K lcsey ferenc
Download
1 / 23

KÖLCSEY FERENC - PowerPoint PPT Presentation


 • 1067 Views
 • Uploaded on

Született 1790 augusztus 8-án Sződemeteren . Elhunyt 1838 augusztus 23-án (48 évesen) Szatmárcsekén. A nemzeti költő, politikus, szónok, a korszerű irodalomkritika úttörője;. KÖLCSEY FERENC. SZÁRMAZÁSA. KÖLCSEY (Töredék) Büszke magyar vagyok én, keleten nőtt törzse fámnak,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KÖLCSEY FERENC' - ulla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K lcsey ferenc

Született 1790 augusztus 8-án Sződemeteren.

Elhunyt 1838 augusztus 23-án (48 évesen) Szatmárcsekén.

A nemzeti költő, politikus, szónok, a korszerű irodalomkritika úttörője;

KÖLCSEY FERENC


Sz rmaz sa
SZÁRMAZÁSA

KÖLCSEY (Töredék)

Büszke magyar vagyok én, keleten nőtt törzse fámnak,

Nyúgoti ég forró kebelem nem tette hideggé

Szép s nagy az, ami hevít; szerelemmel tölti be lelkem

Honni szokás és föld, örököm kard s ősi dicsőség. (...)

Őseim árnyaikat, kik az őskor napjait élték,

Kölcsey nemzetség, Ete hű maradéka, kit egykor

Don hullámai körül, a Hét magyar egyike, hős Ond,

Lángölelés zálogja gyanánt neje karjairól vőn. (...)


Sz demeter sauca
SZŐDEMETER (SAUCA)

Nem működhet emlékház- ként Kölcsey szülőháza, amely ma görög-katolikus parókia.


Gyermek s ifj kora
GYERMEK- ÉS IFJÚKORA

 • Református vallású köznemesi család fia;

 • Himlő következtében elveszti félszemét;

 • Korán árvaságra jut;

 • Csöndes, komolyságra hajló gyermek;

 • 5-14 éves koráig a debreceni kollégium diákja;

 • Sokat olvas, ír és beszél latinul, görögül, franciául, németül;

 • Kedvenc magyar szerzői: Csokonai, Kisfaludy Sándor, Virág Benedek, Kazinczy Ferenc;

 • Pesten fölesküszik jurátusnak, ügyvédi vizsgáját nem teszi le, mert az irodalomnak akar élni;


Lmosd a k lt v r s helye
ÁLMOSD – A KÖLTŐVÉ ÉRÉS HELYE

- Pestről anyagi gondok miatt távozik;

-Álmosdon örökölt birtokán gazdálko-dik, s öccseit taníttatja:

„Thekámban könyv helyett már most nyeregszerszám áll. Míveltetni ugaraimat, lovaim s ökreimről gondoskodni, s küzdeni ezen emberekkel, kik tóparton s szalmafedél alatt laknak, ezt kell csinálnom. Nem szabad rajtam nevetned, mert én mindezeket gazdai komolysággal csinálom.”

-Titokban, s reménytelenül szerelmes (feltételezhetően Péchi Karolinába);

-1805: részt vesz Csokonay temetésén, megismerkedik Kazinczy Ferenccel;

- Csokonay stílusában írt verseit meg-semmisíti, újabb verseit a Magyar Dámák Kalendáriumában közli Kállay Ferenc bíztatására;Mester s tan tv ny
MESTER ÉS TANÍTVÁNY

 • Kölcsey barátságot köt Szemere Pállal, s miután az Árkádia-perben Kazinczy védelmére kelt, 1815-ben az ortológusok támadására barátjával együtt megírja a Feleletet a Mondolatra.

 • Kiveszi részét az ízlés- és nyelvújí-tási mozgalomból.

 • (Később szembefordul mesterével.)

1808-ban Kazinczy Ferencnek küldi el első versét, s a széphalmi mester elragadtatással üdvözli az ifjú tehetséget: „Aki tizenkilenc éves korában ilyet ír, mit fog írni harmincban!”


K t korszak hat r n
KÉT KORSZAK HATÁRÁN

KLASSZICIZMUS

ROMANTIKA

Imitáció elv, normakövetés;

Szabályok, formák, műfajok és műnemek szigorú betartása;

Választékos stílus, emelkedett hangnem;

Racionalizmus, sztoicizmus, „arany középút” érvényesítés

Liberális gondolkodásmód, kozmopolitizmus;

Időmértékes verselés;

A népiesség,póriasság mindenáron való kerülése;

Eredetiség elv, normák elutasítása

Műnemek, műfajok keveredése, szabályok felrúgása;

Változatos nyelvhasználat, sokféle stílus elfogadása;

Érzelmek elsődlegessége, végletesség, ellentétek kedvelése;

Abszolút értékek hirdetése, szakralizálása, patriotizmus;

Változatos verselés, az ősi, népies ütemhangsúlyostól az időmértékesig


Szatm rcseke k lcsey eml kh z a k lcsey k ria hely n p lt kult rh zban
SZATMÁRCSEKE – KÖLCSEY EMLÉKHÁZ(A KÖLCSEY KÚRIA HELYÉN ÉPÜLT KULTÚRHÁZBAN)A csekei mag ny vei
A CSEKEI MAGÁNY ÉVEI

 • Hivatalos nagykorúságát betöltve testvéreivel megosztozik a birtokon, Csekét választja, ott él kisebb-nagyobb megszakításokkal haláláig;

 • Gazdálkodik, részt vesz Szatmár megye és (1832-36) az ország politikai életében, alkot, és – Ádám öccse 1827-ben bekövetkezett halála után - gondoskodik annak családjáról, unokaöccse , Kálmán taníttatásáról;

 • Maga sohasem alapít családot, érzelmeit magába fojtja;


Parainesis k lcsey k lm nhoz
PARAINESIS KÖLCSEY KÁLMÁNHOZ

 • Az életmű utolsó nagy alkotása, világnézetének és erkölcsi felfogásának máig érvényes, végakaratszerű összefoglalása;

 • Műfaja intelem, tágabb értelemben erkölcsbölcseleti – pedagógiai értekezés;

 • A műfaj előzményei az ókorba nyúlnak vissza, népszerűvé a középkorban vált, az ideális uralkodó és erkölcsös ember követelményeit megfogalmazva;

 • Nálunk: István király intelmei Imre herceghez; a műfaj posztmodern felújítása Esterhazynál;

 • A Paraninesis az erkölcsösség feltétlen parancsának kifejtése, részletezése;

 • Legfontosabb követelmények: Szeresd az Istenséget!, Szeresd az emberiséget!, Szeresd a hazát!, Törekedjél ismeretekre!, Meleg szeretettel függj a hon nyelvén!

 • Az ‘én’ kiteljesítése kötelező, de nem öncélú feladat, célja a haza s ezen keresztül az emberiség szolgálata;


Recenzi i kritik i
RECENZIÓI,KRITIKÁI

 • Az 1810-es évek elején még a klasszicizmus és szentimentalizmus esztétikáját vallja; Kritika

 • Kazinczy hatását bizonyítja két, nagy visszhangot/ visszatetszést kiváltó kritikája Berzsenyi és Csokonai költészetéről;

 • Bírálatai részigazságokat tartalmaznak: merev klasszicista álláspontról ítélik meg a kéz költőt, és éppen művészi újításaikat tartja hibának;

 • Gondolkodói és művészi pályáján az 1817-es év hoz fordulatot, Kazinczyhoz írt levelében szembeállítja mestere kozmopolitiz-musát saját patriotizmusával;

 • A Töredék a vallásról a mesterével való szembefordulás dokumentuma;

 • Fokozatosan újragondolja esztétikai elveit és nyelvfelfogását: az eredetiség fontosságát hangsúlyozza a fordítással szemben;

 • A Szemere Pállal alapított Élet és Literatúra folyóiratban zajlik az ún. Iliászi-pör, az első magyar plágium-vita; (Kölcsey és Vályi Nagy Ferenc ellenében)


Essz i tanulm nyai az let s literat r ban
ESSZÉI, TANULMÁNYAI(Az Élet és Literatúrában)

A nemzeti katasztrófa háromszázadik év-fordulójára írja Mohácscímű emlékbeszédét;

Nemzeti hagyományok (értekezés 1826-ból): „ ... a való nemzeti poézis szikráját a köznépi dalokban kell nyomozni.”

Kifejti demokratikus nemzet- és hazafelfogását: „Rang és birtok egyesek sajátja, a nemzet és haza nevében mindenki osztozik.”

A kultúra organikus fejlődésének híve, az imitáció nem célravezető, abból nem születik nemzeti művészet;

Vissza kell térni a gyökerekhez, a népköltészethez;

A népköltészetet ugyan még nem tartja önmagában esztétikai értéknek, fel kell azt emelni a magas művészet szintjére;

Ezzel utat nyit az új ízlésirány, a népiesség előtt;Politikus s sz nok
POLITIKUS ÉS SZÓNOK

 • Szatmár megye szabadelvű csoportjának vezetője, főjegyző;

 • Az 1832-36-os országgyűlé-sen megyéje küldötte;

 • Politikai nézeteit híven őrzi az Országgyűlési napló;

 • Elvei: a nemzeti független-ség, a polgári és emberi jo-gok, jobbágyfelszabadítás, a nemzeti egység, a vallási egyenjogúság, a magyar nyelv hivatalossá tétele;

 • Lemondásakor az Országgyűlési tudósítások gyászkeretben közlik a hírt;

 • Beszédei retorikus irodal-munk gyöngyszemei:

  A szatmári adózó nép állapotáról;

  A magyar nyelv ügyében;

  A vallás ügyében;

  Az örökös megváltás ügyében;

  Búcsú az országos rendektől;

 • Ebben fogalmazza meg a reformkor programját: „Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül!”

 • Minden megnyilatkozásával megfelelt saját erkölcsi és politikai elveinek;


L r j nak m faji gazdags ga
LÍRÁJÁNAK MŰFAJI GAZDAGSÁGA

 • Elégia:Elfojtódás

 • Népdalt idéző kísérlet: Hervadsz, hervadsz..., Csolnakon;

 • Bölcselő költemény: Vanitatumvanitas

 • Romantikus óda: Rákos, Rákóczi hajh...

  Zrínyi dala, Zrínyi második éneke

 • Epigramma:Huszt, Munkács, Emléklapra

 • Himnusz: Hymnus (A magyar nép zivataros századaiból)

-szentimentalista, tárgynélküli fájdalom,főnévi igenévvel kifejezett általános alany;

-A népdalok virág-párhuzamai, idilli táj;

- Kiábrándultság, hiábavalóság érzete, sztoikus belenyugvás

-Nem a múltba révedés, hanem a szép „új hon” megteremtése a cél;

-Dicső múlt és romlott jelen ellentét; párbeszédként megjelenített belső monológ, vívódás;

-Rom toposz, hazafias bíztatás:

„A haza minden előtt.”

-Nemzeti himnuszunkKeletkez st rt net
KELETKEZÉSTÖRTÉNET

Keletkezés: 1823. január 22., Cseke;

Ma ez a dátum a Magyar Kultúra Napja;

Alcímét 1829-ben, az Auróra folyóiratban kapja;

Nemzeti himnusszá válása előtt két középkori egyházi ének töltötte be ezt a szerepet: Boldogasszony, anyánk... és Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga...

Bartay Endre, a Nemzeti Színház igazgatója 1844-ben pályázatot írt ki a Himnusz megzenésítésére; 13 pályamű érkezett;

Egressy Béni, a bizottság elnöke június 15-én Erkel Ferencnek ítélte a fődíjat;

Az első nyilvános bemutató július 2-án volt a Nemzeti Színházban;


Egy lehets ges olvasat
EGY LEHETSÉGES OLVASAT

SZERKEZET és

ÉRTELMEZÉS

Antik mintára :ABA’ szerkezet:

A – odafordulás,megszólítás, kérés- könyörgés rövid indoklása;

B – a kérés részletezése, a magyar történelem bemutatása Isten és a magyarság viszonyának tükrében;

A’ – variációt tartalmazva ismétli meg az első versszakot;

Az érvelő (B) részben a 2-3 vsz. a múltat mint értéktelített állapotot mutatja be (Bendegúz, Árpád, Mátyás, Kárpátok, Tisza, Duna, Alföld) – alapvető nemzeti sors-toposzok;

Búza és szőlő: kenyér és bor= gazdagság+úrvacsora metonímiák, az Istennel való bensőséges viszonyra utalnak;

4-6 vsz. ellentétes kötőszava a sorsfordulatot jelzi, ok-okozati viszony következményei: egymás ellen fordulás, hontalanná válás a hazában;

Romantikus vízió, prot. prédikátori okfejtés;

7. vsz. a jelen képe, a nemzethalál felvetés érv,retorikus eszköz a felülemelkedésre való buzdításra

Aránybillentő szerkezet (Szörényi László) ; aranymetszés-pont; 3/5;


„Hazámat, nemzetemet mindig lángolva szerettem; magyar lenni büszkeségem volt örökre. Még akkor is, midőn a nemzet ellen kínosan panaszkodom.” (Kölcsey)


Irodalomjegyz k
IRODALOMJEGYZÉK lenni büszkeségem volt örökre. Még akkor is, midőn a nemzet ellen kínosan panaszkodom.”

 • Arató László - Pála Károly: Átjárók. Irodalom, A szöveg vonzásában II., Calibra Könyvek, Műszaki Könyvkiadó, Bp., 2001, 108-113;

 • Arató László – Pála Károly: Kitérők. Irodalom, A szöveg vonzásában III., Calibra Könyvek, Műszaki Kiadó, Bp., 1999, 127-129;

 • Orbán Gyöngyi: Megértő irodalomolvasás. Alternatív tankönyv a líceumok X. osztálya számára, Poli Print Kiadó, Kolozsvár,1998, 90; 97-106;

 • Magyar irodalom Berzsenyitől Mikszáthig, összeállította és jegyzetekkel ellátta K. Jakab Antal,Stúdium Könyvkiadó, Kolozsvár, 1997,22-45;

 • Kölcsey Ferenc, inenciklopedia.fazakas.hu/palyakep/magyar/Kolcsey.htm leolvasva 2013.12.20.


K sz n m a figyelmet
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! lenni büszkeségem volt örökre. Még akkor is, midőn a nemzet ellen kínosan panaszkodom.”

Viszontlátásra február 12-én!

Téma: Tamási Áron: Énekes madár

Kellemes olvasást!

http://pocsveiler_ilona.0fees.net


ad