Porada ekonom p sp vkov ch organizac vykon vaj c ch innost kol a kolsk ch za zen
Download
1 / 34

PORADA EKONOMŮ příspě vkových organizací vykonávajících č innost škol a školských za ř ízení - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PORADA EKONOMŮ příspě vkových organizací vykonávajících č innost škol a školských za ř ízení. Oddělení financování škol Odbor školství, mládeže a sportu Květen 2007. R OZPOČET PRO ROK 2007. Př ísp ě vky na provoz na rok 2007 v souhrnu navýšeny o 5 % oproti schválenému rozpo č tu 2006.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

PORADA EKONOMŮ příspě vkových organizací vykonávajících č innost škol a školských za ř ízení

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PORADA EKONOMŮ příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení

Oddělení financování škol

Odbor školství, mládeže a sportu

Květen 2007


ROZPOČET PRO ROK 2007

 • Příspěvky na provoz na rok 2007v souhrnu navýšeny o 5 % oproti schválenému rozpočtu 2006.

 • Z návrhu základny pro rozpočet jednotlivých organizací vyloučeny veškeré mimořádné vlivy, v důsledku kterých byla provedena úprava rozpočtu v průběhu roku 2006.

 • Navržena individuální posílení rozpočtu z finančních prostředků, které v odvětví školství zůstaly po realizaci převodů zřizovatelských kompetencí ke střediskům volného času z kraje na obce.

 • Rozpočet gymnázií byl pro rok 2007 opět stanoven normativním způsobem financování provozních nákladů.


ROZPIS PŘÍMÝCH NÁKLADŮ

 • Rozpočet přímých nákladů schválen radou kraje 4. 4. 2007

 • Ke dni 23.-24. 4. 2007 odeslány prostředky na přímé náklady na vzdělávání na celé období 1. pololetí roku 2007

 • Prostředky na přímé náklady na vzdělávání budou školám nadále zasílány čtvrtletně.

 • Nutno zvážit plánování termínu výplat.Doporučujeme termíny až po 1. týdnu v měsíci – v opačném případě vznikají problémy zejména na začátku kalendářního roku.


REZERVA a FINANČNÍ PLÁNY

 • Na provoz příspěvkových organizací zůstalo nerozepsánocelkem 5,574 mil. Kč.

 • Velká část je již blokována na avizované úpravy

  (stěhování,nájmy apod.) .

 • Volné zdroje jsou minimální.

 • Finanční plány zpracovat na základě rozpisu závazných ukazatelů platných k 4. 4. 2007. Termín 17. 5. 2007.


ODPISY a ODVOD Z INVESTIČNÍHO FONDU

 • Upřesněn postup při odepisování technického zhodnocení majetku - dokončené technické zhodnocení majetku zvyšuje jeho pořizovací cenu.

  (podrobně viz „Zásady“ Čl. 10, odst. 28)

 • Dle Českého účetního standardu č. 512, pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb. - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek bodu 4.8. se odpisy zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 • Odpisy se účtují měsíčně.


Vyčlenění části příspěvku na provoz účelově určeného na odpisy

 • PO zřízené krajem nemohly v rámci daňového přiznání uplatnit jako „výdaj“ náklady na účetní odpisy svěřeného majetku.

 • Nejsou-li odpisy účelově určeny nebo dojde-li k jejich podhodnocení, musí PO zvýšit výsledek hospodaření o rozdíl mezi skutečnou výši odpisů a účelově stanoveným příspěvkem na odpisy jako o daňově neuznatelné výdaje a může se dostatdo daňové povinnosti.

 • Z tohoto důvodu došlo již v roce 2006 následně i v roce 2007 k vyčlenění části příspěvku na provoz účelově určeného na odpisy.

 • Předpokládáme, že v závěru roku bude možné upravit tuto částku dle aktuální výše odpisů organizace.

 • Organizace byly upozorněny, že v případě nedosažení stanovené výše odpisů, budou nuceny tento příspěvek vrátit. Přesto činily vratky 34 tis. Kč.


Odvod do rozpočtu kraje – odvod z investičního fondu

Odvod z odpisů byl pro rok 2007 navržen odlišně oprotipředchozímu roku – tj. byl stanoven progresivně podle výše odpisů jednotlivého majetku zařazeného do odpisové skupiny č. 4, 5 a 6, a to:

 • ve výši 25 % u majetku, jehož roční účetní odpis je do 200 tis. Kč včetně,

 • ve výši 50 % u majetku, jehož roční účetní odpis je v rozmezí 200 tis. - 1 mil. Kč včetně,

 • ve výši 75 % u majetku, jehož roční účetní odpisy přesahují částku 1 mil. Kč.

  Výsledný odvod byl stanoven ve výši součtu jednotlivých odvodů stanovených podle uvedených kritérií a zaokrouhlen na tisíce Kč.


ZMĚNY V PARAGRAFECH

 • Novelizace vyhlášky č. 323/2002, o rozpočtové skladbě.


ZMĚNA ÚČELOVÝCH ZNAKŮ

Dle novely vyhlášky č. 16/2001 Sb. (vyhláška č. 22/2007 Sb.) dochází od 1. 1.2007 u příjmů a výdajůspolufinancovaných z rozpočtu EU k rozšíření struktury účelových znaků (ÚZ).

ÚZ má nyní 8 míst (rozšířené o 3 místa vlevo) např. ÚZ 09133439

Dochází k rozlišení:

1) podle nástroje(první dvě místa vlevo):

např. operační program rozvoj lidských zdrojů v rámciprogramovacího období 2004 až 2006 má dvojčíslí 09

2) podle zdrojů financování (třetí místo vlevo):

 • ze státního rozpočtu - 25 % - ÚZ 09133439

 • prostředky EU - 75% - ÚZ 09533439

  Organizace, kterých se změna dotkne, budou mít toto zohledněnov přílohách ke Sdělení závazných ukazatelů.


FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM

Nevyužité dotace ze SR v tis. Kč


Podíl jednotlivých nevyužitých dotací ze SR za PO kraje (v tis. Kč)

CELKEM NEVYUŽITO 1 480

 • Ostatní účelové dotace 519

 • Projekty romské komunity 509

 • Přímé náklady 296

 • SIPVZ neinvestice 156


Meziroční srovnání objemu nevyužitých dotací ze SR za PO kraje (v tis. Kč)


FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S ROZPOČTEM KRAJE (v tis. Kč)

Nedočerpáno celkem 305

z toho:

 • dokrytí nákladů na osobní asistenci 15

  4 organizace

 • mimořádné dotace (zapojení rezervy) 251

  7 organizací

 • účelový příspěvek na odpisy 34

  10 organizací

 • dotace EVVO a program LEONARDO 5

  2 organizace


Nejčastější chyby při finančním zúčtování

 • Používání mezer, teček a označení Kč v jednotlivých buňkách tabulek,přidávání řádků do sumarizovaných tabulek.

 • Neaktualizované názvy organizací na fakturách– doporučujeme zkontrolovat, zda máte všude nahlášené nové názvy.

 • Používání úředního razítka se státním znakem v běžném písemném styku. (informace k používání kulatého razítka s malým státním znakemzveřejněna na internetových stránkách Moravskoslezského kraje v části - Informace pro školy).

 • U dotací s použitelností i v následujícím roce, je nutno nevyčerpané prostředky časově rozlišovat, nelze vytvářet z nepoužité dotace zisk.

 • U předpisu dotací/finančních darů od obcí je třeba dobře prohlédnout smlouvu - pokud je napsáno příspěvek nebo dotace, je nutno účtovat na 691, až v ostatních případech na finanční dar (účtuje se na 648 30).


VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2006

Výsledky hospodaření za PO kraje 20,5 mil. Kč

z toho: hlavní činnost 7,5 mil. Kč

doplňková činnost 13 mil. Kč

197 PO vykázalo zlepšený výsledek hospodaření

49 PO dosáhlo vyrovnaného hospodaření

Provedeno šetření naplňování požadavků, vyplývajících z vyhlášky č.410/2005Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízenía provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.


Naplňování vyhlášky č. 410/2005 Sb.


ROZDĚLENÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

 • Z výkladu MF uvedeného ve Zprávě MF ČR Č. 4/2006 vyplývá, že v případě kladného hospodářského výsledku, musí být podle zákonač. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů učiněn nejprve odvod do fondu odměn alespoň v minimální výši.

 • PO doporučen příděl do fondu odměn následovně:

  - organizacím se stavem fondu odměn k 31.12.2006 ve výši do 20 tis. Kč bylo doporučeno přidělit 60% z VH,

  - u ostatních organizací navržena minimální výše 1 tis. Kč.

 • Proveďte opravy haléřového vyrovnání výsledků hospodaření minulých let.


Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

(dále jen „Výroční zpráva“)

podle ustanovení § 10 školskéhozákona má povinnost zpracovat ředitel školy.

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace

(dále jen „Zpráva“)

zpracovávaná dle části šesté „Zásad..“

Není výroční zprávou podle školského zákona.

VÝROČNÍ ZPRÁVA & ZPRÁVA


ZPRÁVA

 • Ve „Zprávě“ jsou začleněny rozbory hospodaření, jež jsou požadovány dle směrnice MŠMT k Osnově rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných ÚSC (vyplývá z § 165 školského zákona).

 • Školská rada se k rozborům hospodaření podle § 165 školského zákona vyjadřuje a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření a školský zákon nestanoví žádný termín.

 • „Zpráva“obsahuje jen údaj o jejím projednání nebo termín, kdy byla (bude) předána školské radě k vyjádření.

 • Nově musí být se „Zprávou“ prokazatelně seznámeni zaměstnanci příspěvkové organizace.


VÝROČNÍ ZPRÁVA

 • Na oddělení rozvoje vzdělávání proběhla kontrola „Výročních zpráv“.

 • Zpracovány v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. a dosahují dobré úrovně.

 • Často chybí základní údaje o hospodaření školy.

 • Nejzávažnějším zjištěným nedostatkem bylo porušování zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajůa o změně některých zákonů uváděním osobních údajů:

 • kopie vysvědčení

 • jména učitelů v souvislosti s délkou jejich praxe

 • jména a příjmení žáků a jejich tělesné postižení

 • jména žáků v souvislosti s jejich klasifikací, apod.


OSOBNÍ ASISTENCE

 • Dnem 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 • Dle přechodných ustanovení tohoto zákona je možnost poskytovat osobní asistenci do 30. 6. 2007 bez registrace.

 • Příspěvkovým organizacím kraje na tento účel poskytnutyna období 1. pololetí 2007 finanční prostředky ve výši 1.748,6 tis. Kč.

 • Vyúčtování proběhne po 30. 6. 2007.

 • Osobní asistence je i nadáleodlišná od asistence pedagogické. V současné doběje v Poslanecké sněmovně projednávána novela školského zákona, na jejímž základě by mohli osobní asistence zajišťovat i asistenti pedagoga.


OSOBNÍ ASISTENCE

Zajištění osobní asistence ve školách a školských zařízeních :

 • Osobní asistenci zajišťuje registrovaný poskytovatel soc. služeb,právnická osoba nebo fyzická osoba.  

 • Škola nebo školské zařízení může požádat o registraci dle zákona o sociálních službách a o rozšíření okruhu doplňkové činnosti a stát se poskytovatelem sociálních služeb. Osobní asistenti jsou pak její zaměstnanci a vztahují se na ní při zajišťování této služby všechna ustanovení zákona o sociálních službách.

 • Osobní asistenci zajišťuje osoba blízká nebo jiná fyzická osoba žijící s osobou pobírající příspěvek na péči ve společné domácnosti, od které se nevyžaduje registrace. Možnost působení této osoby ve škole nebo školském zařízení je na dohoděředitele a osoby.


Pojištění pro případ vážného zranění nebo smrti žáka

 • PO jsou ve většině případů pojištěny na všechny činnosti školy nebo školského zařízení uvedené ve zřizovací listině, a to na území ČR (část pojistných smluv se vztahuje na území Evropy).

 • Procentuálně nejvyššího zastoupení mezi pojišťovnami dosáhla Kooperativa, pojišťovna, a.s. adále Česká pojišťovna, a.s.

 • Maximální pojistné plnění, které pojišťovna organizaci poskytne k odškodnění jedné škodní událostise pohybuje v rozmezí od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč.


Pojištění pro případ vážného zranění nebo smrti žáka

Částka, kterou organizace ročně hradí za sjednané úrazové pojištění žáků – celková roční výše pojištění:


Pojištění pro případ vážného zranění nebo smrti žáka

Přehled četnosti pojistných událostí na PO:


POHLEDÁVKY

Dle zřizovací listiny je organizace oprávněna upustit od vymáhání pohledávky, jde-li o pohledávky do výše 20 tis. Kč v jednotlivém případě.

V ostatních případech organizace

žádá zřizovatele

o souhlas s upuštěním od vymáhání pohledávky.

Informaci o zániku pohledávkypodává organizace v případech kdy:

·dojde k výmazu dlužníka z obchodního rejstříku

·na dlužníka byl konkurs prohlášen, proběhl a bylo vydáno rozvrhové usnesení, podmínkou je, aby předmětná pohledávka byla do konkursu přihlášena.


POHLEDÁVKY

 • K odpisu pohledávky by mělo dojít dnem výmazu dlužníka z obchodního rejstříku, v případě rozhodnutí soudu dnem nabytí právní moci.

 • V případě zániku pohledávky musí být pohledávka vždy odepsaná.

 • Součástí informace o zániku pohledávky je upozornění na možnost vykázání záporného výsledku hospodaření.

 • Pokud organizace předkládá souhlas s upuštěním nebo informaci o zániku pohledávky, spolupracuje s pracovníkem oddělení financování škol OŠMS a současně je nutné projednání s právníkem.


DOTAČNÍ PROGRAMY

Poskytnuto:

Na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 907 000 Kčna rok 2007

Dopis k vyúčtování i se závazným rozpočtem obdrží organizacedo 20.5.2007.

Nutno seřídit Podmínkami pro poskytování dotacíplatnými od 22.12.2005 (usn. ZK 8/758/1)


DOTAČNÍ PROGRAMY

Programy v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy aosvěty ve školách a školských zařízeních na školní rok 2007/08

Dne 6. 4. 2007 byla uzávěrka žádostí

Schválení dotací bude projednáváno v ZK dne 28.6.2007

Tento program se řídí novými Podmínkami pro poskytování

dotací ze dne 21.12.2006(usn. ZK 15/1288/1).


PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ(za období od 1. 1. do 31. 12. 2006)

POČET UKONČENÝCH KONTROL u PO

(tj. po ukončení námitkového řízení) 76

zjištěno porušení rozpočtové kázně 29

bez odvodu do rozpočtu kraje (62 %) 47


DŮVODY PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

Oblast FKSP:

 • úhrada rekreace ve výši příspěvku, rekreace v době, kdy zaměstnanec nečerpá dovolenou,

 • nákup smutečních kytic, potravních doplňků namísto vitamínů, alkohol

 • vybavení kanceláří nábytkem z důvodu „zlepšení pracovního prostředí“

  Přímý ONIV:

 • nákup spotřebního materiálu,

 • úhrada časově rozlišovaných nákladů (předplatné časopisů)

  Investiční fond:

 • úhrada oprav automobilů, kopírek apod.

  Na základě výkladu MF není od března 2005 považováno za porušení rozpočtové kázně nesprávné platové zařazení zaměstnance, poskytnutí příplatků v nesprávné výši apod.


ODVODY DO ROZPOČTU KRAJE (stav k 31. 12. 2006)

CELKEM 882.533,50 Kč

Odvod 696.277,50 Kč

- z toho úleva 322.501,90 Kč

Penále 186.256 Kč

- z toho úleva 131.455 Kč


Návrhy opatření vůči řediteli organizace za nedostatky zjištěné kontrolou


ad
 • Login