Zajednica medicinskih kola srbije 26 i 27 novembar 2012 godine po arevac
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 32

ZAJEDNICA MEDICINSKIH Š KOLA SRBIJE 26 . i 27 . novembar 2012. godine, Požarevac PowerPoint PPT Presentation


 • 54 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ZAJEDNICA MEDICINSKIH Š KOLA SRBIJE 26 . i 27 . novembar 2012. godine, Požarevac. predavač: BILJANA ANTIĆ diplomirani pravnik. Tema: DISCIPLINSKA ODGOVORNOST U Č ENIKA. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST UČENIKA. OBAVEZE I ODGOVORNOST UČENIKA VASPITNO-DISCIPLINSKI POSTUPAK

Download Presentation

ZAJEDNICA MEDICINSKIH Š KOLA SRBIJE 26 . i 27 . novembar 2012. godine, Požarevac

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ZAJEDNICA MEDICINSKIH ŠKOLA SRBIJE 26. i 27. novembar 2012. godine, Požarevac

predavač: BILJANA ANTIĆ

diplomirani pravnik

Tema:

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST UČENIKA


DISCIPLINSKA ODGOVORNOST UČENIKA

OBAVEZE I ODGOVORNOST UČENIKA

VASPITNO-DISCIPLINSKI POSTUPAK

VASPITNE I VASPITNO-DISCIPLINSKE MERE

AKTA KOJIMA SE UREĐUJE DISCIPLINSKA ODGOVORNOST UČENIKA

PRAVNA ZAŠTITA UČENIKA


DISCIPLINSKA ODGOVORNOST UČENIKA

U toku, skoro dvogodišnje primene, Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", broj 72/2009) uočeni su problemi, koji su nastajali u postupku ostvarivanja delatnosti obrazovanja i vaspitanja, a koji se odnose na obaveze i odgovornost učenika, vaspitno-disciplinski postupak, vaspitne, vaspitno-disciplinske mere.

U cilju otklanjanja uočenih problema donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", broj 52/2011), koji je stupio na snagu 23. jula 2011. godine.


OBAVEZE UČENIKA

nova obaveza-dužnost

učenik, roditelj, odnosno staratelj učenika dužan je da u roku od osam dana pravda izostanak učenika dostavlja potpune i tačne kontakt informacije

navedenim odredbama, u odnosu na ranije zakonsko rešenje, propisana je obaveza pravdanja izostanaka učenika, u određenom roku, ne samo od strane učenika, već i od strane roditelja, odnosno staratelja učenika, kao i obaveza da dostavljaju potpune i tačne kontakt informacije, što će uticati na bolju komunikaciju učenika, roditelja, odeljenskog starešine, odnosno škole


odgovornost učenika

Učenik može da odgovara za lakšu povredu obaveze utvrđenu opštim aktom škole, za težu povredu obaveze koja je u vreme izvršenja bila propisana Zakonom ili posebnim zakonom i za povredu zabrana propisanih čl. 44. i 45. Zakona


pojam zabrane

Zabrane diskriminacije (član 44. Zakona):

aktivnosti kojima se ugrožavaju, omalovažavaju, diskriminišu ili izdvajaju lica, odnosno grupe lica, po osnovu: rasne, nacionalne, etničke, jezičke, verske ili polne pripadnosti, fizičkih i psihičkih svojstava, smetnji u razvoju i invaliditeta, zdravstvenog stanja, uzrasta, socijalnog i kulturnog porekla, imovnog stanja, odnosno političkog opredeljenja i podsticanje ili nesprečavanje takvih aktivnosti, kao i po drugim osnovima utvrđenim zakonom kojim se propisuje zabrana diskriminacije


pojam zabrane

Zabrane nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja (član

45. Zakona) odnosi se na zabrane:

-fizičkog, psihičkog i socijalnog nasilja

-zlostavljanja i zanemarivanja dece i učenika

- fizičko kažnjavanje i vređanje ličnosti dece i

učenika

- seksualna zloupotreba dece i učenika


vaspitni rad sa učenikom

 • sa učenikom, koji vrši povredu pravila ponašanja, ili se ne pridržava odluka direktora i organa škole, ili neopravdano izostane sa nastave pet časova, odnosno koji svojim ponašanjem ugrožava druge u ostvarivanju njihovih prava

 • pojača vaspitni rad aktivnostima:

  -u okviru odeljenske zajednice,

  -stručnim radom odeljenskog starešine, pedagoga, psihologa, posebnih timova, a sarađuje sa odgovarajućim ustanovama socijalne, odnosno zdravstvene zaštite na promeni ponašanja učenika, uz obavezno učešće roditelja, odnosno staratelja učenika

 • cilj: prepoznavanje u ponašanju učenika, postupaka koji mogu da dovedu do lakših i težih povreda obaveza učenika i zabrana


TEŽE POVREDE OBAVEZA UČENIKA

 • 1) uništenje, oštećenje, skrivanje, iznošenje, prepravka ili dopisivanje podataka u evidenciji koju vodi škola ili druga organizacija, odnosno organ;

 • 2) prepravka ili dopisivanje podataka u javnoj ispravi koju izdaje škola ili organ, odnosno ispravi koju izda druga organizacija;

 • 3) uništenje ili krađa imovine škole, privrednog društva, preduzetnika, učenika ili zaposlenog;

 • 4) podstrekavanje, pomaganje, davanje učeniku i upotreba alkohola, duvana, narkotičkog sredstva ili psihoaktivne supstance;

 • 5) unošenje u školu ili drugu organizaciju oružja ili drugog predmeta kojim može da ugrozi ili povredi drugo lice;

 • 6) svesno nepridržavanje pravila i mera bezbednosti učenika;

 • 7) upotreba mobilnog telefona, elektronskog uređaja i drugog sredstva u svrhe kojima se ugrožavaju prava drugih ili u svrhe prevare u postupku ocenjivanja


TEŽE POVREDE OBAVEZA UČENIKA

 • nije više potrebno učestalo činjenje lakših povreda obaveza, pored neopravdanog izostajanja sa nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada, da bi učenik bio sankcionisan

 • broj neopravdanih izostanka sa nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada smanjen je sa najmanje 35 časova, na više od 25 časova u toku školske godine

 • propisna je obaveza škole da, pismeno obaveštava roditelja, odnosno staratelja o učinjenim neopravdanim izostancima učenika

 • postupnog izricanja mera zbog neopravdanih izostanaka


LAKŠE POVREDE OBAVEZA UČENIKA

 • Zakon ne propisuje lakše povrede obaveze učenika, većnjih propisuju sameškole svojim opštim aktom.

 • Škola svojim opštim aktom treba detaljno da predvidi povrede obaveza, odnosno ponašanje učenika koje nije teža povreda, a trebalo bi da se sankcioniše.


LAKŠE POVREDE OBAVEZA UČENIKA(primeri)

 • neopravdano izostajanjesa nastave i drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada do 25 časova;

 • neblagovremeno pravdanje izostajanja iz škole;

 • ometanje rada u odeljenju;

 • nedolično ponašanje prema drugim učenicima, nastavnicima, stručnim saradnicima i drugim zaposlenim u školi;

 • izazivanje nereda u prostorijama škole i školskom dvorištu;

 • nepoštovanje odluka nadležnih organa škole;

 • ne obaveštavanje roditelja o rezultatima učenja i vladanja i ne prenošenje poruka odeljenskog starešine, drugih nastavnika i stručnih saradnika;

 • oštećenje školske zgrade, prostorija, inventara, instalacija u školi;

 • oštećenje ili uništenje ličnih stvari i pribora drugih učenika, nastavnika i drugih zaposlenih u školi;

 • neopravdano zakašnjavanje na nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada;

 • narušavanje estetskog izgleda škole i školskog dvorišta;

 • neprimereno odevanje u Školi;

 • pušenje u prostorijama škole...


VASPITNO-DISCIPLINSKI POSTUPAK-novine-

vaspitno-disciplinski postupak se mora voditi za teže povrede obaveza učenika i za povrede zabrane iz čl. 44. i 45. Zakona

o vođenju vaspitno-disciplinskog postupka mora biti obavešten roditelj, odnosno staratelj učenika, bez obzira da li je učenik maloletan ili ne

neophodno je prisustvo roditelja, odnosno staratelja, kada se saslušava učenik u vaspitno-disciplinskom postupku

saslušanje učenika, kao i svih ostalih učesnika i svedoka u vaspitno-disciplinskom postupku je obavezno i svi oni mogu da daju i pismenu izjavu

vaspitno-disciplinski postupak pokreće direktor najkasnije u roku od 30 dana za učinjene teže povrede obaveza učenika ili učinjene povrede zabrane iz čl. 44. i 45. i okončava se rešenjem

pre donošenja rešenja moraju se utvrditi sve činjenice koje su od značaja za donošenje rešenja


VASPITNO-DISCIPLINSKI POSTUPAK-šta bi trebalo urediti aktom škole-

 • Zakonom nije uređen tok vaspitno-disciplinskog postupka

 • škola bi trebalo svojim opštim aktom u potpunosti da uredi način vođenja vaspitno-disciplinskog postupka, pri čemu se mora voditi računa o pravilima upravnog postupka, koja su propisana Zakonom o opštem upravnom postupku

  na primer:

 • pokretanje postupka;

 • postupak obaveštavanja o saznanju za učinjenu povredu obaveze;

 • imenovanje, sastav, način rada i odlučivanja disciplinske komisije;

 • dokazna sredstva;

 • način vođenja zapisnika;

 • način izricanja vaspitnih i vaspitno-disciplinskih mera i okolnosti koje se uzimaju u obzir prilikom izricanja


VASPITNO-DISCIPLINSKI POSTUPAK-zapisnik-

 • polazeći od značaja same rasprave, kao faze u disciplinskom postupku, o raspravi se obavezno sastavlja zapisnik

 • zapisnik mora da bude uredan i u tehničkom smislu - jasan i besprekorno čitljiv

 • zapisnik se pre zaključenja mora pročitati licima koja učestvuju u vaspitno-disciplinskom postupku, a saslušana lica imaju pravo na primedbe na zapisnik

 • u već potpisanom zapisniku ne sme se ništa dodavati ni menjati

 • posebno, treba voditi računa, da zapisnik bude precizan, koncizan i da bude direktno usmeren na samu stvar o kojoj se odlučuje


VASPITNO-DISCIPLINSKI POSTUPAK-rokovi zastarelosti vođenja postupka-

zakon ne propisuje rokove zastarelosti vođenja vaspitno-disciplinskom postupka.

vođenje disciplinskog postupka u što kraćem roku- hitnost

vaspitno-disciplinska mera izriče se u školskoj godini u kojoj je učinjena povreda obaveze učenika, odnosno izrečena vaspitno-disciplinska mera važi samo da kraja školske godine u kojoj je izrečena

ukoliko se po sprovedenom postupku učeniku izrekne vaspitno-disciplinska mera, treba da protekne određeni vremenski period, kako bi se postigao vaspitni uticaj izrečene mere na učenika i time sprečilo vršenje novih povreda obaveza

vaspitna svrha izricanja vaspitno-disciplinske mere u toj školskoj godini


VASPITNO-DISCIPLINSKI POSTUPAK-pitanje-

Kako se može sprovesti vaspitno-disciplinski postupak protiv učenika, ako se roditelj i učenik ne odazivaju na usmenu raspravu, a uredno su pozvani i da li se u tom slučaju mogu prinudno dovesti ukoliko su u pozivu upozoreni na tu mogućnost?

Ukoliko uobičаjenа sаrаdnjа sа roditeljem izostаne (nereаgovаnje nа pozive putem telefonа, porukаmа preko učenikа, telegrаmom...), roditelj se rаdi dolаskа u školu morа pozivаti pismenim putem sа potvrdom o izvršenom dostаvljаnju (dostаvnicom). Ako roditelj ne dolаzi u školu i pored pismenih pozivа ili ih ne primа, odnosno odbijа prijem, to je signаl zа školu dа obаvesti i druge odgovаrаjuće ustаnove, tzv ''spoljnu zаštitnu mrežu'', jer je, moždа, reč o nekom problemu u koji se školа morа uključiti ili, moždа, obliku zаnemаrivаnjа detetа nа koje je školа dužnа dа reаguje.

Učenik, odnosno roditelj ne mogu se prinudno dovoditi u školu rаdi vođenjа vаspitno-disciplinskog postupkа.


VASPITNE MERE

za lakšu povredu obaveza učenika izriču se :

 • opomena,

 • ukor odeljenskog starešine ili

 • ukor odeljenskog veća


VASPITNO-DISCIPLINSKE MEREza težu povredu obaveze učenika

 • ukor direktora

 • ukor nastavničkog veća

 • isključenje učenika iz škole, odnosno škole sa domom


VASPITNO-DISCIPLINSKE MEREza povredu zabrane

 • ukor direktora ili ukor nastavničkog veća

 • isključenje učenika iz škole, odnosno škole sa domom


Brisana je vaspitno-disciplinska meraza povredu zabrane

za učenike srednje škole:

 • prestanak svojstva učenika srednje škole u toj školskoj godini, bez prava na nastavak obrazovanja u istoj školi

 • učeniku smeštenom u školi sa domom – prestanak svojstva učenika u školi i prava na smeštaj u domu u toj školskoj godini, bez prava na nastavak obrazovanja u istoj školi i smeštaj u istom domu


O VASPITNO-DISCIPLINSKIM MERAMA

 • O vaspitno-disciplinskoj meri isključenja učenika iz srednje škole, nakon sprovedenog vaspitno-disciplinskog postupka i utvrđene odgovornosti učenika za učinjenu težu povredu obaveza, odlučuje nastavničko veće, donošenjem odluke.

 • Na osnovu donete odluke nastavničkog veća, direktor donosi rešenje o isključenju učenika iz škole.

 • Vaspitne mere i vaspitno-disciplinske mere mogu da se izrekne učeniku, ako je škola prethodno preduzela neophodne vaspitne aktivnosti u cilju promene ponašanja učenika.

 • Ako škola nije prethodno preduzela pomenute aktivnosti, preduzeće ih pre izricanja mere.

 • Kada preduzete aktivnosti dovedu do pozitivne promene ponašanja učenika, obustavlja se postupak, osim ako je učinjenom povredom zabrane ozbiljno ugrožen integritet drugog lica.


činjenice koje treba imati u vidu

prilikom donošenja odluke o disciplinskoj odgovornosti učenika i izricanja vaspitne i vaspitno-disciplinske mere:

 • koliki je stepen utvrđene odgovornosti učenika;

 • težinu učinjene povrede i posledica koje je povreda prouzrokovala (koliko su štetne);

 • kakvo je bilo ranije ponašanje učenika, kako se učenik ponaša posle učinjene povrede;

 • da li je vaspitni rad imao pozitivnog uticaja na njega;

 • da li učenik, s obzirom na uzrast, može da shvati svrhu izrečene mere...


rešenje u vaspitno-disciplinskom postupku (sadržina i forma)

 • vaspitno-disciplinski postupak okončava se rešenjem direktora

 • sadržina i forma donetog rešenje mora da bude saglasna odredbama Zakona o opštem upravnom postupku

 • sastavni delovi rešenja:

  -uvod

  -dispozitiv (izreka)

  -obrazloženje

  -uputstvo o pravnom sredstvu


obrazloženje rešenja

omogućava učeniku i njegovom roditelju, odnosno staratelju, da shvati zašto je doneto rešenje baš one sadržine iznete u dispozitivu, a ne neka drukčija odluka

od dragocene je pomoći nadležnom drugostepenom, odnosno nadzornom organu (školskom odboru ili prosvetnom inspektoru), a kasnije možda i u sudu, kada se kontroliše ispravnost donetog rešenja


uputstvo o pravnom sredstvu

 • učenik, njegov roditelj, odnosno staratelj obaveštava se o pravu na žalbu protiv rešenja, odnosno kome se žalba podnosi i u kom roku

 • u sudskoj praksi, radi zaštite stranke, zastupljeno je gledište da ako je u rešenju dato pogrešno uputstvo, stranka može da postupi po tom uputstvu, ili da se ponaša u skladu sa važećim propisima (ako su joj poznati), dakle različito od samog uputstva, odnosno zastupljeno je gledište da postupanje po pogrešnom uputstvu ne može dovesti do nepovoljnih posledica po stranku u postupku

 • zakođe je zastupljeno i gledište, da pogrešno uputstvo o pravnom leku nije razlog za poništaj takvog rešenja u upravnom sporu


dostavljanje rešenja

rešenje direktora o disciplinskoj odgovornosti učenika potpisuje sam direktor ustanove i na kraju se stavlja pečat ustanove

rešenje mora biti zavedeno, odnosno mora imati broj i datum

tako sastavljeno rešenje dostavlja se učeniku, njegovom roditelju, odnosno staratelju

način dostavljanja pismena (poziva za raspravu, rešenja, zahteva za pokretanje postupka i drugih službenih spisa) uređuje se opštim aktom ustanove, saglasno odredbama Zakona o opštem upravnom postupku


zaključivanje ocene iz vladanja-novine-

utvrđuje se na osnovu sagledavanja ličnosti i ponašanja učenika u celini, procenjivanjem njegovog ukupnog ponašanja i izvršavanja obaveza propisanih zakonom i izrečenih vaspitnih ili vaspitno-disciplinskih mera i njihovih efekata

utvrđuje je odeljensko veće na predlog odeljenskog starešine na kraju prvog i drugog polugodišta

popravlja kada dođe do pozitivne promene u ponašanju učenika


smanjenje ocene iz vladanja

kada je u pitanju smanjenje ocene iz vladanja, koje prati izrečene vaspitne i vaspitno-disciplinske mere, škole same, svojim opštim aktom, uređuju smanjenje ocene, u smislu određivanja, za koje povrede obaveza i za koliko se smanjuje ocena iz vladanja, pri čemu se mora poštovati princip postupnosti

utvrđivanjesvakezaključneoceneizvladanjavršise primenomi


AKTA KOJIMA SE UREĐUJE DISCIPLINSKA ODGOVORNOST UČENIKA

 • predlog akta o disciplinskoj odgovornosti učenika, trebalo bi da bude razmatran, na učeničkom parlamentu, savetu roditelja i nastavničkom veću, kako bi se obavestili i uključili u postupak njegovog donošenja učenici, roditelji i zaposleni nastavnici

 • na osnovu člana 57. stav 1. tačka 1) Zakona akt o disciplinskoj odgovornosti učenika donosi školski odbor


PRAVNA ZAŠTITA UČENIKA

 • na izrečenu vaspitno-disciplinsku meru za izvršenu težu povredu obaveze učenika ili za povredu zabrane propisane Zakonom učenik, njegov roditelj, odnosno staratelj ima pravo da podnese žalbu školskom odboru

 • žalba se podnosi u roku od tri dana od dana dostavljanja rešenja direktora o utvrđenoj odgovornosti i izrečenoj meri

 • po navedenoj žalbi, rešava Školski odbor, u roku od 15 dana od dana njenog dostavljanja

 • podneta žalba odlaže izvršenje rešenja direktora

 • učenik, njegov roditelj, odnosno staratelj ima pravo na sudsku zaštitu u upravnom sporu, protiv drugostepenog rešenja školskog odbora o izrečenoj meri isključenja učenika iz škole,odnosno škole sa domom

 • odredbama Zakona, kada su u pitanju izrečene vaspitne mere (opomena, ukor odeljenskog starešine,ukor odeljenskog veća) nije propisana pravna zaštita, za učenika, roditelja, odnosno staratelja


HVALA NA PAŽNJI!


 • Login