Sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za okres od 1 01 09 do 31 12 09
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1.01.09 DO 31.12.09 PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1.01.09 DO 31.12.09. BUDŻET ZOSTAŁ OKREŚLONY UCHWAŁĄ NR XXVI-196/08 Z DN 18.12.08 ZAPLANOWANO DOCHODY 105 136 460 ZŁ WYDATKI 116 716 710 ZŁ

Download Presentation

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1.01.09 DO 31.12.09

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za okres od 1 01 09 do 31 12 09

SPRAWOZDANIEZ WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA OKRES OD 1.01.09 DO 31.12.09


Sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za okres od 1 01 09 do 31 12 09

 • BUDŻET ZOSTAŁ OKREŚLONY UCHWAŁĄ NR XXVI-196/08 Z DN 18.12.08

  ZAPLANOWANO

 • DOCHODY 105 136 460 ZŁ

 • WYDATKI 116 716 710 ZŁ

  W TYM REZERWA 700 000 ZŁ

 • ROZCHODY 3 792 500 ZŁ

 • PRZYCHODY 15 372 750 ZŁ


Zmiany planu i wykonanie

Zmiany planu i wykonanie


Dochody plan

DOCHODY - plan

 • Dochody na 31.12.09 110 881 880 zł

 • Wzrost per saldo o 5.745.420 zł

 • Źródła wzrostu planu

 • Dotacje celowe z budżetu Państ. 4 011 902 zł

 • Dochody własne 1 666 376 zł

 • Źródła pozabudżetowe 147 000 zł

 • Fundusze strukturalne 6 946 741 zł


Sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za okres od 1 01 09 do 31 12 09

 • Źródła zmniejszeń planu

 • Subwencja - 79 908 zł

 • Porozumienia z jst - 1 691 511 zł

 • Udział w PDOF -5 255 180


Zmiany planu dochod w w dzia ach

Zmiany planu dochodów w działach

 • Dział 010 rolnictwo - 35 000 zł

  ( budżet Państwa)

 • Dział 600 transport i łączność - 2 271 611 zł

  (pomoc od jst )

 • Dział 700 gospodarka mieszkan. 121 396zł ( budżet Państwa )

 • Dział 710 Działalność usługowa38 959zł ( budżet Państwa 37 627 i zysk gosp1 332)

 • Dział 750 administracja 2 070zł

  ( budżet Państwa 22.182doch własne – 20.112)


Sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za okres od 1 01 09 do 31 12 09

 • Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne 922 093zł

  • budżet Państwa 782 093 zł

  • Pomoc finansowa od jst 90 000 zł

  • dotacja z WFOŚ i GW 50 000 zł

 • Dział 756 Dochody od osób prawnych - 5.555.180 zł

 • Dział 758 Różne rozliczenia 899 652 zł

  • subwencja - 79.908zł,

  • Odsetki - 90 000 zł

  • pozostałe 1 069 560 zł

 • Dział 801 Oświata i wychowanie 113 914 zł

  • Budżet państwa 12 051 zł

  • Pomoc finansowa od jst70 000 zł

  • Pozostałe 31 863 zł


Sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za okres od 1 01 09 do 31 12 09

 • Dział 851 Ochrona zdrowia 3.398 566zł

  • budżet państwa 1 709 791 zł

  • Fundusze strukturalne 1 585 641 zł

  • Pomoc finansowa od jst 77 700 zł

  • Inne 25 434 zł

 • Dział 852 Pomoc społeczna2 774 099zł

 • Budżet Państwa 70 012 zł

 • Dotacja rozwojowa (Okno na świat ) 932 424 zł

 • Inne 1 771 663 zł

 • Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 486 824 zł

  • fundusz pracy i fundusze strukturalne 4 428 676 zł

  • Budżet państwa 58 148 zł


Sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za okres od 1 01 09 do 31 12 09

 • Dział 854 Edukacyjna opieka wychowa. 145 638 zł

  • inne 2 000 zł

  • zwrot dotacji 143 638 zł

 • Dział 900 Gospodarka komunalna….. 30 000 zł

  ( dotacja z WFOŚ i GW )

 • Dział 926 Kultura fizyczna i sport 672 000 zł

  • Budżet państwa 333 000 zł

  • Pomoc finansowa od jst339 000 zł


Sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za okres od 1 01 09 do 31 12 09

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

115 666 675,61 ZŁ

104,32 % PLANU


Sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za okres od 1 01 09 do 31 12 09

Dochody ponadplan. 5,mln

Dochody niewyk 0,4 mln


Ponadplanowe dochody 5 149 945 58 z

PONADPLANOWE DOCHODY5 149 945,58 ZŁ

 • ODPŁATNOŚĆ PAS DROGOWY 218 077,58 ZŁ

 • UDZIAŁY W PDOF 2.570 173,00 ZŁ

 • UDZIAŁY W PDOP 162 495,84 ZŁ

 • ZWROT KOSZTÓW ZA DZIECI W RODZINACH ZASTĘPCZYCH I DOMACH DZIEC. 194 988,88ZŁ

 • WPŁYWY Z RPO UL MARECKA 1 760 504,88 zł

 • POZOSTAŁE DOCHODY 114 424,70ZŁ


Niewykonane dochody 410 149 97 z

NIEWYKONANE DOCHODY 410 149,97 zł

 • POMOC FINANSOWA 148 508,40ZŁ

 • WPŁYWY Z OPŁATY KOMUN. 123 979,58 zł

 • DOTACJE Z BUDŻETU PAŃST. 18 756,93ZŁ

 • DOTACJE Z FUNDUSZY POZABUDŻ. 15 287,74

 • WPŁYWY OD PENSJONARIUSZY 53 691,83ZŁ

 • POZOSTAŁE 49 925,49 ZŁ


Udzia dochod w w bud ecie wg r de w roku 2009

Udział dochodów w budżecie wg źródeł w roku 2009


Wydatki w 2009

WYDATKI W 2009

 • PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH

  126 073 523 ZŁ

 • WZROST O 9 356 813 ZŁ tj 8,02 % planu

 • WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 97,09 %

  122 408 335,52 ZŁ


Zmiany w planie wydatk w i wykonanie wg dzia w

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW I WYKONANIE WG DZIAŁÓW


Udzia wydatk w wg grup w wydatkach og em

UDZIAŁ WYDATKÓW WG GRUP W WYDATKACH OGÓŁEM


Wydatki remontowe wg dzia w

Wydatki remontowe wg działów


Udzielone dotacje

UDZIELONE DOTACJE

 • Dotacje udzielone na podstawie ustawy o systemie oświaty 8.572.951 zł

 • Pozostałe dotacje 780.455,68zł w tym :

 • Dział 851 24.999,68 zł

 • Dział 852 409.000 ,00 zł

 • Dział 853 107.456,00 zł

 • Dział 854 25.000,00 zł

 • Dział 921 150.000,00 zł

 • Dział 926 64.000,00 zł


Przychody i rozchody

PRZYCHODY I ROZCHODY

 • PRZYCHODY 18 549 329,17 ZŁ

  POŻYCZKI 612 989,31 ZŁ

  KREDYTY 9 757 541,11 ZL

  WOLNE ŚRODKI 8 178 798,75 ZŁ

 • ROZCHODY 3 792 499,97 ZŁ

  SPŁATY KREDYTÓW 1 182 500ZŁ

  SPŁATY POŻYCZEK 909 999,97ZŁ

  WYKUP OBLIGACJI 1.700.000 ZŁ


Zad u enie powiatu na 31 12 09 21 691 445 83 z

ZADŁUŻENIE POWIATU NA 31.12.09 21.691.445,83 ZŁ


Sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za okres od 1 01 09 do 31 12 09

 • FUNDUSZE POZABUDŻETOWE

 • POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA


Sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za okres od 1 01 09 do 31 12 09

 • POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KATOGRAFICZNYM


Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne

 • Plan 29 051 059 zł

 • Wykonanie 28 241 549,89 tj 97,21 %

 • Wydatki realizowane :

  • przez Starostwo 25 421 543,81 zł

  • przez Szpital 1 959 674 zł

  • przez pozostałe jednostki 860 332,08 zł


Wydatki inwestycyjne wg dzia w

Wydatki inwestycyjne wg działów


Finansowanie inwestycji w tys z

FINANSOWANIE INWESTYCJI w tys zł


Dzi kuj za uwag

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


 • Login