Warszawa, 17 lipca 2008 r. - PowerPoint PPT Presentation

Warszawa 17 lipca 2008 r
Download
1 / 27

 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Europejska polityka spójności jako czynnik wzrostu i wyrównywania różnic rozwojowych Panel II Fundusze europejskie na rozwój infrastruktury a bariery implementacji w Polsce Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 17 lipca 2008 r.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Warszawa, 17 lipca 2008 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Warszawa 17 lipca 2008 r

Europejska polityka spjnoci jako czynnik wzrostu i wyrwnywania rnic rozwojowychPanel IIFundusze europejskie na rozwj infrastruktury a bariery implementacji w PolsceRyszard Zakrzewski,Ministerstwo rodowiska

Warszawa, 17 lipca 2008 r.


Wymagania dy rektyw unijnych i konwencji mi dzynarodowych

Wymagania dyrektyw unijnych i konwencji midzynarodowych

 • Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutkw niektrych publicznych i prywatnych przedsiwzi dla rodowiska, znowelizowana Dyrektyw Rady 97/11/WE i Dyrektyw Rady 2003/35/WE

 • Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie oceny oddziaywania pewnych planw i programw na rodowisko,


Warszawa 17 lipca 2008 r

 • Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Radyz dnia 28 stycznia 2003 r.w sprawie publicznego dostpu do informacji dotyczcych rodowiska i uchylajca dyrektyw Rady 90/313/EWG,

 • Dyrektywa Rady 2003/35/WE ustanawiajca udzia spoeczestwa w przygotowaniu niektrych planw i programw dotyczcych rodowiska oraz zmieniajca Dyrektywy Rady: 85/337/EWG i 96/61/WE w odniesieniu do udziau spoeczestwa i dostpu do sprawiedliwoci

 • Konwencja EKG ONZ o dostpie do informacji, udziale spoeczestwa w podejmowaniu decyzji oraz dostpie do sprawiedliwoci w sprawach dotyczcych rodowiska, podpisana w Aarhus w 1998r. i ratyfikowana przez Polsk w 2001r.

 • Konwencja EKG ONZ o ocenach oddziaywania na rodowisko w kontekcie transgranicznym, podpisana w 1991r. w Espoo i ratyfikowana przez Polsk w 1997r.,


Warszawa 17 lipca 2008 r

 • Dyrektywa Rady 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko yjcej fauny i flory z dnia 21 maja 1992 r. (zmieniona dyrektyw 97/62/EWG) tzw. Dyrektywa siedliskowa

 • Dyrektywa Rady 79/409/EWG o ochronie dziko yjcych ptakw z dnia 2 kwietnia 1979 r. (zmieniana pniejszymi dyrektywami) tzw. dyrektywa ptasia


Kluczowe krajowe akty prawne

Kluczowe krajowe akty prawne

 • Ustawa - Prawo ochrony rodowiska (Po)

  podstawa do przeprowadzania postpowania w sprawie oceny oddziaywania na rodowisko (OO)

 • Ustawa o ochronie przyrody

 • Ustawy - Prawo budowlane

  podstawa do wydania pozwolenia na budow

 • Ustawa o szczeglnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie drg krajowych

 • Ustawa - Prawo wodne

 • Ustawa - Prawo geologiczne i grnicze

 • Ustawa o lasach

 • Ustawa o ochronie gruntw rolnych i lenych

 • Ustawa o odpadach

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  Oraz akty wykonawcze, w tym midzy innymi:

 • Rozporzdzenie RM z 09.11.2004 r. w sprawie okrelenia rodzajw przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko oraz szczegowych uwarunkowa zwizanych z kwalifikowaniem przedsiwzi do sporzdzenia raportu o oddziaywaniu na rodowisko (zmienione 10.05.2005 i 21.08.2007)


System ocen oddzia ywania na rodowisko

System ocen oddziaywania na rodowisko

System ocen oddziaywania na rodowisko okrela ustawaPrawo ochrony rodowiska z 27 kwietnia 2001 r.

postpowanie w sprawie oceny oddziaywania na rodowisko

procedura z obowizujcym udziaem spoeczestwa


Warszawa 17 lipca 2008 r

Przedmiot postpowania w sprawie oceny oddziaywania na

rodowisko:

 • projekty polityk, strategii, planw i programw wymienionych w art. 40 ustawy Prawo ochrony rodowiska

  (procedura OO koczy si przyjciem/uchwaleniem dokumentu)

 • projekty przedsiwzi z I, II lub III grupy

  (procedura OO koczy si wydaniem decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia)

  Uwaga!

  Kady plan lub przedsiwzicie, ktre nie jest bezporednio zwizane lub konieczne do zagospodarowania obszaru, ale ktre moe na niego w istotny sposb oddziaywa, zarwno oddzielnie, jak i w poczeniu z innymi planami lub przedsiwziciami, bdzie podlega odpowiedniej ocenie jego skutkw dla danego obszaru z punktu widzenia zaoe jego ochrony (...). (art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy Siedliskowej oraz odpowiednio art. 33 ust. 3 i art. 34 ustawy o ochronie przyrody)


Warszawa 17 lipca 2008 r

Projekty finansowane ze rodkw unijnych wymagania rodowiskowe

 • Realizacja projektw infrastrukturalnych zgodna z wymaganiami ochrony rodowiska stawianymi przez Uni Europejsk

 • Rozporzdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajce przepisy oglne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz Funduszu Spjnoci i uchylajce rozporzdzenie (WE) nr 1260/1999.

 • w art. 52 wspomnianego rozporzdzenia z 2006 r. okrela si m.in., e: Wkad funduszy moe by ksztatowany w wietle () ochrony i poprawy jakoci rodowiska naturalnego, przede wszystkim poprzez stosowanie zasady ostronoci, zasady dziaania zapobiegawczego oraz zasady zanieczyszczajcy paci.


Warszawa 17 lipca 2008 r

Zasady powysze realizowane s poprzez instrument oceny oddziaywania na rodowisko (OO), ktrej w cytowanym Rozporzdzeniu nadaje si znaczcy charakter, poprzez zapis w art.47:1.Oceny maj na celu popraw jakoci, skutecznoci spjnoci pomocy funduszy oraz strategii i realizacjiprogramw operacyjnych w odniesieniu do konkretnych problemw strukturalnych dotykajcych dane pastwa czonkowskie i regiony z jednoczesnym uwzgldnieniem celu w postaci trwaego rozwoju i waciwego prawodawstwa wsplnotowego dotyczcego oddziaywania na rodowisko oraz strategicznej oceny oddziaywania na rodowisko.


Warszawa 17 lipca 2008 r

Realizacja priorytetu ochrony rodowiska przejawia si w naoonym na kadego beneficjenta obowizku przedkadania, wraz ze zgaszanym projektem inwestycyjnym, dowodw na przeprowadzenie oceny oddziaywania na rodowisko (OO), zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi dyrektyw unijnych oraz przepisami prawa krajowego - ustawy Prawo ochrony rodowiska i ustawy o ochronie przyrody.Lista niezbdnych zacznikw do wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu:1. Biznes plan/Studium wykonalnoci2. Ocena oddziaywania na rodowisko3. Decyzja zawierajca pozwolenie na budow (jeeli zostaa wydana)4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji5. ..


Warszawa 17 lipca 2008 r

W zwizku z finansowaniem przedsiwzi ze rodkw pochodzcych z budetu Wsplnoty Europejskiej i uprawnieniami kontrolnymi Komisji Europejskiej w zakresie realizacji projektw, naley zapewni przeprowadzenie postpowania OO uwzgldniajc zasad pierwszestwa prawa wsplnotowego oraz obowizek prowsplnotowej wykadni przepisw prawa krajowego.

W szczeglnoci naley zapewni, e zostay uwzgldnione wszystkie elementy OO wymagane przez dyrektyw 85/337/EWG, dyrektyw siedliskow i dyrektyw ptasi, zgodnie z wykadni ustalon przez waciwe orzecznictwo Trybunau Sprawiedliwoci Wsplnot Europejskich, w szczeglnoci:

 • czy zostaa przeprowadzona procedura tzw. screeningu dla przedsiwzi wymienionych w Aneksie II dyrektywy 85/337/EWG przez waciwe organy administracji publicznej,

 • czy tre raportu o oddziaywaniu przedsiwzicia na rodowisko odpowiada wymogom okrelonym w art. 5 ust. 3 dyrektyw 85/337/EWG oraz w jej Aneksie IV, o ile raport by wymagany,

 • czy planowane przedsiwzicie zostao skonsultowane z waciwymi organami administracji publicznej art. 6 ust. 1 dyrektywy 85/337/EWG,

 • czy konsultacje ze spoeczestwem zostay przeprowadzone zgodnie z art. 6 ust. 2-6 dyrektywy 85/337/EWG, o ile byy one wymagane,

 • czy przeprowadzono postpowanie OO w kontekcie transgranicznym, o ile byo ono wymagane art. 7 dyrektywy 85/337/EWG

 • czy organ wydajcy decyzj w sprawie przedsiwzicia wskaza, w jaki sposb uwagi i informacje, o ktrych mowa powyej, zgromadzone w toku postpowania, zostay uwzgldnione przy wydawaniu tej decyzji, bd poinformowa o braku uwag lub wnioskw art. 8 i 9 dyrektywy 85/337/EWG,

 • czy wskazano, czy przedsiwzicie moe oddziaywa znaczco na gatunki i siedliska chronione w ramach sieci Natura 2000 i czy w zwizku z moliwoci znaczcego oddziaywania zostao przeprowadzone stosowne postpowanie zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 dyrektywy siedliskowej?

  Brak ktregokolwiek z wyej wymienionych elementw postpowania w sprawie OO moe spowodowa odrzuceniem projektu.


Warszawa 17 lipca 2008 r

Dokumenty niezbdne do zaczenia do wniosku o dofinansowanie, wiadczce o przeprowadzonej OO

Dokumentacja OO:

 • postanowienie organu o zakresie raportu o oddziaywaniu na rodowisko - dla przedsiwzi z grupy I - wraz z opiniami waciwych organw (gwnie: dawniej - wojewody/od 01.01.2008 - marszaka i PWIS)

 • postanowienie o obowizku sporzdzenia raportu o oddziaywaniu na rodowisko planowanego przedsiwzicia oraz o jego zakresie - dla przedsiwzi z II i III grupy - wraz z opiniami waciwych organw (gwnie starosty/wojewody i PPIS),

 • streszczenie raportu o oddziaywaniu na rodowisko w jzyku niespecjalistycznym,

 • uzgodnienia warunkw realizacji przedsiwzicia przez waciwe organy (gwnie starosty/wojewody/M i PPIS/PWIS) - wydane w drodze postanowienia, w trybie art. 106 5 Kpa

 • decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia wraz z uzasadnieniem (zacznikiem do decyzji jest charakterystyka caego przedsiwzicia)


Warszawa 17 lipca 2008 r

Najwaniejsze zarzuty Komisji Europejskiej dotyczce niezgodnoci prawa polskiego z przepisami dyrektywy 85/337/EWG:

 • nieprawidowa transpozycja pojcia development consent (zezwolenia na inwestycj),

 • nieprawidowa transpozycja przepisw dotyczcych zezwolenia na inwestycj w odniesieniu do zgoszenia (budowy lub wykonywania robt budowlanych oraz zmiany sposobu uytkowania obiektu budowlanego lub jego czci, dokonywanego na postawie ustawy Prawo budowlane),

 • zbyt wczesne w toku procesu inwestycyjnego przeprowadzanie postpowania w sprawie oo dla drg krajowych,

 • nieprawidowa transpozycja pojcia zainteresowana spoeczno,

 • niepena zgodno polskich przepisw w zakresie informowania spoecznoci z wymaganiami art. 6 ust. 2 dyrektywy 85/337/EWG,

 • nieprawidowa wykadnia przepisw dyrektywy w zakresie stosowania procedury screeningu, ktrej podlegaj przedsiwzicia wymienione w Aneksie II dyrektywy 85/337/EWG


Warszawa 17 lipca 2008 r

Okres przejciowy:Wytyczne w zakresie postpowania w sprawie oceny oddziaywania na rodowisko dla przedsiwzi wspfinansowanych z krajowych lub regionalnych programw operacyjnych (MRR, 3 czerwca 2008):

 • Celem Wytycznych jest ograniczenie ryzyka bdw w postpowaniu w sprawie OO, mogcych skutkowa zagroeniem dla przygotowania lub realizacji projektw wspfinansowanych w ramach waciwych Programw Operacyjnych.

 • Wytyczne zawieraj zalecenia odnonie postpowa OO, ktre pozwol w okresie przejciowym (tj. do czasu wejcia w ycie nowych przepisw) w sposb maksymalny wykorzysta istniejce regulacje prawne w ramach szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego w celu zapewnienia zgodnoci z wymaganiami dyrektyw: 2001/42/WE, 85/337/EWG, Siedliskowej i Ptasiej.


Warszawa 17 lipca 2008 r

Wytyczne w zakresie postpowania w sprawie oceny oddziaywania na rodowisko dla przedsiwzi wspfinansowanych z krajowych lub regionalnych programw operacyjnych (MRR, 3 czerwca 2008):

 • zalecenia dotyczce uwzgldnienia oceny oddziaywania na rodowisko w ramach wieloetapowego procesu inwestycyjnego zgodnie z oczekiwaniami KE - do czasu wejcia w ycie nowych przepisw (np. dotyczce kolejnoci uzyskiwanych decyzji administracyjnych);

 • ocena oddziaywania planowanego przedsiwzicia na obszar Natura 2000 - w tym kwestia analiz wariantowych (m.in. problem wariantowania wobec ju uzyskanych decyzji lokalizacyjnych; stosowanie art. 6.4 dyrektywy siedliskowej);

 • pozwolenia na budow uzyskane przed 28.07.2005 mog by traktowane jako koczce proces uzyskiwania zezwolenia na inwestycj w rozumieniu dyrektywy 85/337/EWG pod warunkiem zachowania i udokumentowania wszystkich kluczowych wymogw dyrektywy: 85/337/EWG, ptasiej i siedliskowej

 • problem zgosze m.in. zalecenie wstrzymania ich dokonywania do czasu wejcia w ycie nowych przepisw

  (wyjtkowa zgoda KE: moliwe ubieganie si o dofinansowanie przedsiwzi zrealizowanych na zgoszenie do 3 czerwca 2008 i posiadajcych zgodn z dyrektywami dokumentacj OO );

 • zalecenia dotyczce informowania spoeczestwa i udziau spoeczestwa w toku OO

 • problem progw w rozporzdzeniu RM z 9.11.2004 screening

 • zalecenie nie stosowania art. 52. ust. 1d Po


Kierunki zmian przepis w krajowych

Kierunki zmian przepisw krajowych:

projekt Ustawy o uprawnieniach spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko i organach administracji w tym zakresie:

 • oceny strategiczne

 • dwukrotne postpowanie w sprawie oo

 • udzia spoeczestwa - rozszerzenie

 • oceny na obszarach Natura 2000 rozszerzenie

 • realizacja przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na rodowisko oraz przedsiwzi mogcych znaczco oddziaywa na obszar Natura 2000 wycznie na podstawie pozwolenia na budow (odejcie od zgosze)

 • nowy centralny organ administracji rzdowej Generalna Dyrekcja Ochrony rodowiska powoany do realizacji zada w zakresie ocen oddziaywania na rodowisko i ochrony sieci Natura 2000 oraz innych zada w dziedzinie ochrony rodowiska

 • 16 regionalnych oddziaw GDO

 • w perspektywie konieczno gruntownej zmiany Rozporzdzenia RM z 9 listopada 2004 r.


Pytania

Pytania


Warszawa 17 lipca 2008 r

1. Jakie dziaania naleaoby podj, aby skrci obecnie wyduony okres przygotowania, jak rwnie realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej?


Warszawa 17 lipca 2008 r

Zwikszenie wiadomoci wszystkich uczestnikw procesu inwestycyjnego:

 • organw odpowiedzialnych za realizacj programw strategiczna ocena oddziaywania na rodowisko

 • inwestorw

 • zespow przygotowujcych dokumentacj (prognozy, raporty)

 • urzdnikw weryfikujcych prognozy i raporty, przygotowujcych decyzj o rodowiskowych uwarunkowaniach, decyzje lokalizacyjne, pozwolenia na budow oraz inne decyzje


Warszawa 17 lipca 2008 r

Konkluzja:

Podniesienie standardw jakoci strategicznej oceny oddziaywania na rodowisko i oceny oddziaywania na rodowisko planowanych przedsiwzi


Warszawa 17 lipca 2008 r

2. Jak w przyszoci unikn konfliktw w kontekcie sieci Natura 2000, aby osign kompromis na linii nowe inwestycje infrastrukturalne a ochrona przyrody?


Warszawa 17 lipca 2008 r

 • zwikszenie wiadomoci wszystkich uczestnikw procesu inwestycyjnego

 • denie do precyzyjnego wyznaczenia obszarw podlegajcych dyrektywie siedliskowej i dyrektywie ptasiej

 • szczegowa i fachowa analiza i ocena wpywu planowanych przedsiwzi na siedliska i gatunki, dla ochrony ktrych wyznaczono obszar Natura 2000 w raporcie o oddziaywaniu na rodowisko

 • zapewnienie zgodnoci z wymaganiami art. 6.3 i 6.4 dyrektywy siedliskowej (33.3 i 34 ustawy o ochronie przyrody)


Warszawa 17 lipca 2008 r

3. Jak nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz nowa ustawa o udziale spoeczestwa i ocenach oddziaywania na rodowisko wpynie na zwikszenie absorpcji funduszy unijnych?


Warszawa 17 lipca 2008 r

 • zmiana ustawy o ochronie przyrody oraz nowa ustawa o udziale spoeczestwa oraz ocenach oddziaywania na rodowisko doprecyzuj przepisy unijne w zakresie gospodarowania i ochrony obszarw Natura 2000 oraz w zakresie ocen oddziaywania na rodowisko planowanych przedsiwzi

 • eliminacja zarzutw KE odnonie niedostosowania polskich przepisw do wymogw dyrektywy 2001/42/WE, 85/337/EWG, siedliskowej i ptasiej

 • zapewnienie wysokiej jakoci procedur poprzez przypisanie zada z zakresu OO i obszarw Natura 2000 jednemu organowi, dysponujcemu wysoko wykwalifikowan kadr

 • polepszenie warunkw do absorpcji funduszy unijnych


4 jak mo na zdefiniowa bariery w absorpcji funduszy strukturalnych

4. Jak mona zdefiniowa bariery w absorpcji funduszy strukturalnych?


Warszawa 17 lipca 2008 r

 • nie w peni dostosowane prawo w zakresie dyrektywy 85/337/EWG i dyrektywy siedliskowej

 • niezrozumienie wymogw prawa polskiego opartego o przepisy unijne przez inwestorw, wykonawcw raportw, urzdnikw uczestniczcych w postpowaniu administracyjnym

 • ze stosowanie prawa


Dzi kuj za uwag

Dzikuj za uwag


 • Login