M simet e m suara n zbatimin e reformave pas pisa s p rvoja e kroacis
Download
1 / 10

M Ë SIMET E M Ë SUARA N Ë ZBATIMIN E REFORMAVE PAS PISA-s -P ë rvoja e Kroacis ë - - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

M Ë SIMET E M Ë SUARA N Ë ZBATIMIN E REFORMAVE PAS PISA-s -P ë rvoja e Kroacis ë -. Michelle Braš Roth. PISA NË KROACI. PISA 2006. PISA 2009. 5636 nxënës - 168 shkolla 93% shkalla e përgjigjes së nxënësve 92% shkalla e përgjigjes së prindërve. 5471 nxënës - 160 s hkolla

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' M Ë SIMET E M Ë SUARA N Ë ZBATIMIN E REFORMAVE PAS PISA-s -P ë rvoja e Kroacis ë -' - umika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
M simet e m suara n zbatimin e reformave pas pisa s p rvoja e kroacis

MËSIMET E MËSUARA NË ZBATIMIN E REFORMAVE PAS PISA-s-Përvoja e Kroacisë-

Michelle Braš Roth


PISA NË KROACI

PISA 2006

PISA 2009

 • 5636 nxënës - 168 shkolla

 • 93% shkalla e përgjigjes së nxënësve

 • 92% shkalla e përgjigjes së prindërve

 • 5471 nxënës - 160 shkolla

 • 92% shkalla e përgjigjes së nxënësve

 • 90% shkalla e përgjigjes së prindërve

PISA 2012

PISA 2015

 • 6853 nxënës - 163 shkolla

 • 90% shkalla e përgjigjes së nxënësve

 • 95% shkalla e përgjigjes së nxënësve

 • 6930 nxënës - 165 shkolla

 • Testimi në terren në mars të vitit 2014

Michelle Braš Roth, PISA NPM


Re zultatet
REZULTATET

Shkenca

Lexim

Matematikë


Njohuritë matematikore

PISA 2006 28,6% e nxënësve nën nivelin 2;

4,8% e nxënësve në nivelet 5 & 6

PISA 2009 33,2% e nxënësve nën nivelin 2;

4,9% e nxënësve në nivelet 5 & 6

PISA 2012 30,6% e nxënësve nën nivelin 2;

6,7% e nxënësve në nivelet 5 & 6

Aftësia për të lexuar

PISA 2006 21,5% e nxënësve nën nivelin 2;

3,7% e nxënësve në nivelet 5 & 6

PISA 2009 22,5% e nxënësve nën nivelin 2;

3,2% e nxënësve në nivelet 5 & 6

PISA 2012 17,2% e nxënësve nën nivelin 2;

4,4% e nxënësve në nivelet 5 & 6

Njohuritë shkencore

PISA 2006 17,2% e nxënësve nën nivelin 2;

5,1% e nxënësve në nivelet 5 & 6

PISA 2009 18,5% e nxënësve nën nivelin 2;

3,7 % e nxënësve në nivelet 5 & 6

PISA 2012 18,6% e nxënësve nën nivelin2;

4,6 e nxënësve në nivelet 5 & 6


Shp rndarja e rezultateve qendra e pisa s
Shpërndarja e rezultateve- Qendra e PISA-s -

 • Raporti kombëtar

 • Raportet e nxënësve dhe raportet e personalizuara të nxënësve për secilin nxënës/prindër

 • Konferencat për drejtorët e shkollave dhe mësimdhënësit lëndor

 • Punëtoritë për multiplikatorët dhe mësimdhënësit mentorues

 • Tryeza të rrumbullakëta për arsim

 • Televizionet dhe mjetet e shtypura të informimit

 • Përkthimi i publikimeve të OBEZh-it


Ministria e Arsimit,Agjencia e Arsimit dhe Aftësimit të Mësimdhënësve dheQendra Kombëtare për Vlerësimin e Jashtëm të Arsimit

 • Standardet Kombëtare të Kroacisë për Arsim (HNOS) – ndërmjet PISA 2006 dhe2009

 • Korniza e Kurrikulit Kombëtar (NOK)2006-2010 – nxënësit e vlerësuar në vitin 2009 kanë qenë duke punuar sipas programit të ri për vetëm 2 vite

 • Provimi i Maturës (Diplomimi në nivel shtetëror)

 • Provimet përfundimtare

 • Vetëvlerësimi i shkollave

 • Propozimi i reformave strukturore 2015 – (arsimi i detyrueshëm 9-vjeçar)


M simdh n sit dhe praktikat e m simdh nies
MËSIMDHËNËSIT DHE PRAKTIKAT E MËSIMDHËNIES

 • TALIS 2013 – rëndësia e rezultateve dhe krahasimi ndërkombëtar

 • Metodat dhe teknikat e mësimdhënies

  • Roli aktiv i nxënësit

  • Qasje e hulumtimit të problemeve në mësimdhënie

  • Puna ekipore

  • Partneriteti bashkëveprues i nxënësve dhe mësimdhënësve

  • Trajnimi për të mësuarit gjatë gjithë jetës

  • Fokusi në vetëvlerësim


Ka tutje
Çka tutje?

DOBËSITË

 • Përmbajtja mësimore – mospërputhjet me lëndën, mospërputhjet ndërmjet lëndëve, shumë të zgjatura, shumë të vjetra, jo të përshtatshme me moshën

 • Fokusi në klasat – humbja e motivimit për zhvillimin e kompetencave

 • Notimi i anuar i performancës akademike për shkak të regjistrimit në shkollën e mesme (90% e nxënësve kanë nota më të larta)

 • Shkalla e ulët e përsëritjes së klasës – presioni nga prindërit


Mund sit
MUNDËSITË

 • Racionalizimi i përmbajtjes mësimore

 • Pragmatizmi i përmbajtjes mësimore

 • Modernizimi i përmbajtjes mësimore

 • Pasurimi i përmbajtjes mësimore me shkathtësitë sociale, shëndetësore dhe emocionale

 • Rritja e nivelit të shkathtësive të gjuhëve të huaja, aftësitë në përdorimin e teknologjisë së informimit dhe komunikimit si dhe zhvillimi i shkathtësive të vetëedukimit

 • Objektivizimi i niveleve të njohurive dhe futja në zbatim e vlerësimit të jashtëm si mjet i monitorimit të progresit në të gjitha nivelet e sistemit


ad