CLARIN projekta juridiskie aspekti
Download
1 / 21

CLARIN projekta juridiskie aspekti (WP8) - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

CLARIN projekta juridiskie aspekti (WP8). Ināra Opmane, izpilddirektore Iveta Skujiņa, juriste Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts 2009.gada 02.aprīlī. CLARIN projekts Eiropas Savienības kopējās vīzijas ietvaros

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

CLARIN projekta juridiskie aspekti (WP8)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Clarin projekta juridiskie aspekti wp8

CLARIN projekta juridiskie aspekti (WP8)

Ināra Opmane, izpilddirektore

Iveta Skujiņa, juriste

Latvijas Universitātes

Matemātikas un informātikas institūts

2009.gada 02.aprīlī


Clarin projekta juridiskie aspekti wp8

CLARIN projekts

Eiropas Savienības kopējās vīzijas ietvaros

Kopš 2000.gada 18.janvāra Eiropas Savienības publiskotā paziņojuma “Ceļā uz Eiropas Pētniecības telpu”, ideja par vienotu Eiropas pētniecības telpu ir bijusi vadošais princips Eiropas Kopienas Zinātnes un attīstības pasākumiem un centrālais pilārs Lisabonas Stratēģijas (izaugsme, darbavietas un dinamiska un uz zināšanām balstīta Eiropas ekonomika) pētniecības mērķu īstenošanai.


Clarin projekta juridiskie aspekti wp8

2006.gada oktobrī ESFRI (Eiropas Pētniecības Infrsatruktūru Stratēģijas forums) publiskoja pirmo ERI (Eiropas pētniecības infrastruktūrām) Ceļvedi. Ceļvedis tiek regulāri atjaunots. Šobrīd ir nosaukti 35 prioritāri projekti, humanitāro un sociālo zinātņu nozarē šobrīd kā atbalstāmi nosaukti 6 projekti:

- CESSDA (Council of European Social Science Data Archives) Eiropas Padomes Sociālo zinātņu datu arhīvs

- CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) Vienota valodas resursu un tehnoloģiju infrastruktūra

- DARIAH (The Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) Mākslas un humanitāro zinātņu elektroniskās pētniecības infrastruktūra

- ESS (The European Social Survey) Eiropas Sociālā izpēte

- SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe)Pētījums par veselību, novecošanu un pensionēšanos Eiropā

- EROHS (European Research Observatory for the Humanities and Social Sciences) Eiropas pētniecības observatorija humanitārajām un sociālajām zinātnēm


Clarin projekta juridiskie aspekti wp8

 • Termins “pētniecības infrastruktūra” apzīmē:

 • iekārtas,

 • resursus un

 • saistītospakalpojumus,

 • ko zinātnieku aprindas izmanto, lai veiktu augstas klases pētniecībuattiecīgajās jomās.

 • Šī definīcija aptver zinātnisko pamataprīkojumu vai

 • pamatinstrumentus, uz zināšanām balstītus resursus, uz IST balstītās infrastruktūras(piemēram, tīmeklis, datortehnika, programmatūra un sakaru tehnika), ikvienu cituunikālu komponentu, kas ir būtisks izcilības sasniegšanai pētniecībā.


Clarin projekta juridiskie aspekti wp8

 • ESFRI darba grupa secināja:

 • valsts tiesību aktos paredzētās juridiskās formas nav piemērotas;

 • - Starptautiskās vai Kopienas tiesībās noteiktās juridiskās formas nav izmantojamas.

 • 2008. gadā izveidoja ekspertu grupu, lai veidot jaunu Kopienas juridisko ietvaru Eiropas pētniecības infrastruktūrām.


Clarin projekta juridiskie aspekti wp8

Nozīmīgākie normatīvie dokumenti

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 171. pants.

Kopiena var izveidot kopuzņēmumus vai kādas citas struktūras, kas vajadzīgas, lai efektīvi īstenotu Kopienas pētniecības, tehnoloģijas attīstības un demonstrācijas programmas.

 • 2006. gada 18. decembra Lēmums Nr. 1982/2006/EK par Eiropas KopienasSeptīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumupasākumiem (2007. līdz 2013. gads).

 • 2006. gada 19. decembra LēmumsNr. 2006/974/EK.

 • Padomes regula “par Kopienas tiesisko regulējumu, ko piemēro Eiropas pētniecības infrastruktūrais (ERI)” 2008/0148 (CNS).


Clarin projekta juridiskie aspekti wp8

Padomes regula “par Kopienas tiesisko regulējumu, ko piemēro Eiropas pētniecības infrastruktūrai (ERI)” Eiropas Komisija ir iesniegusi priekšlikumu Eiropas Padomes regulai, ko bija plānots pieņemt pirms 2008.gada beigām. Tomēr regula vēl nav pieņemta. Regulas projekts vēl joprojām tiek apspriests, tiek prognozēts, ka projekta gala versija tiks pabeigta tuvākajos mēnešos un ka regula tiks pieņemta un stāsies spēkā 2009.gada laikā.


Clarin projekta juridiskie aspekti wp8

ERI veidojamā pētniecības infrastruktūra atbilst šādām prasībām:(a) tā ir nepieciešama Eiropas pētniecības pasākumu veikšanai un jo īpaši kopienas pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu programmu efektīvai izpildei;(b) tā rada pievienoto vērtību Eiropas pētniecības telpas veidošanā un būtiskustarptautiska mēroga uzlabojumu attiecīgajās zinātnes un tehnoloģijas jomās;(c) tai faktiski var piekļūt Eiropas pētnieku aprindas, pie kurām pieder pētnieki nodalībvalstīm un Kopienas pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumuprogrammās asociētām trešām valstīm;(d) tā palīdz izplatīt un optimizēt Kopienas pētniecības,tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumu rezultātus.


Clarin projekta juridiskie aspekti wp8

 • Saskaņā ar regulu izveidotās Eiropas pētniecības infrastruktūras uzdevumam jābūt pētniecības infrastruktūras izveidošanai un izmantošanai.

 • ERI ir jābūt atvērtai;

 • lai novērstu konkurences kropļojumus, tās darbībai nav jābalstās uz ekonomiskiem apsvērumiem;

 • ir jāatļauj ERI ar konkrētiem nosacījumiem veikt saimniecisko darbību ierobežotā apjomā;

 • tai jāpiešķir juridiskas personas statuss un visplašākā tiesībspēja un rīcībspēja;

 • jāpiešķir starptautiskas struktūras vai organizācijas statuss, lai varētu piemērot Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu;

 • jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai šādām ERI piešķirtu visplašākos atbrīvojumus no citiem nodokļiem.


Clarin projekta juridiskie aspekti wp8

WP 8 aktivitātes mērķis(definēts projekta pieteikumā):Izstrādāt CLARIN Zinātnes Infrastruktūras izveidošanas un ekspluatācijas līgumu, kas tiks slēgts starp visām dalībvalstīm.Līgumā plānots iekļaut sadaļas par:- infrastruktūras pārvaldību un administrēšanu,- finansēm,- starpnacionālo sadarbību.


Clarin projekta juridiskie aspekti wp8

WP 8 aktivitātes ietvaros izveidotas darba grupas šādu jautājumu risināšanai:8.1 Pārvaldība un administrēšana8.2 Finanšu plāns8.3 Starpnacionālā koordinācija, sadarbība ar trešajām pusēm un atvērtums 8.4 Iespējamās juridiskās problēmas, kas rodas atšķirīgu nacionālo regulējumu dēļ


Clarin projekta juridiskie aspekti wp8

WP 8 aktivitātes darba rezultāti (I):05.03.2009 sagatavots darba ziņojums D8S-3.1 v.4Starpnacionālās koordinācijas un sadarbības ar trešajām pusēm prasības un labākā prakse.Ziņojums balstīts uz divu aptauju ietvaros saņemto datu analīzi un vēl joprojām tiek papildināts. Apkopoti dati par dalībvalstu zinātnes projektiem, sadarbības un zinātnes finansējuma saņemšanas modeļiem.


Clarin projekta juridiskie aspekti wp8

WP 8 aktivitātes darba rezultāti (II):Ziņojumā apkopoti un analizēti dati par dalībvalstīm:- starptautiskās sadarbības mehānismi, t.sk. ārpus Eiropas Savienības;(piemēram: CERN, COST, ECMWF, EGEE, EMBO, ERA – nets, ESA, ESF, ESO, ESRF, EMETSAT, EUREKA, EuroOcean, GBIF, GEANT2, GRID, IARC, ITER)- divpusēja un daudzpusējā reģionālās sadarbības mehānismi;(piemēram: Beļģijas un Nīderlandes projekts Nederlandse Taalunie STEVIN programmas ietvaros, Vācijas un Čehijas sadarbības programmas, Ziemeļvalstu padome, u.c.).


Clarin projekta juridiskie aspekti wp8

WP 8 aktivitātes darba rezultāti (III):Tiek gatavots darba ziņojums D8S-1.1Pārvaldības prasību un labākās prakses pārskats Ziņojums balstīts uz CLARIN projekta specifisko pazīmju apzināšanu. Paralēli šim darbam notiek Eiropas Komisijas darbs pie Eiropas pētniecības infrastruktūras juridiskā ietvara izveides, kam CLARIN seko līdzi un iesaka ņemt vērā CLARIN vajadzības.


Clarin projekta juridiskie aspekti wp8

WP 8 aktivitātes ziņojuma galvenie secinājumi (I).Parasti nacionālās organizācijas, kas ir atbildīgas par starpnacionālo koordināciju ir:- zinātnes ministrija,- finansējumu piešķiroša institūcija (funding agency), kas saistīta ar zinātnes ministriju,- zinātnes padome. Tomēr ir arī izņēmumi, piemēram, GEANT, kur šo funkciju pilda zinātnes un izglītības tīkls.Jāturpina atsevišķu CLARIN projektam noderīgu sadarbības modeļu dziļāka izpēte, piemēram, CERN, ESF, GEANT.


Clarin projekta juridiskie aspekti wp8

WP 8 aktivitātes ziņojuma galvenie secinājumi (II)CLARIN kā informācijas tehnoloģiju pētniecības infrastruktūra ir ļoti sadalīta. Nepieciešams paredzēt, ka bez administratīvā centra projekta ietvaros nebūs centrālā mītnesvieta un atrašanās vieta.Šis nosacījums ietekmēs arī personālu, kas arī būs sadalīts un tiks pieņemts darbā lokāli.


Clarin projekta juridiskie aspekti wp8

WP 8 aktivitātes ziņojuma galvenie secinājumi (III).CLARIN infrastruktūrai būs raksturīgi, ka tā būs pārstāvēta visās vai lielākajā daļā Eiropas valstu tādā veidā, ka darbības varēs veikt uz vietas dalībvalstīs. Tāpēc juridiskajai formai ir jābūt tādai, kas spēj noregulēt vai vadīt visus elementus, kas nepieciešami šāda veida infrastruktūras darbībai.


Clarin projekta juridiskie aspekti wp8

WP 8 aktivitātes ziņojumagalvenie secinājumi (IV).Eiropas pētniecības infrastruktūras regulai jānodrošina juridisku ietvaru:- lai CLARIN ietvaros varētu slēgt līgumus ar nacionālajām CLARIN infrastruktūrām vai līdzīgām organizācijām par pakalpojumiem vai resursiem, ko tie nodrošinās Eiropas infrastruktūrai, - finansējuma plūsmai, - administratīvā centra vadītāja un personāla darbā pieņemšanai.


Clarin projekta juridiskie aspekti wp8

WP 8 aktivitātes ziņojumagalvenie secinājumi (V).Eiropas pētniecības infrastruktūras regulas projektā iekļauta tāda darbības formā kā: Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijs.Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorciju Eiropas Komisija ir iecerējusi kā ministriju un/vai finansējuma piešķīrēju konsorciju, tāpēc CLARIN ietvaros ir paredzēts noskaidrot dalībvalstu ministriju viedokli par šādas formas piemērošanu CLARIN infrastruktūrai.


Clarin projekta juridiskie aspekti wp8

 • Galvenās identificētās problēmas, kas tiks padziļināti pētītas:

 • dalībvalstīs atšķirīga ekonomiskā situācija, tai skaitā finansējuma apjoms zinātnei;

 • atšķirīgi zinātnes koordinēšanas modeļi;

 • nepietiekami ilglaicīgas zinātnes un tās finansējuma stratēģijas.


Clarin projekta juridiskie aspekti wp8

Paldies par uzmanību!

Jautājumi?


ad
 • Login