Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen - PowerPoint PPT Presentation

Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen
Download
1 / 16

 • 123 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen Samhällsbyggnad – ett strategiskt område i forsknings- och innovationspropositionen September 2011 Augusti 2011. IQ Samhällsbyggnad – neutral nod och katalysator för sektorsövergripande frågor. Samverka och påverka!

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Inspel till forsknings och innovationspropositionen

Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen

Samhällsbyggnad – ett strategiskt område i forsknings- och innovationspropositionen

September 2011

Augusti 2011


Iq samh llsbyggnad neutral nod och katalysator f r sektors vergripande fr gor

IQ Samhällsbyggnad – neutral nod och katalysator för sektorsövergripande frågor

 • Samverka och påverka!

 • Främja kvalitet, forskning och innovation – på strategisk och konkret nivå

 • Seminarier och möten

 • Programsamordning

Näringsliv

Forskning

Politik


Inspel till forsknings och innovationspropositionen

Strategiska samarbeten med organisationer som driver utvecklingsfrågor inom sektorn

 • Formas

 • Energimyndigheten

 • VINNOVA

 • Trafikverket

 • IVA

 • EU-kommissionen

 • Internationellt nätverk

 • Nordiskt Innovationscentrum

 • Delegationen för hållbara städer

 • Sveriges Bygguniversitet


Inspel till forsknings och innovationspropositionen

Inspel till Forsknings- och Innovationspropositionen

Förslag:

Skapa en offentlig-privat strategi för att öka tillväxten och möta utmaningarna inom samhällsbyggnadsområdet

Augusti 2011


Andel av tillv xt till 2030

Andel av tillväxt till 2030

Andel av tillväxt till 2030


Den regionala tillv xtens drivkrafter

Den regionala tillväxtens drivkrafter


Kunskap som utvecklar samh llet

Byggnader

Infrastruktur

Försörjningssystem

”Tidiga skeden”

Genomförande

F

ö

rvaltning

Kunskap som utvecklar samhället


U tmaningar inom samh llsbyggnad

Utmaningar inom samhällsbyggnad

 • Urbanisering – stadsutveckling

 • Fler bra bostäder till rimliga kostnader

 • Förnyelse, ombyggnad och renovering av rekordårens bebyggelse

 • Byggd miljö anpassad till en åldrande befolkning

 • Klimatomställning, inklusive energi- och resurseffektivisering

 • Robust och utbyggd infrastruktur och försörjningssystem


Inspel till forsknings och innovationspropositionen

FoU inom samhällsbyggnad: < 10% av genomsnittet

 • Figur 1: Jämförelse mellan totalvolymen FoU som andel av BNP i Sverige (stapel 1) och volymen FoU i samhällsbyggnadssektorn som andel av samhällsbyggnadssektorns andel BNP (stapel 2). Antagande: samhällsbyggnadssektorn utgör 8% av BNP.


Inspel till forsknings och innovationspropositionen

Både offentliga och privata aktörer behöver satsa betydligt mer

Figur 2: Illustration över hur stora den offentliga respektive privata sektorns FoU- medel skulle vara om de skulle motsvara Sveriges totala FoU-andel av BNP (ljusblå stapel). Mörkblå stapel visar aktuell situation.


Inspel till forsknings och innovationspropositionen

Gemensam strategi - huvudpunkter

 • Gemensam offentlig – privat strategi för att öka tillväxten och möta utmaningarna inom samhällsbyggnadsområdet

 • Gemensamma mål och gemensamt ansvar för genomförande

 • Både privata och offentliga aktörer behöver öka sina insatser

 • Kraftigt förbättrad samordning mellan offentliga finansiärer behövs

 • Ett stärkt offentligt ansvar för utvecklingsinsatser inom planering, byggande och förvaltning behövs (jmf Trafikverket inom infrastruktur)


Inspel till forsknings och innovationspropositionen

Kompletterande åtgärder för att uppnå effekt av

satsning på forskning och innovation


Delar i en offentlig privat strategi f r att ka tillv xt och m ta utmaningar inom samh llsbyggnad

Delar i en offentlig –privat strategi för att öka tillväxt och möta utmaningar inom samhällsbyggnad

 • Öka företagens egen forskning, utveckling och samfinansiering

 • Utveckla formerna för samverkan mellan näringsliv, universitet och forskningsinstitut

 • Utveckla former för återföring av resultat från FoU-projekt till sektorns aktörer

 • Uppmuntra vidareutvecklingen av Sveriges Bygguniversitet på teknikområdet och motsvarande initiativ på arkitekturområdet och stadsutvecklingsområdet


D elar i en offentlig privat strategi f r att ka tillv xt och m ta utmaningar inom samh llsbyggnad

Delar i en offentlig –privat strategi för att öka tillväxt och möta utmaningar inom samhällsbyggnad

 • Öka statliga ekonomiska resurserna och stärk möjligheterna att utnyttja EU:s finansiering

 • Öka stödet till långsiktiga program och starka forskarmiljöer.

 • Förstärk kraftigt samordningen mellan forskningsfinansiärerna inom samhällsbyggnad.

 • Förbättra effektiviteten inom offentlig upphandling och standardisering som redskap för ökad innovationskraft

 • Satsa på omfattande utbildning och kompetensutveckling inom både offentlig och privat sektor


Seminarier och m ten

20 septIQS-seminarium: Nya PBL – blev den enklare?

27 septIQS-seminarium: Trovärdig egenkontroll

OktStudiebesök Citybanan

12 oktRemisseminarium: Regeringens förslag till strategi för Näranollenergibyggnader

13-14 okt Tre workshops om inspel till Forskningspropositionen

17 novKonferens om samhällsbyggande inför FoI-proppen

Samarrangemang med Delegationen för hållbara städer

12 decAfter work: Upphandlingsutredningen – Anders Wijkman.

Samarrangemang med WSP

VÄLKOMNA!

Seminarier och möten


 • Login