Www.
Download
1 / 18

Hungarian Energy And Public Utility Regulatory Authority - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

www. mekh . hu. A díjképzés alapjai , és a díjfelügyelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban dr. Szalóki Szilvia Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Közszolgáltatásokért F elelős E lnökhelyettes. Hungarian Energy And Public Utility Regulatory Authority.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hungarian Energy And Public Utility Regulatory Authority' - urit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

www.mekh.hu

A díjképzésalapjai, és a díjfelügyelet a hulladékgazdálkodásiközszolgáltatásbandr. Szalóki SzilviaMagyar Energetikai és Közmű-szabályozási HivatalKözszolgáltatásokért Felelős Elnökhelyettes

Hungarian Energy And Public Utility Regulatory Authority


A d jk pz s alapjai
A díjképzésalapjai

Vonatkozó jogszabályok

 • 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.)

  • V. fejezet 21. cím 46.§-47.§ határozza meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját.

  • XI. fejezet 38. cím felhatalmazó rendelkezések 88.§ 17. pontja a hulladékgazdálkodási díj képzésével, és az ahhoz kapcsolódó részletszabályok megalkotásáról szól – jelenleg még előkészítés alatt

  • V. fejezet 18. cím 35. § alapján a települési önkormányzat megállapíthatja a miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget

 • 64/2008 Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

  • Csak addig van hatályban még az új részletszabály megalkotásra kerül


A d jk pz s alapjai1
A díjképzésalapjai

Jelenlegi helyzet

 • 3176 település, közel azonos számú hulladékgazdálkodási díj

 • 189 közszolgáltató

 • Településenként eltérő szolgáltatási tartalommal és színvonallal

  Díjképzési elképzelések

 • Teljesítse a Ht. Alapelveit

 • Támogassa a Ht.-ban meghatározott célokat

 • Egyéb elvárások


A d jk pz s alapjai2
A díjképzésalapjai

 • Ht. Alapelvei

  • az újrahasználat és az újrahasználatra előkészítés elve

  • a kiterjesztett gyártói felelősség elve

  • az önellátás elve

  • a közelség elve

  • a szennyező fizet elve

  • a biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elve

  • A költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elve

  • a keresztfinanszírozás tilalmának elve

  • ésszerű nyereség biztosítására vonatkozó követelmény (a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elvével való ütközés esetén e költséghatékonyságnak kell érvényesülni)


A d jk pz s alapjai3
A díjképzésalapjai

Hulladékgazdálkodás területén meghatározott célok:

 • 2015-ig elkülönített hulladékgyűjtési rendszert kell felállítani az üveg-, fém-, műanyag- és papírhulladék esetében.

 • 2020. december 31-ig a háztartási, valamint a háztartásihoz hasonló hulladék részét képező papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék újrahasználatra előkészítésének és újrafeldolgozásának együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegében országos szinten legalább 50%-ra kell növelni.

 • A települési hulladék részeként lerakásra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséget - a települési hulladéklerakóban évente lerakott hulladék mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását alapul véve - az 1995-ben országos szinten képződött, a települési hulladék részét képező biológiailag lebomló szervesanyag-mennyiséghez képest 2016. július 1-jéig 35%-ra, azaz 820 000 tonna alá kell csökkenteni.

 • 2020. december 31-ig a nem veszélyes építési-bontási hulladék - a föld és a kő kivételével - újrahasználatra előkészítésének, újrafeldolgozásának és egyéb, anyagában történő hasznosításának - ideértve a feltöltési műveleteknél más anyagok helyettesítésére használt hulladékot - együttes mértékét a képződött mennyiséghez viszonyítva tömegébenországos szinten legalább 70%-ra kell növelni.


A d jk pz s alapjai4
A díjképzésalapjai

További elvárások:

 • Országos Hulladékgazdálkodási Terv és az Országos Megelőzési Program kidolgozását (2013. december 12-ig) követően, az abban foglalt célok elérése.

 • A környezet és az emberi egészség védelme

 • Hulladékhierarchia rendszerének alkalmazása

  (Irányelv értelmében nem kell merev szabálynak tekinteni, mivel a különböző hulladékkezelési módszereknek különböző környezeti hatásai lehetnek)

 • Életciklus-szemlélet bevezetése

 • A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működőképességének, valamint további fejlesztésének biztosítása.


A d jk pz s alapjai5
A díjképzésalapjai

Probléma felvetések

 • A jelenlegi csak egy adott településen homogén a díj, a területi célokat, ISPA/Kohéziós Alap projekt keretében megvalósult hulladékgazdálkodási fejlesztéseket nem veszi figyelembe. A rendszer nem tud hatékonyan működni. 3176 településre rendeletileg nem lehet díjat meghatározni.

  javaslat: a településenkénti eltérő díj rendszerét meg kell szüntetni

  Problémát okozhat a díj megállapításánál, hogy a Ht. 35.§ alapján az Önkormányzat rendeletében állapítja meg:

  • a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, a közszolgáltatási terület határait;

  • a közszolgáltató tagjai, illetve az alvállalkozó által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységet, továbbá a tagoknak, illetve az alvállalkozónak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított arányát, ha a közszolgáltatást a közszolgáltató több tagja, illetve alvállalkozó végzi;


A d jk pz s alapjai6
A díjképzésalapjai

 • a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjét és módját, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogait és kötelezettségeit, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemeit;

 • a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének miniszteri rendeletben nem szabályozott módját és feltételeit;

 • az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséget, megfizetésének rendjét, az esetleges kedvezmények, továbbá az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés eseteit;

 • az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat;

 • a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.

  Javaslat: a társulási megállapodás szabályozza a hulladékgazdálkodást az adott térségben és az önkormányzatok e szerint alkossanak rendeletet.


A d jk pz s alapjai7
A díjképzésalapjai

Az üzembe helyezett és támogatásból (ISPA,Kohéziós Alapból,KEOP, Stb) megvalósult hulladékgazdálkodási rendszerek működtetése nem hatékony.

 • A rendszer több helyen túlméretezett

 • A beszerzett berendezések, eszközök nem minden esetben szolgálják a hatékony hulladékgazdálkodást.

 • A megépült hulladéklerakók több helyen túlméretezettek, azok működési élettartama jelentősen eltér a tervezettől

  javaslat: az összes fejlesztést felül kell vizsgálni, azok működését, hatékonyságát és támogatási szerződéseit az Uniós irányelvekkel, a Ht.-vel, annak céljaival, a OHT-vel és OMP- vel összhangba kell hozni, elkerülendő az esetleges Uniós vizsgálatokat.

  Adott földrajzi és gazdasági fejlettségi területen belül jelentősen eltérnek a hulladékgazdálkodási rendszerek

  javaslat: az eltérő fejlettségi szintű területeket közelíteni kell egymáshoz


A d jk pz s alapjai8
A díjképzésalapjai

Lehetséges területi lehatárolások a hulladékgazdálkodás rendszerében

 • Az OHT és OMP tervezési területei alapján.

 • Támogatásból megvalósult hulladékgazdálkodási rendszerek társulási megállapodásban rögzített területi határai alapján.

  • Engedéllyel rendelkező hulladéklerakók területi határai alapján.

  • Lakossági teherbíró képesség szerinti területi besorolás alapján

   javaslat:A Hivatal javaslata a támogatásból megvalósult fejlesztések társulásai által meghatározott terület legyen a díjmeghatározás területi határa. Ezen a téren a társult Önkormányzatok már közös célokat, fogalmaztak meg, az együttműködés szakmai és gazdasági szempontból adott. A területi lehatárolás során nem lehet ellátatlan település, minden társulás rendelkezik hulladékkezelő művekkel és lerakóval. A társulási megállapodás alapján a jövőbeni hulladékgazdálkodási fejlesztésekre és eszközpótlásokra döntés született.


A d jk pz s alapjai9
A díjképzésalapjai

Árszabályozási ciklus

 • Időtartama

 • Bázisköltség meghatározása

 • Területi lehatárolás

 • Díjmeghatározás

  Időtartam

 • Az induló első ciklus 1-2 év

 • További árszabályozási ciklus 3-5 év

  Bázisköltség meghatározása

 • Alapadatok (elemi adatok) bekérése

 • Indokolt költségek meghatározása

 • Fajlagosok meghatározása

 • Összehasonlító vizsgálat (benchmark)


A d jk pz s alapjai10
A díjképzésalapjai

Területi lehatárolás

 • Hulladékgazdálkodási rendszerek társulási megállapodása alapján

  • Közszolgáltatók kapcsolódása és együttműködése a területen belül

   Díj és/vagy díjképlet meghatározása

 • Díjelemek meghatározása

 • Adott terület gazdasági fejlettségi szinteket és életszínvonalbeli eltéréseket tartalmazó díjeltérítés meghatározása

 • Ösztönző rendszer meghatározása

  • Ht.-ben meghatározott alapelvek teljesülése

  • Ht.-ben meghatározott célok segítése

  • Hulladékgazdálkodási tervben meghatározott célok teljesítés

   • Országos

   • Területi

   • Térségi

  • Közszolgáltató minősítése


D jfel gyelet a hullad kgazd lkod si k zszolg ltat sban
Díjfelügyelet a hulladékgazdálkodásiközszolgáltatásban


D jfel gyelet a hullad kgazd lkod si k zszolg ltat sban1
Díjfelügyelet a hulladékgazdálkodásiközszolgáltatásban


D jfel gyelet a hullad kgazd lkod si k zszolg ltat sban2
Díjfelügyelet a hulladékgazdálkodásiközszolgáltatásban


D jfel gyelet a hullad kgazd lkod si k zszolg ltat sban3
Díjfelügyelet a hulladékgazdálkodásiközszolgáltatásban


D jfel gyelet a hullad kgazd lkod si k zszolg ltat sban4
Díjfelügyelet a hulladékgazdálkodásiközszolgáltatásban

Utóellenőrzések

A kötelező határozattal lezárt ügyekből az utóellenőrzésre alá vont hulladékgazdálkodási közszolgáltatók előszűrésének szempontjai:

 • azon 5 szolgáltató, amelyekre a legtöbb települést érintően folytattunk le díjfelügyeletet

 • azon szolgáltatók közül, amelyek a visszafizetési kötelezettség teljesítését okiratokkal nem igazolták, véletlenszerűen 5 kiválasztása.


A d jk pz s alapjai s a d jfel gyelet a hullad kgazd lkod si k zszolg ltat sban
A díjképzésalapjai, és a díjfelügyelet a hulladékgazdálkodásiközszolgáltatásban

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket !

Elérhetőség:

Dr. Szalóki Szilvia

Közszolgáltatásokért Felelős Elnökhelyettes

Tel: +36 1 459 7935

szalokisz@mekh.hu

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

H-1081 II. János Pál pápa tér 7.

www.eh.gov.hu


ad