Zajednica medicinskih kola srbije 26 i 27 novembar 2012 godine po arevac
Download
1 / 32

ZAJEDNICA MEDICINSKIH Š KOLA SRBIJE 26 . i 27 . novembar 2012. godine, Požarevac - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

ZAJEDNICA MEDICINSKIH Š KOLA SRBIJE 26 . i 27 . novembar 2012. godine, Požarevac. predavač: BILJANA ANTIĆ diplomirani pravnik. Tema: DISCIPLINSKA ODGOVORNOST U Č ENIKA. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST UČENIKA. OBAVEZE I ODGOVORNOST UČENIKA VASPITNO-DISCIPLINSKI POSTUPAK

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ZAJEDNICA MEDICINSKIH Š KOLA SRBIJE 26 . i 27 . novembar 2012. godine, Požarevac' - uzuri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zajednica medicinskih kola srbije 26 i 27 novembar 2012 godine po arevac

ZAJEDNICA MEDICINSKIH ŠKOLA SRBIJE 26. i 27. novembar 2012. godine, Požarevac

predavač: BILJANA ANTIĆ

diplomirani pravnik

Tema:

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST UČENIKA


Disciplinska odgovornost u enika
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST UČENIKA

OBAVEZE I ODGOVORNOST UČENIKA

VASPITNO-DISCIPLINSKI POSTUPAK

VASPITNE I VASPITNO-DISCIPLINSKE MERE

AKTA KOJIMA SE UREĐUJE DISCIPLINSKA ODGOVORNOST UČENIKA

PRAVNA ZAŠTITA UČENIKA


Disciplinska odgovornost u enika1
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST UČENIKA

U toku, skoro dvogodišnje primene, Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", broj 72/2009) uočeni su problemi, koji su nastajali u postupku ostvarivanja delatnosti obrazovanja i vaspitanja, a koji se odnose na obaveze i odgovornost učenika, vaspitno-disciplinski postupak, vaspitne, vaspitno-disciplinske mere.

U cilju otklanjanja uočenih problema donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", broj 52/2011), koji je stupio na snagu 23. jula 2011. godine.


Obaveze u enika
OBAVEZE UČENIKA

nova obaveza-dužnost

učenik, roditelj, odnosno staratelj učenika dužan je da u roku od osam dana pravda izostanak učenika dostavlja potpune i tačne kontakt informacije

navedenim odredbama, u odnosu na ranije zakonsko rešenje, propisana je obaveza pravdanja izostanaka učenika, u određenom roku, ne samo od strane učenika, već i od strane roditelja, odnosno staratelja učenika, kao i obaveza da dostavljaju potpune i tačne kontakt informacije, što će uticati na bolju komunikaciju učenika, roditelja, odeljenskog starešine, odnosno škole


Odgovornost u enika
odgovornost učenika

Učenik može da odgovara za lakšu povredu obaveze utvrđenu opštim aktom škole, za težu povredu obaveze koja je u vreme izvršenja bila propisana Zakonom ili posebnim zakonom i za povredu zabrana propisanih čl. 44. i 45. Zakona


Pojam zabrane
pojam zabrane

Zabrane diskriminacije (član 44. Zakona):

aktivnosti kojima se ugrožavaju, omalovažavaju, diskriminišu ili izdvajaju lica, odnosno grupe lica, po osnovu: rasne, nacionalne, etničke, jezičke, verske ili polne pripadnosti, fizičkih i psihičkih svojstava, smetnji u razvoju i invaliditeta, zdravstvenog stanja, uzrasta, socijalnog i kulturnog porekla, imovnog stanja, odnosno političkog opredeljenja i podsticanje ili nesprečavanje takvih aktivnosti, kao i po drugim osnovima utvrđenim zakonom kojim se propisuje zabrana diskriminacije


Pojam zabrane1
pojam zabrane

Zabrane nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja (član

45. Zakona) odnosi se na zabrane:

-fizičkog, psihičkog i socijalnog nasilja

-zlostavljanja i zanemarivanja dece i učenika

- fizičko kažnjavanje i vređanje ličnosti dece i

učenika

- seksualna zloupotreba dece i učenika


Vaspitni rad sa u enikom
vaspitni rad sa učenikom

 • sa učenikom, koji vrši povredu pravila ponašanja, ili se ne pridržava odluka direktora i organa škole, ili neopravdano izostane sa nastave pet časova, odnosno koji svojim ponašanjem ugrožava druge u ostvarivanju njihovih prava

 • pojača vaspitni rad aktivnostima:

  -u okviru odeljenske zajednice,

  -stručnim radom odeljenskog starešine, pedagoga, psihologa, posebnih timova, a sarađuje sa odgovarajućim ustanovama socijalne, odnosno zdravstvene zaštite na promeni ponašanja učenika, uz obavezno učešće roditelja, odnosno staratelja učenika

 • cilj: prepoznavanje u ponašanju učenika, postupaka koji mogu da dovedu do lakših i težih povreda obaveza učenika i zabrana


Te e povrede obaveza u enika
TEŽE POVREDE OBAVEZA UČENIKA

 • 1) uništenje, oštećenje, skrivanje, iznošenje, prepravka ili dopisivanje podataka u evidenciji koju vodi škola ili druga organizacija, odnosno organ;

 • 2) prepravka ili dopisivanje podataka u javnoj ispravi koju izdaje škola ili organ, odnosno ispravi koju izda druga organizacija;

 • 3) uništenje ili krađa imovine škole, privrednog društva, preduzetnika, učenika ili zaposlenog;

 • 4) podstrekavanje, pomaganje, davanje učeniku i upotreba alkohola, duvana, narkotičkog sredstva ili psihoaktivne supstance;

 • 5) unošenje u školu ili drugu organizaciju oružja ili drugog predmeta kojim može da ugrozi ili povredi drugo lice;

 • 6) svesno nepridržavanje pravila i mera bezbednosti učenika;

 • 7) upotreba mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva u svrhe kojima se ugrožavaju prava drugih ili u svrhe prevare u postupku ocenjivanja


Te e povrede obaveza u enika1
TEŽE POVREDE OBAVEZA UČENIKA

 • nije više potrebno učestalo činjenje lakših povreda obaveza, pored neopravdanog izostajanja sa nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada, da bi učenik bio sankcionisan

 • broj neopravdanih izostanka sa nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada smanjen je sa najmanje 35 časova, na više od 25 časova u toku školske godine

 • propisna je obaveza škole da, pismeno obaveštava roditelja, odnosno staratelja o učinjenim neopravdanim izostancima učenika

 • postupnog izricanja mera zbog neopravdanih izostanaka


Lak e povrede obaveza u enika
LAKŠE POVREDE OBAVEZA UČENIKA

 • Zakon ne propisuje lakše povrede obaveze učenika, većnjih propisuju sameškole svojim opštim aktom.

 • Škola svojim opštim aktom treba detaljno da predvidi povrede obaveza, odnosno ponašanje učenika koje nije teža povreda, a trebalo bi da se sankcioniše.


Lak e povrede obaveza u enika primeri
LAKŠE POVREDE OBAVEZA UČENIKA(primeri)

 • neopravdano izostajanjesa nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada do 25 časova;

 • neblagovremeno pravdanje izostajanja iz škole;

 • ometanje rada u odeljenju;

 • nedolično ponašanje prema drugim učenicima, nastavnicima, stručnim saradnicima i drugim zaposlenim u školi;

 • izazivanje nereda u prostorijama škole i školskom dvorištu;

 • nepoštovanje odluka nadležnih organa škole;

 • ne obaveštavanje roditelja o rezultatima učenja i vladanja i ne prenošenje poruka odeljenskog starešine, drugih nastavnika i stručnih saradnika;

 • oštećenje školske zgrade, prostorija, inventara, instalacija u školi;

 • oštećenje ili uništenje ličnih stvari i pribora drugih učenika, nastavnika i drugih zaposlenih u školi;

 • neopravdano zakašnjavanje na nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada;

 • narušavanje estetskog izgleda škole i školskog dvorišta;

 • neprimereno odevanje u Školi;

 • pušenje u prostorijama škole...


Vaspitno disciplinski postupak novine
VASPITNO-DISCIPLINSKI POSTUPAK-novine-

vaspitno-disciplinski postupak se mora voditi za teže povrede obaveza učenika i za povrede zabrane iz čl. 44. i 45. Zakona

o vođenju vaspitno-disciplinskog postupka mora biti obavešten roditelj, odnosno staratelj učenika, bez obzira da li je učenik maloletan ili ne

neophodno je prisustvo roditelja, odnosno staratelja, kada se saslušava učenik u vaspitno-disciplinskom postupku

saslušanje učenika, kao i svih ostalih učesnika i svedoka u vaspitno-disciplinskom postupku je obavezno i svi oni mogu da daju i pismenu izjavu

vaspitno-disciplinski postupak pokreće direktor najkasnije u roku od 30 dana za učinjene teže povrede obaveza učenika ili učinjene povrede zabrane iz čl. 44. i 45. i okončava se rešenjem

pre donošenja rešenja moraju se utvrditi sve činjenice koje su od značaja za donošenje rešenja


Vaspitno disciplinski postupak ta bi trebalo urediti aktom kole
VASPITNO-DISCIPLINSKI POSTUPAK-šta bi trebalo urediti aktom škole-

 • Zakonom nije uređen tok vaspitno-disciplinskog postupka

 • škola bi trebalo svojim opštim aktom u potpunosti da uredi način vođenja vaspitno-disciplinskog postupka, pri čemu se mora voditi računa o pravilima upravnog postupka, koja su propisana Zakonom o opštem upravnom postupku

  na primer:

 • pokretanje postupka;

 • postupak obaveštavanja o saznanju za učinjenu povredu obaveze;

 • imenovanje, sastav, način rada i odlučivanja disciplinske komisije;

 • dokazna sredstva;

 • način vođenja zapisnika;

 • način izricanja vaspitnih i vaspitno-disciplinskih mera i okolnosti koje se uzimaju u obzir prilikom izricanja


Vaspitno disciplinski postupak zapisnik
VASPITNO-DISCIPLINSKI POSTUPAK-zapisnik-

 • polazeći od značaja same rasprave, kao faze u disciplinskom postupku, o raspravi se obavezno sastavlja zapisnik

 • zapisnik mora da bude uredan i u tehničkom smislu - jasan i besprekorno čitljiv

 • zapisnik se pre zaključenja mora pročitati licima koja učestvuju u vaspitno-disciplinskom postupku, a saslušana lica imaju pravo na primedbe na zapisnik

 • u već potpisanom zapisniku ne sme se ništa dodavati ni menjati

 • posebno, treba voditi računa, da zapisnik bude precizan, koncizan i da bude direktno usmeren na samu stvar o kojoj se odlučuje


Vaspitno disciplinski postupak rokovi zastarelosti vo enja postupka
VASPITNO-DISCIPLINSKI POSTUPAK-rokovi zastarelosti vođenja postupka-

zakon ne propisuje rokove zastarelosti vođenja vaspitno-disciplinskom postupka.

vođenje disciplinskog postupka u što kraćem roku- hitnost

vaspitno-disciplinska mera izriče se u školskoj godini u kojoj je učinjena povreda obaveze učenika, odnosno izrečena vaspitno-disciplinska mera važi samo da kraja školske godine u kojoj je izrečena

ukoliko se po sprovedenom postupku učeniku izrekne vaspitno-disciplinska mera, treba da protekne određeni vremenski period, kako bi se postigao vaspitni uticaj izrečene mere na učenika i time sprečilo vršenje novih povreda obaveza

vaspitna svrha izricanja vaspitno-disciplinske mere u toj školskoj godini


VASPITNO-DISCIPLINSKI POSTUPAK-pitanje-

Kako se može sprovesti vaspitno-disciplinski postupak protiv učenika, ako se roditelj i učenik ne odazivaju na usmenu raspravu, a uredno su pozvani i da li se u tom slučaju mogu prinudno dovesti ukoliko su u pozivu upozoreni na tu mogućnost?

Ukoliko uobičаjenа sаrаdnjа sа roditeljem izostаne (nereаgovаnje nа pozive putem telefonа, porukаmа preko učenikа, telegrаmom...), roditelj se rаdi dolаskа u školu morа pozivаti pismenim putem sа potvrdom o izvršenom dostаvljаnju (dostаvnicom). Ako roditelj ne dolаzi u školu i pored pismenih pozivа ili ih ne primа, odnosno odbijа prijem, to je signаl zа školu dа obаvesti i druge odgovаrаjuće ustаnove, tzv ''spoljnu zаštitnu mrežu'', jer je, moždа, reč o nekom problemu u koji se školа morа uključiti ili, moždа, obliku zаnemаrivаnjа detetа nа koje je školа dužnа dа reаguje.

Učenik, odnosno roditelj ne mogu se prinudno dovoditi u školu rаdi vođenjа vаspitno-disciplinskog postupkа.


Vaspitne mere
VASPITNE MERE

za lakšu povredu obaveza učenika izriču se :

 • opomena,

 • ukor odeljenskog starešine ili

 • ukor odeljenskog veća


Vaspitno disciplinske mere za te u povredu obaveze u enika
VASPITNO-DISCIPLINSKE MEREza težu povredu obaveze učenika

 • ukor direktora

 • ukor nastavničkog veća

 • isključenje učenika iz škole, odnosno škole sa domom


Vaspitno disciplinske mere za povredu zabrane
VASPITNO-DISCIPLINSKE MEREza povredu zabrane

 • ukor direktora ili ukor nastavničkog veća

 • isključenje učenika iz škole, odnosno škole sa domom


Brisana je vaspitno disciplinska mera za povredu zabrane
Brisana je vaspitno-disciplinska meraza povredu zabrane

za učenike srednje škole:

 • prestanak svojstva učenika srednje škole u toj školskoj godini, bez prava na nastavak obrazovanja u istoj školi

 • učeniku smeštenom u školi sa domom – prestanak svojstva učenika u školi i prava na smeštaj u domu u toj školskoj godini, bez prava na nastavak obrazovanja u istoj školi i smeštaj u istom domu


O vaspitno disciplinskim merama
O VASPITNO-DISCIPLINSKIM MERAMA

 • O vaspitno-disciplinskoj meri isključenja učenika iz srednje škole, nakon sprovedenog vaspitno-disciplinskog postupka i utvrđene odgovornosti učenika za učinjenu težu povredu obaveza, odlučuje nastavničko veće, donošenjem odluke.

 • Na osnovu donete odluke nastavničkog veća, direktor donosi rešenje o isključenju učenika iz škole.

 • Vaspitne mere i vaspitno-disciplinske mere mogu da se izrekne učeniku, ako je škola prethodno preduzela neophodne vaspitne aktivnosti u cilju promene ponašanja učenika.

 • Ako škola nije prethodno preduzela pomenute aktivnosti, preduzeće ih pre izricanja mere.

 • Kada preduzete aktivnosti dovedu do pozitivne promene ponašanja učenika, obustavlja se postupak, osim ako je učinjenom povredom zabrane ozbiljno ugrožen integritet drugog lica.


Injenice koje treba imati u vidu
činjenice koje treba imati u vidu

prilikom donošenja odluke o disciplinskoj odgovornosti učenika i izricanja vaspitne i vaspitno-disciplinske mere:

 • koliki je stepen utvrđene odgovornosti učenika;

 • težinu učinjene povrede i posledica koje je povreda prouzrokovala (koliko su štetne);

 • kakvo je bilo ranije ponašanje učenika, kako se učenik ponaša posle učinjene povrede;

 • da li je vaspitni rad imao pozitivnog uticaja na njega;

 • da li učenik, s obzirom na uzrast, može da shvati svrhu izrečene mere...


Re enje u vaspitno disciplinskom postupku sadr ina i forma
rešenje u vaspitno-disciplinskom postupku (sadržina i forma)

 • vaspitno-disciplinski postupak okončava se rešenjem direktora

 • sadržina i forma donetog rešenje mora da bude saglasna odredbama Zakona o opštem upravnom postupku

 • sastavni delovi rešenja:

  -uvod

  -dispozitiv (izreka)

  -obrazloženje

  -uputstvo o pravnom sredstvu


Obrazlo enje re enja
obrazloženje rešenja forma)

omogućava učeniku i njegovom roditelju, odnosno staratelju, da shvati zašto je doneto rešenje baš one sadržine iznete u dispozitivu, a ne neka drukčija odluka

od dragocene je pomoći nadležnom drugostepenom, odnosno nadzornom organu (školskom odboru ili prosvetnom inspektoru), a kasnije možda i u sudu, kada se kontroliše ispravnost donetog rešenja


Uputstvo o pravnom sredstvu
uputstvo o pravnom sredstvu forma)

 • učenik, njegov roditelj, odnosno staratelj obaveštava se o pravu na žalbu protiv rešenja, odnosno kome se žalba podnosi i u kom roku

 • u sudskoj praksi, radi zaštite stranke, zastupljeno je gledište da ako je u rešenju dato pogrešno uputstvo, stranka može da postupi po tom uputstvu, ili da se ponaša u skladu sa važećim propisima (ako su joj poznati), dakle različito od samog uputstva, odnosno zastupljeno je gledište da postupanje po pogrešnom uputstvu ne može dovesti do nepovoljnih posledica po stranku u postupku

 • zakođe je zastupljeno i gledište, da pogrešno uputstvo o pravnom leku nije razlog za poništaj takvog rešenja u upravnom sporu


Dostavljanje re enja
dostavljanje rešenja forma)

rešenje direktora o disciplinskoj odgovornosti učenika potpisuje sam direktor ustanove i na kraju se stavlja pečat ustanove

rešenje mora biti zavedeno, odnosno mora imati broj i datum

tako sastavljeno rešenje dostavlja se učeniku, njegovom roditelju, odnosno staratelju

način dostavljanja pismena (poziva za raspravu, rešenja, zahteva za pokretanje postupka i drugih službenih spisa) uređuje se opštim aktom ustanove, saglasno odredbama Zakona o opštem upravnom postupku


Zaklju ivanje ocene iz vladanja novine
zaključivanje ocene iz vladanja forma)-novine-

utvrđuje se na osnovu sagledavanja ličnosti i ponašanja učenika u celini, procenjivanjem njegovog ukupnog ponašanja i izvršavanja obaveza propisanih zakonom i izrečenih vaspitnih ili vaspitno-disciplinskih mera i njihovih efekata

utvrđuje je odeljensko veće na predlog odeljenskog starešine na kraju prvog i drugog polugodišta

popravlja kada dođe do pozitivne promene u ponašanju učenika


Smanjenje ocene iz vladanja
smanjenje ocene iz vladanja forma)

kada je u pitanju smanjenje ocene iz vladanja, koje prati izrečene vaspitne i vaspitno-disciplinske mere, škole same, svojim opštim aktom, uređuju smanjenje ocene, u smislu određivanja, za koje povrede obaveza i za koliko se smanjuje ocena iz vladanja, pri čemu se mora poštovati princip postupnosti

utvrđivanjesvakezaključneoceneizvladanjavršise primenomi


Akta kojima se ure uje disciplinska odgovornost u enika
AKTA KOJIMA SE UREĐUJE forma) DISCIPLINSKA ODGOVORNOST UČENIKA

 • predlog akta o disciplinskoj odgovornosti učenika, trebalo bi da bude razmatran, na učeničkom parlamentu, savetu roditelja i nastavničkom veću, kako bi se obavestili i uključili u postupak njegovog donošenja učenici, roditelji i zaposleni nastavnici

 • na osnovu člana 57. stav 1. tačka 1) Zakona akt o disciplinskoj odgovornosti učenika donosi školski odbor


Pravna za tita u enika
PRAVNA ZAŠTITA UČENIKA forma)

 • na izrečenu vaspitno-disciplinsku meru za izvršenu težu povredu obaveze učenika ili za povredu zabrane propisane Zakonom učenik, njegov roditelj, odnosno staratelj ima pravo da podnese žalbu školskom odboru

 • žalba se podnosi u roku od tri dana od dana dostavljanja rešenja direktora o utvrđenoj odgovornosti i izrečenoj meri

 • po navedenoj žalbi, rešava Školski odbor, u roku od 15 dana od dana njenog dostavljanja

 • podneta žalba odlaže izvršenje rešenja direktora

 • učenik, njegov roditelj, odnosno staratelj ima pravo na sudsku zaštitu u upravnom sporu, protiv drugostepenog rešenja školskog odbora o izrečenoj meri isključenja učenika iz škole,odnosno škole sa domom

 • odredbama Zakona, kada su u pitanju izrečene vaspitne mere (opomena, ukor odeljenskog starešine,ukor odeljenskog veća) nije propisana pravna zaštita, za učenika, roditelja, odnosno starateljaad