Ladislav Vela
Download
1 / 36

Ladislav Včelař - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ladislav Včelař.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Ladislav Včelař

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ladislav Vela

Zase jsem se ponoil do vzpomnek.Tak u ns skonili n a to je ten dvod mho vzpomnn. U ns vMolenburku jsme, d se ci o nch vbec nevdli. Na farm u evk tam mli sice napilno, ale tak, vpohod ve sklidili. Bval Molenburt hospodi ji zemeli, jejich dtem se do obdlvn pol ji nechce a tak vtinu pol na katastru obce obdlvaj evkovi. Ke vzpomnkm na n a na donky, kter se vminulosti vMolenburku slavili, m pivedl kamard zulice, Laa Vela. Ten jet stle obhospodauje mal polko u svho domu a poctiv rok po roce je obdlv, std plodiny a star se o rodu. Letos tam ml zase jako kadoron na polovin polka brambory a na druh polovin penici. Vposledn dob je asto na poli, buto okopv a oetuje brambory a nyn po detch obrac promoenou slmu ze sklizen penice, aby mu proschla a mohl j sklidit. Tak jsem se snm zastavil a zavzpomnali jsme na dvj n, co to bylo prce a starost.

Doma jsem ve chvlch samoty zavzpomnal na n u ns, jak jsem srodii a bratry chodil sct ito a penici, jak jsme potom u Hadam mltili, na poli hrabali zbytky klsk a potom jet ulomen sbrali do kok. Jet jsem si vzpomnl na velik donky po vlce, kter mi nevymizely zpamti. Nedalo mi to a zase jsem vyhledal vkronice, jak o tchto donkch tam pe n bval dlouholet starosta a tak kronik, pan Metodj Hudec z. , 26 Strc starostj.

Run posun


 • Psal se rok 1946.

 • Zima probhla normln. Pro nedostatek vlastnch zsob potravin ve stt, byl nadle ponechn pdlov systm potravin na lstky. Tak i jin produkty, textil, obuv a tabkov vrobky byly pidlovny a nakupovny na lstky. Na palivo pro domcnosti byly vydvny uheln listy a ve spotebnch dvek paliva, byla edn urovna. Tak bylo zavedeno vydvn stavebnho materilu, cihel, krytiny, cementu na Poukazy. I v zemdlstv bylo postupovno v zenm hospodstv a byly pedepisovny stle povinn dodvky vech zemdlskch produkt. Na jednotliv druhy dodvanch vrobk byla stanovena edn cena a zvhodnno bylo dodn vrobk nad pedepsan mnostv. V malm mtku ke zlepen zsobovn potravinami pispla akce Urna, organizac to ze zpadnch stt, (americkch), kter dovozem potravin i jinch vrobk sten vypomohla.

 • Metodj Hudec


  Dne 22. 4. bylo na ustavujc schzi stolaskch dlnk, zaloeno drustvo, je mlo nzev Dlnick devoprmysl v Molenburku. (podrobnosti jsem vynechal).Druhou organizac v tomto roce zaloenou bylo Zemdlsk strojn drustvo. leny drustva se stali vichni vkonn zemdlci v obci. I nkte s men vmrou, jm zemdlstv nebylo hlavnm poslnm. Doufali, e v drustvu, kter bude mti monost si opatovat t zemdlsk stroje a jin mechanizan prostedky, k lehmu a intenzivnjmu obdlvn pdy, k doclen vtch vnos, zv se tak jejich ivotn rove. Pedsedou drustva se stal Kaprek Metodj . 5. Do sv sprvy drustvo pevzalo mltiku istiku 48, obiln aku (pozstatek z Landwirtschaftu, zemdlsk farma vMolenburku) a z akce Urna, dostalo koupit traktor znaky Farmal, americk vrobek. Ze zbylch vrak vlench vozidel, si podilo vleku za traktor a tak zahjilo innost: dovozem a odvozem rznch materil pro poteby oban a odven lesnch vrobk. Ve nch traktor se akou vypomhal v pokosu obilovin a na mltice provdn byl vmlat obil.


  roda na polch byla dobr. Sklizov prce byly vas a beze ztrt skoneny. Tak pedepsan dodvky byly bezezbytku splnny a toto bylo pobdkou, e na ukonen n byly uspodny donky, se vemi starmi zvyky a scnkami. V albumu fotografi M.N.V. jsou zachovny snmky z donek jako: elo prvodu, jzda krojovanch chlapc a dvat na konch, jzda sprvce v koe, taenm kravou aj. Byly to prvn donky po druh svtov vlce a pravdpodobn tohoto druhu i posledn.

  Donky vroce 1946 (tak jsem se tam tlail, ale nebyl jsem krojovn.)


  Hyntova dvata Gusta a Olina a Zdeka Kaprkov na konch


  Krojovan mlde


  Tak mj kamard Vladimr Hudec, potomek rodu Hudc U Hadam, vzpomn na krsn chvle n, proit u babiky a strce frantika na statku U Hadam. Tak se vydal na Jihomoravsk donky a zaslal mi pknou prezentaci, kterou pikldm.

  Brno nmst Svobody

  31.8.2014

  Jihomoravsk donky


  Morava, krsn zem


  • Jihomoravsk donky se uskutenily v Moravsk metropoli - Brn.

  • Na nmst Svobody probhal kulturn program, kde vystupovaly folkov soubory.

   Vyvrcholenm oslav byl donkov prvod.

   Donky jsou slavnost na ukonen n


  • V Brn se v tomto roce konaly souasn dv akce, nad ktermi pevzali ztitu hejtman Jihomoravskho kraje Michal Haek a primtor statutrnho msta Roman Onderka.

  • Byl to XXV. mezinrodn folklorn festival Brno a JIHOMORAVSK DONKY.

  • Program obou akc byl 28.- 31.8. 2014

  • Hlavnm medilnm partnerem obou akc byl esk rozhlas Brno, dle rdio Proglas, rdio Petrov a dal


  Pohled na nmst Svobody, kde probhaly JIHOMORAVSK DONKY


  Od rna probhal na nmst kulturn program a ped donkovm prvodem vystoupila Cimblov muzika Olina- Hodonn


  Donkov prvod prochz Masarykovou ulic na nmst Svobody


  Dle nsledovali strci v krojch


  ..


  .


  Hrla dechov hudba ohajka - Doln Bojanovice

  ..


  V prvnm selskm koe (prvn zleva) jede hejtman Jihomoravskho kraje JUDr. Michal Haek a vedle nj jeho host Ing. Miroslav Toman, prezident Potravinsk komory a Agrrn komory

  Prvod uzavr historick auto se sborem dobrovolnch hasi Lysice, okres Blansko


  Po ukonen prvodu podkoval za rodu Luk. Martinec - Augustininsk opat,dle nsledoval projev hejtmana Jihomoravskho kraje JUDr. Michala Hakaa pak jeho hosta Ing. Miroslava Tomana-prezidenta potravinsk komory


  Pohled na astnky donek pi projevech hejtmana Jihomoravskho kraje a jeho host


  Po projevech nsledovalo vystoupen Folklornho souboru Vracovjan a pak pokraoval donkov program a do 21 00 hod.


  Krojovan dvky, kter se zastnily donkovho prvodu

  Fotografie podil Vladimr Hudec

  31.8. 2014


  ad
 • Login