financi n sociaal domein
Download
Skip this Video
Download Presentation
Financiën Sociaal Domein

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Financiën Sociaal Domein - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Financiën Sociaal Domein. VNG Expertisecentrum Gemeentefinanciën Hans Giesing november 2013. Globale inhoud. Algemene uitgangspunten drie decentralisaties Werk Jeugd Wmo Financieel Vragen / discussie. Decentralisatie Sociaal Domein (1). “Bouwen op de eigen kracht van burgers”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Financiën Sociaal Domein' - udell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
financi n sociaal domein

Financiën Sociaal Domein

VNG

Expertisecentrum Gemeentefinanciën

Hans Giesing

november 2013

globale inhoud
Globale inhoud
 • Algemene uitgangspunten drie decentralisaties
 • Werk
 • Jeugd
 • Wmo
 • Financieel
 • Vragen / discussie
decentralisatie sociaal domein 1
Decentralisatie Sociaal Domein (1)
 • “Bouwen op de eigen kracht van burgers”
 • Motto: één gezin, één plan, één regisseur
 • Decentralisatie naar gemeenten:
  • Participatiewet (Wet Werken naar Vermogen)
  • Delen uit de AWBZ
  • Jeugdzorg
 • Zelfredzaamheid faciliteren en stimuleren; steun alleen voor wie het niet zelf en in eigen omgeving kan regelen en organiseren
decentralisatie sociaal domein 2
Decentralisatie Sociaal Domein (2)
 • Regeerakkoord Rutte-Asscher:
  • Gemeenten
   • Leveren integraliteit
   • Leveren maatwerk
   • Spelen in op rol sociaal netwerk
  • Eén persoon (waar het kan) begeleidt en ondersteunt op basis van integraal plan
  • Uitvoeringskracht gemeenten vergroten
participatiewet
Participatiewet
 • Vervangt Wet Werken naar Vermogen
 • Integreert:
  • Wet Werk en Bijstand (WWB)
  • Wet sociale werkvoorziening (WSW) en
  • Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
 • Eén samengevoegd, ontschot budget!
 • Totaal in 2015 ca 2,9 mld (aflopend naar 1,2 mld in 2050 (uitstroom)
wajong
Wajong
 • Per 2015 alleen nog voor
  • wie volledig en
  • duurzaam geen arbeidsvermogen bezit
 • Zittend bestand Wajong wordt herkeurd
 • Mensen mét arbeidsvermogen: Gemeente biedt uitkering en/of ondersteuning re-integratie
werkvoorziening
Werkvoorziening
 • Per 2015 (ipv 2014) geen nieuwe instroom WSW
 • Werkgevers marktsector garant voor toenemend aantal extra banen
 • Geen loondispensatie maar loonkostensubsidie
 • Plaatsing werkgever als productiviteit <80% & niet-aangewezen op beschut werk;
  • Verschil WML en loonwaarde: overheid
  • Verschil CAO en WML: bedrijf
 • Gemeenten creëren 30.000 beschutte plekken
afbouw sociale werkvoorziening
Afbouw sociale werkvoorziening
 • Afbouw (fictieve) sw-subsidie in participatiebudget van € 25.900 naar € 22.700 per plek in 6 jaar
 • Beperkte mogelijkheden afbouw kosten
  • Tot 80% kosten hangen samen met CAO (lonen, pensioenen, etc)
  • CAO wordt niet goedkoper, herschikking van posten
 • Bedrijfsvoering kan goedkoper, maar heeft zijn limiet
  • Besparen op begeleiding en overhead
  • Ander profiel Sw bedrijf
financi le aandachtspunten
Financiële aandachtspunten
 • Risico’s wsw
  • Afbouw van de sociale werkvoorziening
  • Loon- en prijscompensatie
  • Pensioenkosten WSW
 • Duurzaamheid loonkostensubsidies
 • Arbeidsovereenkomst beschut werk
 • Hoogte uitvoeringskosten
 • Efficiencykorting oplopend tot 290 mln struc.
 • Vangnet IAU door Rijk gefinancierd
sociale werkvoorziening
Sociale werkvoorziening

Zorgen om gebieden met veel sw’ers (2018)

102 gemeenten

Geen middelen over voor reguliere re-integratie,

totale gebundelde budget gaat op aan zittend bestand SW

171 gemeenten

Meer dan 50% van re-integratiemiddelen gaat op aan zittend bestand SW

135 gemeenten

Meer dan 50% re-integratiemiddelen beschikbaar voor

Ondersteuning anders dan Wsw

hoofdlijn stelselwijziging
Hoofdlijn stelselwijziging
 • Doelen transitie:
 • Preventie en uitgaan eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid jeugdigen en ouders
 • Demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door opvoedkundig klimaat te versterken
 • Eerder juiste hulp op maat om beroep op dure gespecialiseerde hulp te vermijden
 • Integrale hulp aan gezinnen (één gezin, één plan, één regisseur)
 • Meer ruimte voor professionals
taakuitbreiding gemeenten
Taakuitbreiding gemeenten
 • Provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg
 • Jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg)
 • Geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen
 • Zorg jeugdigen met verstandelijke beperking
 • Begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf
 • GGZ in kader jeugdstrafrecht (forensische zorg)
 • Uitvoering jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering
macrobudget
Macrobudget
 • Kortingen:
  • Rutte I - 300 mln.
  • Rutte II - 150 mln.
  • Correcties PGB maatregel - 70 mln.
 • Resterend macrobudget:
  • Circa € 3,5 mld (grotendeels prijspeil 2012)
 • Toets door Algemene Rekenkamer afgerond
 • Tweede toets op definitief budget 2014 volgt nog
verdeelmodel
Verdeelmodel
 • Verdeling 2015 via historisch budget
 • Woonplaatsbeginsel centraal
  • Inschrijving gezagdrager in GBA
  • Tenzij voogdij is overgedragen aan professional van gecertificeerde instelling

-> feitelijke verblijfsplaats kind

 • Eind november of begin december:
  • nieuwe, verbeterde ‘tussenstand’ macrobudget en
  • verdeling via website www.voordejeugd.nl
 • Mei 2014 definitief?
regeerakkoord en wmo
Regeerakkoord en Wmo
 • Afbouw AWBZ
 • Wet langdurige Zorg
 • Begeleiding individueel (thuis) en groep (dagbesteding) naar gemeenten
 • Verpleging naar zorgverzekeraars (Zvw)
 • RA bevatte ook
  • voornemen Persoonlijke Verzorging naar gemeenten te decentraliseren
  • Gemeenten regelen tegemoetkoming kosten chronisch zieken en gehandicapten (WTCG)
recente ontwikkelingen brief hlz
Recente ontwikkelingen (brief HLZ)
 • Persoonlijke verzorging niet naar Wmo maar naar Zorgverzekeraars (Zvw) (ca 2 mld.)!
 • WTCG blijft deels fiscaal: (oplopend) € 268 mln naar gemeenten: nog besluitvorming Tweede Kamer!
 • ‘Snijvlakverlies’
 • VNG schort samenwerking op
 • tot BALV 29 november
macrobudgetten
Macrobudgetten
 • Taakstellingen:
  • Begeleiding: was: 1,7 mld (-25%)
  • Huishoudelijke hulp : 0,46 mld (-40%)
 • Wordt nog getoetst door ARK
 • Resteert nieuwe WMO totaal 8,7 mld.
 • ca. 3,7 mld. nieuw geld
 • ca. 5 mld. bestaande budgetten (IU en AU) en deel cluster maatschappelijke zorg in GF (ex wvg en ex welzijnswet).
 • Opname in sociaal deelfonds?
wmo wordt ook
Wmo wordt ook
 • Beschermd wonen (1 mld) : centrum gemeenten.
 • MEE naar gemeenten (175 mln).
 • Mantelzorgcomplinent/waardering (100 mln).
 • Kortdurend verblijf (ook jeugd).
persoonsgebonden budget
Persoonsgebonden budget
 • Conceptwet nieuwe WMO: Artikel 2.3.6: PGB
 • College moet cliënt op mogelijkheid PGB wijzen
 • Verordening regelt de voorwaarden, waaronder op welke wijze de hoogte van persoonsgebonden budget wordt vastgesteld
 • Betaling en budgetbeheer via SVB
 • College kan weigeren als maatwerkvoorziening goedkoper is dan verkrijging via PGB
financi n
Financiën
 • Voor taken Werk, Zorg en Jeugd, komt (deels nieuw) ontschot budget via ‘sociaal deelfonds’
 • Totaal circa € 10 miljard
 • Betekent circa 25% van gemeentebegroting
 • Horizontale verantwoording: College legt alleen verantwoording over besteding af aan Raad.
 • Rijk zal vragen om informatie over resultaten (systeemverantwoordelijkheid).
sociaal deelfonds
Sociaal Deelfonds
 • In Wet op het sociaal deelfonds
 • Integratie-uitkering in gemeentefonds
 • Horizonbepaling van drie jaar
 • I-deel WWB blijft buiten deelfonds
 • Maar (tijdelijk) bestedingsverplichting aan SD
 • Budget is vrij te besteden binnen sociaal domein, maar niet daarbuiten!
 • Monitoring vindt plaats via straks verbeterde Informatie voor derden (IV-3)
sociaal deelfonds1
Sociaal Deelfonds
 • Bestedingsvoorwaarde!
 • Onderbesteding moet blijken uit IV3:
  • kan aanleiding zijn voor nader onderzoek
  • vervolgens bestuurlijk overleg
  • mogelijk aanwijzing om besteding op peil te brengen
  • Ultieme sanctie: uitbetaling opschorten
 • Na drie jaar in Algemene Uitkering?
kortingen doen pijn
Kortingen doen pijn
 • Tegelijk met decentralisaties flinke kortingen:
  • Werk: € 1,8 miljard
  • Wmo : € 1,7 miljard (op ex AWBZ taak begeleiding en 465 (huishoudelijke hulp) + effect extramuralisering (nog) niet correct gecompenseerd
  • Jeugdzorg: € 450 mln en correcties
 • Niet op te vangen door te blijven bieden wat we altijd boden op de manier die we altijd deden: kiezen is nodig!
 • Enkele mogelijkheden: schaalvoordelen samenwerking benutten, efficiënter inkoop, toegang beperken en voorzieningen beperken!
financi le vervolgvraagstukken
Financiële vervolgvraagstukken
 • Toereikend macrobudget (is het genoeg)
 • Bestedingsvrijheid (binnen sociaal domein)
 • Verantwoordingsbureaucratie beperken
 • Indexatie na 2015 (blijf het genoeg?)
  • Volume- en prijsontwikkelingen
 • Adequate verdeling over gemeenten
  • Toereikend per gemeente
  • Geen ‘slecht’ gedrag belonen
  • Herverdeel effecten (max € 15 pipj?)
 • Uitvoeringskosten en invoeringskosten
tot slot
Tot slot

Nog vragen?

Laatste nieuws op onze website

www.vng.nl

VNG Gemeentefinanciën op Twitter:

@VNGgemfinancien

ad