Ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 40

Ang Mga Patakarang Pangwika Kaugnay ng Konstitusyon ng 1987 (1987-2009) PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ang Mga Patakarang Pangwika Kaugnay ng Konstitusyon ng 1987 (1987-2009). Ni Myra C. Beltran IV-6 BEED. Pebrero 25, 1986. Nang pangalanan ni Corazon C. Aquino ang apatnapu’t walong mga konstitusyonal komisyoner muling inasahan ang mga mapanghating isyung pangwika.

Download Presentation

Ang Mga Patakarang Pangwika Kaugnay ng Konstitusyon ng 1987 (1987-2009)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009

AngMgaPatakarangPangwikaKaugnayngKonstitusyonng 1987(1987-2009)

Ni Myra C. Beltran

IV-6 BEED


Pebrero 25 1986

Pebrero 25, 1986


Ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009

Nang pangalananni Corazon C. Aquino angapatnapu’twalongmgakonstitusyonalkomisyonermulinginasahanangmgamapanghatingisyungpangwika.


Ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009

WilfridoVillacorta, “the de facto existence of Filipino as a national lingua franca was merely given de jure recognition initially by the Committee in Human Resources.”


Ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009

(Gonzales, 2001), nanganginisyalnaborador ay isumitengTagapangulongSubkomitesaWikanasiCiriloRigos.


Ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009

AngKomite ay nagkaisanaiulatito, at nangilahadsaKomisyongKonstitusyonalsaplenaryongsesyon, pinahintulutanangpormulamalibansailangpagbabagosapananalita at paglinawnaang Filipino ay maghahalongmgaleksikalnaaytemmulasaibangmgawikasaPilipinas at iba pang wika.


Ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009

 • ?

 • ?

?


Ang konstitusyon ng 1987

AngKonstitusyonng 1987


Artikulo xiv

Artikulo XIV:

 • Seksiyon 6:

  • AngwikangpambansangPilipinas ay Filipino.

  • Dapatnamagsagawangmgahakbanginangpamahalaanupangibunsod at puspusangitaguyodangpaggamitng Filipino bilangmidyumngopisyalnakomunikasyon at bilangwikangpagtuturosasistemang pang-edukasyon.


Artikulo xiv1

Artikulo XIV:

 • Seksiyon 7:

  • Ukolsamgalayuninngkomunikasyon at pagtuturo, angmgawikangopisyalngPilipinas ay Filipino at, hangga’twalangibangitinadhanaangbatas, Ingles.

  • Angmgawikangpanrehiyon ay pantulongnamgawikangopisyalsamgarehiyon at magsisilbinapantulongnamgawikangpanturoroon.


Artikulo xiv2

Artikulo XIV:

 • Seksiyon 8:

  • AngKonstitusyongito ay dapatipahayagsa Filipino at Ingles at dapatisalinsamgapangunahingwikangpanrehiyo, Arabic at Kastila.


Artikulo xiv3

Artikulo XIV:

 • Seksiyon 9:

  • DapatmagtatagangKongresongisangkomisyonngwikangpambansanabinubuongmgakinatawanngiba’tibangmgarehiyon at mgadisiplinasamagsasagawa, mag-uugnay at magtataguyodngmgapananaliksiksa Filipino at iba pang mgawikaparasakanilangpagpapaunlad, pagpapalaganap at pagpapanatili.


Ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009

 • KomisyonerVillacorta

  • Ang Filipino ay angpambansang lingua franca naginagamitsabuongPilipinas.

  • Gonzalez (2001)

   -Dahilsapinag-uugatanghistorikalsaKalakhangMaynila, angmgakatangianngwikang Filipino ay nahahawigsaTagalogkomparasaalinmangwikasaPilipinas.


Komisyon sa wikang filipino 2001

KomisyonsaWikang Filipino (2001)

 • Ang Filipino ay angkatutubongwikanaginagamitsabuongPilipinasbilangwikangkomunikasyonngmgaetnikonggrupo. Katuladngiba pang wikangbuhay, ang Filipino ay dumaraansaprosesongpaglinangsapamamagitanngmgapanghiramsamgawikangPilipinas at di-katutubongwika at saebolusyonngiba’tibangbaraytingmgawikaparasaiba-ibangsitwasyon, samganagsasalitanitona may iba’tibangsanligangsosyal at parasamgapaksangtalakayan at iskolarlingpagpapahayag.


Ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009

 • Konstitusyonng 1987

  • Ang Filipino ay hindilamangmagigingmidyumngopisyalnakomunikasyon o opisyalnawikabagkusito ay wikarinngpagtuturosasistemang pang-edukasyon.


Ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009

 • Rehiyonnawika

  • “pantulongnamgawikangopisyal” samgarehiyon.


Ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009

Angahensyangmagpapatupadng “pagpapaunlad, pagpapalaganap, at pagpapanatiling Filipino at iba pang mgawika” ay luponsailalimngTanggapanngPangulo.

komposisyonngkomisyon ay bubuuinngmgakinatawanmulasaiba’tibangrehiyon at mgadisiplina.


Nicolas 2006

Nicolas (2006)

PagkakaibangTagalog, Pilipino, at Filipino.

Kung katwirangpanlingguwistikaangpag-uusapan, ang “Filipino,” “Pilipino,” at “Tagalog” ay nabibilangsaiisangwika.


Ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009

Mgatatlongpangunahingdahilan:

1. sinasabingnagsasalitaangdalawangtaongmagkaparehongwika kung saprosesongpaggamitngkani-kanilangbaraytingpananalita ay nagkakaintindihansila.

sinasabingnagsasalitaangdalawangtaongmagkaibangwika kung saprosesongpaggamitngkani-kanilangbaraytingpananalita ay hindisilanagkakaintindihan.


Ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009

Angkaranasan ay nagtuturosaatinnaangisangumano’ynagsasalitang “Filipino” at angisangumano’ynagsasalitang “Tagalog,” o “Pilipino” ay magkakaintindihan.

 • Gramatikang “Tagalog” at “Filipino.”

  Angpatunaydito ay angpagkakaparehoangkanilangginagamitnapantukoy; mgapanghalip-panao; panghalip-panturo o pamatnig; pangatnig; kataga o paningit; at panlapingpandiwa.

  3. Angparaanngpagtawagnarinngmga Pilipino saatingwikangpambansa.


Ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009

“Tagalog,” “Pilipino,” at “Filipino.”

Panglingguwistika

Pansosyo-lingguwistika

magkakapareho

magkakaiba


Ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009

Inaasahanngmgamambabatasnamag-eebolusyonangwikangpambansabuhatsaisangwikananakabataylamangsaTagalogpatungosaisangwikangnakabataysaiba pang mgawikasaPilipinas, at magingsaiba pang wikangdayuhangayang Ingles.


Social weather station ng ateneo de manila university

Social Weather Station ngAteneo de Manila University

Pebrero 1989, Tagalogangpinasyanggamitin.

Fr. Nimo Gonzales (Sicat, 2000)

Tagalogangginagamitdahilmaskilalasatawagnaitoang nag-eebolusyonpambansangwika.


Ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009

Tanongsa Responded:

1. nauunawaan

2. sinasalita

3. binabasa

4. sinusulatangTagalog


Nakakaunawa ng tagalog

NakakaunawangTagalog


Apatnapung porsyento 40

Apatnapungporsyento (40%)

Marunongmagsalitang Cebuano


Ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009

Tagalog o Filipino,

Luzon, Visayas at

Mindanao.


Mga kautusan para sa pagpapalaganap ng wikang filipino

MgaKautusanparasaPagpapalaganapngWikang Filipino


Ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009

Agosto 25, 1988

- nilagdaanniPangulong Corazon C. Aquino ngKautusangTagapagpaganapBlg. 335.

- na nag-aatassalahatngngkagawaran, kawanihan, opisina, ahensiya, at instrumentalilingpamahalaannamagsasagwangmgahakbangnakailanganparasalayuningmagamitang Filipino saopisyalnamgatransaksyon, komunikasyon, at korespondensiya.


Ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009

Nang pinirmahanniPangulong Corazon Aquino angKautusangTagapagpaganapBilang 335 ay nagkaroonngnapakaramingkritisismo at malakasnareaksiyonmulasamgapolitiko at edukadorpartikularsamga Cebuano.

Angmga Cebuano ay hinditumutolsapaggamitng Filipino samgalaranganng lingua franca.


Ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009

Ito ay magandanghalimbawasahirapngpag-intelektuwalisasaisangwika at ngisangbansa.

AmranHalim (nasaConstantino, 1991)

-isasamgaimplikasyon ay angkagustuhanngbansanagamitinangwikangito at idevelopitoparaumangkopsamgapangangailangangpambasa.


Ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009

Tinatanggapngbansaangwikabilangpambansangsimbolonakarapat-dapatnatanggapin at angganitongpagpapahalaga ay isangpangangailanganngpagkilala.


Ang linangan ng mga wika sa pilipinas at ang panpapaunlad ng wikang filipino 1987 1991

AngLinanganngmgaWikasaPilipinas at angPanpapaunladngWikang Filipino (1987-1991)


Ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009

Walangsinusuriang SWP tungkolsa kung anongwikaangmagigingwikangpambansa.

2. IniutosngKonstitusyonng 1987 angpagpapayabong at pagpapayamanngwikangpambansanasamantalangito’ynililinangmagigingsaliganangumiiralnamgawikasaPilipinas, kayaangkopangpangalannaLinanganngmgaWikasaPilipinas (Flores, 1978).


Ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009

 • Nilikhaang LWP sapamamagitanngKautusangTagapagpaganapBlg. 117 nanilagdaanngPangulong Aquino noongEnero 1987.

  • Ito ay tanggapangpangkulturananasailalimngKagawaranngEdukasyon, Kultura at Isportsnaangtungkulin ay payabungin at pagyamaninang Filipino bilangwikangpambansangPilipinas.


Ang mga bagong tungkulin ng linangan ng mga wika sa pilipinas

AngmgabagongtungkulinngLinanganngmgaWikasaPilipinas:

IsakatuparananginiaatasngKonstitusyon at angkatumbasnamgabatassaKongresoukolsalalo pang pagdedevelop at pagpapayamansa Filipino.

Bumuo at magsagawangmgaprogramasapananaliksikparasapagdevelop, pagpapalaganap at preserbasyonng Filipino at iba pang mgawikasaPilipinas.


Ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009

3. Magpatibayngmgahakbangparasimulan at patuloynaitaguyodangpaggamitng Filipino bilangmidyumngoipsyalnakomunikasyon at bilangwikangpanturosasistemangedukasyon.

4. Mag-isyungmgapanuntunan, tuntunin, at regulasyonnakailanganparasareporma, estandaedisasyon, at intelektuwalisasyonngwika.


 • Login