Pengenalan kepada personaliti dan tingkah laku manusia
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

PENGENALAN KEPADA PERSONALITI DAN TINGKAH LAKU MANUSIA PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PENGENALAN KEPADA PERSONALITI DAN TINGKAH LAKU MANUSIA. PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI AKAUNTAN GRED W41. Jawatan: AKAUNTAN Gred : W41 Jabatan : JABATAN AKAUNTAN NEGARA. SYARAT LANTIKAN. Warganegara Malaysia Umur tidak kurang dari 18 tahun

Download Presentation

PENGENALAN KEPADA PERSONALITI DAN TINGKAH LAKU MANUSIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PENGENALANKEPADAPERSONALITI DAN TINGKAHLAKUMANUSIA


PUSAT PENILAIAN KOMPETENSIAKAUNTAN GRED W41

 • Jawatan: AKAUNTAN

 • Gred : W41

 • Jabatan : JABATAN AKAUNTAN NEGARA


SYARAT LANTIKAN

Warganegara Malaysia

Umurtidakkurangdari 18 tahun

IjazahSarjana MudaPerakaunan yang diiktirafolehkerajaandaripadainstitusi-institusipengajiantinggitempatanataukelayakan yang diiktirafdengannya; atau

AhliPenuhBadan-badanIkhtisasPerakaunan yang diiktirafolehkerajaan; atau

IjazahSarjanaMudaPerakaunan yang diiktirafolehkerajaansertamenjadiAhliPenuhBadan-badanikhtisasPerakaunan yang diiktirafolehkerajaan; atau

AhiliPenuhInstitutAkauntan Malaysia; dan


g)Lulus Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan

h)Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Akauntan – mempunyai ijazah seperti di (c ) dan berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan


BILANGAN CALON

Memohon:8,301

LayakDipanggil

Peperiksaan:4,015

HadirPeperiksaan:2,303

Lulus Peperiksaan:246

CalonPusatPenilaian:246 + 99 (KPSL)

= 345 + 414

= 759


SKOP TUGASAkauntan W41

 • Menjalankankerja-kerjaperakaunan, kewangandanpengurusan.

 • Menyediadanmenyiapkanlaporan-laporankewanganuntuktujuanpengauditan.

 • Mengawalpentadbiranhariandanurusankakitangan.

 • Menyemakdanmenyeliakerja-kerjakewangandanperakaunanolehkakitangan.

 • Mengawaldanmemastikanaktivitikewanganmengikutperancangan.


 • Menyelia dokumen-dokumen kewangan supaya berada dalam keadaan teratur dan selamat.

 • Menyedia kertas kerja dan laporan-laporan berkaitan pengurusan kewangan.

 • Menyemak dan melulus dokumen dalam bidang kuasa seperti resit, baucer, cek dan jurnal.

 • Mengemaskini dan mengubah tatacara kewangan dari semasa ke semasa mengikut keperluan dan kepentingan organisasi.


PERSONALITI


DefinisiPersonaliti

 • Personaliti berasal daripada perkataan latin iaitu pesona (mask) rupa luaran yang ada pada seseorang (Schultz & Schultz 2003).

 • Pesona yang membawa maksud topeng atau pelindung muka iaitu merujuk kepada penampilan luaran seseorang individu.

 • Kamus Dewan Edisi Keempat – keperibadian dan perwatakan seseorang.


 • Maksud personaliti yang lebih komprehensif ialah ciri-ciri unik individu yang berkaitan dengan fikiran, perasaan dan tingkah laku yang membezakannya daripada orang lain.

 • Sifat-sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh seseorang individu seperti cara berfikir, dan beremosi yang membolehkan dirinya dibezakan dengan individu lain.


 • Ciri-ciri personaliti merangkumi gaya hidup, kepercayaan, harapan, nilai, motif, pemikiran, perasaan, budi pekerti, persepsi, tabiat, sikap dan watak seseorang (Schultz 1990; Hergenhahn & Olson, 1999; Burger, 2000; Schultz & Shultz 2001).

 • Personaliti adalah stabil dan tidak bertukar secara mendadak. Ia juga boleh dilihat dan diberikan penilaian oleh individu lain melalui aspek luaran individu seperti sifat-sifat fizikal, tingkah laku dan aspek dalaman individu seperti emosi dan kognitif (Schultz & Schultz 2001).  


FaktorPembentukanPersonaliti

 • Persekitaran:

 • Individu yang mempunyai konsep kendiri positif akan menghasilkan personaliti yang bersesuaian dengan keperluan persekitarannya. Gaya percakapan, cara bertindak, tingkah laku yang ditunjukkan dan cara seseorang itu berinteraksi dengan persekitaran dapat membantu mengenali personaliti seseorang

 • Murugian (1996) pula menyatakan bahawa personaliti sebagai perwatakan yang lahir daripada diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh faktor persekitaran.


 • Baka

 • Pembelajaran

 • Keibubapaan/ Parental

 • Perkembangan


KOMPETENSI


DefinisiKompetensi

Kompetensi secara umumnya didefinisikan sebagai kemampuan seseorang individu dalam menjalankan sesuatu tugas dengan mengaplikasikan aspek-aspek pengetahuan, kemahiran, serta ciri-ciri sikap, nilai dan etika kerja positif yang perlu dan sesuai bagi sesuatu jenis pekerjaan (JPA 2005).


KompetensiAkauntanGred W41


ASAS PENGUKURAN

 • Mengukurdimensikompetensiberasaskan‘Knowledge, Skill dan Abilities yang dimilikiolehseseorangindividu

 • 49% Kompetensi

 • 51% Personaliti


ANALISIS MINAT KERJAYA HOLLANDUjian Self-Directed Search (SDS


6 KelompokKerjaya

REALISTIK

SOSIAL

INVESTIGATIF

ENTERPRISING

ARTISTIK

KONVENSIONAL


E

C


MODEL PENILAIAN


TERIMA KASIH

THANK YOU


 • Login