmes čísel, príp. písmen. Na tento účel slúžia:

- opisné charakteristiky

- tabuľky

- grafy


Chyby1
Chyby

 • Chýbajúca tabulácia a čistenie dát

 • Výpočet priemerov z kvalitatívnych premenných, ktorých hodnoty (kategórie) boli očíslované

 • Nahrádzanie chýbajúcich hodnôt 0/99

 • Použitie n-tice koláčových grafov na opísanie rozdelenia kvalitatívnej premennej v rôznych skupinách

 • Nevyužitie mier sily vzťahu (r, tau, eta, V)

 • Bivariačný prístup (falošná korelácia)


Indukt vna tatistika
Induktívna štatistika

 • Úlohou induktívnej štatistiky je na základe informácii získaných z náhodných vzoriek robiť závery o celých základných súboroch z ktorých vzorky pochádzajú:

  - testy štatistických hypotéz (významnosti)

  - intervalové odhady


1 chyba
1. Chyba

 • Formulovanie záverov v podobe kauzality u korelačných výskumov (pozorovacích štúdií vrátane dotazníkových v ktorých nezasahujeme do premenných, len ich meriame a hľadáme vzťahy).

 • Údaje z korelačného výskumu môžu byť interpretované v kauzálnej podobe iba na základe a priórnych teórií. Nemôžu však nezvratne a jednoznačne dokazovať kauzalitu.


2 chyba
2. Chyba

 • absencia vopred formulovaných hypotéz

  => realizácia mnohých porovnaní

 • z dotazníka s 20 otázkami možno urobiť 190 párových porovnaní

 • pri použití 5% hladiny významnosti bude z 20 porovnaní 1 významné čistou náhodou

 • Typicky viac ANOVA namiesto MANOVA


3 chyba
3. Chyba

 • Použitie induktívnej štatistiky na vzorkách, ktoré neboli získané náhodným výberom (napr. kvótne výbery) a cenzusoch (vyšetrovanie celej populácie).

  => Vypočítaná P-hodnota je ničnehovoriace číslo. Zovšeobecňovanie záverov z nenáhodných výberov

  je nemožné.

  Dôvody:

  - neznalosť spojená s falošným dojmom vedeckosti

  - predstava, že každá hypotéza sa musí overovať pomocouštatistického testu


4 chyba
4. Chyba

 • Tradičné metódy pri výpočte pravdepodobnosti predpokladajú jednoduchý náhodný výber z nekonečne veľkej populácie (prakticky stačí N > 1500)

  => bez korekcie sú výsledky nesprávne

  (Pre zložitejšie metódy neexistujú vzorce pre zložitejšie formy náhodných výberov)


5 chyba
5. Chyba

 • Parametrické metódy vyžadujú normálne rozdelenie

 • Testy normality treba brať s rezervou

 • Najdôležitejší je histogram + box plot a kontrola odľahlých a extrémnych pozorovaní

 • CLV vyžaduje veľké vzorky (n> 50, > 100)

 • Ordinálna premenná: min. 5 kategórií bez výrazných rozdieloch vo vzdialenostiach


Tatistick navig tor
Štatistický navigátor

Výber štatistickej metódy v závislosti od

 • Cieľa

 • Počtu skúmaných premenných

 • Typu škál

 • Typu vzorky

  http://rimarcik.com


ad