Taro
Download
1 / 13

taro - PowerPoint PPT Presentation


 • 241 Views
 • Uploaded on

taro. sarkarI ha[- skUla ¸[email protected] ¹ 19¸pMcakUlaa. ivaYya ¹ saMa [- sa k xaa ¹AazvaIM. ] doSya. baccaaoM kI iva&ana ko p`it $ caI pOda krvaanaa Æ taramaNDla @ yaa hO Æ Qa`uvatara gait krta hO. ga`oT baIyar ko baaro maoM jaananaa .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' taro' - tymon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

taro

sarkarI ha[- skUla¸[email protected]¹ 19¸pMcakUlaa

ivaYya¹ saMa[-sa

kxaa ¹AazvaIM


]doSya

 • baccaaoMkIiva&anakop`it $caIpOdakrvaanaaÆ

 • taramaNDla @yaahOÆ

 • Qa`uvatara gait krtahO.

 • ga`oTbaIyarkobaaromaoMjaananaa.


saUya- pRqvaIsaolagaBaga 150000000 iklaaomaITrdUrhO.

saUya- kopScaatdUsarainakTtmataraeolfasaonTa^rIhO.

[tnaIAiQakdUiryaaoMkaolambaa[- ko Anya maa~kp`kaSavaYa- maoM

vyaktkrtohO.


 • ekCatalaIijaeAaOr [saoKaoilae. kagajakaokaTkrlagaBaga 10¹15 taro banaa[e.CatokIkond`Iya CD, kIisqaitprektaraicapka[e.Catoko p`%yaok tar koisarokoinakTkpDo, pr Anya prtaraoMkaoicapka[e.Aba Cato kIkond`Iya CD, kaoApnaohaqamaoMpkD,krGaumaa[e tqaa Cato pricapkaesaBaItaraMokap`[email protected][- eosaatarahOjaao gait krtap`tItnahIMhaota Æ yah tarakhaÐisqathO Æ yaidkao[- taravahaÐisqathaotajahaÐAakaSamaoMpRqvaIkaAxaimalatahO¸ tao @yavahtaraBaIisqarhaota Æ


Qa`uvatara

Qa`uvatara

Qa`uvataraekeosaahItarahOjaaopRqvaIkoAxakIidSaamaoMisqathO. yah gait krtap`tItnahIMhaota.


taramaNDla

kuCsamayatkAakaSakap`oxaNakIijae.kuC taro AakRityaaoMkosamauhbanaae hue hOM.

PahcaanaojaanaoyaaogyaAakRityaaoMvaalaotaraoMkosamaUhkaotaramaNDlakhtohOM.


kOisayaaoipyaatara

]<arIAakaSamaoMek Anya p`mauKtaramaNDlakOisayaaoipyaahO.yah said-yaaoMmaoMrai~ kop`qamap`hrmaoMidKa[- dotahO.yahAgao`jaIkoWAxarAqavaaMkoibagaD,o $p jaOsaaidKa[- dotahO.


Aakasa maom sabasao aiqak camakilaa tara saiiryasa aaora yana ko inakt idka dota ho
AakaSamaoMsabasaoAiQakcamakIlaatara¸ saIiryasa ¸ Aaora^yanakoinakTidKa[- dotahO.Inamna ko ir@t sqaana barao
inamna[email protected] Barao¹

P`akaSa

 • saUya- kIpRqvaIsaodUrIlagaBaga 8 ÖÖÖÖ imanaThO.

 • eolfasaonT^arIlagaBaga ÖÖÖ p`kaSavaYa- dUrhO.

 • taraoMkosamaUhkao ÖÖÖÖÖÖ khtohOM.

 • Aaora^yanaek Anya iva#yaat ÖÖÖÖ hO.

4º3

taramaNDla

taramaNDla


inamnaP`aSnaaoMko ]<ardoM .

taramaNDla @yaahOÆ iknhIMdaotaramaNDlaaoMkonaamailaiKe.

@yaaAakaSamaoMsaaro taro gait krtohOMÆ

taraoMkobaIcakIdUrIyaaÐkaop`kaSavaYa- maoM @[email protected] Æ

W star iksaokhtohOMÆ


Biblography

www.nineplanet.org

www.solarsystem.nasa.gov

NCERT Book class 8th science

HSEB Book class 8th sciencead