INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽMENTU - PowerPoint PPT Presentation

Integrovan syst m mana mentu
Download
1 / 27

 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽMENTU. Plán a realizácia projektu vypracoval: Zdeno Baštek. Teória integrovaného systému manažmentu Návrh zavedenia integrovaného systému manažmentu vo firme XYZ , a.s. Systémová integrácia. Manažment kvality. súbor noriem ISO 9000:2000.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽMENTU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Integrovan syst m mana mentu

INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽMENTU

Plán a realizácia projektu

vypracoval: Zdeno Baštek


Integrovan syst m mana mentu

 • Teória integrovaného systému manažmentu

 • Návrh zavedenia integrovaného systému manažmentu vo firme XYZ, a.s.


Syst mov integr cia

Systémová integrácia


Mana ment kvality

Manažment kvality

súbor noriem ISO 9000:2000


Podnikov ochrana ivotn ho prostredia

Podniková ochrana životného prostredia

súbor noriem ISO 14000


Bezpe nos a ochrana zdravia pri pr ci

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 • 330/96 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia

 • Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

  (Národný inšpektorát práce)

 • ISO 18000


N vrh zavedenia ism vo firme xyz a s

Návrh zavedenia ISM vo firme XYZ, a.s.

 • Predstavenie XYZ, a.s.

 • Dôvody pre zavádzanie ISM

 • Zhodnotenie reálnosti zavedenia ISM

 • Plán a riadenie realizácie projektu zavedenia ISM vo firme XYZ, a.s.


D vody pre zav dzanie ism

Dôvody pre zavádzanie ISM

 • SMK a uspokojovanie potrieb zákazníkov

 • nevyhnutnosť SME pri vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahoch a systematickosť v dodržiavaní zákonov o ochrane životného prostredia

 • SBZ a bezpečnosť zamestnancov

 • Integrácia týchto sys. napomáha k zvýšeniu úspešnosti organizácie


Zhodnotenie re lnosti zavedenia ism

Zhodnotenie reálnosti zavedenia ISM

 • snaha o zlepšovanie a zvyšovanie konkurencieschopnosti

 • snaha o uspokojenie potrieb zainteresovaných strán

 • podpora TOP manaž. pre projekt ISM

 • firemná kultúra a zmeny


Pl n projektu

Plán projektu

 • Začiatok a koniec projektu

 • Cieľ projektu

 • Stratégia

 • Zhodnotenie súčasného stavu

 • Cieľ vyplývajúci zo zhodnotenia súč. stavu

 • Postup činností

 • Zodpovednosti

 • Časový a finančný plán

 • Analýza rizík

 • Míľniky


Za iatok a koniec projektu

Začiatok a koniec projektu

od 1.1.2004 do 28.2.2005


Cie projektu

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zavedenie integrovaného systému manažmentu vo firme XYZ, a.s.


Strat gia

Stratégia

- vlastné zdroje

- súčasný stav

- školenia

- vytvorenie a certifikácia

- zlepšovanie


Zhodnotenie s asn ho stavu

Zhodnotenie súčasného stavu

 • SMK

 • SBZ

 • SME


Cie vypl vaj ci zo zhodnotenia s asn ho stavu

Cieľ vyplývajúci zo zhodnotenia súčasného stavu

Vytvoriť, integrovať a certifikovať systém manažmentu ekológie


Postup innost

Postup činností

 • Schválenie projektu, menovanie projektového manažéra a projektového tímu

 • Vyškolenie manažérov a interných audítorov

 • Analýza

 • Vytvorenie SME a jeho inegrácia

 • Interné školenia zamestnancov

 • Skúšobná prevádzka a interný audit

 • Predcertifikačný a certifikačný audit

 • Informovanie zákazníkov, vlastníkov a dodávateľov


Integrovan syst m mana mentu

 • Priebežné kontroly súladu projektu a nápravné opatrenia

 • Záverečná správa

 • Zhodnotenie vedením a koniec projektu


Zodpovednosti

Zodpovednosti


Asov pl n

Časový plán


Finan n pl n

Finančný plán


Anal za riz k

Analýza rizík

 • Časový sklz

  - termíny

  - časová zaneprázdnenosť

  - migrácia zamestnancov

 • Finančný sklz


M niky

Míľniky

 • Schválenie projektu, menovanie projektového manažéra a projektového tímu

 • Analýza

 • Vytvorenie a integrácia SME

 • Skúšobná prevádzka a interný audit

 • Predcertifikačný audit

 • Certifikačný audit

 • Zhodnotenie vedením a koniec projektu


Riadenie realiz cie projektu

Riadenie realizácie projektu

Kontrola realizácie projektu

 • Kontrola súladu plánu projektu s realizáciou

 • Správy pri dosiahnutí míľnikov

 • Stretnutia projekt. tímu

 • Záverečná správa

 • Koniec projektu


Integrovan syst m mana mentu

Ďakujem za pozornosť.


 • Login