Zadaci osnovni pojmovi pregled makroekonomije
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Zadaci – Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije PowerPoint PPT Presentation


  • 102 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Zadaci – Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije. 1. Stabilnost cijena se postiže primjenom: a) fiskalne politike, b) monetarne politike, c) politike dohotka, d) a) i b), e) a) i c), f) a), b) i c) 2. Koji su parovi ciljeva ekonomske politike međusobno suprotni?

Download Presentation

Zadaci – Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zadaci – Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

1. Stabilnost cijena se postiže primjenom:

a) fiskalne politike,

b) monetarne politike,

c) politike dohotka,

d) a) i b),

e) a) i c),

f) a), b) i c)

2. Koji su parovi ciljeva ekonomske politike međusobno suprotni?

a) niska inflacija i niska nezaposlenost,

b) niska inflacija i visoka nezaposlenost,

c) privredni rast i niska nezaposlenost,

d) cjenovna stabilnost i vanjskotrgovinska

ravnoteža.


Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

3. Smanjenje agregatne potražnje uz pretpostavku ceteris paribus izazvat će:

a) povećanje razine cijena i povećanje outputa,

b) smanjenje razine cijena i povećanje outputa,

c) povećanje razine cijena i smanjenje outputa,

d) smanjenje razine cijena i smanjenje outputa

4. Smanjenje agregatne ponude uz pretpostavku ceteris paribus uzrokuje:

a) povećanje outputa i povećanje razine cijena,

b) povećanje outputa i smanjenje razine cijena,

c) smanjenje outputa i povećanje razine cijena,

d) smanjenje outputa i smanjenje razine cijena.


Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

5. Povećanje agregatne potražnje uz pretpostavku ceteris paribus imat će za posljedicu:

a) povećanje outputa i povećanje razine cijena,

b) povećanje outputa i smanjenje razine cijena,

c) smanjenje outputa i povećanje razine cijena,

d) smanjenje outputa i smanjenje razine cijena,

6. Povećanje agregatne ponude uz pretpostavku ceteris paribus dovest će do:

a) povećanja razine cijena i povećanja outputa,

b) povećanja razine cijena i smanjenja outputa,

c) smanjenja razine cijena i povećanja outputa,

d) smanjenja razine cijena i smanjenja outputa.


Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

7. Smanjenje kamatne stope uz pretpostavku ceteris paribus imat će za posljedicu:

a) pomak krivulje AS udesno,

b) pomak krivulje AS ulijevo,

c) pomak krivulje AD udesno,

d) pomak krivulje AD ulijevo.

8. Restriktivna monetarna politika prouzročit će:

a) pomak krivulje AS udesno,

b) pomak krivulje AS ulijevo,

c) pomak krivulje AD udesno,

d) pomak krivulje AD ulijevo.


Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

9. Ekspanzivna monetarna politika prouzročit će:

a) pomak krivulje AS udesno,

b) pomak krivulje AS ulijevo,

c) pomak krivulje AD udesno,

d) pomak krivulje AD ulijevo.

10. Koja od navedenih nije makroekonomska varijabla:

a) opća razina cijena

b) BDP deflator

c) cijena goriva

d) deficit budžeta Republike Hrvatske.


Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

11. Da smanji inflaciju pomoću fiskalne politike, Vlada RH bi trebala:

a) smanjiti poreze na osobna primanja

b) povećati državne rashode

c) smanjiti državne rashode

d) a) i b)

12. Jedna od ovih politika ne pripada makroekonomskim instrumentima države:

a) transportna politika

b) politika dohodaka

c) monetarna politika

d) fiskalna politika.


Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

13. Makroekonomija proučava:

a) rast ukupne proizvodnje

b) razinu zaposlenosti

c) promjene opće razine cijena

d) sve gore navedeno.

14. Ekspanzivna fiskalna politika pomiče krivulju:

a) agregatne ponude ulijevo

b) agregatne potražnje udesno

c) agregatne potražnje ulijevo

d) ništa od navedenoga.


Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

15. Jedna od ovih varijabli ne utječe na uspješnost gospodarstva u kratkom roku:

a) porast stanovništva

b) smanjenje poreza

c) povećanje državnih rashoda

d) smanjenje ponude novca.

16. Koja je od navedenih vanjska varijabla u odnosu na makroekonomiju:

a) fiskalna politika

b) revolucije i ratovi

c) inozemna proizvodnja

d) sve navedeno

e) b) i c)


Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

17. Ako je CPI u 1991. godini bio 500, a u 1992. godini 600, kolika je stopa inflacije za 1992. godinu?


Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

18. Tablica pokazuje indekse cijena na malo u Republici Hrvatskoj tako da je kao osnova uzeta razina cijena iz prosinca 1989. godine. Izračunajte porast cijena na malo od lipnja 1991. do lipnja 1992. i od prosinca 1991. do prosinca 1992. godine:


Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

19. Tablica pokazuje kretanje zaposlenosti i nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj u razdoblju 1989. do 1998.

Izračunajte kolika je bila stopa nezaposlenosti u pojedinim godinama navedenog razdoblja!


Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije


Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

20. Tablica pokazuje vanjskotrgovinsku bilancu Republike Hrvatske u tisućama $ USA po tekućem tečaju za razdoblje 1989. do 1998.

Izračunajte saldo trgovačke bilance i pokrivenost uvoza izvozom!


Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije


Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

21. Na temelju sljedećih podataka izračunajte:

a) stopu nezaposlenosti i

b) veličinu zaposlenosti u SAD-u u razdoblju 1978.-87.


Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije


Osnovni pojmovi (pregled) Makroekonomije

22. Prikažite uz pomoć krivulje AD i AS sljedeća događanja:

a) povećanje troškova za naoružanje,

b) povećanje poreza na sve vrste osobnih primanja,

c) provođenje restriktivne monetarne politike.


Zadaci - Računi nacionalnog dohotka i proizvoda

1. Gospodarski rast se uvijek mjeri u realnim izrazima uslijed:

a) promjene outputa iz godine u godine,

b) činjenice da pristup toka proizvodnje i troškovni pristup ne daju

uvijek iste rezultate,

c) činjenice da su godišnje razlike između nominalnih BDP-a prevelike,

d) promjene razine cijena iz godine u godinu,

e) sve navedeno.

2. Koja od navedenih kategorija ne ulazi u obračun nacionalnog dohotka?

a) profiti korporacija

b) transferna plaćanja

c) kamate

d) renta

e) najamnine i plaće


Računi nacionalnog dohotka i proizvoda

3. Prilikom obračunavanja državne potrošnje u GDP-u izračunavaju se:

a) troškovi države na dobra i usluge,

b) troškovi države samo na dobra, ali ne i na usluge,

c) troškovi države na dobra i usluge te transferna plaćanja,

d) samo transferna plaćanja bez izdataka države na dobra i usluge,

e) ništa od navedenog.

4. Ako je nominalni GDP 1992. iznosio 360 mlrd. $ i ako se razina cijena 1992. u odnosu na 1991. povećala za 20%, tada je GDP 1992. izražen u cijenama iz 1991. iznosio:

a) 300 mlrd. $,

b) 320 mlrd. $,

c) 340 mlrd. $,

d) 360 mlrd. $,

e) 432 mlrd. $.


Računi nacionalnog dohotka i proizvoda

5. Realni BDP je veći ove godine nego prethodne. To je posljedica:

a) porasta cijena,

b) porasta proizvodnje,

c) porasta proizvodnje i cijena,

d) povećanja zaposlenosti,

e) ništa od navedenog.

6. Nominalni GDP se smanjio u odnosu na prethodno razdoblje. To je posljedica:

a) smanjenja proizvodnje,

b) smanjenja cijena,

c) smanjenja cijena i proizvodnje,

d) ne može se dati točan odgovor.


Računi nacionalnog dohotka i proizvoda

7. Ako je nominalni GDP 28,250 milijuna eura, a GDP deflator 3.1, koliki je realni GDP?

8. Pretpostavimo da je renta 100, profit 500, investicije 600, amortizacija 400, najamnine 5500, kamate 500, potrošnja 6700, a porezi 300. Izračunajte BDP metodom toka proizvodnje, odnosno metodom troškova (dohotka). Također izračunajte NDP i veličinu nacionalnog dohotka (NI).


Računi nacionalnog dohotka i proizvoda

9. Ako zemlja X ima GDP 2500 milijuna eura, NDP 2000 milijuna eura, a NI 1800 milijuna eura, kolika je veličina amortizacije, odnosno poreza?

10. Zemlja Y ima GDP 3000 milijuna eura, amortizaciju 600 milijuna eura, a poreze 300 milijuna eura. Koliki će biti NDP i NI? Ako je Y zemlja bez ekonomskih veza sa svijetom, koliki je njen GNP?

11. Izračunajte realni GNP ako je nominalni GNP 3850, a GNP deflator 2,2.


Računi nacionalnog dohotka i proizvoda

12. Tijekom godine ekonomija neke zemlje je proizvela 1 milijun automobila, 5 milijuna komada odijela, 10 milijuna kg hrane, te 1 milijun sati odvjetničkih i 2 milijuna sati medicinskih usluga. Tekuće tržišne cijene za navedena finalna dobra i usluge bile su sljedeće:

- 10 000$ za automobil,

- 100$ za odijelo,

- 2 $ za kg hrane,

- 20 $ za sat odvjetničkih usluga,

- 30 $ za sat medicinskih usluga.

Izračunajte koliki je nominalni GDP. Ako se produktivnost u materijalnoj proizvodnji poveća za 10%, a cijene za 50%, koliki će biti nominalni GDP?


  • Login