Problemy z realizacj zasady r wno ci szans kobiet i m czyzn w przygotowywaniu projekt w po kl
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Problemy z realizacją zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przygotowywaniu projektów PO KL PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Problemy z realizacją zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przygotowywaniu projektów PO KL. Łukasz Jaworski Grzegorz Grześkiewicz 21 czerwca 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE. Obowiązujący standard minimum.

Download Presentation

Problemy z realizacją zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przygotowywaniu projektów PO KL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Problemy z realizacj zasady r wno ci szans kobiet i m czyzn w przygotowywaniu projekt w po kl

Problemy z realizacją zasady równości szans kobiet i mężczyznw przygotowywaniu projektów PO KL

Łukasz Jaworski

Grzegorz Grześkiewicz

21 czerwca 2010 r.

WOJEWÓDZTWO

KUJAWSKO-POMORSKIE


Obowi zuj cy standard minimum

Obowiązujący standard minimum

 • Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu wskazuje na istnienie nierówności (pkt 1) bądź brak nierówności (pkt 2)?

 • Czy dane użyte w analizie w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu oddziaływania projektu? (pkt 3)

 • Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć lub ich formy są zróżnicowane w odniesieniu do kobiet i mężczyzn? (pkt 4)


Obowi zuj cy standard minimum1

Obowiązujący standard minimum

 • Czy rezultaty są podane w podziale na płeć i wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu? (pkt 5)

 • Czy projekt wskazuje jak będzie realizowane równościowe zarządzanie? (pkt 6)

 • Czy projekt należy do wyjątku? (pkt 7)

  • profil działalności projektodawcy

  • realizacja działań pozytywnych

  • zamknięta rekrutacja


R d a trudno ci w stosowaniu zasady

Źródła trudności w stosowaniu zasady

 • Niewłaściwe postrzeganie istoty zasady równości szans

 • Brak świadomości, że kwestie związane z równością płci należy brać pod uwagę na etapie tworzenia projektu

 • Powierzchowna znajomość materiałów pomocniczych, takich jak poradnik, FAQ do standardu minimum

 • Błędne przekonanie dotyczące zakresu obowiązywania zasady równości szans kobiet i mężczyzn

 • Trudności w odbiorze informacji dot. równości szans, wynikające m.in. ze stosowanego języka, poczucia narzucania elementów światopoglądowych


Trudno ci projektodawc w diagnoza

Trudności projektodawców - diagnoza

 • Brak lub nieadekwatne dane ilościowe / jakościowe w odniesieniu do obszaru realizacji projektu

 • Sztuczne przytaczanie posiadanych danych statystycznych nie odnoszących się do koncepcji lub zasięgu projektu

 • Trudności z dostępem do rzetelnych opracowań i raportów zawierających poszukiwane dane statystyczne

 • Nie prowadzenie własnych badań potrzeb uczestników pod kątem informacji dot. problemów równości szans


Trudno ci projektodawc w wnioski i cele

Trudności projektodawców – wnioski i cele

 • Ogólnikowy opis problemów i potrzeb uczestników – kobiet i mężczyzn

 • Wnioski z analizy problemowej nie uwzględniają równości szans, brak wskazania przyczyn dostrzeżonych barier

 • Wnioski z analizy nie przekładają się na dalsze działania „równościowe”

 • Problemy z właściwym konstruowaniem celów projektu (SMART), tym bardziej celów „równościowych”


Trudno ci projektodawc w dzia ania rezultaty

Trudności projektodawców – działania, rezultaty

 • Brak działań na rzecz wyrównywania nierówności i barier zdiagnozowanych w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn

 • Brak różnicowania wsparcia udzielanego w ramach projektu w odniesieniu do kobiet i mężczyzn

 • Brak informacji we wniosku w jaki sposób rezultaty przyczyniają się do zmniejszenia istniejących w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu nierówności ze względu na płeć


Trudno ci projektodawc w zarz dzanie

Trudności projektodawców – zarządzanie

 • Zbyt małe wykorzystywanie w ramach zarządzania projektu rozwiązań „równościowych” takich jak elastyczny czas pracy, praca w systemie zadaniowym, praca na odległość

 • Mylne rozumienie, że równościowe zarządzania projektem polega jednak na zatrudnieniu do obsługi projektu 50% mężczyzn i 50% kobiet, lub na jednozdaniowej deklaracji, że projekt będzie zarządzany równościowo

 • Brak świadomości, że równościowe zarządzanie projektem polega przede wszystkim na uświadomieniu osób zaangażowanych w realizację projektu (zarówno personel jak i np. wykonawców),


Pozosta e problemy

Pozostałe problemy

 • Specyficzne typy projektów:

  • informacyjno-promocyjne, badawcze

  • projekty zamknięte (wątpliwości w odniesieniu do stosowania wyjątku w ramach standardu minimum)

  • projekty wspierające nabywanie kompetencji uznawane „stereotypowo” za męskie bądź kobiece

 • Nierealistyczne oczekiwania wobec projektodawców formułowane w poradniku do zasady równości

 • Ograniczenia wynikające z limitu znaków we wniosku o dofinansowanie


Problemy na etapie realizacji

Problemy na etapie realizacji


Problemy z realizacj zasady r wno ci szans kobiet i m czyzn w przygotowywaniu projekt w po kl

Regionalny Ośrodek EFS

w Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Długa 34

tel. (52) 322 67 20

www.bydgoszcz.roEFS.pl

roefs@pte.bydgoszcz.pl

Regionalny Ośrodek EFS

w Toruniu

Toruń, Plac Św. Katarzyny 9

tel. (56) 652 22 40

www.torun.roEFS.pl

roefs@ecwm.org.pl

WOJEWÓDZTWO

KUJAWSKO-POMORSKIE


Dzi kujemy za uwag

Dziękujemy za uwagę!

WOJEWÓDZTWO

KUJAWSKO-POMORSKIE


 • Login