รายงานการ ประเมินผล - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 20

  • 128 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

รายงานการ ประเมินผล. โครงการจัด รูปที่ดินในพื้นที่นำ ร่อง. โครงการ เขื่อนแควน้อย บำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก. เอกสารประกอบการบรรยาย การนำเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2557 โดย ส่วนประเมินผลปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร ศูนย์ประเมินผล. หัวข้อการนำเสนอ. 1. ความสำคัญของการศึกษา. 2.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

รายงานการ ประเมินผล

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5694095

2557


5694095

1.

2.

3.

4.


5694095

1.

(1) 155,166

(2)

(3) 2553 1,530

(Intensive Development)


5694095

2.

2.1

(1)

(2)

(3)

2.2

(1) 2553

(2)


5694095

2. ()

2.3

IOEI

INPUTS

OUTPUTS

IMPACT

EFFECT


5694095

2. ()

2.3 (2)

-

Y = AX1b1 X2b2 Xnbneu

lnY1 = lna + b1lnX1b1 + b2lnX2b2 + b3lnX3b3 + b4lnX4b4 +u (1)

lnY2 = lna + b1lnX1b1 + b2lnX2b2 + b3lnX3b3 + b4lnX4b4 +u (2)

(1) (2)

Y1,Y2 = (./)

X1 = (./)

X2= (/)

X3= (/)

X4 = (/)

b1,b2,b3,b4 =

X1, X2 , X3 , X4

u =


5694095

2. ()

2.4

(1) 125

(2)

2.5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


5694095

3.

3.1 IOEI

(INPUTS)

(OUTPUTS)

(1) 19.49

(2) 3

(1) 1,513.17 (99%)

448

(2) 13.265 .

(3) 10

(4)


5694095

3. ()

(EFFECT)

(1)

(2)


5694095

3. ()

(EFFECT)

(3)

112.30 .

120.46 .


5694095

3. ()

(IMPACT)

+ 985.77


5694095

3.86

4.18

3.62

3.80


5694095

IOEI

INPUTS

OUTPUTS

EFFECT

IMPACT

1. 1,513.17

2. 448

3. 261

4. 13.26 .

5. 10

1.

67.91

64.20

2.

23.25

3.

120.46 .

112.30 .

4.

( 3.32)

1.

19.49

2.

3

1.

985.77

2.

8.54


5694095

3. ()

3.2

1)

lnY1 = 5.687 + 0.077lnX1 + 0.053lnX2 + 0.032lnX3 + 0.432lnX4

t value (1.761)* (2.707)** (2.320)** (16.827)**

F-value = 141.27*** , R2 = 0.8408, S.E.= 0.33, D.W. =1.73

lnY2 = 2.580 + 0.251lnX1 + 0.381lnX2 + 0.099lnX3 + 0.492lnX4

t value (1.679)*(5.483)***(2.947)** (16.827)***

F-value = 92.103*** , R2 = 0.7831 , S.E. = 0.058 , D.W. = 2.13


5694095

3. ()

3.2 (2)

2)


5694095

3. ()

3.2 (3)

3)


5694095

3. ()

3.3

1)


5694095

3. ()

3.3 (2)

2)


5694095

4.

(1)

(2)

(3)

(4)


5694095


  • Login