1r. Batxillerat - PowerPoint PPT Presentation

Slide1 l.jpg
Download
1 / 59

 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

1r. Batxillerat. Plataforma educativa “Clickedu” Informe enquestes de satisfacció del “Pla d’acollida dels alumnes nous” de 1r de batxillerat” 3. Planificació del curs escolar. Exàmens de setembre 4. Normes bàsiques de funcionament del Centre 5. Currículum i avaluació del batxillerat

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

1r. Batxillerat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slide1 l.jpg

1r. Batxillerat


Slide2 l.jpg

 • Plataforma educativa “Clickedu”

 • Informe enquestes de satisfacció del “Pla d’acollida dels alumnes nous” de 1r de batxillerat”

 • 3. Planificació del curs escolar. Exàmens de setembre

 • 4. Normes bàsiques de funcionament del Centre

 • 5. Currículum i avaluació del batxillerat

 • 6. Classes complementàries

 • 7. Treball de recerca

 • 8. Resultats avaluació inicial

 • 9. Classes de reforç

 • 10. Precs i preguntes


Plataforma educativa clickedu l.jpg

Plataforma educativa “Clickedu”


Slide5 l.jpg

- Clickedu és actualment la millor i més completa plataforma del mercat per a la gestió acadèmica de col·legis i instituts de gestió totalment online.

- Està 100% adaptada a totes les etapes educatives: llar d’infants, infantil, primària, secundària –ESO i batxillerat- i cicles formatius.

- Permet des de passar llista a classe fins a comunicacions amb les famílies, posar notes, confeccionar documentacions i actes oficials, accés extern per part dels alumnes i/o les seves famílies, missatgeria interna, calendaris, inventaris, generació d’enquestes, etc.

- Clickedu disposa d’eines de treball per a alumnes i professors, accés als continguts digitals i educatius de les principals editorials i als del propi centre – moodles-, sense oblidar la gestió de qualitat i integració amb polítiques de qualitat i excel·lència.


Slide6 l.jpg

Suport

a l’acció tutorial

Comunicacions


2 informe enquesta satisfacci pla d acollida alumnes de 1r l.jpg

2. Informe enquesta satisfacció Pla d’acollida alumnes de 1r


Slide8 l.jpg

D’acord amb el sistema de gestió de qualitat de l’escola (Normativa ISO 9001:2008), per avaluar el grau de satisfacció del client amb els nostres serveis educatius i introduir millores contínues, cada curs passem als alumnes i/o les seves famílies diferents enquestes de satisfacció per tal que valorin un seguit d’aspectes.


Slide10 l.jpg

Resultats de la valoració del Pla d’acollida dels alumnes de 1r


Aspectes valorats nivell de satisfacci l.jpg

Aspectes valorats Nivell de satisfacció

 • Informació rebuda sobre l’organització, funcionament

  i normativa de l’escola86’2 %

 • Informació rebuda sobre les instal·lacions i serveis 69’8 %

 • Informació rebuda sobre els estudis de batxillerat88’4 %

 • Informació rebuda sobre la planificació del curs escolar85’8 %

 • Acolliment per part del Cap d’estudis98’7 %

 • Acolliment per part del tutor/a90’5 %

 • Acolliment per la resta de professors81’5 %

 • Acolliment pel personal de recepció i administració76’8 %

 • Acolliment pels companys de classe79’7 %

 • Utilitat del curset de preparació de juliol86’3 %


Objectius de qualitat del curs 2011 12 l.jpg

Objectius de qualitat del curs 2011-12


Slide14 l.jpg

 • Augmentar de 27 a 46 les aules dotades amb equips multimèdia.

 • Augmentar la satisfacció de les famílies respecte a la seva comunicació amb l’escola en un 2%.

 • Implantar la plataforma “Clickedu” per a la gestió de les qualificacions.

 • Aconseguir que el 90% de les matèries tinguin continguts i/o activitats mediambientals.

 • Elaborar un document de bones pràctiques mediambientals.

 • Augmentar el nombre d’aules amb portàtil d’11 a 40.

 • Definir tres indicadors per valorar el fracàs escolar.


Slide15 l.jpg

Propostes de millora

 • Millorar la connectivitat wifi a totes les aules i dependències del tres edificis.

 • Elaborar un sistema d’avaluació per a docents.


Indicador de qualitat de batxillerat l.jpg

Indicador de qualitat de batxillerat

 • Que el percentatge d’alumnes aprovats de batxillerat i PAU de l’escola segueixi estan per sobre del global de Catalunya.

 • Que la nota mitjana d’expedient de batxillerat, PAU i accés a la Universitat dels nostres alumnes segueixi estan per sobre de la mitjana de tot Catalunya.


Slide17 l.jpg

2. Planificació del curs escolar.

Exàmens de setembre


Slide19 l.jpg

3. Normes bàsiques

de funcionament del centre


Slide20 l.jpg

Objectiu:

 • Garantir la convivència dins del centre i preparar els alumnes per a incorporar-se a la societat i al món del treball com a ciutadans responsables.


Slide21 l.jpg

Normes fonamentals:

 • Assistir a totes les classes. En cas de malaltia o qualsevol altra circumstància cal comunicar-ho telefònicament i justificar-ho per escrit.

 • Quan la falta d’assistència es produeix en un dia en que hi ha convocats exàmens o controls, cal justificar la falta amb un justificant oficial.


Slide22 l.jpg

 • Ésser puntuals a l’hora d’entrar a l’escola.

 • Actuar amb educació i bones maneres (tractar de “vostè” a tot el personal del centre).

 • Respectar les dependències del centre.

 • Respectar el treball dels altres.

 • No utilitzar telèfons mòbils ni altres aparells electrònics dins de les dependències del centre.

 • No fumar ni consumir begudes alcohòliques o substàncies estupefaents dins del centre.


Slide23 l.jpg

 • No mostrar conductes que atemptin contra les normes morals pròpies d’una escola.

 • Complir amb els més elementals hàbits de neteja personal.

 • Vestir adequadament per anar a escola, evitant roba més pròpia d’una discoteca, platja o pràctica esportiva.

 • Respectar els altres membres de la comunitat educativa i no discriminar ningú per raó de sexe, raça, religió o qualsevol altra.


Slide24 l.jpg

Es consideren faltes greus:

 • Agressions físiques, amenaces o tota conducta que posi en perill el benestar de qualsevol membre de l’escola.

 • Suplantació de personalitat en actes de la vida docent i falsificació o subtracció de material docent.

 • Deteriorament, intencionat o per mal ús, de les dependències del centre o dels objectes i material de qualsevol membre de la comunitat educativa.


4 curr culum i avaluaci del batxillerat l.jpg

4. Currículum i avaluació del batxillerat


Consideracions preliminars l.jpg

Consideracions preliminars

 • Forma part de l’educació secundària postobligatòria.

 • Es distribueix en dos cursos acadèmics independents.

 • Ha de capacitar l’alumnat per accedir a l’educació superior.

 • Pot accedir al batxillerat l’alumnat que estigui en possessió del títol de Graduat en ESO.


El curr culum de batxillerat consta de l.jpg

El currículum de batxillerat consta de:

 • Part comuna

 • - Matèries comunes

 • -Part diversificada

 • - Matèries de modalitat

 • - Matèries optatives

 • - Treball de recerca


Slide28 l.jpg

Modalitats

Itineraris

Ciències

Ciències i tecnologia

Tecnologia

Humanitats

Humanitats i C. Socials

C. Socials

Arts plàstiques

Arts

Arts escèniques


Mat ries part comuna 1r 2n l.jpg

MATÈRIES (PART COMUNA)1r 2n

 • Llengua catalana i Literatura22

 • Llengua castellana i Literatura22

 • Llengua estrangera (Anglès)33

 • Educació física2-

 • Filosofia i ciutadania2-

 • Ciències món contemporani2-

 • Història de la filosofia-3

 • Història -3

 • Tutoria11

 • TOTAL HORES PART COMUNA1414


Itinerari tecnologia mat ries part diversificada 1r 2n l.jpg

ITINERARI TECNOLOGIAMATÈRIES (PART DIVERSIFICADA) 1r 2n

 • Matemàtiques44

 • Física44

 • Dibuix tècnic44

 • Química I4-

 • Química II/ Electrotècnia/ Art-4

 • Treball de recerca

 • Hores part diversificada1616

 • TOTAL HORES BATXILLERAT3030


Itinerari ci ncies mat ries part diversificada 1r 2n l.jpg

ITINERARI CIÈNCIESMATÈRIES (PART DIVERSIFICADA) 1r 2n

 • Matemàtiques44

 • Física44

 • Biologia44

 • Química 44

 • Treball de recerca

 • Hores part diversificada1616

 • TOTAL HORES BATXILLERAT3030


Itinerari c socials mat ries part diversificada 1r 2n l.jpg

ITINERARI C. SOCIALSMATÈRIES (PART DIVERSIFICADA) 1r 2n

 • Matemàtiques C. Socials 44

 • Història del món4-

 • Economia / Literat. universal / Francès4-

 • Economia de l’empresa / Llatí 44

 • Geografia-4

 • Art / Psicologia i sociologia/ Dret -4

 • Treball de recerca

 • Hores part diversificada1616

 • TOTAL HORES BATXILLERAT3030


Itinerari humanitats mat ries part diversificada 1r 2n l.jpg

ITINERARI HUMANITATSMATÈRIES (PART DIVERSIFICADA) 1r 2n

 • Llatí44

 • Literatura castellana4-

 • Història del món4-

 • Literatura universal / Francès4-

 • Història de l’art-4

 • Literatura catalana-4

 • Geografia-4

 • Treball de recerca

 • Hores part diversificada1616

 • TOTAL HORES BATXILLERAT3030


Slide34 l.jpg

Avaluació del batxillerat


Slide35 l.jpg

 • Per passar de 1r a 2n curs no poden quedar més de dues matèries pendents.

 • L’alumne/a que passi a 2n curs sense haver superat totes les matèries s’ha de matricular també de les pendents de 1r.

 • Si queden cinc o més matèries pendents s’ha de repetir el curs en la seva totalitat.

 • Si queden tres o quatre matèries pendents es podrà optar per:

  - Repetir només aquestes matèries.

  - Repetir el curs complet, renunciant a totes les qualificacions obtingudes.


Avaluaci extraordin ria de setembre l.jpg

Avaluació extraordinària de setembre


Slide37 l.jpg

 • L’escola organitza un curset intensiu durant el mes de juliolper tal de facilitar la preparació dels exàmens de l’avaluació extraordinària de setembre. L’assistència és molt recomanable.

 • A finals de juliol es fan controls parcials d’avaluació per tal de facilitar la recuperació de les matèries.

 • Si l’alumne no aprova té una convocatòria “especial” durant el mes d’abril de l’any següent.


Qualificaci del batxillerat l.jpg

QUALIFICACIÓ DEL BATXILLERAT

 • M =Mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries cursades.

 • QT = Qualificació del treball de recerca.

Qualificació mitjana Batxillerat

=

0’9 ·M + 0’1·QT


Titulaci l.jpg

TITULACIÓ

En acabar aquests estudis, els alumnes que els hagin cursat satisfactòriament, rebran el títol de Batxiller.

Aleshores l’alumne podrà accedir a:

 • Cicles Formatius Professionals de Grau Superior.

 • Estudis universitaris, prèvia superació de la prova d’accés.

 • Altres.


Slide40 l.jpg

Estudis Universitaris

PAU

Batxillerat

C.F.G.S.


Slide41 l.jpg

5. Classes complementàries


Slide42 l.jpg

 • Informàtica - Projecte MOS (Totes les modalitats)

 • Estadística (Totes les modalitats)

 • Matemàtiques (Tecnologia)

 • Física (Ciències i Tecnologia)

 • Química / Biologia (Ciències)

 • Llatí (Humanitats)

 • Matemàtiques C. Socials (C. Socials)


Slide43 l.jpg

FORMACIÓ INFORMÀTICA

CERTIFICACIÓ MOS

(Microsoft Office Specialist)

1r ESO INICI DEL PROGRAMA (Word)

2n ESO 1ª CERTIFICACIÓ (Word)

3r ESO 2ª CERTIFICACIÓ (Excel)

4t ESOALTRES CERTIFICACIONS (Word Excel …)


Slide44 l.jpg

6. Treball de recerca


Slide45 l.jpg

 • Petita investigació individual sobre un tema determinat, orientada per un tutor.

 • La seva realització i superació és condició necessària per aprovar el batxillerat.

 • La seva qualificació és el 10% de la qualificació final del batxillerat.

 • El tema el trien els alumnes entre els proposats pels diferents departaments o el proposen ells.

 • La realització del treball de recerca ocupa uns nou mesos, entre 1r. i 2n. de Batxillerat.


Planificaci 1r batxillerat l.jpg

Planificació (1r Batxillerat)

 • 1a quinzena d’abril: els alumnes trien el tema entre els proposats i es fan les assignacions dels treballs.

 • 1a quinzena de maig: es fixa el calendari de reunions amb el tutor/a del treball de recerca per als mesos de maig i juny.

 • 1a quinzena de juny: es concreta la línia d’investigació del treball per tal que l’alumne/a avanci feina durant l’estiu.


Planificaci 2n batxillerat l.jpg

Planificació (2n Batxillerat)

 • Setembre, Octubre i Novembre. Reunions regulars amb el tutor del TR per fer el seguiment del treball.

 • Abans de les vacances de Nadal. Presentació de l’esborrany de l’informe del treball.

 • Durant les vacances de Nadal. Corregir i polir la redacció de l’informe del treball, si cal.

 • Gener any següent. Lliurament de l’informe escrit del treball (1r dia després de vacances) i exposició oral.


Slide48 l.jpg

Avaluació del treball de recerca

- L’avaluació la realitzen dos professors/es del mateix departament, segons la fórmula següent:

a = nota de seguiment

b = nota del treball escrit

c = nota de l’exposició oral

a.0’3 + b.0’5 + c.0’2


Slide49 l.jpg

7. Avaluació inicial


Slide50 l.jpg

1r A


Slide51 l.jpg

1r B


Slide52 l.jpg

1r C


Resultats finals alumnes de 1r curs anterior l.jpg

Resultats finals alumnes de 1r (curs anterior)


2n batxillerat curs anterior escola catalunya l.jpg

2n BATXILLERAT (curs anterior) ESCOLA CATALUNYA


8 classes de refor l.jpg

8. Classes de reforç


Slide56 l.jpg

 • En funció dels resultats de l’avaluació inicial i a petició dels alumnes i/o les famílies, l’escola pot organitzar unes classes “extra” de reforç de les matèries sol·licitades.

 • Aquestes classes seran impartides, fora de l’horari escolar, per professors del centre i només per a aquells alumnes que desitgin assistir, sempre i quan el seu nombre sigui adient.


Mat ries l.jpg

Matèries:

 • Física: dimarts de 17’30 a 18’30 h.

 • Matemàtiques: dijous de 17’30 a 18’30 h.

 • Química: dimecres de 17’30 a 18’30 h.

 • Matemàt. Socials: dijous de 16’30 a 17’30 h.

 • Anglès: divendres de 17’30 a 18’30 h.


Slide58 l.jpg

La

nostra

pàgina

WEB


Slide59 l.jpg

Gràcies per la seva atenció.


 • Login