Fundusze strukturalne w latach 2007-2013
Download
1 / 24

nowy okres programowania - podstawy - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Fundusze strukturalne w latach 2007-2013 w Polsce Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 17 maja 2007 r. nowy okres programowania - podstawy. Podstawy przygotowań do nowego okresu programowania:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' nowy okres programowania - podstawy' - tyson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Fundusze strukturalne w latach 2007-2013 w PolscePiotr ŻuberDyrektor Departamentu Koordynacji Polityki StrukturalnejMinisterstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 17 maja 2007 r.


nowy okres programowania - podstawy

Podstawy przygotowań do nowego okresu programowania:

 • reforma polityki spójności – uproszenia, ułatwienia i podejście strategiczne

 • budżet Unii Europejskiej na lata 2007-2013

 • rozporządzenia dotyczące polityki spójności

 • decyzje wewnętrzne w kraju


reforma polityki spójności:stare i nowe cele

2000 – 2006

2007 – 2013

F. Spójności

KONWERGENCJA

CEL 1

CEL 2

KONKURENCYJNOŚĆ

I ZATRUDNIENIE

W REGIONACH

CEL 3

EQUAL

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA

URBAN II

LEADER +

INTERREG III


Koncentracja geograficzna

Regiony poniżej lub blisko progu 75%

PKB/ 1 mieszk.

2000-2001 r.-2002

PKB/ 1 mieszk.

2000-2001 r.-2002

poniżej 75% w UE-25

poniżej 75% w UE-25

efekt statystyczny

poniżej 75% w UE-15

powyżej w UE-25

efekt statystyczny

poniżej 75% w UE-15

powyżej w UE-25

„naturalnie”

powyżej 75%

ze względu na

wzrost

„naturalnie”

powyżej 75%

ze względu na

wzrost

inne regiony

inne regiony

Wskaźnik UE-25 = 100

Wskaźnik UE-25 = 100

Źródło: Eurostat

Źródło: Eurostat


reforma polityki spójności:liczba funduszy zawężona do trzech


Reforma polityki sp jno ci programy jedno funduszowe oraz cross financing
reforma polityki spójności:programy jedno-funduszowe oraz cross-financing

 • 2000-2006:

  • programy wielo-funduszowe w ramach F. Strukturalnych

  • oddzielna Strategia dla F. Spójności

 • 2007-2013:

  • programy jedno-funduszowe w ramach funduszy strukturalnych

  • programy dwu-funduszowe: EFRR + Fundusz Spójności

  • cross-financingdopuszczający finansowanie w ramach EFRR oraz EFS do pułapu 10% nadziałania wspierane przez drugi fundusz


Reforma polityki sp jno ci u atwienia dla nowych pc
reforma polityki spójności:ułatwienia dla nowych PC

 • maksymalny poziom współfinansowania Wspólnoty zwiększony z 75% do 85%

 • zasada N+3 do 2010 r.

 • zmiany w zakresie interwencji – mieszkalnictwo, wsparcie dla administracjiŚrodki UE dla Polski w okresie 2004-2006 oraz 2007-2013

2004-2006

UE

94%

2007-2013

UE80,6%

Polska

19,4%

Polska6%

67,3 mld euro, w tym:

EFRR - 52%

EFS: 15%

Fundusz Spójności: 33%

12,8 mld euro, w tym:

8,6 mld euro na 7 programów operacyjnych i 2 Inicjatywy Wspólnotowe w ramach funduszy strukturalnych

4,2 mld euro w ramach Funduszu Spójności na duże inwestycje z zakresu transportu i środowiska

UE (2000-2006) – 213,0 mld EURPL (2004-2006) – 12,8 mld EUR

UE (2007-2013) – 347,4 mld EUR PL (2007-2013) – 67,3 mld EUR


Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

2007-2013

Cel strategiczny:

Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej

Cele szczegółowe:

Programy Operacyjne:

Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa

PO Kapitał Ludzki

PO Innowacyjna Gospodarka

Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski

PO Infrastruktura i Środowisko

16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług

PO Rozwój Polski Wschodniej

Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej

PO Europejskiej

Współpracy Terytorialnej

PO Pomoc Techniczna

Rozwój obszarów wiejskich


Finansowanie rozwoju Polski

Wyzwania - 2007 - 2013

Fundusze Unii Europejskiej i środki krajowe

mld euro

 • Ceny z 2004 r.

 • Dodatkowo na realizację SRK przeznaczone będą również środki z mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego

 • mechanizmu Finansowego (250 mln euro w latach 2004 – 2009)


zrównoważone

infrastruktura

wykorzystanie zasobów

43%

8%

zatrudnienie

przedsiębiorczość

adaptacyjność

innowacje,

inwestycje w KL

ICT

36%

13%

NSRO 2007-2013

- realizacja zadań Strategii Lizbońskiej

62% środków

na realizację Strategii Lizbońskiej

w tym:Podział środków unijnych na RPO

16,6 mld euro = 24% całej alokacji UE dla Polski


Podstawowe założenia systemu przepływów finansowych w programach operacyjnych

w okresie 2007 – 2013

 • środki przekazywane przez KE stanowić będą dochody budżetu państwa (rezygnacja z kont programowych)

 • środki na realizację programów operacyjnych (w części odpowiadającej kwocie refundowanej przez KE oraz współfinansowaniu z budżetu państwa) zostaną zaplanowane w części budżetowej właściwego dysponenta

 • wydatki państwowych jednostek budżetowych realizujących projekty finansowane będą w całości z części budżetowej danego dysponenta

 • poszczególne projekty otrzymają dofinansowanie ze środków publicznych (brak rozbicia dofinansowania na środki UE i krajowe na poziomie projektu)


NSRO 2007-2013 programach operacyjnych

System realizacji

 • Minister Rozwoju Regionalnego (MRR) odpowiedzialny za programowanie i zarządzanie wszystkimi programami rozwojowymi finansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

 • Pozostali ministrowie sektorowi – instytucje pośredniczące, odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów PO

 • Zarządy województw – instytucje zarządzające RPO

 • Instytucja Certyfikująca –ulokowana w MRR

 • Instytucja Audytowa

  Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej


NSRO 2007-2013 programach operacyjnych

System realizacji

 • Inne instytucje:

 • Instytucja koordynacji strategicznej

 • Instytucja koordynująca wdrażanie NSRO

 • Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne

 • Komitet Koordynacyjny

 • Zespół międzyresortowy ds. zapewnienia bieżącej, skutecznej koordynacji realizacji NSRO

 • Komitet Monitorujący na poziomie PO

 • 16 Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne


Instytucje zaangażowane we wdrażanie programach operacyjnych PO 2007-2013

 • 21 instytucji zarządzających:

  - 5 instytucji dla krajowych programów operacyjnych

  - 16 dla regionalnych programów operacyjnych)

 • 31 instytucje pośredniczące w zarządzaniu w krajowych programach operacyjnych

 • 71 instytucji pośredniczących II stopniaw krajowych programach operacyjnych

 • w RPO trwają prace, głównie komórki organizacyjne w Urzędach Marszałkowskich


Aktualne prace nad przygotowaniem programach operacyjnych wdrażania NSRO i PO 2007-2013

 • Przygotowywanie szczegółowych opisów osi priorytetowych PO

 • Przygotowywanie systemu instytucjonalnego (pre-audyt)

 • Demarkacja/komplementarność (obszary problemowe)

 • Przygotowywanie schematów pomoc publicznej

 • Opracowywanie wytycznych MRR

 • Nowelizacja ustawy z dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (projekt RM z dnia 8 maja br.)

 • Negocjacje NSRO i PO z Komisją Europejską


NSRO 2007-2013 programach operacyjnych

Stan prac

 • 29 listopada 2006 r.

  Rada Ministrów Rada Ministrów przyjęła Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 – 2013(NSRO 2007-2013)

 • 7 grudnia 2006 r.

  wprowadzenie NSRO do systemu informatycznego SFC

 • 14 marca 2007 r.

  pierwsze oficjalne spotkanie negocjacyjne dot. NSRO 2007-2013

 • 06 kwietnia 2007 r.

  NSRO 2007-2013, uwzględniające uwagi po pierwszej rundzie negocjacji wysłane do Komisji Europejskiej

 • 07 maja 2007 r.

  decyzja KE zatwierdzająca NSRO (uroczyste podpisanie NSRO przez stronę polską 9 maja 2007 r.)


Działanie programach operacyjnych

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

Wyznaczenie komórek

1

organizacyjnych (dla krajowych PO)

Wyznaczenie komórek

2

organizacyjnych (dla regionalnych PO)

3

Pre

-

audyt

4

lista instytucji

Osiągnięcie pełnej funkcjonalności

5

komórek organizacyjnych (Krajowe PO)

Osiągnięcie pełnej funkcjonalności

6

komórek organizacyjnych (Regionalne

PO)

7

Porozumienie IZ z IP

Porozumienie IP z IW

8

(sektor publiczny)

Porozumienie IP z IW

9

(przetarg)

do maksymalnie 12 m

-

cy

od

zatwierdzenia

10

Audyt

ostatniego programu przez

KE

System wdrażania PO 2007-2013– dalsze prace

Harmonogram przygotowania systemu instytucjonalnego PO 2007-2013


System wdrażania PO 2007-2013 programach operacyjnych – prace nad Wytycznymi MRR

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego

/na podstawie art. 35 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju/:

 • wytyczne horyzontalne wspólne dla wszystkich programów operacyjnych, w tym m. in.:

  • szczegółowy opis priorytetów,

  • wybór projektów,

  • płatności i rozliczenia,

  • sprawozdawczość,

  • system informatyczny,

  • kontrola realizacji PO,

  • kwalifikowalność,

  • Planowane zakończenie procesu konsultacji wytycznych horyzontalnych: czerwiec 2007

 • wytyczne instytucji zarządzających programami operacyjnymi :

  • Planowane zakończenie procesu konsultacji wytycznych IZ PO: wrzesień 2007


System wdrażania PO 2007-2013 programach operacyjnych - system zarządzania i kontroli

 • opisy systemów zarządzania i kontroli poszczególnych PO:

  • Planowane zakończenie: czerwiec 2007

 • instrukcje wykonawcze instytucji zaangażowanych we wdrażanie:

  • Planowane zakończenie: lipiec 2007 (październik 2007 dla IP II/IW)

 • porozumienia międzyinstytucjonalne:

  • Planowane zakończenie: czerwiec 2007 (wrzesień 2007 dla RPO)

 • wzory dokumentów:

  • Planowane zakończenie: sierpień 2007


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę. programach operacyjnych

Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoUl. Wspólna 2/4www.mrr.gov.pl


ad