Konkurs otwarty nr 6 pokl 3 3 2 2009
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 46

Konkurs otwarty nr 6/POKL/3.3.2/2009 PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH. Konkurs otwarty nr 6/POKL/3.3.2/2009. " Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela ". 15 marca 2011 r. Alokacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji konkursu.

Download Presentation

Konkurs otwarty nr 6/POKL/3.3.2/2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Konkurs otwarty nr 6/POKL/3.3.2/2009

"Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela"

15 marca 2011 r.


Alokacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji konkursu

306 088 511,00 PLN

w tym 5% na odwołania i 5% na negocjacje

 • Łączna wartość rekomendowanych do dofinansowania projektów do 14 marca 2011 r. wynosi –133 649 567 PLN

 • Do zakontraktowania pozostało jeszcze ponad 172 000 000 PLN

 • Konkurs pozostaje otwarty do wyczerpania dostępnych środków


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

Wnioskodawcami muszą być:

- uczelnie uprawnione do kształcenia nauczycieli,

- działające w partnerstwie

z organami prowadzącymi szkoły

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur bądź pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.


Cele konkursu

 • wypracowanie najlepszych rozwiązań organizacyjnych praktyk pedagogicznych, przygotowujących studentów do wykonywania zawodu nauczyciela,

 • przedstawienie najlepszego programu praktyk pedagogicznych, wnoszącego zmianę jakościową w przygotowaniu studentów do wykonywania zawodu nauczyciela,

 • zrealizowanie praktyk w wybranych szkołach przez wyłonione w ramach konkursu, uprawnione do kształcenia nauczycieli uczelnie,

 • przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela z przykładami praktycznych rozwiązań metodyczno-merytorycznych,

 • nabycie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, niezbędnych w pracy nauczyciela oraz nauczyciela-wychowawcy,

 • nawiązanie stałej współpracy pomiędzy uczelniami kształcącymi nauczycieli, a przedszkolami, szkołami i placówkami, w których studenci odbywają praktyki pedagogiczne, w tym: stałe doskonalenie opiekunów praktyk pedagogicznych, tj. nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek, przyjmujących studentów na praktyk,


Cele konkursu – ciąg dalszy

 • poprawa jakości odbywania przez studentów praktyk pedagogicznych i nabycie przez nich umiejętności:

  • planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć,

  • prowadzenia obserwacji zajęć i ich dokumentowania,

  • analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekuna praktyk i studenta,

  • autorefleksji i analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów,

  • współpracy z innymi nauczycielami, w szczególności z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym,

  • współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;

  • współpracy z pracodawcami, u których realizowana jest praktyczna nauka zawodu (w przypadku praktyk pedagogicznych odbywanych w szkołach prowadzących kształcenia zawodowe).


Grupy docelowe projektu

 • studenci przygotowujący się do wykonywania zawodu nauczyciela,

 • kadry pedagogiczne szkół i placówek oświatowych, które przygotowują się do prowadzenia praktyk pedagogicznych,

 • przedszkola, szkoły i placówki oświatowe.


Kryterium strategiczne

Projekty wykorzystujące rezultaty projektów edukacyjnych, zrealizowanych dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i/lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Zakres wsparcia powinien obejmować m.in. Komplementarność przygotowania wybranych szkół do realizacji praktyk z działaniami edukacyjnymi, w tym dotyczącymi infrastruktury edukacyjnej, realizowanymi np. w ramach SPO RZL, ZPORR i RPO.

Waga punktowa: 10 pkt.

Kryterium będzie weryfikowane na etapie oceny merytorycznej na podstawie odpowiednich zapisów w punktach 3.1 - 3.7 wniosku o dofinansowanie projektu.


Inne wymaganiaweryfikowane podczas oceny formalnej

Wymagania czasowe:

 • Początek realizacji projektu – nie wcześniej niż 3 miesiące i nienie później niż pół roku od daty złożenia wniosku do Instytucji Ogłaszającej Konkurs,

 • Koniec realizacji projektu – nie później niż31 grudnia 2015 r.

  Wymagania finansowe:

 • W projekcie musi być przewidziany audyt zewnętrzny:

  • koszt audytu nie może być wyższy niż 2% wartości dofinansowania projektu,

  • działanie jednorazowe,

  • do zrealizowania w połowie realizacji projektu, po wydatkowaniu 50% budżetu projektu


Zanim zaczniemy wypełniać wniosek w Generatorze…

 • zapoznanie się z Dokumentacją konkursową oraz dokumentami programowymi dla PO KL (www.efs.men.gov.pl, www.efs.gov.pl )

 • stworzenie koncepcji a następnie szczegółów projektu

 • przeanalizowanie Kart oceny formalnej i merytorycznej

 • zapoznanie się z instrukcją obsługi i wypełniania GWA (www.efs.gov.pl)

  wypełnienie wniosku w Generatorze


Wypełnianie wniosku w Generatorze

Obowiązuje wersja 6.4 GWA – wersja ON LINE

 • wypełnianie wniosku można przerwać w dowolnym momencie i wrócić do niego w wolnej chwili,

 • zasady bezpiecznego zapisywania danych – aby nie stracić już wprowadzonych danych należy wniosek zapisać jako plik XML na dysku lokalnym i wczytać go ponownie korzystając z przycisku „Otwórz”,

 • walidacja (przycisk „Przelicz” umieszczony w kilku miejscach wniosku),

 • drukuj cały wniosek – nie wymieniaj pojedynczych stron w wersji papierowej wniosku,

 • wniosek składany jest w formie wydruku (dwa egzemplarze) oraz na nośniku elektronicznym w postaci pliku XML oraz pliku PDF

 • GW-Edytor – wniosek odrzucony


Harmonogram kolejnych terminów posiedzenia Komisji Oceny Projektów dla konkursu


Proces wyboru projektów


Ocena formalna

 • W terminie 14 dni roboczych od zakończenia naboru wniosków Instytucja Organizująca Konkurs dokona oceny formalnej każdego złożonego w trakcie prowadzonego naboru wniosku o dofinansowanie,

 • W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony do 21 dni roboczych,

 • Odrzucenie/uzupełnienie – katalog uchybień formalnych w dokumentacji konkursowej,

 • Pismo informujące:

  - wniosek poprawny i skierowany na KOP + numer KSI,

  - uzupełnienie/poprawa wniosku,

  - wniosek odrzucony (pouczenie o możliwości wniesienia protestu).


Najczęściej popełniane błędy formalne w 2010 r.

 • brak oświadczenia wnioskodawcy w pkt. 3.6 wniosku o tym, że jest uczelnią uprawnioną do kształcenia nauczycieli,

 • brak wskazania partnera/ów w pkt. 2.8 wniosku, będących organami prowadzącymi szkoły,

 • brak podpisu osoby upoważnionej (oraz jej pieczęci imiennej) w rubryce pod Oświadczeniem (część V wniosku),


Najczęściej popełniane błędy formalne w 2010 r. – ciąg dalszy

 • brak właściwego przeliczenia budżetu:

  - na jednego uczestnika – „0 PLN”

  • wartość wnioskowanego dofinansowania nie jest równa wartości ogólnej projektu,

 • inna suma kontrolna wersji papierowej niż wersji elektronicznej (suma kontrolna pełni rolę parafy),


 • Uzupełnienie/poprawa złożonego wniosku

  IP dopuszcza możliwośćjednokrotnego uzupełnienia/poprawy złożonego wniosku, wyłącznie w zakresie poniższych punktów :

  • Niezłożenie drugiego egz. wniosku w wersji papierowej

   - poprzez złożenie wniosku o tożsamej sumie kontrolnej, jak pierwotnie złożona wersja.

  • Brakującej strony w którymkolwiek egz. wniosku

   - poprzez złożenie kompletnego wniosku.

   3. Wydruk wniosku jako „wersji próbnej” lub wypełnionego w wersji Edytor ( GWA- E) bez wczytania on-line i wygenerowania pliku pdf (pod warunkiem, że wczytanie wniosku do GWA on- line nie powoduje zmiany sumy kontrolnej).

   4. Podpisanie wniosku w części V przez osobę wskazaną (wskazane) w pkt 2.6 wniosku oraz pieczęć wnioskodawcy

   • poprzez złożenie podpisu w części V przez osobę wskazaną w części 2.6, przystawienie pieczęci lub złożenie prawidłowo podpisanego wniosku z pieczęcią.


  Uzupełnienie/poprawa złożonego wniosku- ciąg dalszy

  5. Podpis w części V wniosku przez partnera/partnerów krajowych biorących udział w realizacji projektu

  • poprzez złożenie podpisu w części V przez partnera / partnerów lub złożenie prawidłowo podpisanego wniosku.

   6. Nie dająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML) lub uszkodzony nośnik

  • poprzez złożenie wersji elektronicznej możliwej do odczytania lub na nieuszkodzonym nośniku

   7. Typ nośnika danych, na którym zapisano wersję elektroniczną, jest niezgodny z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej

  • poprzez złożenie prawidłowego nośnika danych.

   8. Niezłożenie listu intencyjnego (w przypadku projektów z komponentem ponadnarodowym)

  • poprzez złożenie listu intencyjnego


  Ocena merytoryczna

  • w oparciu o kryteria wyboru:

   merytoryczne (jakości, beneficjenta, finansowania),

   horyzontalne (zgodność z politykami – w tym standard minimum, zgodność z prawodawstwem, zgodność z SzOP, PD,)

   strategiczne (dodatkowe 10 pkt),

  • eksperci – 100% oceniających,

  • deklaracja poufności i bezstronności w stosunku do wszystkich wniosków/wnioskodawców ocenianych na KOP,


  Ocena merytoryczna – ciąg dalszy

  • Karta oceny merytorycznej (wagi punktowe w dokumentacji konkursowej),

  • Pismo informujące do wnioskodawców:

   • przyjęcie projektu do realizacji + możliwość podjęcia negocjacji,

   • wyczerpanie limitu środków,

   • odrzucenie projektu (pouczenie o możliwości wniesienia protestu).


  Najczęściej popełniane błędy merytoryczne w 2010 r.

  • niespełnienie kryteriów horyzontalnych – niezgodne z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum),

  • brak szczegółowej diagnozy problemu w obszarze realizowanego projektu,

  • brak relacji pomiędzy celem / rezultatami / działaniami, podejmowanymi w projekcie,

  • cele zbyt ogólne lub sformułowane jak działania, często przekopiowane z dokumentów strategicznych,

  • brak informacji nt. sposobu rekrutacji grupy docelowej,


  Najczęściej popełniane błędy merytoryczne w 2010 r.- ciąg dalszy

  • wprowadzenie elementów nie wpisujących się w przedmiot konkursu,

  • brak przedstawienia roli partnera/ów w projekcie,

  • brak lub niewłaściwie zdefiniowane rezultaty,

  • brak wskazania form zatrudnienia osób zaangażowanych w realizację projektu,

  • personel projektu (zarządzający) będący jednocześnie uczestnikiem projektu – objętym wsparciem,

  • brak wskazania zadań zlecanych zewnętrznym wykonawcom,


  Najczęściej popełniane błędy merytoryczne w 2010 r.- ciąg dalszy

  • „kumulowanie” kilku stanowisk w projekcie przez jedną osobę,

  • zawyżone wydatki związane z zarządzaniem, promocją projektu

  • ważne, kto faktycznie jest odpowiedzialny za realizację projektu – właściwy wybór kierownika/managera projektu (nie prowizoryczny),

  • właściwe/realistyczne zaplanowanie wydatków (harmonogramu) – należy wziąć pod uwagę zasady procedury przetargowej i długość jej trwania,


  Podstawowe aspekty prawne

  • praktyki pedagogiczne są organizowane w różnych typach szkół i placówek, a obowiązkowo w tych, do pracy w których absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 207, poz. 2110);

  • absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, natomiast absolwent studiów magisterskich uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela we wszystkich typach szkół i placówek – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz. 400). Niezbędne jest zatem zapoznanie studentów z organizacją pracy rożnych typów szkół i placówek, a w szczególności z tymi, do pracy w których uzyskują kwalifikacje.


  Podstawa prawna i dokumenty programowe

  • Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

  • Ustawa o systemie oświaty

  • Ustawa o finansach publicznych

  • Ustawa prawo zamówień publicznych

  • Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL z dnia 1 stycznia 2011 r.

  • Zasady finansowania PO KL z dnia 21 grudnia 2010 r.

  • Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z dnia 22 listopada 2010 r.

  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zatwierdzony przez decyzją KE K(2007) 4547 z dnia 27 września 2007 r.

  • Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL (ostatnia zmiana z dnia 1 czerwca 2010 r.)


  Nowy wniosek o dofinansowanie – istotne elementy

  • Cz. I - Informacje o projekcie

  • Cz. II – Projektodawca

  • Cz. III – Charakterystyka projektu (uzasadnienie potrzeby realizacji i cele, grupy docelowe, zadania, ryzyka nieosiągnięcia założeń, oddziaływanie projektu, potencjał i doświadczenie projektodawcy/partnera, opis sposobu zarządzania)

  • Cz. IV – budżet projektu

  • Cz. V – Oświadczenie

  • Harmonogram projektu

  • Budżet szczegółowy

  • Uzasadnienie cross-financingu, kosztów pośrednich, pozycji budżetowych


  Instytucja Pośrednicząca sugeruje:

  krótkie nazwy zadań, etapów

  do 10 (konkretnych) etapów w zadaniu

  zapewnienie jednolitej terminologii z wniosku

  wykazanie rozpoczęcia oraz zaangażowania w zadanie

  Harmonogram realizacji projektu


  Partnerstwo

  zgodnie z Art. 28a. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

  W celu wspólnej realizacji projektów, o których mowa w art. 28 ust. 1, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą, mogą być tworzone partnerstwa, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów.

  podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do:

  • ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów;

  • uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu;

  • podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów


  Istotne zagadnienia - zarządzanie projektem

  Ocenie podlegać będzie zasadność i racjonalność zaplanowanych wydatków w zależności od złożoności i okresu realizacji projektu

  Limity kosztów:

  30% wartości projektu do 500 tys. PLN włącznie

  25% wartości projektu powyżej 500 tys. do 1 mln PLN włącznie

  20% wartości projektu powyżej 1 mln i do 2 mln PLN włącznie

  15% wartości projektu powyżej 2 mln i do 5 mln PLN włącznie

  10% wartości projektu powyżej 5 mln PLN

  Możliwe zwiększenie limitu na etapie negocjacji, np. w przypadku partnerstwa – możliwe zwiększenie o 2 pkt procentowe dla każdego partnera jednak nie więcej niż 10 pkt

  Wydatki na promocje w kosztach zarządzania

  Wydatki na ewaluację – oddzielne zadanie

  Obsługa finansowa i prawna - w kosztach pośrednich


  Istotne zagadnienia - zatrudnianie personelu

  • Definicja personelu, kwalifikowalność wynagrodzenia

  • Zasada jednej umowy w projekcie

  • Zatrudnienie w kilku projektach / kolejna umowa w 2011 r. – ewidencja godzin i zadań

  • Pracownik nie może być uczestnikiem

  • Wyposażenie stanowiska pracy

  • Umowy zlecenia (dot. pracy rodzajowo różnej)


  Istotne zagadnienia – efektywne zarządzanie finansami

  • Poniżej 20 tys. PLN – ogólna zasada dotycząca racjonalności wydatków (brak konieczności przeprowadzenia rozpoznania rynku); próg dotyczy łącznej wartości zakupów o tożsamych parametrach

  • Od 20 tys. PLN do 14 tys. EUR – obowiązek przeprowadzenia rozeznania rynku – porównanie cen towaru / usługi u co najmniej 3 potencjalnych dostawców

  • Powyżej 14 tys. EUR – wybór wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności, PZP

  • Wydruk opisów towarów i cen, maili, notatka z rozeznania ofert (archiwizacja)


  Istotne zagadnienia - reguła proporcjonalności

  Ostatecznie rozliczona kwota wydatków powinna być proporcjonalna do stopnia osiągnięcia założeń określonych we wniosku

  możliwe zmniejszenie kosztów zarządzania, pośrednich oraz związanych z zadaniem


  Istotne zagadnienia - koszty pośrednie

  • Zamknięty katalog kosztów

  • Ryczałt / poniesione wydatki

  • Limity kosztów:

   9% kosztów pośrednich do 500 tys. PLN włącznie

   8% kosztów pośrednich powyżej 500 tys. do 1 mln PLN włącznie

   7% kosztów pośrednich powyżej 1 mln i do 2 mln PLN włącznie

   5% kosztów pośrednich powyżej 2 mln i do 5 mln PLN włącznie

   4% kosztów pośrednich powyżej 5 mln PLN

  • dwuetapowy sposób wyliczania: po ustaleniu całkowitej wartości (pomniejszenie kosztów bezpośrednich o wartość zadań zleconych) następuje ustalenie właściwego % limitu


  Istotne zagadnienia - cross-financing

  • tylko logiczne uzupełnienie planowanych zadań

  • nie mogą stanowić oddzielnego zadania

  • spójność z pkt. 3.6 wniosku

  • w celu przekazania uczestnikom projektu

  • nie dotyczy oprogramowania


  Statystyki konkursu

  • wnioski złożone na konkurs – 164

  • poprawne formalnie – 74%

  • odrzucone przez KOP – 28%

  • protesty po formalnej/uwzględnione – 3/0

  • protesty po merytorycznej/uwzględnione 15/12

   najczęściej: z woj. mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego


  Dziękuję za uwagęInstytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III PO KL w Ministerstwie Edukacji Narodowejadres e-mail: [email protected]


 • Login