ВИДОВЕ СПЕКТРИ
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

ВИДОВЕ СПЕКТРИ PowerPoint PPT Presentation


 • 1477 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ВИДОВЕ СПЕКТРИ. Радослав Койнов и Станислав Чапанов. Определение:. Спектър на даден обект, е диапазонът на електромагнитното излъчване, който той излъчва (емисионен ), отразява, пропуска или поглъща (абсорбационен). Определение:. История:. Сър Исак Нютон пръв използва думата

Download Presentation

ВИДОВЕ СПЕКТРИ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ВИДОВЕ СПЕКТРИ

Радослав Койнов и Станислав Чапанов


Определение:

Спектър на даден обект, е диапазонът на

електромагнитното излъчване, който той

излъчва (емисионен ), отразява, пропуска

или поглъща (абсорбационен).


Определение:

История:

Сър Исак Нютон пръв използва думата

“спектър” (от apparition, appareo – явявам

се) през 1671 година, при описание на

своите оптически експерименти.


Определение:

Основни видове:

Според начина на получаването им

спектрите биват два основни вида:

 • емисионни (спектри на излъчване)

 • абсорбационни (спектри на поглъщане)


Определение:

Емисионен спектър:

Представлява обхватът, на градивните

частици на едно вещество, поглъщащи

енергия (чрез нагряване или бомбардиране

с други частици, чрез поглъщане на

електромагнтни вълни и др.) те излъчват

количество енергия под формата на

електромагнитни вълни.


Определение:

Видове:

В зависимост от състоянието на веществото

спектрите на излъчване биват три вида:

 • линейни спектри

 • ивични спектри

 • непрекъснати спектри


Определение:

Линейни спектри:

Наблюдават се при атоми на газове с атомен

строеж, излъчващи спектри, състоящи се от

отделни спектрални линии. Техният брой,

разположението и яркостта им, са различни

за различните химични елементи. За да се

види този спектър е необходимо газът да

бъде разреден.


Определение:

Линейни спектри:

Изменението на на спектралните линии

на някои вещества в газообразно състояние, при условие на ниско налягане.


Определение:

Ивични спектри:

Наблюдават се при газове с молекулен

строеж. Молекулите излъчват спектри,

състоящи се от светли и тъмни ивици.

Съществуват при слабо взаимодействие

на молекулите на веществото. Състоят се

от голям брой гъсто наредени линии.


Определение:

Непрекъснати спектри:

Наблюдават се при твърди тела и течности,

излъчващи спектри с вълни от всички

възможни дължини на оптичния диапазон.

Непрекъснатостта им се дължи на силното

взаимодействие на градивните частици,

поради малките разстояния между тях.


Определение:

Непрекъснати спектри:

Спектралните линии

се припокриват и

обхващат целия

оптичен диапазон.


Определение:

Абсорбационен спектър:

Представлява непрекъснат спектър, който

съдържа тъмни линии, дължащи се на

поглъщане на вълни с определена дължина

във веществата, през които е преминала

светлината.


Определение:

Абсорбационен спектър:

Абсорбационният спектър представлява

инверсиран образ на емисионния.

Дава възможност за изследване на състава и състоянието на веществата,

които поглъщат светлината.


Определение:

Закон на Кирхоф:

 • През 1812 година немският физик пръв опитно установява че:

 • атоми на даден елемент поглъщат

  електромагнитни вълни с честоти, каквито

  самите атоми излъчват при възбуждане.


Определение:

Фраунхерови линии:

 • През 1814 година немският майстор-оптик открива, наблюдавайки слънчевия спектър, множество тъмни линии:

 • при преминаване на слънчевото лъчение

  през по-хладната му атмосфера, част от

  вълните се поглъщат и на Земята, на

  фона на непрекъснатия спектър, се

  забелязват именно тези линии.


Title

Спектрален анализ:

 • Началото му е поставено от учените Бузен и Кирхоф през XIX век:

 • представлява физичен

  метод за качествен и

  количествен химически

  анализ на състава на

  веществата, посредством

  изследване на техния

  спектър.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.


Title

Приложения:

 • Поради относителната си простота, бързина и ефективност се използва основно в:

 • металургията

 • геологията

 • криминалистиката

 • екологията

 • астрономията

 • астрофизиката

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.


Title

Информация :

 • За допълнителна информация относно видовете спектри и

 • техните свойства:

 • www.spectrum.hit.bg

 • www.wikipedia.org

 • www.phys.uni-sofia.bg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.


Благодарим Ви за вниманието!


 • Login