D nya ticaret rg t ve uluslararas ticaret l.jpg
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

Dünya Ticaret Örgütü ve Uluslararası Ticaret PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dünya Ticaret Örgütü ve Uluslararası Ticaret. Kısaca Dünya Ticaret Örgütü. DTÖ çok taraflı ticaret sisteminin yasal ve kurumsal organıdır. Tarihçesi. 1944 Bretton Woods Konferansı Uluslarası Ticaret Örgütü Amerikan Senatosu’nun Vetosu Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)

Download Presentation

Dünya Ticaret Örgütü ve Uluslararası Ticaret

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


D nya ticaret rg t ve uluslararas ticaret l.jpg

Dünya Ticaret Örgütü ve Uluslararası Ticaret


K saca d nya ticaret rg t l.jpg

Kısaca Dünya Ticaret Örgütü

 • DTÖ çok taraflı ticaret sisteminin yasal ve

 • kurumsal organıdır.


Tarih esi l.jpg

Tarihçesi

 • 1944 Bretton Woods Konferansı

 • Uluslarası Ticaret Örgütü

 • Amerikan Senatosu’nun Vetosu

 • Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)

 • Uruguay Görüşmeleri ve Dünya Ticaret Örgütünün Kurulması


En ok kay r lan lke most favored nation l.jpg

En Çok Kayırılan Ülke(Most Favored Nation)

 • Bir ülkeye yapılan tarife indirimleri ayırım yapmadan bütün ülkelere yansıtılmalıdır


Rg t yap s l.jpg

Örgüt Yapısı


Bakanlar konferans l.jpg

Bakanlar Konferansı

 • En üst karar mercii

 • 2 yılda bir toplanır


Genel konsey l.jpg

Genel Konsey

 • Cenova’daki en üst karar merkezi

 • Üye hükümetlerin temsilcilerini barındırır.

 • Genel Konsey Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Organı ve Anlaşmazlıkların Halli Organı olarak toplanır.


Ticaret konseyleri l.jpg

Ticaret Konseyleri

 • Mal ticaret konseyi

 • Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Konseyi (TRIPS)

 • Hizmetler Ticareti Konseyi

 • 6 ayrı alt kurul


Karar al bi imi l.jpg

Karar Alış Biçimi

 • Fikir birliğine dayalı

Green Room ve Mini-Ministerials müzakereleri


Dt ve uluslararas ticaret l.jpg

DTÖ ve Uluslararası Ticaret

 • Amacı: Uluslararası ticaretin önündeki engelleri azaltmak – Ülkeler arası görüşme zemini oluşturmak


Dt n n hedefleri l.jpg

DTÖ’nün Hedefleri

 • Ayrıcalıksız Uluslararası Ticaret

 • Daha Özgür bir Ticaret Ortamı

 • Tahmin Edilebilir bir Uluslarası Ticaret

 • Uluslararası Ticarette Rekabeti Desteklemek

 • Gelişmeyi ve Ekonomik Reformları Cesaretlendirmek


Ayr cal ks z uluslararas ticaret l.jpg

Ayrıcalıksız Uluslararası Ticaret

 • Diğer ülkelerle, hiçbirine ayrıcalık tanımadan ticaret yapmak

 • Yabancı ve yerli tacir ayrımcılığı yapmamak


Daha zg r bir ticaret ortam l.jpg

Daha Özgür bir Ticaret Ortamı

 • Ticaretin önündeki engellerin kaldırılması

 • 90’lı yıllara kadar gelişmiş ülkelerin gümrük tarifeleri ortalama %4’ün altına inmiştir.


Tahmin edilebilir uluslaras ticaret l.jpg

Tahmin Edilebilir Uluslarası Ticaret

 • Ülkelerin pazarlarını diğer üyelere bağlayıcı anlaşmalarla açmaları

 • İthalat kotalarının kullanımının azaltılması

 • Açık ve şeffaf ticaret anlaşmaları


Uluslararas ticarette rekabeti desteklemek l.jpg

Uluslararası Ticarette Rekabeti Desteklemek

 • Serbest ticaretin teoride kalması

 • Adil rekabeti sağlamak için:

 • En çok kayırılan ülke

 • Ulusal düzenlemeler

 • Damping ve sübvansiyon ile ilgili kurallar


Geli meyi ve ekonomik reformlar cesaretlendirmek l.jpg

Gelişmeyi ve Ekonomik Reformları Cesaretlendirmek

 • Üye ülkelerin çoğunun gelişmekte olan ülke konumunda olması sebebiyle:

 • Uyum sürelerinde esneklik

 • Özel yardımlar

 • Ticaret imtiyazları


In in dt ye yeli i ve d nya ticaretine etkisi l.jpg

Çin’in DTÖ’ye üyeliği ve Dünya Ticaretine Etkisi

 • En hızlı gelişen pazarlardan biri

 • IMF’e göre 3. büyük ekonomi

 • Son 15 yılda ortalama %11 büyüme

 • Dış ticaret açığından ticaret fazlasına


Slide18 l.jpg

 • “Çin’in üyeliğiyle Dünya Ticaret Örgütü gerçek bir dünya örgütü olma yolunda önemli bir basamağı geçmiş oldu.”

 • Mike Moore – Dünya Ticaret Örgütü Eski Başkanı


In in yapmas gerekenler l.jpg

Çin’in Yapması Gerekenler

 • Çin DTÖ üyeleri arasında ayrım yapmayacaktır

 • Çift fiyatlandırmayı kaldıracaktır

 • Fiyat kontrolü yerel endüstrileri ve servis sağlayıcıları koruma amacıyla kullanılmayacaktır.


In in yapmas gerekenler20 l.jpg

Çin’in Yapması Gerekenler

 • Tüm hukuk kurallarını DTÖ anlaşmalarına göre düzenleyecektir

 • Tüm şirketlere ithalat ve ihracat hakkı verilecektir

 • Tarım ürünleri üzerinde herhangi bir ihraç sübvansiyonu bulundurmayacaktır


In in yapmas gerekenler21 l.jpg

Çin’in Yapması Gerekenler

 • Ayrıca;

 • Yabancı şirketlere uygulanan kısıtlamalar iyileştirilecek veya kaldırılacaktır

 • TRIPS katılımdan itibaren uygulamaya konulacaktır

 • 12 yıl süreyle Geçiş Koruma Mekanizması uygulanacaktır


Anla mazl klar n z m l.jpg

Anlaşmazlıkların Çözümü

 • Anlaşmazlıklarda tarafsız hakemlik rolü

 • Anlaşmazlıklar Anlaşmazlık Halli Organına iletilir

 • Anlaşmazlık Uzlaşımı Panelinde görüşülür


Panelin leyi i l.jpg

Panelin İşleyişi

 • Her başvuru Temyiz Kurumunun yedi kalıcı üyesinden üçü tarafından ele alınır

 • Başvurular genelde 60 günden uzun sürmez

 • 30 gün içinde başvurunun kabulü yada reddi


Yapt r m g c hukuksal bilgilendirme l.jpg

Yaptırım Gücü – Hukuksal Bilgilendirme

 • Yaptırımlar:

 • Misillemeler

 • Ticari Yaptırımlar

 • Hukuksal Bilgilendirme:

 • 2001 yılında Tavsiye Merkezi kurulmuştur


Dt b nyesinde yap lan anla malar l.jpg

DTÖ Bünyesinde Yapılan Anlaşmalar

 • Tarım Anlaşması (Agreement on Agriculture)

 • Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması(Trade Related Intellectual Property Rights)

 • Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (General Agreement on Trade in Services)


Tar m anla mas l.jpg

Tarım Anlaşması

 • Pazara Giriş:

 • Tarife indirimleri

 • Gelişmiş ülkeler için

 • Her üründe %15 – ortalama %36

 • Gelişmekte olan ülkeler için

 • Her üründe %10 – ortalama %24


Tar m anla mas27 l.jpg

Tarım Anlaşması

 • İç Destekler:

 • Gelişmiş ülkelerde

 • 6 yılda %20 indirim

 • Gelişmekte olan ülkelerde

 • 10 yılda %13.33

 • De Minimis kuralı


Tar m anla mas28 l.jpg

Tarım Anlaşması

 • İhracat Sübvansiyonları:

 • Gelişmiş ülkelerde

 • sübvansiyon ödemelerinden kaynaklanan bütçe harcamalarının %36 sübvansiyonlu ihracat hacminin %21 oranında azaltılması

 • Gelişmekte olan ülkelerde

 • sübvansiyon ödemelerinden kaynaklanan bütçe harcamalarının %24 sübvansiyonlu ihracat hacminin %14 oranında azaltılması


Trips anla mas l.jpg

TRIPS Anlaşması

 • Telif hakkı, patentler, markalar, ticari sırlar ve coğrafi işaretler gibi konular

 • Düzenlemeler

 • Etkin önlemlere izin vermeli

 • Adil, eşit ve açık olmalı

 • Pahalı olmamalı

 • Makul süreleri aşmamalı

 • Haksız gecikmelere yol açmamalıdır


H zmet t caret genel anla masi l.jpg

HİZMET TİCARETİ GENEL ANLAŞMASI

 • Hizmet ticareti konusunda ilk çok taraflı anlaşma

 • Bölümleri:

 • Tüm taraflara uygulanacak temel kurallar

 • Bazı hizmet sektörlerinin özel durumlarına ilişkin ekler ve kararlar

 • Ülkelerin üstlendikleri özel yükümlülükleri gösteren taahhüt listeleri


H zmet t caret genel anla masi31 l.jpg

HİZMET TİCARETİ GENEL ANLAŞMASI

 • Hizmet Sektörleri

 • Sınır ötesi ticaret (Cross border trade) örneğin: uluslararası telefon görüşmeleri

 • Yurtdışında tüketim (Consumption abroad) örneğin: turizm

 • Ticari varlık (Commercial Presence) örneğin: yabancı bankalar

 • Gerçek kişilerin hareketliliği (Movement of natural persons) örneğin: danışmanlar


H zmet t caret genel anla masi32 l.jpg

HİZMET TİCARETİ GENEL ANLAŞMASI

 • Taahhüt Listeleri: Ülkelerin hizmet sektörlerindeki taahhütlerini içeren liste

 • Derogasyon Listeleri: En çok kayırılan ülke kuralına istisna teşkil eden önlemleri içeren liste


Slide33 l.jpg

 • Teşekkür Ederiz.

 • Hazırlayanlar:

 • Harun EROĞLU

 • Harun YOLALAN


 • Login