delprosjekt i systematisering av lokalitetsopplysninger for r dlistede enkeltarter
Download
Skip this Video
Download Presentation
Delprosjekt I Systematisering av lokalitetsopplysninger for rødlistede enkeltarter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Delprosjekt I Systematisering av lokalitetsopplysninger for rødlistede enkeltarter - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

’Rødlisteprosjektet’ Kartlegging og overvåking av rødlistearter og truete naturtyper – kvalitetssikring, oppdatering av status, metodeutvikling og implementering. Delprosjekt I Systematisering av lokalitetsopplysninger for rødlistede enkeltarter. Samarbeidspartnere.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Delprosjekt I Systematisering av lokalitetsopplysninger for rødlistede enkeltarter' - urbano


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
delprosjekt i systematisering av lokalitetsopplysninger for r dlistede enkeltarter

’Rødlisteprosjektet’Kartlegging og overvåking av rødlistearter og truete naturtyper – kvalitetssikring, oppdatering av status, metodeutvikling og implementering

Delprosjekt I

Systematisering av lokalitetsopplysninger for rødlistede enkeltarter

samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere
 • Universitetet i Oslo, De naturhistoriske museer og botaniske hage (UNM–UiO), prosjektledelse
 • NTNU, Vitenskapsmuseet, Botanisk avdeling
 • Universitetet i Bergen, Bergen Museum
 • Universitet i Tromsø, Tromsø Museum
 • Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT), Avd. for samfunn, næring og natur med sin samarbeidspartner Siste sjanse
 • SABIMA
 • Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)
hovedm l
Hovedmål
 • Kvalitetssikre alle faser i kartleggingen av lokaliteter og populasjoner av truete arter
 • Tilrettelegge relevante data for forvaltningens behov og offentlig innsyn
prinsipper for dataflyt
Prinsipper for dataflyt
 • Prosjektet ’eies’ av alle samarbeidspartnerne
 • Data som gjøres tilgjengelig gjennom prosjektet forblir eid av den opprinnelige dataeieren
 • Dataeierne er ansvarlige for valg og drift av primærdatabaser; kvalitetskontroll og tilgjengeliggjøring av systematisert informasjon gjøres gjennom utvikling av nye, spesialiserte dataløsninger
 • Datainnsynsverktøy og kvalitetssikrete data skal være tilgjengelig for alle samarbeidspartnere via deres nettsider, og for oppdragsgiver, forvaltningens ytre etater og den opplyste allmennhet via DNs Naturbase
overblikk
Overblikk
 • Første fase: ’2003-prosjektet’: nettverksbygging

utvikling og utredning av dataløsninger

 • Annen fase: ’2004-prosjektet’:

kartlegging i praksis (kvalitetssikrete data gjøres tilgjengelig)

 • Økonomisk ramme:
 • ’2003-prosjektet’: 1,65 MNOK
 • ’2004-prosjektet’: 1,90 MNOK
1 1 databasel sninger
(1.1) Databaseløsninger

GIS-basert datainnsynsverktøy

(aktivitet 1.1.2 og 1.1.3)

11

Lokalitets-

database

Primær-databaser utenfor museene (personer og foreninger)

Felles artsfunnbase (FAB)

8

Invente-ringsdata-base

2,

3

10

8

8

Ikke-belagte primærdata ved museene

8

Feltdata

Primær samlings-database II

Primær samlings-database I

1

1

4, (5), 6, 7

1 2 kartgeometri
(1.2) ’Kartgeometri’
 • Hvilken informasjon om forekomsten skal samles inn i felt?
 • Avgrensning av aktuelt forekomstområde
 • Populasjonsinfo
 • Forvaltningsinfo
1 3 prinsipper for datah ndtering
(1.3) Prinsipper for datahåndtering
 • I henhold til prosjektets mål, skal vi:
 • Gjøre kvalitetssikrete, tilrettelagte data om rødlistete arter tilgjengelig for oppdragsgiver og de institusjoner oppdragsgiver måtte ønske, inkludert Artdatabanken og offentlig forvaltning generelt.
 • Vi har pr. idag en operativ nettbasert innsynsløsning, NLD (Norsk Lavdatabase), med ’avleggere’ (sopp ...)
 • Det er imidlertid et uttrykt ønske, både fra oppdragsgiver og oppdragstakere, at det utvikles en GIS-basert innsynsløsning for kvalitetssikrete biodata innenfor rammen av det norske geodatasamarbeidet
 • Utvikling av en slik innsynsløsning ligger utenfor rammen av de hittil innvilgete prosjekter, men den skal utredes som delprosjekt (1.1.3)
1 3 prinsipper for datah ndtering1
(1.3) Prinsipper for datahåndtering
 • Innsynsløsningen skal utvikles i henhold til de prinsipper for systemarkitektur som er nedfelt i rapporten fra Datasamordnings-gruppa innenfor det Interdepartementale utvalget for oppfølging av stortingsmeldingen om biologisk mangfold (St. meld. 42):
 • (1) En ansvarlig institusjon (eller, som her: en gruppe av samarbeidende institusjoner) eier hele prosessen fra datafangst til kvalitetsikring, lagring og distribusjon
 • (2) Det bygges infrastruktur og anvendes programvare som støtter åpne standardiserte grensesnitt
 • (3) Primærdatabasene etableres som selvstendige enheter som er tilgjengelige i sanntid gjennom felles geografiske innsynsløsninger (portaler og lignende) eller geografiske informasjonssystemer, som begge anvender WMS- eller WFS-tjenester
 • (4) Datasett som etableres i en primærdatabase lagres og forvaltes ett og bare ett sted. Dette innebærer at kopiering av datasett fra en database til en annen unngås
2 h ndbok
(2) Håndbok
 • Metodikken for alle faser i arbeidet med tilrettelegging av kvalitetssikrete data, fra felt til datalagret objekt, skal dokumenteres i ei håndbok
 • Håndboka skal være felles for begge delprosjekter og alle artsgrupper
 • Utkast til håndbok skal foreligge 1. mai
3 4 programmering og innkj p av feltdatasamlere
(3,4) Programmering og innkjøp av feltdatasamlere
 • Feltdatasamlere med GPS-funksjon gir feltpersonell tilgang til

elektronisk ØK

direkte lagring av koordinater

direkte lagring av egenskapsdata

 • Teknisk løsning er valgt
 • 15 enheter er bestilt
5 nettverk for de frivillige organisasjonene
(5) Nettverk for de frivillige organisasjonene
 • Samarbeidet med de frivillige organisasjonene gjennom SABIMA er en av grunnpillarene i prosjektet
 • Arbeidet ledes av en koordinator i full stilling, Even W. Hanssen, som har arbeidsplass ved UNM, UiO
 • Koordinatoren kurser foreningenes medlemmer, som vil stå for en vesentlig del av feltarbeidet på prosjektet
6 kartleggingsoppgaver
(6) Kartleggingsoppgaver
 • Prosjektets egentlige hovedhensikt
 • Kartleggingarbeidet har sju faser:
 • (1) Registrering av data; (i) samlingsdata, (ii) andre data
 • (2) Kvalitetssikring av bestemmelser
 • (3) Koordinatfesting av data
 • (4) Lokalitetsvurdering (regional arbeidsdeling)
 • (5) Praktisk tilrettelegging for feltarbeid
 • (6) Feltarbeid
 • (7) Etterarbeid; håndtering og kvalitetssikring av innsamlinger og inventeringsdata
kartlegging av samlingene
Kartlegging av samlingene
 • Første fase i kartleggingsarbeidet: kartleggingen februar 2004 av materialet i de enkelte samlingene og deres status
 • Resultater systematisert av Oddvar Pedersen
slide16

Samlingenes størrelse og fordeling basert på kartlegging februar 2004

Planter og sopp

Norske (/nordiske) belegg

slide17

Kartlegging av samlingene – hvor mange kollekter fant vi ?

Av de ordinære rødlistekategoriene (Ex-DM)

Fordeling på plantegrupper og samlinger

Usikre tall er markert med gult

Vi fortsetter videre med dette materialet

slide18

Hvordan fordeler innsamlingene seg ?

På de ulike rødlistekategoriene

slide24

Hvordan fordeler innsamlingene seg ?

ALLE GRUPPENE på FYLKER

slide25

Hvordan fordeler innsamlingene seg ?

Plantegruppene på fylkene

2004 prosjektet gjennomf ring av kartlegging
’2004-prosjektet’gjennomføring av kartlegging
 • Oppdeling i aktiviteter med hver sin ansvarlige person
 • Regional fordeling av lokalitetsvurderings-oppgavene
 • Koordinering av feltarbeid mellom samlingsinstitusjonene og SABIMA
 • Avveiing mellom prioritering av rødlistekatego-rier, habitater og arbeidsøkonomi i felt (som tilsier at alle lokaliteter er identifisert før felt-arbeidet starter)
veien videre
Veien videre
 • Konsolisere metodikk og videreutvikle dataløsninger
 • Konsolidere samarbeid og nettverk, innad i prosjektgruppa og med oppdragsgivere (inkl. Artdatabanken)
 • ’Fylle’ databasene med kvalitetssikrete data; prioriteringer gjøres i samråd med oppdragsgiverne
 • Kontinuerlig utvikling, til fremme av norsk naturforvaltning og interessen for norsk natur