Rozmnożenia własne w Polsce Farm saved seeds in Poland - PowerPoint PPT Presentation

Rozmno enia w asne w polsce farm saved seeds in poland
Download
1 / 36

 • 126 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rozmnożenia własne w Polsce Farm saved seeds in Poland. Karol Marciniak DANKO Hodowla Roślin Sp. z o o. problematyka items. prawo do opłat od rozmnożeń własnych, uprawy objęte odstępstwem rolnym, zakres stosowania nasion od rozmnożeń własnych, struktura agrarna w Polsce,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Rozmnożenia własne w Polsce Farm saved seeds in Poland

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rozmno enia w asne w polsce farm saved seeds in poland

Rozmnożenia własne w PolsceFarm saved seeds in Poland

Karol Marciniak

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o o.


Problematyka items

problematykaitems

 • prawo do opłat od rozmnożeń własnych,

 • uprawy objęte odstępstwem rolnym,

 • zakres stosowania nasion od rozmnożeń własnych,

 • struktura agrarna w Polsce,

 • system zbierania opłat licencyjnych,

 • odmiany niechronione w Polsce,

 • hodowcy obecni w Polsce,

 • bariery i perspektywy zbierania opłat od rozmnożeń własnych w Polsce.


Ochrona prawna odmian w polsce legislation on fss

Ochrona prawna odmian w PolsceLegislation on fss

 • Konwencja UPOV 1991 r.,

 • Rozporządzenie Rady (WE)

  Nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994r,

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,

  • nowelizacja ustawy o prawnej ochronie odmian w toku.


Nowelizacja ustawy o ochronie prawnej odmian amendment of the plant variety act

Nowelizacja ustawy o ochronie prawnej odmian Amendment of the Plant Variety Act

1. definicja małego rolnika:

 • 5 ha

 • posiadacz gruntów rolnych uprawiający bardzo wczesne lub wczesne odmiany ziemniaka na powierzchni do 1 ha, a w przypadku pozostałych odmian ziemniaka na powierzchni do 2 ha.

  20 ha


Nowelizacja ustawy o ochronie prawnej odmian amendment of the plant variety act1

Nowelizacja ustawy o ochronie prawnej odmian Amendment of the Plant Variety Act

2. Zobowiązanie wszystkich rolników i przetwórców do udzielenia wyczerpujących informacji o fss,

3. Umożliwienie hodowcom kontroli uzyskanej informacji,

4. Potraktowanie naruszeń wyłącznego prawa jako przestępstwa


Uprawa zb ziemniak w i rzepaku w polsce w 2005 roku crop cultivation

Uprawa zbóż, ziemniaków i rzepaku w Polsce w 2005 roku (Crop cultivation)

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

pszenica

wheat

jęczmień

barley

owies

oats

żyto

rye

pszenżyto

triticale

mieszanki

mixed

ziemniaki

potatoes

rzepak oz.

w. rape


U ycie kwalifikowanego materia u siewnego w 2005 r certified seed usage in 2005

Użycie kwalifikowanego materiału siewnego w 2005 r. Certified seed usage in 2005


Produkcja nasienna zb w polsce tys ha area of cereal seed production in poland

Produkcja nasienna zbóż w Polsce(tys. ha)Area of cereal seed production in Poland


Nasiona w asne i z nielegalnego obrotu farm saved seeds and illegal market

Nasiona własne i z nielegalnego obrotuFarm saved seeds and illegal market


Struktura gospodarstw rolnych agrarian structure of the farms

Struktura gospodarstw rolnychAgrarian structure of the farms

Liczba gosp.tys.

farm number

Użytki rolne tys.ha

land area thous. ha

1 - 5 ha

1 146

2 764

5 – 20 ha

693

6 688

> 20 ha

116

7 050

suma

total

1 956

16 500

źródło: Powszechny Spis Rolny 2002

source: Agricultural Census 2002


Struktura gospodarstw rolnych agrarian structure of the farms1

Struktura gospodarstw rolnychAgrarian structure of the farms

Liczba gosp.tys.

farm number

Użytki rolne tys.ha

land area thous. ha

źródło: Powszechny Spis Rolny 2002

source: Agricultural Census 2002


Struktura gospodarstw rolnych agrarian structure of the farms2

Struktura gospodarstw rolnychAgrarian structure of the farms

Liczba gosp.tys.

farm number

Użytki rolne tys.ha

land area thous. ha

źródło: Powszechny Spis Rolny 2002

source: Agricultural Census 2002


Rozmno enia w asne w polsce farm saved seeds in poland

Powierzchnia uprawy gatunków objętych odstępstwem rolnym (tys. ha)Cultivation area of crops at „big farmers”

Powyżej 5 ha

5 ha and more

Powyżej 20 ha

20 ha and more

Zboża

cereals

6 300

2 900

Ziemniaki

potatoes

200

25

rzepak oz.

w. rape

400

310

źródło: Powszechny Spis Rolny 2002

source: Agricultural Census 2002


Op aty licencyjne royalties

Opłaty licencyjneRoyalties

system udzielania i rozliczania licencji

 • hodowca firma nasienna

  (breeder) (seed company)

 • Agencja Nasienna Sp. z o.o.

  • kontrola realizacji umów licencyjnych,

  • przeciwdziałanie nielegalnemu obrotowi nasion

umowa licencyjna

opłaty licencyjne


Agencja nasienna sp z o o

Agencja Nasienna Sp. z o.o.

 • Udziałowcy spółki:

 • shareholders

 • Danko Hodowla Roślin

 • Poznańska Hodowla Roślin

 • Małopolska Hodowla Roślin HBC

 • Nasiona Kobierzyc

 • Hodowla Roślin Szelejewo

 • Hodowla Roślin Strzelce

 • Hodowla Roślin Smolice


Poziom op at licencyjnych royalty level

Poziom opłat licencyjnychRoyalty level

poziom opłat licencyjnych w 2005 r

 • zboża 8 – 18 PLN/qśr. 11PLN

  cereals

 • ziemniaki4 – 10 PLN/q

  potatoes

 • rzepak 1 - 2 PLN/kg

  winter rape


Warto op at licencyjnych i op at od rozmno e w asnych volume of royalties on certified seed and fss

Wartość opłat licencyjnych i opłat od rozmnożeń własnychVolume of royalties on certified seed and fss

40

mln

PLN

.

40,0

35

30

25

20

15

10,0

10,2

10

3,7

4

5

1,5

0

opłaty licencyjne (royalties)

fss

zboża

ziemniaki

rzepak


Odmiany niechronione unprotected varieties

Odmiany niechronioneUnprotected varieties


Odmiany niechronione unprotected varieties1

Odmiany niechronioneUnprotected varieties


Odmiany niechronione unprotected varieties2

Odmiany niechronioneUnprotected varieties


Odmiany niechronione unprotected varieties3

Odmiany niechronioneUnprotected varieties


Odmiany niechronione unprotected varieties4

Odmiany niechronioneUnprotected varieties


Odmiany niechronione unprotected varieties5

Odmiany niechronioneUnprotected varieties


Odmiany niechronione unprotected varieties6

Odmiany niechronioneUnprotected varieties


Odmiany niechronione unprotected varieties7

Odmiany niechronioneUnprotected varieties


Rozmno enia w asne w polsce farm saved seeds in poland

Areał upraw nasiennych odmian zbóż niechronionych w Polsce w 2005Seed production area of unprotected cereal varieties

50,0

4,7%

7,7%

40,0

27,8%

RO

NL

30,0

47,7

tys ha

95,3%

20,0

64,6%

10,0

0,0

produkcja nasion

area of seed production

rejestracja

listing

ochrona

protection


Rozmno enia w asne w polsce farm saved seeds in poland

Areał upraw nasiennych niechronionych odmian ziemniaka Seed potatoproduction area of unprotected varieties

5

15%

25,1%

4

RO

NL

3

32,5%

4634ha

2

85%

1

42,4%

0

areał upraw

area of reproduction

rejestracja

listing

ochrona

protection


Hodowcy zb w polsce lub pe nomocnicy cereal breeders or their representatives

Hodowcy zbóż w Polsce lub pełnomocnicy Cereal breeders or their representatives


Hodowcy ziemniak w lub pe nomocnicy potato breeders or their representatives

Hodowcy ziemniaków lub pełnomocnicy Potato breeders or their representatives


Hodowcy rzepaku lub pe nomocnicy winter rape breeders or their representatives

Hodowcy rzepaku lub pełnomocnicy Winter rape breeders or their representatives


Hodowcy lub pe nomocnicy plant breeders or their representatives

Hodowcy lub pełnomocnicy Plant breeders or their representatives

 • zboża cereals18

 • rzepak w. rape 9

 • ziemniaki potatoes15

  razem36


Organizacje hodowc w i rolnik w organizations of breeders and farmers

Organizacje hodowców i rolnikówOrganizations of breeders and farmers

 • Polska Izba Nasienna

  • Komitet Hodowców

   wspólne przedstawicielstwo

 • Krajowa Rada Izb Rolniczych?


Przetw rcy nasion seed processors

Przetwórcy nasionSeed processors

 • mały rynek przetwórców profesjonalnych,

 • brak rejestru podmiotów świadczących usługi przygotowania nasion do siewu,

 • trudności z otrzymaniem informacji

 • niezrozumienie i niechęć przetwórców do współpracy


Jaki system zbierania op at od rozmno e w asnych w polsce which system shall we follow in poland

Jaki system zbierania opłat od rozmnożeń własnych w Polsce?Which system shall we follow in Poland?

 • francuski?

 • fiński?

 • angielski?

 • czeski?

 • niemiecki?


Perspektywy zbudowania efektywnego systemu zbierania op at od rozmno e w asnych w polsce

Perspektywy zbudowania efektywnego systemu zbierania opłat od rozmnożeń własnych w Polsce

 • brak rozwiązań prawnych pozwalających efektywnie egzekwować prawa hodowcy – zmiany w toku

 • możliwości aktywnej pomocy ze strony państwa,

 • determinacja hodowców,

 • mentalność oraz siła polityczna rolników,


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę

Dziękuję Panu Pawłowi Kochańskiemu,

Prezesowi Agencji Nasiennej,

za pomoc w zebraniu materiałów


 • Login