Wsparcie dla matek powracaj cych na rynek pracy oferowane przez europejski fundusz spo eczny
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Wsparcie dla matek powracających na rynek pracy oferowane przez Europejski Fundusz Społeczny PowerPoint PPT Presentation


  • 85 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Wsparcie dla matek powracających na rynek pracy oferowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek – najlepsza inwestycja. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan prezentacji.

Download Presentation

Wsparcie dla matek powracających na rynek pracy oferowane przez Europejski Fundusz Społeczny

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wsparcie dla matek powracaj cych na rynek pracy oferowane przez europejski fundusz spo eczny

Wsparcie dla matek powracających na rynek pracy oferowane przez Europejski Fundusz Społeczny

Człowiek – najlepsza inwestycja

Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Plan prezentacji

Plan prezentacji

1. Rola WUP w Olsztynie we wdrażaniu PO KL w regionie

2. Działanie 6.1 PO KL – IPD, szkolenia, staże

3. Przykłady projektów kierowanych do matek powracających na rynek pracy

4. Działanie 6.2 PO KL – projekty dotacyjne


Rola wup we wdra aniu po kl

Rola WUP we wdrażaniu PO KL

- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

- Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie


Dzia anie 6 1 po kl

Działanie 6.1 PO KL

6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Celem Działania jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.


Poddzia anie 6 1 1 wsparcie os b pozostaj cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Wsparcie oferowane w ramach projektów:

Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie;

Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych;

Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy;


Poddzia anie 6 1 1 wsparcie os b pozostaj cych bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy c d

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (c.d)‏

Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:

Pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,

Staże/praktyki zawodowe,

Szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.


6 1 1 po kl grupy docelowe czyli kto mo e skorzysta ze wsparcia

6.1.1 PO KL - grupy docelowe, czyli kto może skorzystać ze wsparcia

Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy), w szczególności osoby należące do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych:

osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat;

kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci);

osoby do 25 roku życia;


6 1 1 po kl grupy docelowe czyli kto mo e skorzysta ze wsparcia c d

6.1.1 PO KL - grupy docelowe, czyli kto może skorzystać ze wsparcia (c.d)‏

osoby niepełnosprawne;

osoby po 45 roku życia;

osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą).


Global training centre z warszawy mama wraca do pracy

Global Training Centre z Warszawy – Mama wraca do pracy

Grupę docelową projektu stanowiły kobiety bezrobotne i nieaktywne zawodowo (mamy powracające do pracy po wychowaniu dziecka).

Projekt przewidywał przeprowadzenie: kursów z języka angielskiego, szkoleń komputerowych, kursów zawodowych z dziedziny techniki sprzedaży, marketingu, obsługi klienta oraz obsługi kas fiskalnych.

Dodatkowo każda uczestniczka projektu miała możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego, wsparcia psychologiczno – doradczego, a także warsztatów kompetencji kluczowych.


Zdz z bia egostoku r wne na rynku pracy aktywizacja zawodowa kobiet

ZDZ z Białegostoku – Równe na rynku pracy – aktywizacja zawodowa kobiet

Projekt był skierowany przede wszystkim do kobiet nieaktywnych zawodowo, po raz pierwszy wchodzących lub powracających na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Przewidywał wsparcie 133 kobiet bezrobotnych oraz 57 kobiet nieaktywnych zawodowo.

Projekt oferował bezpłatne szkolenia podstawowe (każda z uczestniczek mogła brać udział w jednym szkoleniu podstawowym) o następującej tematyce:

Opiekunka dziecięca,

Opiekunka osób starszych,

Opiekunka/asystentka osób starszych i niepełnosprawnych,

Organizacja przyjęć i usług gastronomicznych,

Sekretarka,

Doskonalący we fryzjerstwie,

Pracownik administracyjno – biurowy,

Rachunkowość,

ECDL,

Specjalista ds. kadr i płac.


Plac wka kszta cenia zawodowego katarzyna zacharska ca ka kobiety nowy zaw d nowe szanse

Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-CałkaKobiety – nowy zawód-nowe szanse

Projekt był skierowany do 40 kobiet o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, biernych zawodowo, zarówno zarejestrowanych jak i nie zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy, które pochodzą z terenów wiejskich, jak i miejskich.

Grupę docelową stanowiły kobiety powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem i wychowaniem dzieci, w szczególności kobiety samotnie wychowujące dzieci.

Projekt z założenia służył wyrównywaniu szans kobiet na rynku pracy bez względu na ich wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie. W ramach projektu zrealizowano dwa szkolenia pt. ,,Kucharki” oraz ,,Kelnerki-Barmanki”.


Dzia anie 6 2 po kl

Działanie 6.2 PO KL

6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Celem Działania jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.


6 2 po kl formy wsparcia

6.2 PO KL – formy wsparcia

Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku):

doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;

przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości 40 tys. zł (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej);


6 2 po kl formy wsparcia c d

6.2 PO KL – formy wsparcia (c.d)‏

wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).


6 2 po kl grupy docelowe czyli kto mo e skorzysta ze wsparcia

6.2 PO KL – grupy docelowe, czyli kto może skorzystać ze wsparcia

osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), w tym w szczególności:

kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci);

osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat;


6 2 po kl grupy docelowe czyli kto mo e skorzysta ze wsparcia c d

6.2 PO KL – grupy docelowe, czyli kto może skorzystać ze wsparcia (c.d)‏

osoby do 25 r. ż.;

osoby niepełnosprawne;

osoby powyżej 45 r. ż.;

osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko- wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinna i/lub zwierzęcą.


Wsparcie dla matek powracaj cych na rynek pracy oferowane przez europejski fundusz spo eczny

Dziękuję za uwagę

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28

10-448 Olsztyn

poniedziałek godz. 8:00 – 16:00

wtorek – piątek godz. 7:30 – 15:30

Punkt Informacyjny EFS

tel. 89 522 79 55/65

www.up.gov.pl/pokl

Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  • Login