Download
1 / 74

Gezondheidstoezicht - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Gezondheidstoezicht. Reglementering: Koninklijk Besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers Wat houdt ‘gezondheidstoezicht’ in? Welke zijn de belangrijkste punten van het KB?. Rondvraag: Ken jij je preventieadviseur-arbeidsgeneesheer of bedrijfsarts?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Gezondheidstoezicht' - uriah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gezondheidstoezicht
Gezondheidstoezicht

Reglementering:

Koninklijk Besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers

Wat houdt ‘gezondheidstoezicht’ in?

Welke zijn de belangrijkste punten van het KB?


Rondvraag:

Ken jij je preventieadviseur-arbeidsgeneesheer of bedrijfsarts?

Welke rol vervult hij/zij in jouw onderneming of organisatie?


Terminologie:

(VROEGER)

Medisch toezicht

Medisch onderzoek

Medisch dossier

Kaart van medisch onderzoek

Aanwervingsonderzoek en onderzoek bij werkverandering

Periodiek onderzoek

(NU)

Gezondheidstoezicht

Gezondheidsbeoordeling

Gezondheidsdossier

Formulier voor de gezondheidsbeoordeling

Voorafgaande gezondheidsbeoordeling

Periodieke gezondheidsbeoordeling


Doel van het gezondheidstoezicht:

De gezondheid van werknemers bevorderen en behouden door risico’s te voorkomen

Rol van de arbeidsgeneesheer:

De arts stelt hiertoe preventieve handelingen:

 • voert preventieve medische onderzoeken uit

 • stelt het gezondheidsdossier samen

 • verricht de noodzakelijke inentingen en tuberculinetests


lichamelijk

fysische werkomstandigheden

gezondheid

arbeid

geestelijk

groepssfeer

socialerelaties

sociaal


4 groepen werknemers onderworpen aan het gezondheidstoezicht:

 • werknemers met een veiligheidsfunctie

 • werknemers met een functie met verhoogde waakzaamheid

 • werknemers die een activiteit uitoefenen met een welbepaald risico

  Onderscheid tussen 3 welbepaalde risico’s:

  - blootstelling aan een fysisch, biologisch of chemisch agens

  - blootstelling aan fysieke of mentale werkbelasting

  - blootstelling aan psychosociale belasting

 • werknemers die een activiteit uitoefenen verbonden aan voedingswaren


Gezondheidstoezicht: onderworpenen gezondheidstoezicht:

 • Personen met een veiligheidsfunctie

 • Personen met een functie verhoogde waakzaamheid


Gezondheidstoezicht: onderworpenen gezondheidstoezicht:

 • Personen met een activiteit met een welbepaald risico

  • Biologische, fysische, chemische agentia

  • Fysieke en/of mentale belasting(BSW, TVL, ...)

  • Psychosociale belasting

 • Personen in rechtstreeks contact met voedingswaren


Bijzondere categorieën werknemers gezondheidstoezicht:

 • Jongeren

  • Jobstudenten

  • Leerovereenkomst

  • Minderjarige werknemers

 • Stagiair(e)s

 • Mindervaliden

 • Zwangere werknemers en zogenden

 • Uitzendkrachten

 • ....


De verplichtingen: gezondheidstoezicht:

Uit de risicoanalyse blijkt of werknemers behoren tot een van deze 4 groepen.

De werkgever is verantwoordelijk voor de risicoanalyse: hij voert die uit in overleg met de arbeidsgeneesheer en legt ze voor aan het CPBW.

De uitvoering van het gezondheidstoezicht en de planning van de verschillende preventieve onderzoeken, met uitzondering van de periodieke gezondheidsbeoordeling, vallen eveneens onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. Hij moet de werknemer informeren over de aard en het doel van de preventieve onderzoeken. De naamlijsten van het gezondheidstoezicht, die hem elk kwartaal door IDEWE worden toegestuurd, voegt hij bij het jaaractieplan.


8 types preventief onderzoek: gezondheidstoezicht:

 • de voorafgaande gezondheidsbeoordeling

 • de periodieke gezondheidsbeoordeling

 • het onderzoek bij werkhervatting

 • de spontane raadpleging

 • het voortgezet gezondheidstoezicht

 • de gezondheidsbeoordeling van een definitief arbeidsongeschikt verklaarde werknemer met het oog op zijn reïntegratie

 • de uitbreiding van het gezondheidstoezicht

 • gepast gezondheidstoezicht voor bepaalde categorieën werknemers


Formulier voor de gezondheidsbeoordeling: gezondheidstoezicht:

Dit formulier vervangt de vroegere ‘kaart van medisch onderzoek’. Zolang de werknemer in de onderneming werkt, houdt de werkgever gedurende 3 jaar deze formulieren bij. Bovendien bewaart hij elk formulier voor de gezondheidsbeoordeling waarop aanbevelingen staan zolang de werknemer in dienst is.

Gezondheidsdossier:

Dit bevat zoals vroeger alle relevante informatie over de individuele werknemer. De - verplichte - inhoud van het dossier is op enkele punten gewijzigd. IDEWE zorgt ervoor dat de gezondheidsdossiers van de aangesloten ondernemingen aan de nieuwe reglementering beantwoorden.


In de praktijk: gezondheidstoezicht:

 • Verplichtingen van de werkgever:

  • Ervoor zorgen dat de werknemers onder GT staan

  • Elke werknemer de kans geven om op GT beroep te kunnen doen

  • Naamlijsten opstellen (4):

   • Lijst met de functies en activiteiten uit de 4 groepen

   • Lijst met namen van werknemers verplicht onderworpen aan GT

   • Lijst met namen van werknemers verplicht onderworpen aan inentingen en tuberculinetest

   • Lijst met namen van werknemers die GT wensen

  • Naamlijsten voegen bij het jaaractieplan


 • Verplichtingen van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer: gezondheidstoezicht:

  • Verplichte preventieve handelingen stellen:

   • Preventieve medische onderzoeken uitvoeren

   • Gezondheidsdossier samenstellen

   • Plaatsen en opvolgen van inentingen en tuberculinetests

  • Arts neemt beslissing rekening houdend met resultaat preventief onderzoek en risicoanalyse

  • Arts geeft werknemer advies en geeft info aan behandelende arts mits toestemming van werknemer

  • Arts stelt werkgever gepaste individuele en collectieve preventie- en beschermingsmaatregelen voor

  • Arts neemt deel aan vergaderingen CPBW

  • Arts heeft vrije toegang tot onderneming en alle arbeidsplaatsen

  • Arts mag gegrondheid van afwezigheid werknemer niet nagaan; mag wel info inwinnen bij behandelende arts

  • Arts en medewerk(st)er zijn strikt gebonden aan beroepsgeheim


 • Verplichtingen van de werknemers: gezondheidstoezicht:

  (Artikel 13)

  De werknemers die zich onttrekken aan de preventieve medische onderzoeken waaraan zij zich krachtens de bepalingen van dit besluit moeten onderwerpen, alsook de werknemers die aan de verplichte inentingen of tuberculinetests zijn onderworpen maar niet beschikken over een geldig bewijs of over een geldige kaart, opgesteld overeenkomstig bijlage V bij het KB van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan biologische agentia op het werk en ondertekend door een arts, mogen door de werkgevers niet aan het werk worden gesteld of gehouden.


Preventieadviseur arbeidsgeneesheer
Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer gezondheidstoezicht:

 • Onafhankelijk

 • Vertrouwensarts

 • Medisch beroepsgeheim

 • Geen controleur van ziekteverzuim, wel info inwinnen bij behandelend arts

 • Preventie (geen therapie, behalve ehbo en bij hoogdringendheid)

 • Adviserende rol overwegend

 • Geen selectieonderzoeken


Preventieve medische onderzoeken
Preventieve medische onderzoeken gezondheidstoezicht:

 • PA-AG neemt beslissing rekening houdend met resultaat preventief onderzoek en risicoanalyse

 • PA-AG geeft werknemer advies, geeft info aan behandelend arts mits toestemming van de werknemer

 • Bij vaststelling beroepsgebonden aantasting:

  • collectieve preventiemaatregelen -----> CPBW

  • individuele beschermingsmaatregelen -----> Formulier voor de gezondheidsbeoordeling

  • aangifte Fonds voor de beroepsziekten

  • info omtrent sociale diensten


Aandachtspunten tijdens medisch onderzoek 1
Aandachtspunten tijdens medisch onderzoek (1) gezondheidstoezicht:

 • Ploegenarbeid

 • Nachtarbeid

 • Agressie

 • Oudere werknemers

 • Alleenstaande werknemers

 • Prikongevallen


Aandachtspunten tijdens medisch onderzoek 2
Aandachtspunten tijdens medisch onderzoek (2) gezondheidstoezicht:

 • Stress

 • Afhankelijkheidsproblemen

 • OSGW: ongewenst seksueel gedrag op het werk

 • Pesten op het werk

 • Geweld op het werk

 • Rookbeleid


Zieke werknemer
Zieke werknemer gezondheidstoezicht:

 • Werknemer in beroep tegen beslissing medisch adviseur,

  • Eventueel tijdelijke schorsing tot uitspraak arbeidsrechtbank

 • Gedeeltelijke hervatting: maximaal 50 %

  • Toelating werkgever en ZIV/ werkschema

 • Dossier Fonds voor reclassering personen met een handicap

  • CAO 26, VIP, arbeidsmiddelen,arbeidspostinrichting....


Criteria
Criteria??? gezondheidstoezicht:

 • FOD WASO: weinig

  • Biologische agentia: verplichte vaccinaties

  • Contact met voedingswaren onrechtstreeks

  • Ernstig besmettelijke aandoeningen

 • FOD mobiliteit en verkeer

  • Auto’s en vrachtwagen: rijgeschiktheid

  • Vliegtuigen

  • Treinen

  • Schepen


Moederschapsbeleid
Moederschapsbeleid gezondheidstoezicht:


Overzicht
Overzicht gezondheidstoezicht:

 • Moederschapsbescherming

  • Inleiding

  • Wetgeving

  • Risico-inventarisatie en -evaluatie

  • Belangrijkste blootstellingsrisico’s

  • Practische regeling

  • Vragen


Inleiding
Inleiding gezondheidstoezicht:

 • Sanguis eius, ex quo infans generatur et nutritur” Avicenna 980-1037

 • Vrouw en arbeid

 • Curatieve -versus preventieve geneeskunde

 • Thesis

 • Dosis-effect gebonden - versus stochastisch risico

 • Aanvaarding van risico’s: alle risico’s uitsluiten is niet realistisch

  • aanvaardbare beroepsmatige blootstelling (Nederland):

   • 1 / 10 000 : verbodsrisico

   • 1 / 1 000 000: streefrisico

   • 1 / 100 000 000: verwaarloosbaar

  • verkeersdoden in België: 1 à 2/ 10 000


Inleiding1
Inleiding gezondheidstoezicht:

 • Preventie van gezondheidsschade die zou kunnen ontstaan tijdens het uitoefenen van (beroeps)arbeid

  • Arbeid

  • Gezondheid: fysiek-psychisch en sociaal evenwicht met het milieu (arbeidsmilieu)

  • Preventie:

   • voorkomen van schade (primair, secundair of tertiair)

   • beheersing van potentiële schade

   • steunt op kennis van gezondheidsrisico’ s


Wetgeving
Wetgeving gezondheidstoezicht:

 • Ontstaan

  • vanuit reglementering op arbeid

  • niet vanuit geneeskundig-wetenschappelijke overwegingen

 • Wet van 3 april 1995 en KB van 2 mei 1995


Wetgeving1
Wetgeving gezondheidstoezicht:

 • KB 24-12-1968 betreffende vrouwenarbeid, art 2-4

 • Arbeidswet 16-03-1971, art 39-44

 • Codex titel VIII, hoofdstuk 1

 • CAO 46 betreffende nachtarbeid

 • Ziekteverzekeringswetgeving

 • Wetgeving betreffende de beroepsziekteverzekering

 • Welzijnswet en zijn uitvoeringsbesluiten

 • KB borstvoedingspauzes


Risico inventarisatie en evaluatie 1
Risico-inventarisatie en -evaluatie (1) gezondheidstoezicht:

 • Algemene verplichting voor de werkgever

 • In praktijk: preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en preventieadviseur-veiligheid

 • Comité PBW

 • Schriftelijk document

 • Streefdoel: blootstellingsrisico op het werk ≤ blootstellingsrisico algemene bevolking


Risico inventarisatie en evaluatie 2
Risico-inventarisatie en -evaluatie (2) gezondheidstoezicht:

 • Bijlage II: verbod

 • Bijlage I: te evalueren aard, mate en duur van blootstelling voor alle werkzaamheden waarbij een specifiek risico van blootstelling aan agentia, risicovolle productieprocessen of arbeidsomstandigheden; niet-limitatieve lijst

 • Individuele aandoening werknemer - precaire zwangerschap


Risico inventarisatie en evaluatie 3
Risico-inventarisatie en -evaluatie (3) gezondheidstoezicht:

 • Maatregelen voorstellen

  • Tijdelijke aanpassing

  • Andere arbeid ter beschikking stellen

  • Verwijdering uit het arbeidsmilieu

 • Kennisgeving toestand :

  • Zo vlug mogelijk en verplicht aan werkgever

  • Zwangerschap en borstvoeding

  • Schriftelijk en/of mondeling

  • Werkgever licht arbeidsgeneesheer in


Risico inventarisatie en evaluatie 4
Risico-inventarisatie en -evaluatie (4) gezondheidstoezicht:

 • Medisch onderzoek: verplicht bij blootstelling

 • Formulier voor de gezondheidsbeoordeling

  • Geschikt om hetzelfde werk verder te verrichten

  • Geschikt om het werk onder bepaalde voorwaarden te verrichten

  • Geschikt om het nieuw voorgestelde werk te verrichten

  • Ongeschikt voor de huidige of nieuw voorgestelde job

  • Met ziekteverlof of moederschapsverlof gezonden worden


Risico inventarisatie en evaluatie 5
Risico-inventarisatie en -evaluatie (5) gezondheidstoezicht:

 • Vergoeding

  • Privésector

  • Provinciale- of plaatselijke overheidsinstelling

  • Federale en gewestelijke overheidsinstelling

 • Rol Fonds voor de Beroepsziekten

 • Rol Ziekteverzekering


Belangrijkste blootstellingsrisico s
Belangrijkste blootstellingsrisico’s gezondheidstoezicht:

 • Biologische agentia

 • Fysische agentia

 • Chemische agentia

 • Bijlage II:

  • Verbod

 • Bijlage I:

  • Niet-limitatief

  • Te evalueren


Verbodslijst biologische agentia zs
Verbodslijst: biologische agentia (zs) gezondheidstoezicht:

 • Bacteriën

  • Listeria monocytogenes

  • Neisseria gonorrhoeae

  • Treponema pallidum

 • Parasieten

  • Toxoplasma gondii

 • Virussen


Verbodslijst biologische agentia zs lact
Verbodslijst: biologische agentia (zs)(lact*) gezondheidstoezicht:

 • Virussen

  • Enterovirussen (coxsackie groep B, echovirus)

  • Hepatitis B virus*

  • Herpesvirussen (CMV*, EBV,HSV type 2, Herpesvirus varicella zoster)

  • HIV*

  • Humaan parvovirus B19

  • Rubellavirus


Cytomegalovirus cmv
Cytomegalovirus: CMV gezondheidstoezicht:

 • Overdracht: speeksel en urine

 • Geen systematische screening naar antistoffen tijdens zwangerschap bij ziekenhuispersoneel, wel bij kleuterleidsters en kinderverzorgsters in kinderkribben!!


Cytomegalovirus cmv1
Cytomegalovirus: CMV gezondheidstoezicht:

 • Donders G. ea.(UZLeuven)

  • 1043 zwangeren, waarvan 68% CMV negatief, geen significant verschil in pregnancy outcome(gewicht baby, duur zs, hoofdomtrek baby, placentagewicht)

  • Werksituatie: huisvrouwen: 37%, gezondheidszorg 19%, onderwijs 45%, werk in kinderkibbe

  • Aantal kinderen in eigen gezin (< 2 jaar)(4 x verhoogd risico)

  • Leeftijd 19% tot 42

 • Adler SP; Pass RF ea.

  • seroconversie: kinderkribbe 11% tot 20% versus hospitaal 2,2%


 • Verbodslijst fysische agentia zs lact
  Verbodslijst: fysische agentia gezondheidstoezicht:(zs)(lact*)

  • Manueel hanteren van lasten

   • derde zwangerschapstrimester

   • (*(9de en) 10de week postnataal)

  • Omgevingstemperatuur boven 30°C

  • Ioniserende straling


  Verbodslijst chemische agentia zs lact
  Verbodslijst: chemische agentia gezondheidstoezicht:(zs)(lact*)

  • Antimitotische geneesmiddelen *

  • Halothaan*

  • Benzeen*

  • Kwik*

  • Lood en -derivaten*

  • Tetrakloorkoolstof*

  • Chloroform*


  Te evalueren biologische agentia niet limitatief
  Te evalueren biologische agentia gezondheidstoezicht:(niet-limitatief)

  • Agentia of door agentia noodzakelijk geworden therapeutische maatregelen die de gezondheid van zwangere vrouwen en ongeboren kinderen in gevaar brengen. Vbn.: tuberculose, hepatitis C,...


  Te evalueren fysische agentia niet limitatief
  Te evalueren fysische agentia gezondheidstoezicht:(niet-limitatief)

  • Schokken, trillingen

  • Tillen van zware lasten

  • Lawaai

  • Ioniserende straling

  • Niet-ioniserende straling

  • Extreme kou of hitte

  • Bewegingen, houdingen en verplaatsingen, geestelijke en lichamelijke vermoeidheid, andere lichamelijke belastingen in verband met de werkzaamheden met gevaar voor agressie voor de werkneemster


  Te evalueren chemische agentia niet limitatief
  Te evalueren chemische agentia gezondheidstoezicht:(niet-limitatief)

  • Stoffen R40, R45, R46, R47 en R49

  • Stoffen en procédés: bijlage I, KB carcinogene agentia

  • Gevaarlijke chemische agentia die via de huid opgenomen worden:

   • aromatische aminen,

   • de nitro- of halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen

   • Pesticiden

  • CO


  Practische regeling
  Practische regeling gezondheidstoezicht:

  • Voorbeeld aanpassing werkomstandigheden verpleegkundigen:

   • Handschoenen en beschermkledij

   • Bloednamen met gesloten systeem

    - Geen potentiëel vuil scherp materiaal afwassen

   • Handhygiëne

   • Geen anti HBs negatieven

   • Geen verzorging (nauw fysiek contact) van patiënten met virale infecties schadelijk voor de zwangerschap


  Practische regeling1
  Practische regeling gezondheidstoezicht:

  • Voorbeeld aanpassing werkomstandigheden verpleegkundigen:

   • Geen blootstelling aan agressie

   • Geen zwaar hefwerk gedurende het derde trimester

   • Geen verzorging van kinderen met koorts van ongekende oorsprong waarbij virale infectie sterk vermoed wordt

   • Hepatitis B, varicella, rubella

   • Geen verzorging van patiënt met bewezen acute CMV infectie (secretor urine/speeksel)  Prik snij bijt en spatongevallen1
  Prik-, snij-,bijt- en spatongevallen gezondheidstoezicht:

  • Definitie:

   Ongeval dat gepaard gaat met blootstelling aan bloed of andere lichaamsvochten door een percutane verwonding door naald of scherp voorwerp of door contact (spatten) met slijmvliezen of niet intacte huid en met het risico van besmetting door pathogene kiemen die worden overgedragen via het bloed van de patiënt.


  Prik snij bijt en spatongevallen2
  Prik-, snij-,bijt- en spatongevallen gezondheidstoezicht:

  • Meest voorkomende besmettingen en hun risico op besmetting:

   1. Hepatitis B

   30% risico op besmetting voor hep B besmette prik

   2. Hepatitis C

   3% risico op besmetting voor hep C besmette prik

   3. HIV-virus

   0,3% risico op besmetting voor HIV besmette prik


  Prik snij bijt en spatongevallen3
  Prik-, snij-,bijt- en spatongevallen gezondheidstoezicht:

  • Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid stelt dat er jaarlijks per 100 bezette bedden 10,1 ongevallen worden gerapporteerd met bloedcontact.(Dr. Verbeek)

  • Uit onderzoek blijkt dat meer dan 50% van de ongevallen met bloedcontact niet worden gemeld door de slachtoffers.


  Rapport wiv
  Rapport WIV gezondheidstoezicht:

  • www.nsih.be

  • 1/6/2003- 31/12/2005

  • 47 ziekenhuizen

  • 1624 prikongevallen, 102 spatten

  • gemiddeld 10.1 /100 bedden

  • extrapolatie Belgische ZH: 5700 ABC/jaar

  • onderrapportering: 57% niet gemeld

  • schatting: 13 000 ABC/jaar


  Algemeen wiv
  Algemeen WIV gezondheidstoezicht:

  • Meer ABC : universitaire ZH, ZH>500 bedden

  • Verpleegkundigen: grootste risico; artsen 8% (onderrapportage?) ;1/10 niet-verzorgend personeel (zwerfnaalden);

  • 3/4 holle naalden

  • Risicohandeling : verwijderen (naaldcontainers, herkappen...)

  • Standaardvoorzorgsmaatregelen te weinig toegepast

  • 70% potentieel te vermijden


  Impact aanbevelingen
  Impact & aanbevelingen gezondheidstoezicht:

  • Continue surveillance : structurele financiering

  • Risico België:

   • hepatitis C 0,6-6 seroconversies per jaar

   • HIV 1 op 5 jaar

  • Psychologische belasting

  • Financiële gevolgen


  Focus voor preventie
  Focus voor preventie gezondheidstoezicht:

  • Werkprocedures

   • Gebrekkige wegwerppraktijken

   • Onvoldoende gebruik naaldcontainer

   • Herkappen

   • Standaardvoorzorgsmaatregelen

  • Veiligheidsmateriaal

  • Opleiding

  • Epidemiologische surveillance

  • Ondersteuning directie  Tijdstip gezondheidstoezicht:


  Aard voorwerp gezondheidstoezicht:


  Oorspronkelijk gebruik voorwerp gezondheidstoezicht:


  Medische follow up hepatitis b
  Medische follow up hepatitis B gezondheidstoezicht:

  • Meesten gevaccineerd en voldoende antistoffen

  • Enkelen vaccinatie lopende (studenten)

  • Algemeen medische FU: nog weinig gegevens binnen WIV


  Prik snij bijt en spatongevallen4
  Prik-, snij-,bijt- en spatongevallen gezondheidstoezicht:

  • Preventie:

   1.Gebruik de juiste priktechniek.

   2.Naalden, scalpels onmiddellijk na gebruik verwijderen.

   3.Naald rechtstreeks in geëigende naaldcontainer, binnen handbereik.


  Prik snij bijt en spatongevallen5
  Prik-, snij-,bijt- en spatongevallen gezondheidstoezicht:

  • Preventie:

   4.Vul de naaldcontainer nooit meer dan 4/5.

   Volle naaldcontainer: gesloten, in kartonnen doos met gele zak.

   5.Plaats nooit de beschermhuls na gebruik terug over de naald. (niet recappen)


  Prik snij bijt en spatongevallen6
  Prik-, snij-,bijt- en spatongevallen gezondheidstoezicht:

  • Preventie:

   6.Draag handschoenen wanneer mogelijk contact met bloed, lichaamsvochten en slijmvliezen.

   7.Dubbel paar handschoenen bij risicohandelingen.

   Handschoenen dragen weinig bij tot voorkomen van prikongevallen.


  Prik snij bijt en spatongevallen7
  Prik-, snij-,bijt- en spatongevallen gezondheidstoezicht:

  • Preventie:

   8. Schort

   9. Oog- en gelaatsbescherming

   10. Preventieve vaccinatie hepatitis B en controle van immunisering.


  Prik snij bijt en spatongevallen8
  Prik-, snij-,bijt- en spatongevallen gezondheidstoezicht:

  • Procedure na een prikongeval:

   Snel reageren !

   Studies tonen aan dat, indien de behandeling wordt gestart binnen de 2 uur na een prikongeval, de kans op seroconversie wordt beperkt.


  Prik snij bijt en spatongevallen9
  Prik-, snij-,bijt- en spatongevallen gezondheidstoezicht:

  • Redenen om preventie niet na te leven:

   1. Tijdsdruk

   2. Onhandige of ongemakkelijke techniek

   (bv.gebruik naaldcontainer)

   3. Bemoeilijk uitvoering van de taak

   (bv.prikken infuus)


  Prik snij bijt en spatongevallen10
  Prik-, snij-,bijt- en spatongevallen gezondheidstoezicht:

  • Alternatieven en oplossingen:

   -bloedafname ( vb.prikapparaat Terumo)

   -injectietechnieken

   -intraveneuze toegang (passief en aktief veiligheidsmechanismen)

   -naaldloze technieken voor intraveneus toedienen van medicatie en infuusvloeistoffen en afnemen van bloed.


  Arbeidsmiddelen

  Arbeidsmiddelen gezondheidstoezicht:


  Wat zijn arbeidsmiddelen? gezondheidstoezicht:

  Definitie: Alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten,

  gereedschappen en installaties

  Praktisch: - alle productiemachines

  - bewerkingsmachines (draaibank, kolomboormachine, …)

  - elektrisch handgereedschap (boormachine, slijpschijf,…)

  - handgereedschap (hamer, schroevendraaier, …)

  - heftrucks, rolbruggen, …

  - PC, koffiemachine, …


  Welke wetgeving is van toepassing? gezondheidstoezicht:

  Sociale richtlijn (voor de gebruiker/werkgever)

  Codex Titel VI: Arbeidsmiddelen

  Hoofdstuk I: Algemene bepalingen (KB 12/08/1993 betreffende het gebruik van

  arbeidsmiddelen)

  Hoofdstuk II: Specifieke bepalingen

  Afdeling I: KB 27/08/1993 betreffende het werken met beeldschermen

  Afdeling II: KB 04/05/1999 betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen

  Afdeling III: KB 04/05/1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor

  het hijsen of heffen van lasten

  Economische richtlijn (voor de fabrikant)

  KB Machines van 05/05/1995


  KB Arbeidsmiddelen gezondheidstoezicht:

  Taak van werkgever: - geschikt arbeidsmiddel

  - aangepast aan het werk

  - veiligheid van gebruiker garanderen

  - gezondheid van gebruiker garanderen

  Hoe?

  - Conformiteitsnazicht (19 minimumvoorschriften van bijlage 1)

  - Voldoende onderhoud (onderhoudsplanning)

  - Voldoende informatie (gebruiksaanwijzing, instructiekaarten)

  - Bijlage bij bestelbon

  - Indienststellingsverslag


  KB Machines gezondheidstoezicht:

  Definitie: - samenstel van onderdelen waarvan minstens 1 kan bewegen en/of

  aandrijfmechanisme of vermogenschakeling

  - samenstel van machines

  - verwisselbaar uitrustingsstuk

  - veiligheidscomponent

  -- vanaf 1/1/1995


  KB Machines (2) gezondheidstoezicht:

  Taak van fabrikant: - volgen van fundamentele veiligheidseisen

  - opstellen technisch constructiedossier

  - aanbrengen CE

  - afleveren attest (IIA, IIB, IIC)

  - opstellen van handleiding

  - voorschriften voor onderhoud, afbraak, …

  Taak van werkgever: - bijlage bij bestelbon

  - opvragen attest + handleiding

  - zie KB Arbeidsmiddelen (zoder conformiteitsnazicht)


  KB Machines (3) gezondheidstoezicht:

  OPGEPAST! WERKGEVER WORDT FABRIKANT BIJ:

  • Samenbouwen van machines

  • Fundamentele wijzigingen aan machine


  Practisch: Welke documenten moeten aanwezig zijn? gezondheidstoezicht:

  • Inventaris

  • Verklaring van overeenstemming (CE-attest)

  • Conformiteitsnazicht

  • Indienststellingsverslag

  • Handleidingen

  • Instructiekaarten


  VRAGEN ? gezondheidstoezicht: