Hyrje n shkenc n e mediave dhe shkencat e komunikimit
Download
1 / 16

Hyrje n ë shkencën e mediave dhe shkencat e komunikimit - PowerPoint PPT Presentation


 • 363 Views
 • Uploaded on

Hyrje n ë shkencën e mediave dhe shkencat e komunikimit . 10.10.2011 Mr.Sc. Remzie Shahini-Hoxhaj. Me çka merren shkencat e komunikimit?. janë pjesë e shkencave sociale, që merren me aspektin social të fenomeve të komunikimit masiv apo komunikimit mes individëve

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hyrje n ë shkencën e mediave dhe shkencat e komunikimit ' - umika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hyrje n shkenc n e mediave dhe shkencat e komunikimit

Hyrje në shkencën e mediave dhe shkencat e komunikimit

10.10.2011

Mr.Sc. Remzie Shahini-Hoxhaj


Me ka merren shkencat e komunikimit
Me çka merren shkencat e komunikimit?

 • janë pjesë e shkencave sociale, që merren me aspektin social të fenomeve të komunikimit masiv apo komunikimit mes individëve

 • studiojnë efektet e ndikimit të mediave të cilat i referohen individëve, psikës me mënyrën e të menduarit dhe emocione, si dhe ndikimin e tyre në shoqëri apo një pjesë të shoqërisë, që është relevat me mendimin publik


Nocioni komunikim
Nocioni “Komunikim”?

 • ndodh të ngatërrohet me nocionet tjera si “reaksion”, “interaksion” apo edhe me “sjellje”

 • lat.“communicare„ diçka e përbashkët, komunikoj, transmetoj, ndaj diçka me dikend

 • në jetën e përditshme nënkupton procesin e këmbimit të mendimeve përmes gjuhës, gjesteve, mimikës, shkrimit dhe përmes pamjeve/ fotografive

 • në kuptimin më të gjerë të fjalës nënkupton këmbimin e informatave, të dhënave apo edhe signaleve me përmbajtje në mes të gjallesave por edhe të sistemeve teknike dhe shumë shpesh ndodh të përshkruhet me termet si: kuptim/ mirëkuptim, komunikim, interaksion apo edhe transmetim


Ka p rfshin komunikimi
Çka përfshin komunikimi?

 • komunikimi përfshin disa aspekte: komunikimi në aspektin gjuhësor, në asketin social/ shoqëror që shërben si mjet për marrëveshje mes njerëzve apo edhe mjeteve të komunikimit si elemente përmes të cilave emitohen informatat

 • nga aspekti i transmetimit të informatave, komunikimi sipas tyre është procesi i transferimit të informatës apo mesazhit nga emetuesi tek pranuesi i saj

 • rëndësia e emetimit të një informate qëndron në atë se sa është arrit të përcillet domethënia në mes partnerëve komunikues


Procesi i komunikimit

Informata

Komunikuesi

Marrësi/ pranuesi

Procesi i komunikimit

 • Si rrjedh procesi?


Si rrjedh ky proces
Si rrjedh ky proces?

 • nënkupton procesin përcjelljes së informatave nga komunikuesi (dhënësi i informatës) deri te i destinuari (marrësi i saj)

 • informatën e quajmë tregues e cila na informon

 • në vend të këtij termi mund të përdorim edhe termin shenjë, të cilin duhet dalluar nga sinjali, sepse sinjali apo ndryshe treguesi qëllimor quhet cila do gjurmë që bart informacioni

 • sinjalet kanë forma të ndryshme p.sh. të tingujve (fonema) për dëgjim, formë e shkruar (grafema) për tu lexuar etj


Komunikologjia
Komunikologjia

Nocioni si i tillë për herë të parë është përdorur nga Vilém Flusser

Me nocionin ‚Kommunikologie‘ ai e nënkupton teorinë e cila merret me ‘transmetimin e porosive/ mesazheve përmes shenjave’ në komunikimin njerëzor

Fjalën transmetim ai e definon si procesi i cili ngërthen në vete sisteme të ndryshme të komunikimit

Qëllimi i kësaj teorie është kuptimi strukturor i procesit të komunikimit

Ai i ndan elementet e Komunikologjisë në diskurs dhe dialog si dhe në kode


Ka ndodh gjat procesit t komunikimit
Çka ndodh gjatë procesit të Komunikimit

 • Zakonisht kur komunikojmë thuhet se komunikojmë mesazhe/ përmbajtje, që nënkupton një sinjal apo një tërësi sinjalesh transmetohen gjatë këtij procesi përmes simboleve në një person ose më shumë

 • Një mesazh është i frytshëm vetëm nëse kuptohet nga pranuesi i tij

 • Shenja përbëhet nga sinjali dhe kuptimi i tij


Komunikimi i njer zve si proces social
Komunikimi i njerëzve si proces social

 • përveç procesit të këmbimit të informatave kalojnë edhe një proces tjetër që në shkenca e komunikimit njihet si sjellje e njerëzve, dhe nënkupton sjelljen sociale me njëri tjetrin

 • D.m.th gjatë kësaj mënyre sociale komunikohen edhe përmbajtje/kuptime të cilat posedojnë karakter komunikativ, dhe nga kjo mund të konkludohet se sjellja njerëzore i përket poashtu komunikimit

 • Paul Watzlawick“se njeriu nuk mund të mos komunikoj” - atëherë kur mendojmë se nuk komunikojmë fare komunikohet


Llojet e komunikimit si proces social
Llojet e komunikimit si proces social

 • Komunikimi u cilësua si proces i shkëmbimit të informatave mes qenieve të gjalla, çka d.m.th se kemi të bëjmë me një proces, jo diçka statike por një ndodhi dinamike që ndodh mes dy qenieve të gjalla

 • proces që fillon me kontakt dhe reagim të dy palëve komunikuese

 • Komunikimi si proces social ndahet në komunikim interpersonal (face-to-face) dhe komunikimi përmes ndërmjetsimit teknik

 • Komunikimi massiv dhe telekomunikimi janë të mbështetura teknikisht


R nd sia e mediave n klasifikimin e mediave
Rëndësia e mediave në klasifikimin e mediave

 • Sipas Pross dallojmë mediat primare, sekondare dhe terciare që ndihmojnë diferencimin e komunikimit njerëzor

 • Media primare ai konsideron mediat elemetar të kontraktit ndërnjerzor ku pëveq gjuhës, hyjnë edhe mjetet tjera joverbale gestika, mimika etj

 • Në mediat sekondare Pross fut të gjitha mediat që kërkojnë një mjet për prodhimin e mesazhit por jo për pranimin nga marrësi i tyre p.sh. plakata, libri, gazeta etj

 • Media terciare ai i konsideron të gjitha mjetet e komunikimit ku emetuesi dhe marrësi i porosisë janë mjete teknike p.sh. telefoni, radio lidhjet etj


Nocioni media
Nocioni MEDIA

 • Medium (lat. i/e mesit, ndërmjetëm, mes)

 • Instanca të mesme që mundësojnë transmetimin, prezantimin, përpunimin, këmbimin dhe përsëritjen

 • Sybille Krämer i quan „postier“

 • Media konsiderohen që nga mjetet klasike të komunikimit si trupi, zëri dhe shkrimi, pastaj libri, fotografia e deri te mjetet e komunikimit masiv si radio, televizioni, interneti


Si u zhvilluan mediat
Si u zhvilluan mediat?

 • Me zhvillim historik të njeriut

 • Dialogu Phaidros i Platonit ku gjuhën e trajton si ilaç i cili varësisht nga dozimi mund të jetë shërues ose helmues

 • Nietzsche i konsideron “përpunues të mendjes”

 • McLuhan “media është vet mesazhi/ porosia” ai i sheh mediat si “mjet”


Ka jan mediat
Çka janë mediat?

 • Janë mjete komunikimi, vend në të cilin jetojmë , pasqyrues të realitetit

 • Nuk janë realiteti por reflektimi i tij i botës që na rrethon

 • Për shkak të rëndësisë së tyre sot bota është bërë “një fshat global”


Si u zhvilluan historikisht
Si u zhvilluan historikisht

 • Mjet i parë i komunikimit konsiderohet komunikimi joverbal, konsiston me komunikimin gjuhësor që qoi deri te zhvillimi i të shkruarit (faza A apo mediat njerëzore)

 • Me zbulimin e shtypit konsiderohet zbulimi i mediumit të parë (libri i parë i shtypur është BIBLA) (Faza B zhvillimi i masmediave)

 • Mediat elektronike (kulmi i zhvillimit te masmediave Faza C)

 • Shpërndarja e masmediave (riintegrimi i pjesërishëm në media digjitale) sipas Faulstichad