Samhandlingsreforma sett fr ein kommunal st stad
Download
1 / 19

Samhandlingsreforma sett frå ein kommunal ståstad . - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Samhandlingsreforma sett frå ein kommunal ståstad. Rolf Martin Tande Regional konferanse, NHV. Bergen 4.og5.november 2010. DISPOSISJON. I : Samhandlingsreforma sett frå ein kommunal ståstad II : Samhandlingsreforma sett frå kommunane i Nordhordland sin ståstad

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Samhandlingsreforma sett frå ein kommunal ståstad .' - ulla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Samhandlingsreforma sett fr ein kommunal st stad

Samhandlingsreformasett frå ein kommunal ståstad.

Rolf Martin Tande

Regional konferanse, NHV.

Bergen 4.og5.november 2010.


Disposisjon
DISPOSISJON

I : Samhandlingsreforma sett frå ein kommunal ståstad

II : Samhandlingsreformasett fråkommunanei Nordhordland sin ståstad

III : ”Stjernestunder ” – ein kortfilm om verdig demensomsorg


3 virkemiddel i samhandlingsreforma st meld nr 47 2008 2009
3 virkemiddel i samhandlingsreforma (St.meld.nr.47 -2008-2009)

 • Forslag til ny folkehelselov

 • Forslag om ny lov om kommunale helse –og omsorgstenester

 • Grunnlaget for ny nasjonal helse –og omsorgsplan


Kvifor ny folkehelselov
Kviforny folkehelselov ?

 • St.m.47; auka satsing på primærhelsetenesta, førebyggande helsearbeid/folkehelsearbeid.

  2 nye lover ;

 • Ei lov retta mot dei kommunale helse - og omsorgstenestene.

 • Ei lov retta mot det tverrsektorielle folkehelsearbeidet.


Ny folkehelselov
Ny folkehelselov

 • Eitviktig vertøy for å kunne nå samhandlingsreformasin intensjon om å førebyggjemeir og reparere mindre.

 • Ansvaret for folkehelsearbeidet vert lagt til kommunen som forvaltningsorgan.

 • Kommunen skal bruke alle sine tenesteområde for å fremme folkehelse, ikkjeberrehelsetenesta.

 • Kommunen har ansvar for oversikt over helsetilstand og lokale helseutfordringar.

 • Kommunen skal fastsette eigne mål og metodar for å møte eigne helseutfordringane.


Ny folkehelselov grunnprinsipp i folkehelsearbeidet
Ny folkehelselovGrunnprinsipp i folkehelsearbeidet

 • Utjamning av sosial ulikskap i helse

 • Helse i alt vi gjer

 • Føre – var prinsippet

 • Berekraftig utvikling

 • Miljøretta helsevern ei sjølvstendig kommunale oppgåve = miljøretta folkehelsearbeid.

 • Helsefagleg kompetanse ; krav om kommunelege vert stadfesta .


Utfordring 1
UTFORDRING 1

 • Helsetenesta har mange aktørar og fleire forvaltningsnivå

 • Korleis kunne gje rett teneste til rett tid på rett stad ?

 • Brukarane har behov for koordinering av tenestene.

 • Få system er retta mot ein heilskap i tenestetilboda.


Utfordring 2
UTFORDRING 2

 • Tenestene har i liten grad fokus på å avgrense sjukdom.

 • Få tenester er tilgjengelege tidleg i eit sjukdomsforløp.

 • Få tenester er innretta på mestre og redusere kronisk sjukdomsutvikling

 • Førebygging og tidlegfasetilbod taper i prioriteringsvalet mot dei spesialiserte og meir synlege tilboda.


Utfordring 3
UTFORDRING 3

 • Alderssamansetninga og endring i sjukdomsbildet vil gje oss utfordringar som kan true den økonomiske bæreevna.

 • Fram mot 2060 vil tal eldre bli dobla i høve til yrkesaktive.

 • Det vert fleire med kroniske og samansette sjukdommar.


Tiltak 1
TILTAK 1

 • Pasientrolla må styrkast ved at ein i større grad enn no sikrar ein heilskap i pasientforløpa.

 • Betra samordning mellom kommunar og sjukehus

 • Sikra kompetanse til kommunene både i planlegging og utføring .


Tiltak 2
TILTAK 2

 • Ny og oppgradert kommunerolle – nytt lovverk.

 • Helse – og omsorgspolitikken må rettast mot forebygging og innsats tidleg i sjukdomsforløp.

 • Auka mestringsevne gjennom kommunale rehabiliteringstilbod.

 • Sikre medisinsk kompetanse gjennom fastlegar, sjukeheimlegar,eldremedisin.


Tiltak 3
TILTAK 3

 • Endra finansiering ; helse – og omsorgstenestene må sikrast økonomiske insitament og stimulering for å utvikle tenestetilbod som samsvarer med dei helsepolitiske måla.

 • Spesialisthelsetenesta må gå aktivt inn i samarbeid med kommunehelsetenesta for rettleiing og utdanning , og saman utvikle fagleg gode pasientforløp.


K-STYRE

K-STYRE

K-STYRE

K-STYRE

K-STYRE

K-STYRE

K-STYRE

K-STYRE

K-STYRE

Regionrådet Nordhordland IKS styringsgruppe for samhandlingsreforma

Helseutvalet styringsgruppe for dei ulike delprosjekta

Sekretariat/prosjektgruppe

Arbeidsgrupper for ulike prosjekt


12. nov.

Samhandling i Nordhordland


 • Prosjektet skal:

 • Kartlegge behov for kompetanse slik at helse- og omsorgstenesta i kommunane kan gi pasientane rett helsetilbod på rett stad til rett tid.

 • Utgreia og tilrå tiltak for ei heilskapleg helseteneste i Nordhordland på tvers av forvaltningsnivå

 • Vurdere behov for tiltak i skjeringspunktet mellom kommune- og spesialisthelsetenesta

 • Sentrale spørsmål:

 • Kva oppgåver kan kommunane løysa kvar for seg?

 • Kva oppgåver kan kommunane løysa i fellesskap?

 • Kva oppgåver kan kommunane løysa i fellesskap med spesialisthelsetenesta?


 • Felles visjon

 • Rett helsetilbod – på rett stad – til rett tid for innbyggjarane i Nordhordland

 • Innbyggjarane i den enkelte kommune skal kjenna seg trygg på at tenesta innehar kompetanse til å gi den helsehjelpa dei til ei kvar tid har trong for.

 • Felles mål

 • Ein robust helseregion

 • Sikre gode kommunale helse- og omsorgstenester i kommunane

 • Personar med trong for helse- og omsorgstenester skal få bu heime lengst mogeleg

 • Eit felles fokus på førebygging av sjukdom og betra funksjonsnivå


Gjennomføring

 • Fase 1: 01.08.10 – 31.07.11

 • Etablering av prosjektorganisasjon

 • Utarbeide handlingsplan for helsesamarbeid i Nordhordland

 • Avklare fokusområde for samarbeid og felles tenesteyting

 • Kompetansebygging

 • Vurdere modellar for organisering av tenester innan fokusområda

 • Elektronisk samhandling og utprøving av samhandlingsteknologi.

 • Fase 2: 01.08.11 – 31.07.12

 • Iverksetjing av prosjekt som er relatert til delmål i prosjektet, og vurdere ei eventuell felles tenesteyting og samlokalisering av tenester.

 • Vurdere interkommunale tiltak når det gjeld førebyggande helsearbeid og folkehelsearbeid

 • Vurdere lågterskel tilbod for rusavhengige

 • Vurdere samlokalisering av psykiatritenester

 • Vurdere muligheiter for spesialistpoliklinikk


 • Tiltak

 • Fase 1:

 • Tiltak 1 – Kompetansebygging

 • Tiltak 2 - Utvikle modellar for behandling og oppfølging før, i staden for eller etter behandling i sjukehus. - observasjonssenger - etterbehandling - rehabilitering

 • Tiltak 3 - Samhandlingsteknologi og telemedisin - NHN – elektronisk samhandling - Telemedisinsk visitt hos geriatriske pasienter

 • Fase 2:

 • Tiltak 4 - Samlokalisering av tenester

 • Tiltak 5 - Samfunnsmedisin og førebyggande helsearbeid sett i eit regionalt og kommunalt perspektiv.


ad